„Rail Balticos 1“ skrydis prasideda

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-20 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-20 06:00
Penktadienį per "Rail Balticos 1" atidarymą į Kauno geležinkelio stotį nauja siaurąja vėže atvyko traukinys iš Lenkijos. LŽ archyvo nuotraukos
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je ati­da­ry­tas eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca 1“. Tai di­džiau­sias po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ša­lies inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tas, kai­na­vęs net 364,5 mln. eu­rų. Vie­ni jį va­di­na pa­sku­ti­niu į Eu­ro­pą pra­ver­tu lan­gu, ki­ti – ge­le­žin­ke­li­nin­kų ir Klai­pė­dos jū­rų uos­to ka­ro dėl kro­vi­nių pra­džia.

Tie­sa, nei pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca 1“ įgy­ven­di­nu­sios bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG), nei Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos (KVJUD) at­sto­vai apie gre­sian­tį ka­rą ne­kal­ba. „Klaus­ki­te vers­li­nin­kų, ku­rie tie­sio­giai dir­ba su kro­vi­niais. Gal­būt jie at­sa­kys. O di­rek­ci­ja ir bend­ro­vė LG pri­klau­so vie­nai mi­nis­te­ri­jai (Su­si­sie­ki­mo – aut.), to­dėl bū­tų ne­la­bai gra­žu vie­nai apie ki­tą blo­gai at­si­liep­ti“, – lyg su­si­ta­rę kar­to­jo di­rek­ci­jos ir ge­le­žin­ke­li­nin­kų at­sto­vai. Šiaip ar taip, pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį su­reng­ta šven­tė bu­vo la­bai gra­ži. Iš Briu­se­lio į Kau­ną spe­cia­liai at­vy­ku­si trans­por­to ko­mi­sa­rė Vio­le­ta Bulc, prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ir aukš­ti mū­sų vals­ty­bės trans­por­to sek­to­riaus at­sto­vai ati­da­ry­mo pro­ga per­kir­po sim­bo­li­nę juo­ste­lę, o dar vė­liau į pe­ro­ną at­pūš­ka­vo ir trau­ki­nys iš Len­ki­jos mies­to Bals­to­gės. Juo į Kau­no ge­le­žin­ke­lio sto­tį at­va­žia­vo 80 ke­lei­vių. Ta­čiau kol kas re­gu­lia­rių rei­sų, ku­riais iš Len­ki­jos į Lie­tu­vą ge­le­žin­ke­liu ga­lė­tų ke­liau­ti žmo­nės, ne­bus.

Stasys Dailydka: „Visiems projektą įgyvendinantiems žmonėms tokios apimties statybų priežiūra ir pačios statybos kainavo daug nervų. Patyrėme nemažai streso, nuolat iškildavo kokių nors problemų."

Stab­do lenkai

Ge­rų ži­nių tau­tie­čiams ne­tu­rė­jo ir eu­ro­ko­mi­sa­rė V. Bulc. Į pro­vo­ka­ci­nį LŽ klau­si­mą, ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad ka­da nors ke­lei­vi­nių trau­ki­nių grei­tis nuo Var­šu­vos iki mū­sų ša­lies sie­nos sieks 240 km/h, kas pa­dė­tų pri­trauk­ti dau­giau ke­lei­vių, at­vy­kė­lė iš Briu­se­lio kon­kre­čiai ne­at­sa­kė. Šiuo me­tu iš Len­ki­jos ir­gi su­lau­kia­ma tik la­bai šykš­čių ži­nių apie kai­my­nų pla­nus. Tei­gia­ma, jog tuo­met, kai at­si­tiks ste­buk­las ir len­kai pa­sis­tū­mės į prie­kį, vi­suo­ti­nis ke­lei­vi­nių trau­ki­nių grei­tis gal­būt sieks apie 120 km/h, o tai šiais lai­kais pri­lygs­ta nu­liui.

Ma­ža to, ži­niask­lai­dai skir­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius ne­tie­sio­giai par­eiš­kė, kad ne­įdie­gus sig­na­li­za­ci­jos ir val­dy­mo sis­te­mų, ne­elek­tri­fi­ka­vus „Rail Bal­ti­cos 1“ pla­čio­sios vė­žės ji bus ne to­kia kon­ku­ren­cin­ga ir ga­be­nant kro­vi­nius. LŽ pri­me­na, jog elek­tro­ve­žiai, ga­lin­tys temp­ti net pu­san­tro kar­to su­nkes­nius sąs­ta­tus, la­bai su­ma­ži­na kro­vi­nių ve­ži­mo sa­vi­kai­ną. Ta­čiau kol kas ge­le­žin­ke­liu „Rail Bal­ti­ca 1“ ke­liau­jan­čių kro­vi­nių srau­tai tė­ra mi­ni­ma­lūs. Be to, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dar nė­ra sky­ru­si fi­nan­sa­vi­mo pa­pil­do­miems dar­bams at­lik­ti, o Lie­tu­va vie­na var­gu ar įsteng­tų pa­kel­ti to­kią naš­tą.

Kri­ti­kams kliū­va ir la­bai ma­žas grei­tis tra­so­je, ku­rio­je vie­na ša­lia ki­tos nuo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no drie­kia­si tiek siau­ro­ji, tiek pla­čio­ji ge­le­žin­ke­lio vė­žės. Jis te­sie­kia 120 km/h, t. y. ne­la­bai ski­ria­si nuo to, ku­riuo kro­vi­ni­niai trau­ki­niai va­ži­nė­jo tik pla­čią­ja vė­že. Tie­sa, „Rail Bal­ti­cos 1“ ša­li­nin­kai ma­no, kad kro­vi­niams ga­ben­ti vi­siš­kai pa­kan­ka ir to­kio grei­čio.

Žings­nis po žingsnio

Eu­ro­pi­nės vė­žės dar­bų koor­di­na­vi­mo ir pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ va­do­vas Ze­no­nas Ka­mins­kas bu­vo nu­si­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai. Jis ti­ki­no, esą pa­pil­do­mai dar ga­li­ma pa­pra­šy­ti 500 mln. eu­rų ir ša­lia „Rail Bal­ti­cos 1“ nu­ties­ti dvi­ke­lę vė­žę, ku­ri tu­rė­tų ly­giai to­kius pat par­ame­trus kaip ir bū­si­mo­ji „Rail Bal­ti­ca 2“. „Ta­čiau kas iš to? Kol ne­tu­ri­me kro­vi­nių srau­tų, tai te­bus į ba­lą iš­mes­ti mi­li­jo­nai. For­muo­ti srau­tus ga­li­ma ir vei­kiant „Rail Bal­ti­cai 1“, mat už­sa­ko­vai tu­ri „a­tras­ti“ tra­są. O tai il­gas, kar­tais me­tų me­tus trun­kan­tis pro­ce­sas. Tad kol ji bus „a­tras­ta“, vi­siš­kai pa­kan­ka ir da­bar­ti­nio grei­čio. Juo­lab kad šia tra­sa, tik ru­siš­ką­ja vė­že, jau se­niai sėk­min­gai va­ži­nė­ja trau­ki­nys „Šeš­to­kai Exp­ress“, ga­be­nan­tis Va­ka­rų Eu­ro­pos kro­vi­nius į Smo­lens­ką (Ru­si­ja). Be­je, ten nu­vež­ti kro­vi­niai daž­nai ke­liau­ja ir to­liau – net į Ki­ni­ją. Iš Ru­si­jos at­gal į Eu­ro­pą trau­ki­nys „Šeš­to­kai Exp­ress“ ir­gi tu­ri ką vež­ti. O inf­ras­truk­tū­ros Len­ki­jo­je šiuo me­tu už­ten­ka, kad kro­vi­niai į pa­skir­ties vie­tą bū­tų pri­sta­ty­ti sau­giai ir lai­ku. Pa­žy­mė­ti­na, jog įdie­gus nau­ją eis­mo val­dy­mo ir sig­na­li­za­ci­jos sis­te­mą (ERTMS), elek­tri­fi­ka­vus li­ni­ją bei pa­nai­ki­nus vie­no ly­gio per­va­žas, ten, kur rei­kia, pa­pil­do­mai įren­gus via­du­kus, ga­li­ma ne­sun­kiai pa­siek­ti ir di­des­nį trau­ki­nių grei­tį“, – tvir­ti­no Z. Ka­mins­kas.

Kartu su iš Briuselio į Kauną specialiai atvykusia transporto komisare Violeta Bulc premjeras Algirdas Butkevičius ir aukšti mūsų valstybės transporto sektoriaus atstovai „Rail Balticos 1“ atidatrymo proga perkirpo simbolinę juostelę./Andriaus Repšio nuotrauka

Glo­ba­liu mas­tu, anot jo, nau­jo­jo ge­le­žin­ke­lio reikš­mė yra tie­siog ne­įkai­no­ja­ma. „Nuo Len­ki­jos ir Lie­tu­vos sie­nos į Kau­ną ve­dan­tis nau­ja­sis ge­le­žin­ke­lis pri­klau­so Eu­ro­pos VIII kro­vi­nių ve­ži­mo ko­ri­do­riui, ku­ris jun­gia Brė­mer­ha­fe­no/­Ro­ter­da­mo­/Ant­ver­pe­no uos­tus Olan­di­jo­je su Ber­ly­nu Vo­kie­ti­jo­je, Var­šu­va Len­ki­jo­je, Te­res­po­liu prie Len­ki­jos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­nos bei Kau­nu. Va­di­na­si, ši svar­bi Ry­tų-Va­ka­rų ašis jun­gia Va­ka­rų Eu­ro­pos uos­tus su ter­mi­na­lais Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je ir Lie­tu­vo­je. 2012 me­tais įkur­to­je VIII kro­vi­nių ve­ži­mo ko­ri­do­riaus ad­mi­nis­tra­ci­nė­je val­dy­bo­je dir­ba Olan­di­jos, Bel­gi­jos, Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių inf­ras­truk­tū­ros val­dy­to­jai. Šie­met pri­si­jun­gė Če­ki­jos inf­ras­truk­tū­ros val­dy­to­jas. Prieš tre­jus me­tus Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja bu­vo įpa­rei­go­ju­si, kad VIII kro­vi­nių ve­ži­mo ko­ri­do­rius pra­dė­tų veik­ti ne vė­liau kaip 2015-ųjų lap­kri­čio 10 die­ną, ki­taip ta­riant, kai bus ati­da­ry­ta tra­sa „Rail Bal­ti­ca 1“, – aiš­ki­no Z. Ka­mins­kas.

VIII kro­vi­nių ve­ži­mo ko­ri­do­rius yra vie­nas iš de­vy­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mo ko­ri­do­rių, nu­ma­ty­tų 2010 me­tų rug­sė­jo 22 die­nos Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos reg­la­men­te Nr. 913/2010 „Dėl kon­ku­ren­cin­go kro­vi­nių ve­ži­mo Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­liais tink­lo“. Taip pat pa­žy­mė­ti­na, kad VIII kro­vi­nių ve­ži­mo ko­ri­do­rius nuo 2014 me­tų įtrauk­tas į nau­jai for­muo­ja­mą vie­ną iš 9 pa­grin­di­nių tran­seu­ro­pi­nių trans­por­to tink­lų „Šiau­rės jū­ra-Bal­ti­ja“, ku­rio su­de­da­mo­ji da­lis yra ir „Rail Bal­ti­ca“. „At­krei­piu dė­me­sį, kad per Lie­tu­vą drie­kia­si dar vie­nas – IX – kro­vi­nių ve­ži­mo ko­ri­do­rius, ir jis su VIII ko­ri­do­riu­mi su­si­kirs Kau­ne. To­kia­me fo­ne Kau­nas ir jo prie­mies­ty­je Pa­le­mo­ne veik­lą pra­dė­jęs Kau­no in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las tam­pa net ne re­gio­ni­nės, o glo­ba­lios svar­bos ob­jek­tais. Juk IX ko­ri­do­riu­mi iš Klai­pė­dos į Il­ji­čiovs­ką (Ukrai­ną), iš jo – į Tur­ki­ją va­žiuo­ja vie­nas sėk­min­giau­sių „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ trau­ki­nių „Vi­kin­gas“. Ti­ki­ma­si, jog at­ei­ty­je per Tur­ki­ją se­nuo­ju Šil­ko ke­liu bus su­de­rin­tas ir su­si­sie­ki­mas su Ki­ni­ja“, – dės­tė Z. Ka­mins­kas.

Įvar­di­jo la­biau­siai nusipelniusius

Zenonas Kaminskas: „Rail Baltica 1” yra svarbi centrinė Rytų-Vakarų ašis. Ji jungia Vakarų Europos uostus su terminalais Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje“.

Ki­ta ver­tus, šioks toks še­šė­lis, gau­bian­tis „Rail Bal­ti­cą 1“, nie­kaip ne­su­men­ki­na pro­jek­to įgy­ven­din­to­jų, koor­di­na­to­rių ir ran­go­vų nuo­pel­nų sta­tant ob­jek­tą. Kal­bė­da­mas su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu tai pa­žy­mė­jo ir pro­jek­to vyk­dy­to­jos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka: „Vi­siems pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­tiems žmo­nėms to­kios apim­ties sta­ty­bų prie­žiū­ra ir pa­čios sta­ty­bos kai­na­vo daug ne­rvų. Pa­ty­rė­me ne­ma­žai stre­so, nuo­lat iš­kil­da­vo ko­kių nors prob­le­mų. Juk ir pats pro­jek­tas ne­bu­vo pa­pras­tas, ne­tu­rė­jo­me daug pa­tir­ties. Ta­čiau ga­liau­siai pa­sie­kė­me tei­gia­mą re­zul­ta­tą.“

Kaip la­biau­siai pri­si­dė­ju­sius prie sta­ty­bų S. Dai­lyd­ka pa­mi­nė­jo „Rail Bal­ti­cos“ di­rek­ci­jos va­do­vą Z. Ka­mins­ką ir jo ko­man­dos na­rius. „Jis (Z. Ka­mins­kas – aut.) ne­už­mirš­da­vo pro­jek­to nei die­ną, nei nak­tį, tie­siog gy­ve­no juo. Va­do­vui pui­kiai tal­ki­no ir vi­sa „Rail Bal­ti­cos“ di­rek­ci­jos ko­man­da, o jai pa­dė­jo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ inf­ras­truk­tū­ros pa­da­li­nio žmo­nės“, – pa­brė­žė LG ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

„Rail Bal­ti­ca 1“ – vie­nas svar­biau­sių ir stam­biau­sių pro­jek­tų, prie ku­rių yra te­kę dirb­ti. Jau vien lai­mė­ti kon­kur­są bu­vo iš­šū­kis. Pir­miau­sia to­dėl, kad ži­no­jo­me, jog tai bus nau­ja vė­žė, bus ke­lia­mi nau­ji eu­ro­pi­niai rei­ka­la­vi­mai, dirb­ti teks pri­si­tai­kant prie ri­bo­tų eis­mo per­trau­kų. Iš­mo­ko­me per tri­jų ke­tu­rių par­ų eis­mo per­trau­kas re­kons­truo­ti po 700 me­trų ke­lio, įskai­tant že­mės san­ka­sos ir pa­grin­dų įren­gi­mo dar­bus“, – dve­jus me­tus tru­ku­sių dar­bų ypa­tu­mus at­sklei­dė vie­nos ran­go­vių at­sto­vės bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pro­jek­tų va­do­vas Ar­tū­ras Gi­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
is kur tiek pavydo?  213.252.196.2 2015-10-20 10:51:05
Manau, kad netgi jei uz ES pinigus Lietuvoje nutartu statyti niekam nereikalinga Babilono boksta iki Menulio, butu puiku. Darbo vietos, mokesciai i biudzeta ir t.t. O Rail Baltica - pirmiausia yra strateginis projektas, kas aoue tai supranta, aisku. Garbe statybininkams.
0 2  Netinkamas komentaras
kas realiai planuojama iš tikro  77.240.255.67 2015-10-20 10:03:38
suprasti vis tiek neįmanoma. kol kas, ko naeatisras keleivinis traukinys KAUNAS- BERLYNAS - nieko paguodžiančio. nekalbant apie krovinius, kurių kol kas realiai gabenti neįmanoma.
3 1  Netinkamas komentaras
APUOKAS  68.22.115.140 2015-10-20 08:40:52
Nors ir letai , bet nesulaikomai judame i Europa .
1 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami