„Regitra“ ragina atsisakyti priverstinio išregistravimo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-18 15:13
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-18 15:13
VĮ „Regitra“ siūlo atsisakyti dabar galiojančios išregistravimo tvarkos, kuri savo tikslą jau pasiekė. LŽ archyvo nuotrauka
Pri­vers­ti­nis iš­re­gis­tra­vi­mas, kaip ro­do „Re­gi­tros“ klien­tų skun­dai ir sta­tis­ti­ka, tam­pa tiek ad­mi­nis­tra­ci­ne naš­ta, tiek fi­nan­si­ne kliū­ti­mi se­zo­ni­niam trans­por­to prie­mo­nių nau­do­ji­mui, is­to­ri­nių au­to­mo­bi­lių val­dy­to­jams. To­dėl siū­lo­ma lai­ko­tar­pį il­gin­ti bent jau iki dve­jų, o gal net pen­ke­rių me­tų ar­ba šios prie­mo­nės iš vi­so at­si­sa­ky­ti. Ją pa­keis­tų lei­di­mo da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mas.

„Ver­ti­nam, kad pri­vers­ti­nis iš­re­gis­tra­vi­mas sa­vo tiks­lą pa­sie­kė – dau­ge­liui nau­do­ji­mo cik­lą bai­gu­sių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų pa­to­giai bu­vo su­tvar­ky­ta ju­ri­di­nė fak­ti­nės pa­dė­ties prie­vo­lė“, – pa­žy­mė­jo „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­lius Pre­ve­lis. Pa­sak įmo­nės va­do­vo, pra­ėju­siais me­tais fik­suo­ta ki­ta ten­den­ci­ja, lei­džian­ti teig­ti, kad pri­vers­ti­nis iš­re­gis­tra­vi­mas yra kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, ku­rios tai­ky­mas ne­bea­ti­tin­ka nei vie­šo­jo in­te­re­so, nei „Re­gi­tros“ klien­tų po­rei­kių.

Per di­džią­ją 2014 m. iš­re­gis­tra­vi­mo ban­gą iš re­gis­trų pa­ša­li­nus dau­giau nei 872,5 tūkst. įvai­riau­sių trans­por­to prie­mo­nių – au­to­mo­bi­lių, mo­to­cik­lų, mo­pe­dų, įvai­rių ti­pų prie­ka­bų ir pan – pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žę pri­vers­ti­nis iš­re­gis­tra­vi­mas bu­vo pri­tai­ky­tas tik be­veik 25 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių.

„Griež­ta pri­vers­ti­nį trans­por­to prie­mo­nių iš­re­gis­tra­vi­mą nu­ma­tan­ti tvar­ka šian­dien ta­po per­tek­li­nė“, – api­bend­ri­no D. Pre­ve­lis. Anot „Re­gi­tros“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus, iš­re­gis­tra­vi­mas nė­ra „Re­gi­tros“ siū­lo­ma pa­slau­ga; tai tie­siog ne­ak­tua­lių re­gis­tro įra­šų per­kė­li­mas į ar­chy­vą. To­dėl pus­me­čio ter­mi­nas yra per trum­pas nu­sta­ty­ti, kad trans­por­to prie­mo­nė jau ti­krai ne­be­da­ly­vaus eis­me.

Nau­jau­si re­gis­tro duo­me­nys at­sklei­džia, kad par­ko būk­lė pa­sta­rai­siais me­tais nuo­sek­liai ge­rė­ja: vis ma­žiau iš­re­gis­truo­ja­ma įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių (ne­apd­raus­tų pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu ir (ar­ba) pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros ne­at­li­ku­sių) trans­por­to prie­mo­nių, vai­ruo­to­jai vis at­sa­kin­giau žiū­ri į sa­vo, kaip trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų, par­ei­gas.

Ne­nau­din­ga niekam

Pri­vers­ti­nis iš­re­gis­tra­vi­mas dėl įsta­ty­mo nu­sta­ty­tų prie­vo­lių ne­vyk­dy­mo, „Re­gi­tros“ spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, di­di­na gy­ven­to­jams ir vers­lui ten­kan­čią ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą ir su­ke­lia ne­pa­to­gu­mų tiek trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jams, tiek ir pa­čiai „Re­gi­trai“, o bent kiek reikš­min­ges­nės įta­kos eis­mo sau­gu­mui, ma­no­ma, jis ne­tu­ri.

Jau pats lei­di­mo trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me su­stab­dy­mas, spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, yra pa­kan­ka­mai griež­ta prie­mo­nė, nes reikš­min­gai ap­ri­bo­ja trans­por­to prie­mo­nės ga­li­my­bes da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me.

Pri­vers­ti­nai iš­re­gis­truo­ta trans­por­to prie­mo­nė vė­liau daž­niau­siai vėl bū­na įre­gis­truo­ja­ma, ta­čiau tuo gy­ven­to­jams ten­ka pa­pil­do­mai rū­pin­tis, pa­ti­riant iš­lai­dų ir gaiš­tant sa­vo lai­ką.

Gy­ven­to­jų nuo­mo­ne, įsta­ty­me nu­sta­ty­tas 180 die­nų lei­di­mo da­ly­vau­ti vie­ša­jam eis­me su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pis ga­na trum­pas ir ne­pa­kan­ka­mas dau­ge­liui trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios įpras­tai nau­do­ja­mos tik ret­kar­čiais ar šil­tuo­ju me­tų se­zo­nu (mo­pe­dai, mo­to­cik­lai, prie­ka­bos), to­dėl ir trum­pes­niam lai­ko­tar­piui apd­rau­džia­mos. Su­lau­kia­ma daug gy­ven­to­jų nu­sis­kun­di­mų, su­si­ju­sių su, jų nuo­mo­ne, ne­pag­rįs­tu iš­re­gis­tra­vi­mu.

„Re­gi­tros“ spe­cia­lis­tai pri­ta­ria klien­tų pa­gei­da­vi­mams, kad lei­di­mo da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me stab­dy­mo lai­ko­tar­pis ne­tu­rė­tų bū­ti ri­bo­ja­mas, o pri­vers­ti­nio iš­re­gis­tra­vi­mo ga­li­ma bū­tų at­si­sa­ky­ti. Juos pa­ten­ki­nus, reikš­min­gai su­ma­žė­tų gy­ven­to­jams, įstai­goms ir or­ga­ni­za­ci­joms ten­kan­ti ad­mi­nis­tra­ci­nė naš­ta.

Elek­tro­ni­niu bū­du patogiau

Kol Sei­me įsta­ty­mas ne­pa­keis­tas, „Re­gi­tra“ gy­ven­to­jams siū­lo nau­do­tis pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, ku­rios lei­džia iš­veng­ti pri­vers­ti­nio iš­re­gis­tra­vi­mo tuo­met, kai dėl se­zo­niš­ku­mo mo­to­cik­lais, prie­ka­bo­mis ar ki­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis nau­do­ja­ma­si pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ko­tar­pį, tik ke­le­tą mė­ne­sių per me­tus.

In­ter­ne­tu, „Re­gi­tros“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je re­gi­tra.lt pri­si­jun­gus prie elek­tro­ni­nės trans­por­to re­gis­tra­vi­mo­sis­te­mos, ga­li­ma įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą 180 die­nų ter­mi­ną dar pra­si­tęs­ti iki 3 me­tų (šis ter­mi­nas dar 1 me­tams ga­li bū­ti pra­tę­sia­mas) (in­ter­ne­tu tei­kia­mos pa­slau­gos kai­na 2,32 Eur).

Šie­met nuo me­tų pra­džios iki ge­gu­žės 1 die­nos elek­tro­ni­niu bū­du su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pį jau pra­si­tę­sė dau­giau kaip 1 tūkst. trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų.

Pa­tei­kiant pra­šy­mą taip pat re­ko­men­duo­ja­ma nu­sta­ty­ti, kad su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pis bū­tų au­to­ma­tiš­kai pa­nai­kin­tas, kai tik įsi­ga­lio­ja pri­va­lo­ma­sis drau­di­mas ir (ar) pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra. To­kiu at­ve­ju ne­rei­kė­tų vyk­ti į „Re­gi­trą, no­rint pa­nai­kin­ti (at­šauk­ti) su­stab­dy­mo lai­ko­tar­pį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jonas  213.252.196.2 2016-05-18 15:55:08
Nei cia buvo nei cia ka - pasipinigavo, dabar gales vel nauju budu sukt verslioka galvot.
1 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami