"Renault" gamins nuotykių mėgėjams skirtą "Captur Helly Hansen"

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-01 10:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-01 10:49
Gamintojų tvirtinimu, ribotos serijos "Renault Captur Helly Hansen" visureigis bus ypač stilingas ir ypač pravažus. Gamintojo nuotrauka
„Cap­tur“ – pir­mo­jo Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jo "Re­nault" mies­to vi­su­rei­gių – šei­mą ru­de­nį pra­tur­tins nau­jo­ji ri­bo­to skai­čiaus „Hel­ly Han­sen“ ver­si­ja, su­kur­ta kar­tu su gar­siuo­ju Nor­ve­gi­jos lau­ko spor­to ir lais­va­lai­kio dar­bu­žių pre­kės ženk­lu, ku­ris sa­vo is­to­ri­ją skai­čiuo­ja net nuo 1877 me­tų. Tik šiai mo­de­lio ver­si­jai bū­din­ga pra­šmat­ni „Flam­me Red“ (ug­ni­nės rau­do­nos) spal­vos ap­dai­la, 17 co­lių juo­do­jo dei­man­to at­spal­vį tu­rin­tys rat­lan­kiai, pa­sak ga­min­to­jo, au­to­mo­bi­liui su­teiks nuo­ty­kių troš­ki­mu dvel­kian­čią iš­vaiz­dą, o ant spar­nų nu­pieš­ta „HH“ emb­le­ma liu­dys są­sa­jas su „Hel­ly Han­sen“.

Už­si­sa­kant iš­skir­ti­nę „Cap­tur Hel­ly Han­sen“ pir­kė­jams bus siū­lo­ma rink­tis vie­ną iš ke­tu­rių to­nų ap­dai­los va­rian­tų - „Flam­me Red“ spal­vos kė­bu­lą su juo­dos ar­ba dramb­lio kau­lo spal­vos sto­gu, „E­toilé Black“ (žvaigž­dė­tos juo­dos) spal­vos kė­bu­lą su dramb­lio kau­lo spal­vos sto­gu, „Cas­siop­ée Grey“ (pil­ko­sios Ka­sio­pė­jos) spal­vos kė­bu­lą su juo­du sto­gu, Dramb­lio kau­lo spal­vos kė­bu­lą su juo­du sto­gu.

Ri­bo­to skai­čiaus „Cap­tur Hel­ly Han­sen“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liuo­se bus pra­šmat­nios odi­nės sė­dy­nės. Iš ki­tų ypa­tin­gų vi­daus pa­gra­ži­ni­mų ver­ta pa­mi­nė­ti rau­do­nus prie­tai­sų sky­do ap­dai­los ap­va­dus, ang­lies pluoš­tą im­ituo­jan­čiu mo­ty­vu pa­puoš­tą vai­rą, chro­muo­tas du­re­lių slenks­čių ap­sau­gas ir prie­ki­nius ki­li­mė­lius.

Įspū­dį po­ten­cia­liems pir­kė­jams, ne­abe­jo­ja­ma, da­rys ir tech­no­lo­gi­niai spren­di­mai.

Pa­vyz­džiui, nau­ja­ja­me „Re­nault Cap­tur Hel­ly Han­sen“ bus įreng­ta ir „Ex­ten­ded Grip“ sis­te­ma, ku­ri pir­mą kar­tą bu­vo įmon­tuo­ta 2013 me­tų „Re­nault Scénic X-Mod“ mo­de­ly­je. Tai pa­žan­gi trau­kos kon­tro­lės sis­te­ma, ku­ri lei­džia pa­di­din­ti su­ki­bi­mo jė­gą esant su­nkioms vai­ra­vi­mo są­ly­goms, pa­vyz­džiui, snin­gant, va­žiuo­jant per pur­vą ar smė­lį ir pa­na­šiai. Val­dy­mo pul­to cen­tre esan­tis ro­ta­ci­nis val­dik­lis lei­džia vai­ruo­to­jui pa­si­rink­ti idea­lų, są­ly­gas ati­tin­kan­tį re­ži­mą: „Road“, „Loo­se Ground“ ir „Ex­pert“. Re­ži­mas „Road“ („Ke­lias“) yra nu­ma­ty­ta­sis va­žia­vi­mui kie­tu pa­vir­šiu­mi, tar­ki­me, sau­su ar šla­piu ke­liu ar­ba per le­dą.

Įjun­gus re­ži­mą „Loo­se Ground“ („Ma­žas su­ki­bi­mas“), sis­te­ma „Ex­ten­ded Grip“ pra­de­da veik­ti va­ro­muo­sius ra­tus. Va­rik­lio su­ki­mo mo­men­tas ir stab­dy­mo ga­lia au­to­ma­tiš­kai pri­de­ri­na­ma taip, kad prie­ki­niai ra­tai la­biau su­ktų­si. To­kiais at­ve­jais va­žia­vi­mui pur­vo ir snie­go są­ly­go­mis skir­tos M&S pa­dan­gos efek­ty­viau iš­sklai­do pur­vą ar­ba smė­lį ir už­ti­kri­na ge­res­nį su­ki­bi­mą su ke­lio pa­vir­šiu­mi.

Pa­si­rin­kus re­ži­mą „Ex­pert“ („Eks­per­tas“), vai­ruo­to­jas ga­li val­dy­ti va­rik­lio su­ki­mo mo­men­tą taip, kad, rei­ka­lui esant, ga­lė­tų pa­di­din­ti grei­tį, o stab­dy­mo jė­gos op­ti­mi­za­vi­mą pa­lik­ti sis­te­mai.

„Ex­ten­ded Grip“ sis­te­ma au­to­ma­tiš­kai grįž­ta į re­ži­mą „Road“, jei pa­si­rin­kus re­ži­mą „Loo­se Ground“ ar­ba „Ex­pert“, pra­de­da­ma va­žiuo­ti di­des­niu nei 40 km/val. grei­čiu. Pa­si­rin­kus šią sis­te­mą, rei­kia tu­rė­ti pur­vo ir snie­go są­ly­goms skir­tas pa­dan­gas, nes spe­ci­fi­nis jų pro­tek­to­riaus raš­tas lei­džia efek­ty­viau iš­sklai­dy­ti pur­vą, smė­lį ar minkš­tą snie­gą.

Dar di­des­nio sa­vi­tu­mo ri­bo­to skai­čiaus se­ri­jos „Cap­tur Hel­ly Han­sen“ ver­si­jai ga­li su­teik­ti ir va­rik­liai, ku­rie mon­tuo­ja­mi į šiuo me­tu ga­mi­na­mus „Re­nault Cap­tur“: „E­ner­gy“ TCe90, TCe120 su EDC au­to­ma­ti­ne trans­mi­si­ja, „E­ner­gy“ dCi90 su me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že ar­ba „E­ner­gy“ dCi 90 su EDC au­to­ma­ti­ne trans­mi­si­ja.

Ri­bo­to skai­čiaus „Cap­tur Hel­ly Han­sen“ se­ri­ja rin­ko­je pa­si­ro­dys rug­sė­jo mė­ne­sį., o kai­nas "Re­nault" ža­da pa­skelb­ti pa­čiu ar­ti­miau­siu me­tu.

***

FAKTAI

1877 m. Nor­ve­gi­jo­je su­kur­to pre­kės ženk­lo „Hel­ly Han­sen“ pro­duk­tai iki pat šių die­nų tar­nau­ja pro­fe­sio­na­liems spor­ti­nin­kams, ap­sau­go­da­mi juos su­nkio­mis gy­ve­ni­mo ke­liau­jant kal­nais ir van­de­ny­nais są­ly­go­mis. Ap­ran­ga, ku­rio­je vy­rau­ja skan­di­na­viš­ko di­zai­no ir pa­tir­ties, įgy­tos gy­ve­nant at­šiau­riau­sio­mis mū­sų pla­ne­tos są­ly­go­mis, de­ri­nys, ją vil­kin­tiems su­tei­kia pa­si­ti­kė­ji­mo sa­vi­mi ir ska­ti­na tvir­tai ženg­ti pir­myn, sie­kiant sa­vo tiks­lo. Dau­giau nei prieš 130 me­tų bend­ro­vė iš­ra­do pir­mą­jį elas­tin­gą ir van­de­niui at­spa­rų au­di­nį, XX a. sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je su­kū­rė mul­ti­ną, o de­šimt­me­čiu vė­liau, tai­ky­da­ma „Li­fa® Stay Dry“ tech­no­lo­gi­ją, pa­ga­mi­no pir­muo­sius tech­ni­nės pa­skir­ties apa­ti­nius dra­bu­žius. Šian­dien „Hel­ly Han­sen“ – ofi­cia­lus ap­ran­gos tie­ki­mo par­tne­ris dau­giau nei 60 sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tų bei kal­nų eks­pe­di­ci­jų, ap­ren­gęs dau­giau nei 33 tūkst. kal­nų spor­to mė­gė­jų. Pre­kės ženk­lo vir­šu­ti­niai ir apa­ti­niai dra­bu­žiai, spor­ti­nė ap­ran­ga ir ava­ly­nė žie­mos, lau­ko ir van­dens spor­tui par­duo­da­ma dau­giau nei 40 pa­sau­lio ša­lių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami