„Rail Baltica“ trasa atvyksta pirmasis traukinys

BNS 2015-08-27 09:45
BNS
2015-08-27 09:45
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Į Kau­ną ket­vir­ta­die­nį at­va­žiuo­ja pir­ma­sis trau­ki­nys „Rail Bal­ti­ca“ tra­sa iš Len­ki­jos.

Juo at­vyks Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to koor­di­na­to­rė Ka­te­ri­na Traut­man, ku­ri įver­tins Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­rą.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pra­ne­šė, kad taip pat trau­ki­niu at­vyks Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Suo­mi­jos Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jų bei ki­tų trans­por­to ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai. Ke­lio­nės me­tu bus ap­tar­tas „Rail Bal­ti­ca“ įgy­ven­di­ni­mo prog­re­sas ir pers­pek­ty­va rea­li­zuo­ti grei­to­jo trau­ki­nio nuo Kau­no iki Ta­li­no pro­jek­tą.

„Vi­si dar­bai jau yra pa­baig­ti 100 proc. ir da­bar skir­tas ke­lių mė­ne­sių lai­ko­tar­pis ga­li­miems de­fek­tams pa­ša­lin­ti“, – BNS sa­kė ge­le­žin­ke­lių at­sto­vas Vid­man­tas Gu­das.

Pa­sku­ti­nį kar­tą trau­ki­nys su ke­lei­viais iš Len­ki­jos į Lie­tu­vą bu­vo at­vy­kęs 1939-ųjų rugp­jū­tį.

Lie­tu­va taip pat ke­ti­na sta­ty­ti „Rail Bal­ti­ca“ vė­žę nuo Kau­no iki Lat­vi­jos sie­nos. Tam EK skirs 106 mln. eu­rų (85 proc.) par­amos, ta­čiau ne­pa­rems 75,3 mln. eu­rų ver­tės sig­na­li­za­ci­jai įreng­ti tra­so­je nuo Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Dekoratyvinis traukinys...  78.60.231.248 2015-08-31 15:59:50
Tai kas gi važiuos į apie 180 km nuo Kauno esančią Balstogę tuo traukiniu per aplinkui - per Kazlų Rūdą, Elką, t.y. beveik dvigubai ilgesniu keliu. Kaip iki šiol nevažiavo, taip ir nevažiuos. Juolab, kad bilietai bus 2-3 kartus brangesni. Be to, juk iš Kauno nelabai yra kam ir važiuoti. Juo važiuoti į Lenkiją apsipirkti Kaunui bus per brangu - neapsimokės. Taigi iš tikrųjų bus tik "dekoratyvinis traukinys"...
0 0  Netinkamas komentaras
parodomasis dekoratyvinis traukinys  77.240.255.67 2015-08-31 09:39:42
o dabar ilgai, ilgai ir nuobodžiai lauksime reguliaraus susisiekimo pradžios.
1 1  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-08-30 14:17:14
Geležinkelių Vakarų- Rytų kryptys per Lietuvą ES lėšomis nėra finansuojamos. Geležinkelio tiesimą per Lietuvą ES finansuoja tik Pietų- Šiaurės kryptimis. Vakarų - Rytų kryptis galėtų finasuoti tik pati Lietuva iš savo lėšų, bet jų tiek neturi, arba tai daryti galėtų privatūs investuotojai, bet kažin ar tai būtų naudos Lietuvai. Taigi už ES lėšas sujungti Kauną ir Vilnių ar net už jas išsivedžioti europinius geležinkelius visoje Lietuvoje, kaip čia galvoja komentuotojas, o tik po to jį tiesti į Latviją - neišeis. Naudingiausia, ką šiuo atveju Baltijos šalys galėjo ir dar tebegali pasidaryti, tai už ES lėšas pirmiausiai "Rail Baltica" traukinio maršrutu susijungti savo sostines Vilnių- Rygą-Taliną ir šią "Rail Baltica" atkarpą kurį laiką eksploatuoti dar neprijungtą prie Lenkijos. Važiuojančių ir pervežamų krovinių ja tikrai netruktų juk šiuo greituoju 240 km/val traukiniu naudotųsi tiek turistai, tiek skandinavai bei iš kitos pusės Baltarusijos gyventojai, taigi ji nebūtų nuostolinga. Gi Baltijos šalims jau turint "Rail Baltica", per Briuselį spausti Lenkiją, kad ji 240 km/val greičio vėžę atvestų iki Lietuvos sienos atitinkamoje vietoje, kad kelias tarp Vilniaus ir Balstogės būtų trumpiausias. O jis nuo Vilniaus trumpiausias yra per Druskininkus - apie 180 km. O tokiu atveju važiuojant iš Kauno per Vilnių, o ne Kazlų Rūdą, - jis būtų apie 280 km., taigi taip pat - apie 50 km trumpesnis. Taigi, kelionės šiuo traukiniu Lietuvos gyventojams ir ne tik jiems atseitų pigiau - "Rail Baltica" gautųsi konkuringesnis su kitomis susisiekimo priemonėmis
0 0  Netinkamas komentaras
kokie daunai  78.58.84.210 2015-08-29 22:44:20
nesupranta ,kad paskutinis traukinys buvo 1939 m. europine vezia ,o ne okupantu,o europine vezia jau KAUNE IR REIKETU KAU sujungti gelezinkeliu su VLN ir KLA,O TIK VELIAU tiesti i LATvija
0 0  Netinkamas komentaras
tikrai vaziavau  78.62.203.172 2015-08-27 23:38:24
Ir koks cia specialistas irase toki "fakta": Paskutinį kartą traukinys su keleiviais iš Lenkijos į Lietuvą buvo atvykęs 1939-ųjų rugpjūtį. Gal ir patikeciau tuo parasymu, jei pats nebuciau is Varsuvos iki Sestoku vaziaves zymiai veliau - jau buvo musu Nepriklausomybes atkurimo 1990m.... Atitempdavo 3vagonelius is Varsuvos iki Sestoku; Sestokuose persesdavai normalu traukinuka ir rusiskais begiais atvarydavai i Kauna. Nejau tokio fakto niekas niekur neuzfiksavo?..... :))
0 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami