„Rail Baltica“ trasoje rastas Pirmojo pasaulinio karo laikų sprogmuo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-28 10:59
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-28 10:59
Sprogmuo, siekiant sumažinti jo griaunamąją galią ir sulaikyti po sprogimo išlakstančias įkaitusias metalo skeveldras, uždengtas molingu gruntu. Andriaus Repšio nuotraukos
2014 m.  rugp­jū­čio 27 d., tre­čia­die­nį, eu­ro­po­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ sta­tyb­vie­tė­je ran­go­vai ap­ti­ko pa­vo­jin­gą ra­di­nį. Sprog­muo, ku­ris bu­vo skir­tas nai­kin­ti dar Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais, sau­giai de­to­nuo­tas tos pa­čios die­nos po­pie­tę sta­tyb­vie­tė­je. 15.50 val. ge­le­žin­ke­liu at­nau­jin­tas trau­ki­nių eis­mas.

„Ne­men­ką sprog­me­nį mū­sų dar­buo­to­jai ap­ti­ko vyk­dy­da­mi že­mės dar­bus. „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­po­je Mau­ru­čiai-Jie­sia bu­vo ren­gia­ma­si už­da­ru bū­du įreng­ti pra­lai­dą po ge­le­žin­ke­liu. Eks­ka­va­to­riu­mi ruo­šiant šiems dar­bams prie­igą, san­ka­so­je, dvie­jų me­trų gy­ly­je, pa­ste­bė­tas apie pu­sės me­tro il­gio sprog­me­nį pri­me­nan­tis ra­di­nys“, - in­for­ma­vo „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­bos dar­bus vyk­dan­čios AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Ra­sa Če­pie­nė. Sprog­muo ap­tik­tas prie vei­kian­čios va­di­na­mo­sios ru­siš­kos vė­žės ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos, ku­ri jau pra­dė­ta re­kons­truo­ti.

Su­stab­džius dar­bus, 10.30 val. apie ra­di­nį bu­vo pra­ne­ša po­li­ci­jai. Į ra­di­nio vie­tą at­vy­ko po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, grei­to­sios pa­gal­bos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai ir iš­mi­nuo­to­jai.

„Sprog­muo yra 50 cen­ti­me­trų il­gio, 15 cm plo­čio, sve­ria apie 50 ki­log­ra­mų. Da­žai la­bai ge­rai iš­si­lai­kę, nors tai – Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro sprog­muo. Tam ti­kri po­žy­miai lei­džia da­ry­ti iš­va­dą, kad šim­to me­tų se­nu­mo sprog­muo jau bu­vo iš­šau­tas, ta­čiau, su­ge­dus vi­di­niam me­cha­niz­mui, jis ne­spro­go. To­kie sprog­me­nys pa­tys pa­vo­jin­giau­si, nes ga­li de­to­nuo­tis bet ku­rią aki­mir­ką“, - sa­kė Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­nio ba­ta­lio­no sprog­me­nų ne­utra­li­za­vi­mo gru­pės vy­res­ny­sis Vir­gi­ni­jus Žio­ba.

Iš­mi­nuo­to­jai kons­ta­ta­vo, kad sprog­me­nį ga­ben­ti yra per daug pa­vo­jin­ga, to­dėl bu­vo pri­im­tas spren­di­mas de­to­nuo­ti jį ra­di­mo vie­to­je. Ka­dan­gi sprog­muo gu­lė­jo vi­sai ša­lia ge­le­žin­ke­lio, bu­vo nu­trauk­tas trau­ki­nių eis­mas, bei mak­si­ma­liai ap­sau­go­ti švie­so­lai­di­niai ka­be­liai ir ki­tos ry­šių sis­te­mos, esan­čios vei­kian­čio ge­le­žin­ke­lio nu­sa­vi­ni­mo juo­sto­je. Iš bū­si­mo spro­gi­mo vie­tos maž­daug pu­sės ki­lo­me­tro spin­du­liu pa­si­trau­kė žmo­nės, bu­vo pa­ša­lin­ti vi­si me­cha­niz­mai ir trans­por­to prie­mo­nės.

Sprog­muo, sie­kiant su­ma­žin­ti jo griau­na­mą­ją ga­lią ir su­lai­ky­ti po spro­gi­mo iš­laks­tan­čias įkai­tu­sias me­ta­lo ske­veld­ras, už­deng­tas mo­lin­gu grun­tu. Grun­to sluoks­niu taip pat bu­vo ap­sau­go­ti gre­ta esan­tys ry­šių ka­be­liai.

Sprogmens detonacijos akimirka.

Pa­vo­jin­gas ra­di­nys de­to­nuo­tas ša­lia su­sprog­di­nus ki­tą sprog­me­nį, ku­rio de­to­na­ci­ją kon­tro­lia­vo iš­mi­nuo­to­jai. Spro­gi­mas nu­griau­dė­jo 15.19 val. Sprog­muo de­to­nuo­tas sau­giai. Ge­le­žin­ke­lio san­ka­sa ir ša­lia esan­čios po­že­mi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos li­ko ne­pa­žeis­tos. Trau­ki­nių eis­mas šia­me ruo­že bu­vo at­nau­jin­tas, o 15.50 val. tra­sa jau pra­va­žia­vo pir­ma­sis trau­ki­nys.

Pa­sak V. Žio­bos, sprog­me­nų ne­utra­li­za­vi­mo gru­pė su to­kio ka­lib­ro sprog­me­ni­mis su­si­du­ria re­čiau, daž­niau­siai ten­ka ne­utra­li­zuo­ti smul­kes­nes, nuo ka­ro lai­kų iš­li­ku­sias gra­na­tas. Iš­mi­nuo­to­jai sprog­me­nų ne­utra­li­zuo­ti vyks­ta ke­lis kar­tus per die­ną, o šiais me­tais jau įvyk­dy­ta virš tūks­tan­čio ope­ra­ci­jų. „Rail Bal­ti­ca“ tra­so­je de­to­nuo­tas sprog­muo – 1001-asis at­ve­jis šiais me­tais.

Šis pa­vo­jin­gas ra­di­nys, ap­tik­tas „Rail Bal­ti­ca“ tra­so­je ties Gar­lia­va, Kau­no ra­jo­ne, nė­ra ne­ti­kė­tas. Kau­no apy­lin­kė­se 1915 me­tų rugp­jū­tį vy­ko in­ten­sy­vūs su­si­rė­mi­mai tarp vo­kie­čių ir ru­sų ka­riuo­me­nės da­li­nių. Vie­nas po ki­to kri­tę gy­ny­bi­niai for­tai lei­do vo­kie­čių ka­riuo­me­nei užim­ti Kau­ną. Per 11 die­nų tru­ku­sias kau­ty­nes bu­vo pa­nau­do­ta dau­gy­bė gink­lų, įskai­tant ir ar­ti­le­ri­jos pa­būk­lus, ku­rių Kau­no tvir­to­vės for­tuo­se bu­vo virš 1500, to­dėl šių kau­ty­nių re­lik­tai daž­nai ap­tin­ka­mi Kau­no mies­to apy­lin­kė­se.

„Rail Bal­ti­ca“ ruo­žas ties Gar­lia­va, kur ran­gos dar­bus vyk­do AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ – ypač tur­tin­gas ne­kas­die­niais ra­di­niais. Lie­pos 25 die­ną šia­me ruo­že bai­gė dar­bus ar­cheo­lo­gai, ku­rie per pen­kis ty­ri­nė­ji­mų mė­ne­sius iš ša­lia ge­le­žin­ke­lio ap­tik­to ka­pi­ny­no iš­kė­lė 169 žmo­nių pa­lai­kus, ku­rie il­sė­jo­si ne­ži­no­mo­je ka­pa­vie­tė­je nuo XVII am­žiaus.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ tie­sia dvi „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­pas. Srog­muo ap­tik­tas „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­bos ruo­že Mau­ru­čiai-Jie­sia (ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Ma­ri­jam­po­lė-Kaz­lų Rū­da-Kau­nas, ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos Kai­šia­do­rys-Ky­bar­tai at­kar­pa). Va­do­vau­jan­tis 2013 m. bir­že­lio 26 d. įsi­ga­lio­ju­sia su­tar­ti­mi su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“, Pa­ne­vė­žio bend­ro­vė per 19 mė­ne­sių re­kons­truos 7,643 ki­lo­me­tro se­no­sios ru­siš­ko­sios vė­žės (1520 mm) ir nau­jai pa­klos 10,638 ki­lo­me­tro nau­jo eu­ro­pi­nės vė­žės (1435 mm) ke­lio.

Va­do­vau­jan­tis 2013 m. lie­pos 18 d. su­tar­ti­mi su AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, ly­giag­re­čiai vyk­do­ma ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Ma­ri­jam­po­lė-Kaz­lų Rū­da re­kons­truk­ci­ja. Iki šių me­tų pa­bai­gos bus re­kons­truo­ta 25,87 km va­di­na­mo­sios ru­siš­ko­sios (1520 mm) vė­žės ge­le­žin­ke­lio ir nau­jai pa­klo­ta 24,15 km eu­ro­pi­nės (1435 mm) vė­žės ge­le­žin­ke­lio. Pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu re­kons­truo­ja­mi du til­tai, 17 pra­lai­dų, 9 per­va­žos bei trys sto­tys: Ma­ri­jam­po­lės, Vin­čų ir Kaz­lų-Rū­dos.

Po sprogimo išminuotojas apžiūri sprogmens liekanas.

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami