„Rail Balticos“ jungtis į Vilnių - jau sutarta

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-14 06:00
Šiuo metu "Rail Balticos 1" tiesimo darbai nuo Lietuvos ir Lenkijos sienos per Marijampolę iki Kauno jau įpusėję. Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotrauka
Va­kar tarp­tau­ti­nė in­ži­ne­ri­jos spren­di­mų kom­pa­ni­ja „Ae­com“ pri­sta­tė nau­jau­sią stu­di­ją dėl Vil­niaus jung­ties įta­kos pro­jek­tui „Rail Bal­ti­ca“ Bal­ti­jos ša­ly­se.

Maž­daug prieš pus­me­tį bu­vęs Es­ti­jos trans­por­to mi­nis­tras Ju­ha­nas Par­tsas iš­plū­do lie­tu­vius Ame­ri­kos lai­kraš­čiui „The Wall Street Jour­nal“ - par­eiš­kė, kad pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca“ strin­ga „dėl Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė­je esan­čių kvai­lių“. Ta­da es­to par­eiš­ki­mas vos ne­su­kė­lė tarp­tau­ti­nio skan­da­lo. Vė­liau J. Par­tsas aiš­ki­no bu­vęs ne­tiks­liai pa­ci­tuo­tas žur­na­lis­tų, bet vis tiek ofi­cia­liai lai­kė­si nuo­mo­nės, kad lie­tu­vių į "Rail Bal­ti­cą" ban­do­ma įtrauk­ti jung­tis nuo Kau­no iki Vil­niaus esą eko­no­miš­kai ne­nau­din­ga, jai ne­bus skir­ta Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sa­vi­mo, o kar­tu ne­va žlugs ir vi­sas „Rail Bal­ti­cos 2“, tai yra ge­le­žin­ke­lio da­lies nuo Kau­no iki Ta­li­no, tie­si­mo pro­jek­tas.

2013 me­tų rug­sė­jo 16 die­ną pen­kių vals­ty­bių – Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Suo­mi­jos – trans­por­to mi­nis­trai Vil­niu­je pa­si­ra­šė dek­la­ra­ci­ją dėl bend­ros „Rail Bal­ti­cos“ įmo­nės stei­gi­mo. Su­si­ta­ri­mas pa­siek­tas tuo­met, kai Es­ti­ja nu­si­lei­do dėl Lie­tu­vos sie­kio įtrauk­ti į pro­jek­tą mū­sų ša­ly­je ir sos­ti­nę Vil­nių - Lie­tu­va 100 ki­lo­me­trų ruo­žą nuo Kau­no iki Vil­niaus no­ri mo­der­ni­zuo­ti, kad vi­sų Bal­ti­jos vals­ty­bių sos­ti­nės bū­tų su­jung­tos tran­seu­ro­pi­ne vė­že. Ta­čiau vė­liau es­tai ne­ti­kė­tai pra­dė­jo keis­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Ir ji bu­vo dės­to­ma J. Par­tso lū­po­mis.

Lie­tu­viams te­ko at­si­kirs­ti. Svar­biau­sias mū­sų at­sto­vų ar­gu­men­tas bu­vo toks: jei­gu ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“ at­ei­ty­je su­jungs Eu­ro­pos sos­ti­nes Ber­ly­ną, Var­šu­vą, Ry­gą ir Ta­li­ną, ko­dėl jis tu­rė­tų ap­lenk­ti Lie­tu­vos sos­ti­nę Vil­nių?

Pri­pa­ži­no jung­ties naudą

Va­kar „Ae­com“ pa­tvir­ti­no dar ir tai, kad jung­tis yra eko­no­miš­kai pa­grįs­ta.

Ki­lus dis­ku­si­joms su es­tais ir dėl bend­ros Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės kū­ri­mo ge­le­žin­ke­liui ties­ti, bu­vo nu­tar­ta at­lik­ti skai­čia­vi­mus ir pa­žiū­rė­ti, ko­kia „e­ko­no­mi­nė si­tua­ci­ja bū­tų prie pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pri­jun­gus Vil­nių“. Stu­di­ją at­li­ku­sios bend­ro­vės „Ae­com“ va­do­vas Bal­ti­jos vals­ty­bė­se Ar­nis Ka­ku­lis sa­kė, kad su­jun­gus Vil­nių ir Kau­ną eu­ro­pi­nio stan­dar­to ge­le­žin­ke­liu eko­no­mi­nis pro­jek­to nau­din­gu­mas pa­di­dės, nes „jung­tis ge­ne­ruos pa­pil­do­mus ke­lei­vių srau­tus". „At­ša­ka nuo Kau­no iki Vil­niaus kai­nuos iki 850 mln. eu­rų (2,935 mlrd. li­tų). Tai api­ma ne tik pa­tį ge­le­žin­ke­lį, bet ir su­si­ju­sius pro­jek­tus, to­kius kaip sto­čių mo­der­ni­za­vi­mas ir ki­ta“, - at­krei­pė dė­me­sį A.Ka­ku­lis.

„Ae­com“ stu­di­ja par­odė, kad "Rail Bal­ti­cos" eko­no­mi­nę nau­dą pir­miau­sia pa­di­din­tų ke­lei­vių srau­tas, o kro­vi­niai ir to­liau rie­dė­tų se­ną­ja vė­že. Pla­nuo­ja­ma, kad nau­jo­ji at­ša­ka bū­tų tie­sia­ma ne ly­giag­re­čiai da­bar nau­do­ja­mos vė­žės. "Jung­ti­mi iš Kau­no į Vil­nių no­ri­me su­jung­ti ne ge­le­žin­ke­lio sto­tis, o oro uos­tus, vie­šuo­sius lo­gis­ti­kos ter­mi­na­lus", - pa­tvir­ti­no ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.

Rimantas Sinkevičius: "Jungtimi iš Kauno į Vilnių norime sujungti ne geležinkelio stotis, o oro uostus, viešuosius logistikos terminalus."/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

ES pi­ni­gų teks palūkėti

Ka­da pa­pil­do­ma „Rail Bal­ti­cos“ at­ša­ka su­jungs Vil­nių ir Kau­ną, la­biau­siai pri­klau­sys nuo pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo apim­ties ir ter­mi­nų. Dar bir­že­lį Bal­ti­jos ša­lys su­ta­rė: Vil­nius yra eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės da­lis, tad įgy­ven­di­nant šį pro­jek­tą tu­ri bū­ti sie­kia­ma, kad jung­tis tarp Kau­no ir Vil­niaus bū­tų fi­nan­suo­ja­ma ES lė­šo­mis. Tuo­met nie­kas ne­abe­jo­jo ir dėl to, jog „Ae­com“ iš­va­dos tu­rės di­de­lės, o gal net le­mia­mos reikš­mės šios at­ša­kos fi­nan­sa­vi­mo mo­de­liui ir aps­kri­tai jos at­ei­čiai.

Va­kar R. Sin­ke­vi­čius pri­pa­ži­no - la­bai ge­rai, kad skai­čia­vi­mus at­li­ko „Ae­com“, ta pa­ti kom­pa­ni­ja, ku­ri ren­gė ir pir­mi­nę „Rail Bal­ti­cos“ stu­di­ją. Esą taip su­ma­žė­jo erd­vės ga­li­mam ma­ni­pu­lia­vi­mui dėl Vil­niaus jung­čiai pa­lan­kių stu­di­jos au­to­rių iš­va­dų, nes rem­ta­si ta pa­čia me­to­do­lo­gi­ja ir tais pa­čiais duo­me­ni­mis, ku­rie bu­vo nau­do­ja­mi pir­mi­nia­me va­rian­te. Šis jau pa­teik­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai. Pa­sak mi­nis­tro, tai la­bai pa­di­di­na šan­sus, kad jung­čiai bus su­teik­tas eu­ro­pi­nis fi­nan­sa­vi­mas.

R. Sin­ke­vi­čius nu­ro­dė, jog par­aiš­ką dėl fi­nan­sa­vi­mo ke­ti­na­ma pa­teik­ti iki 2015 me­tų va­sa­rio pa­bai­gos. Rei­kės Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos spren­di­mo, kad ši jung­tis bū­tų fi­nan­suo­ja­ma pa­gal to­kį pa­tį mo­de­lį kaip ir pa­grin­di­nė li­ni­ja. Kar­tu mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad 2014-2020 me­tų fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu su­nku ti­kė­tis fi­nan­sa­vi­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2014-10-15 23:00:17
Nieko čia "Putino džiaugsmui" netektų stabdyti, o tereikia tik atsisakyti pradėtų akivaizdžių nesąmonių, o, galbūt, netgi aferos, t.y. patį "Rail Baltica" maršrutą daryti per Vilnių, kaip ir priklauso pagal jos idėją, ir vesti toliau link Balstogės per Druskininkus, o ne Vilniaus ir Kauno oro uostus jungti europinės vėžės jungtimi pavadinant ją "Rail Baltica", nors ji tarnautų tik gyventojų susisiekimui tarp šių miestų. Akivaizdu, kad maršruto per Vilnių atveju netgi iš Kauno vykstant į Vakarus patogiau būtų link Balstogės važiuoti per Vilnių, o ne per Kazlų Rūdą, Marijampolę, Elką, kitus Lenkijos miestelius (būtų trumpesnis kelias, greitis iki 240 km/val, o ne 90-120 km/val).
0 0  Netinkamas komentaras
skutui  213.226.131.133 2014-10-15 12:50:55
Tai dabar imkime ir sustabdyti viską PUTINUI ant džiaugsmo!... Manau, kai pastatysime, tada ir žiūrėsim, kaip pasidalyti...
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2014-10-14 22:15:27
Pagal "Aecom" kompanijos studiją dėl Vilniaus jungties įtakos projektui "Rail Baltica" išeina, kad esant šiai jungčiai jos ruože per Lietuvą ekonominiai rodikliai pagerės 10% ir tai bus gauta dėl atsiradusio papildomo keleivių srauto, kurio dydis pagal studiją sieks 10,5 tūkst.per parą, laikant, kad traukiniai tarp Vilniaus ir Kauno eitų kas pusę valandos. Tačiau, kaip galima spręsti iš pateikiamų informacijų, Lietuvos akcijų dalis bendroje įmonėje su Latvija ir Estija, eksploatuojančioje "Rail Baltica" Baltijos šalyse atsiradus jungčiai, nesikeičia. Tokiu atveju 2/3 pajamų gautų iš Lietuvos gyventojų už bilietus važiuojant iš Vilniaus į Kauną ir atvirkščiai yra „padovanojamos“ Latvijai ir Estijai. Taigi kodėl šioms nesutikus su Vilniaus jungtimi - su tokiu Lietuvos valdžių "monkės bizniu"... Nors čia įžvelgtina nacionalinių interesų išdavystė, tačiau tiek parlamentinė kontrolė, tiek Prezidentė to kažkodėl nenori "matyti"... Be to, studiją atlikusi "Aecom" yra inžinerijos sprendimų kompanija, gi "Rail Baltica" klausimui spręsti, akivaizdu, yra būtina studija politiniu, ekonominiu požiūriu. Tad šiuo atveju priimant valstybinius sprendimus pasikliauti vien ja būtų, švelniai sakant, nerimta.
0 0  Netinkamas komentaras
saunuoliai  78.56.209.93 2014-10-14 07:28:01
Saunuoliai lietuviai! Taip laikyti!
2 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami