„Renault“ ir markės emblemos: 117 tapatybės metų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-06 16:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-06 16:27
"Renault" automobilių "deimantas" yra puikiai pažįstamas ir Lietuvos vairuotojams. LŽ archyvo nuotrauka
Žvel­giant į dau­giau nei šim­tą me­tų sie­kian­čią "Re­nault" emb­le­mų is­to­ri­ją aiš­kiai ma­ty­ti, kad pa­grin­di­nis mar­kės ta­pa­ty­bės ele­men­tas yra lo­go­ti­pas, ku­ris tam­pa jau ir pa­čios Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­jos me­ta­fo­ra.

Vos iš­ta­rus žo­džius „dei­man­ti­nis ženk­las“, jūs su­pran­ta­te, kad kal­ba­ma apie „Re­nault“. Per pa­sta­ruo­sius 90 me­tų mar­kės ta­pa­ty­bė bu­vo su­jung­ta su „Re­nault“ pa­va­di­ni­mo rai­dė­mis ir dei­man­to for­mos lo­go­ti­pu. 2015 me­tų ba­lan­džio 15 die­ną, pri­sta­ty­da­ma nau­ją emb­le­mą ir šū­kį „Re­nault“ – ais­tra gy­ve­ni­mui“ ("Re­nault for li­fe"), kom­pa­ni­ja at­nau­ji­no sa­vo mar­kės ta­pa­ty­bę, at­spin­din­čią jos pro­duk­tų fi­lo­so­fi­ją.

RR žy­mi kom­pa­ni­jos aušrą

„Re­nault“ nuo­ty­kis pra­si­dė­jo 1898 me­tais, Par­yžiu­je, Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se. Loui­sas Re­nault į Par­yžiaus cen­trą va­žia­vo sa­vo pir­muo­ju au­to­mo­bi­liu – „Ty­pe A voi­tu­ret­te“. Nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis tu­rė­jo tie­sio­gi­nės pa­va­ros trans­mi­si­ją – iš­ra­di­mą, ties ku­riuo "Re­nault" dir­bo nuo 1898 me­tų spa­lio. No­rė­da­mas in­te­re­san­tams par­ody­ti šio iš­ra­di­mo ko­ky­bę, Loui­sas Re­nault su sa­vo „voi­tu­ret­te“ pa­ki­lo sta­čia Rue Le­pic gat­ve. Tuo­met, Mon­mar­tro kal­vos vir­šū­nė­je, Ka­lė­das jis pa­si­ti­ko tu­rė­da­mas pir­muo­sius dvy­li­ka už­sa­ky­mų.

Po ke­lių sa­vai­čių, 1899 me­tų va­sa­rio 25 die­ną, bu­vo įkur­ta „Re­nault-Frères“ bend­ri­ja, vei­ku­si vi­są de­šimt­me­tį. Ji bu­vo pa­tvir­tin­ta do­ku­men­tu, pa­žy­mė­tu at­ga­li­ne 1989-ųjų spa­lio da­ta. Verž­liai veik­lą pra­dė­ju­si „Re­nault-Frères“ grei­tai pra­dė­jo kur­ti sa­vo is­to­ri­ją. Nors pa­tys pir­mie­ji mo­de­liai, to­kie kaip „Ty­pe A“, ne­tu­rė­jo jo­kio mar­kės pa­va­di­ni­mo, tai tru­ko ne­il­gai. Ant au­to­mo­bi­lio slenks­čių ne­tru­kus at­si­ra­do „Re­nault-Frères“ pa­va­di­ni­mas, o ant vi­sų Bi­lan­kor­te pa­ga­min­tų au­to­mo­bi­lių ra­tų ste­bu­lių bu­vo iš­rai­ty­ti LR (Loui­sas Re­nault) ini­cia­lai.

1900 me­tais, pra­ėjus po­rai me­tų nuo kom­pa­ni­jos įkū­ri­mo, „Re­nault-Frères“ su­kū­rė sa­vo pir­mą­jį lo­go­ti­pą – kas­pi­nu ap­juos­tą me­da­lio­ną, pa­da­bin­tą dviem sti­li­zuo­to­mis R rai­dė­mis. Jų su­si­py­ni­me ga­li­ma pa­ma­ty­ti Loui­so var­dą žy­min­čią L rai­dę ir Mar­ce­lio var­dą žy­min­čią M. Dvi su­si­py­nu­sios R rai­dės sim­bo­li­zuo­ja kom­pa­ni­jos gi­mi­mą, rep­re­zen­tuo­ja bro­lių "Re­nault" ini­cia­lus ir kom­pa­ni­ją iden­ti­fi­kuo­ja kaip šei­mos vers­lą. Šis di­zai­nas at­spin­di XX am­žiaus pra­džio­je mėg­tą "Art Nou­veau" sti­lių.

Ta­čiau pir­ma­sis lo­go­ti­pas ne­bu­vo il­gai nau­do­ja­mas. Sie­kiant „Re­nault-Frères“ iš­skir­ti kaip pra­mo­ni­nės kom­pa­ni­jos ta­pa­ty­bę, 1906 me­tais me­da­lio­nas bu­vo pa­keis­tas: įrė­min­ta­me ap­va­lia­me krump­lia­ra­čio aps­kri­ti­me bu­vo pa­vaiz­duo­ta pir­mą­sias Pra­ncū­zi­jos „Grand Prix“ lenk­ty­nes lai­mė­ju­sio „Re­nault“ mo­de­lio prie­ki­nė da­lis. Juk tuo me­tu mar­kės šlo­vė bu­vo ku­ria­ma lenk­ty­nė­se. Mar­ce­liui (1903 m.) ir Fer­nan­dui (1909 m.) Re­nault žu­vus, dvie­jų bro­lių ini­cia­lai din­go. Vie­nin­te­lis kom­pa­ni­jos va­do­vas li­ko Loui­sas Re­nault. Kom­pa­ni­ja ir­gi bu­vo per­va­din­ta į „So­ciété des Au­to­mo­bi­les Re­nault“.

1919 m.: nuo ka­ri­nės ga­lios šven­tės iki mar­kės tapatybės

Po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­ja no­rė­jo žmo­nėms pri­min­ti apie sa­vo le­mia­mą įna­šą į są­jun­gi­nin­kų per­ga­lę, ku­rią pa­dė­jo pa­siek­ti tan­kas FT17. Kiek­vie­na­me ka­ri­nia­me par­ade tan­kai bu­vo pa­si­tin­ka­mi mi­nios plo­ji­mais. 1919 me­tais "Re­nault" nu­spren­dė pa­keis­ti lo­go­ti­pą, ja­me įam­ži­nant gar­sų­jį tan­ką. Šis lo­go­ti­pas pa­si­ro­dė vi­suo­se mar­kės do­ku­men­tuo­se ir rek­la­mo­se, ta­čiau ne­bu­vo nau­do­ja­mas ant au­to­mo­bi­lių. 1922 me­tais kom­pa­ni­ja bu­vo pa­va­din­ta „So­ciété Ano­ny­me des Usi­nes Re­nault“.

Ka­rą me­nan­tis sim­bo­lis ne­bu­vo il­gai nau­do­ja­mas, nes "Re­nault" rei­kė­jo leng­vai iden­ti­fi­kuo­ja­mos emb­le­mos. 1923 me­tais bu­vo pri­tai­ky­tas „Re­nault“ pa­va­di­ni­mas, už­ra­šy­tas ant ap­va­lių gro­te­lių. Tai bu­vo pir­mas at­ve­jis, kai mar­kės pa­va­di­ni­mas bu­vo už­ra­šy­tas au­to­mo­bi­lio prie­ky­je. Emb­le­ma bu­vo ge­rai ma­to­ma ir pra­ktiš­ka, nes bu­vo... ir gar­so sig­na­las! Ga­lio­jan­čios tai­syk­lės rei­ka­la­vo sig­na­lą mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lio prie­ky­je, už me­ta­li­nių gro­te­lių. Spe­cia­liai pri­tai­ky­tas spe­ci­fi­nei „Re­nault“ „a­li­ga­to­riaus“ no­siai, lo­go­ti­pas ties cen­tri­ne li­ni­ja bu­vo pa­da­ly­tas pu­siau.

1925 m.: „Re­nault“ ren­ka­si deimantą

1923 me­tais ap­va­lu­sis lo­go­ti­pas įgi­jo kam­puo­tą for­mą, ge­riau de­ran­čią prie kam­puo­tų ka­po­to li­ni­jų. Nuo 1924 me­tų dei­man­to for­mos lo­go­ti­pai bu­vo nau­do­ja­mi kar­tu su ap­va­liai­siais. Pir­miau­sia jie pa­si­ro­dė ant aukš­tos kla­sės ke­lio­ni­nio au­to­mo­bi­lio „40 CV Ty­pe NM“ prie­ki­nės da­lies. Šis geo­me­tri­nis sim­bo­lis ga­lu­ti­nai bu­vo pa­si­rink­tas nuo 1925 me­tų.

Pra­džio­je dei­man­tas bu­vo nau­do­ja­mas tik pra­ban­giems, spor­tiš­kiems au­to­mo­bi­liams, nuo 1929 me­tų par­da­vi­nė­tiems su „Stel­la“ pa­va­di­ni­mu. Šie au­to­mo­bi­liai ant ka­po­to vir­šaus tu­rė­jo dar vie­ną lo­go­ti­pą – ky­lan­čią žvaigž­dę su pen­kio­mis uo­de­go­mis. Nuo 1931 me­tų „Stel­la“ ir „Grand Sport“ mo­de­liuo­se an­tra­sis lo­go­ti­pas net pa­kei­tė dei­man­tą. Tai tru­ko iki An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, kol šie au­to­mo­bi­liai bu­vo nu­sto­ti ga­min­ti. O štai dei­man­tas jau pui­ka­vo­si ant vi­sų „Re­nault“ mo­de­lių ka­po­tų.

Ne­pai­sant to, kad ne­bu­vo vi­są au­to­mo­bi­lių ga­mą vie­ni­jan­čio ženk­lo, pra­ėju­sio am­žiaus ket­vir­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je mar­kė įgi­jo sta­bi­lu­mą ir vie­na­ly­tiš­ku­mą. Tam daug įta­kos tu­rė­jo šrif­to ir ženk­li­ni­mo spe­ci­fi­ka, taip pat kom­pa­ni­jos par­da­vi­mų tink­las. Šiuo pe­rio­du kom­pa­ni­ja tu­rė­jo dar vie­ną šū­kį: „Re­nault“, l’Au­to­mo­bi­le de Fran­ce“ (liet. „Re­nault“, Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lis“).

1945 m.: spal­vo­tas deimantas

1945 me­tų sau­sio 16 die­ną „Re­nault“ vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­mu bu­vo na­cio­na­li­zuo­ta, pa­kei­čiant jos sta­tu­są. Kom­pa­ni­ja ta­po „Régie Na­tio­na­le des Usi­nes Re­nault“. Sie­kiant ko­mer­ci­nių tiks­lų, bu­vo iš­sau­go­tas „Re­nault“ var­das. Mar­kės pa­ža­das li­ko be­veik ne­pa­ki­tęs, tik šiek tiek pa­pil­dy­tas: „Plus que ja­mais, Re­nault, l’Au­to­mo­bi­le de Fran­ce“ (liet. „Dau­giau nei bet ka­da, Re­nault, Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lis“). Nuo 1946 me­tų šie po­ky­čiai at­sis­pin­dė­jo ir dei­man­to lo­go­ti­pe, ku­ris ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se pir­mą kar­tą par­ody­tas spal­vo­tas. Nau­ja­sis lo­go­ti­pas bu­vo gel­to­nas juo­da­me fo­ne, ant jo at­si­ra­do už­ra­šas „Régie Na­tio­na­le“ (liet. „vals­ty­bės kom­pa­ni­ja“). Gel­to­na ta­po mar­kės spal­va.

Nauja logotipo "Renault" - aistra gyvenimui" pabrėžiama apvalesnėmis, šiltesnėmis nei ankstesnėse emblemose "deimanto" linijomis. / Gamintojo nuotrauka

Dei­man­tas ta­po ne­at­sie­ja­mas nuo „Re­nault“ ir bu­vo įtrauk­tas į vi­sus do­ku­men­tus bei rek­la­mas. Ne­pai­sant to, kai ku­riems mar­kės pro­duk­tams bu­vo nau­do­ja­mi ne­įp­ras­ti ženk­lai. 1950 me­tais dau­gu­ma pro­duk­tų bu­vo žy­mi­mi plas­ti­ki­niais lo­go­ti­pais su dei­man­tu ar­ba be jo: 1951 me­tais – Pra­ncū­zi­jos že­mė­la­pis su RNUR ženk­lu, tris­tie­bis lai­vas su iš­pūs­to­mis bu­rė­mis ant mo­de­lio „Fréga­te“ ar­ba „Re­nault – Régie Na­tio­na­le“ ženk­las su ka­rū­na ir tri­mis del­fi­nais virš jos ant 1956 me­tų mo­de­lio „Daup­hi­ne“. Pa­sta­ra­sis pa­va­di­ni­mas pra­ncū­zų kal­bo­je reiš­kia del­fi­no pa­ti­ną.

Šie sti­lis­ti­niai ieš­ko­ji­mai bai­gė­si 1959 me­tais: ant gro­te­lių li­ko tik dei­man­to for­mos lo­go­ti­pai. Pra­de­dant „Re­nault 4“, au­to­mo­bi­liams ir pre­ky­bos tink­luo­se pra­dė­tas nau­do­ti nau­jas, siau­res­nis lo­go­ti­pas, pa­va­din­tas „Poin­te de Dia­mant“ (liet. „dei­man­to ga­liu­kas“). Emb­le­mo­je iš­li­ko plo­nes­niu šrif­tu par­ašy­tas „Re­nault“ pa­va­di­ni­mas, ta­čiau ne­be­li­ko už­ra­šo „Régie Na­tio­nal“. Kai ka­da, įkom­po­nuo­tas asi­me­tri­nių gro­te­lių de­ši­nė­je (pa­vyz­džiui, „Re­nault 8“), lo­go­ti­pas bu­vo nau­do­ja­mas kaip kė­bu­lo šo­nų de­ko­ra­ci­ja (pa­vyz­džiui, ga­li­niai „Re­nault 16“ spar­nai). Do­ku­men­tuo­se nau­do­tas bal­tos ir juo­dos spal­vos lo­go­ti­pas gel­to­na­me fo­ne.

1972 m.: nau­jo­jo dei­man­to dilema

Siek­da­ma pa­brėž­ti dei­man­to stip­ru­mą, 1972 me­tais kom­pa­ni­ja nu­spren­dė pa­da­ry­ti jį pla­tes­nį ir aiš­kes­nių li­ni­jų. Dei­man­tas ta­po ge­riau ma­to­mas, iš jo pa­ša­lin­tas „Re­nault“ pa­va­di­ni­mas. Pir­mą kar­tą šis lo­go­ti­pas pa­nau­do­tas ant „Re­nault 15“, 17 ir pir­mų­jų R5 mo­de­lių. Ta­čiau vie­nas da­lių tie­kė­jas par­eiš­kė, kad šis lo­go­ti­pas yra jo nau­do­ja­mo ženk­lo pla­gia­tas. Pa­teik­tas ofi­cia­lus skun­das pri­ver­tė „Re­nault“ ieš­ko­ti nau­jo di­zai­no.

Kom­pa­ni­ja nu­spren­dė įtrauk­ti sa­vo me­no ir in­dus­tri­jos po­li­ti­ką, pra­dė­tą 1967 me­tais. Tarp šios prog­ra­mos da­ly­vių bu­vo me­ni­nin­kas Vic­to­ras Va­sa­re­ly. Dirb­da­mas kar­tu su sū­nu­mi Yva­ra­lu, op­ti­nio me­no pra­di­nin­kas su­kū­rė lo­go­ti­pą, su­da­ry­tą iš par­ale­li­nių li­ni­jų. Gau­tas re­zul­ta­tas – pa­pras­tas ir įman­trus, mo­der­nus ir vi­zua­liai pa­trauk­lus. Nau­ją­jį lo­go­ti­pą, ku­ria­me ne­bu­vo „Re­nault“ pa­va­di­ni­mo, pa­tvir­ti­no kom­pa­ni­jos va­do­vas Pier­re Drey­fu­sas. Anks­čiau par­duo­ti au­to­mo­bi­liai su se­nai­siais lo­go­ti­pais bu­vo at­šauk­ti į prie­žiū­ros cen­trus, kad bū­tų pa­keis­ti jų ženk­liu­kai. O pir­ma­sis nau­ju dei­man­tu pa­puoš­tas au­to­mo­bi­lis bu­vo „Re­nault 5“. Šis ženk­las ta­po pir­muo­ju il­ga­lai­kiu mar­kės lo­go­ti­pu ir bu­vo nau­do­ja­mas dvi­de­šimt me­tų.

1973 me­tais „Re­nault“ agen­tū­rai „Pub­li­cis“ už­sa­kė su­kur­ti rek­la­mos kam­pa­ni­jas. 1985 me­tais agen­tū­ra pa­siū­lė vie­ną iš gar­siau­sių šū­kių, ku­ris sa­vo pra­smę iš­sau­go iki šių die­nų: „Re­nault, Des Voi­tu­res à Viv­re (liet. „Re­nault“, au­to­mo­bi­liai gy­ve­ni­mui“).

1992 m.: dei­man­tas didėja

Pra­ėjus dvi­de­šimt me­tų po Va­sa­re­ly lo­go­ti­po su­kū­ri­mo, „Re­nault“ nu­spren­dė per­žiū­rė­ti jo vaiz­di­nį iden­ti­te­tą. Siek­da­ma iš­reikš­ti mar­kės įkū­ni­ja­mą ko­ky­bės stan­dar­tą, „Re­nault“ krei­pė­si į Jea­no Per­re­to va­do­vau­ja­mą agen­tū­rą „Sty­le Mar­que“. 1992 me­tų lo­go­ti­pas bu­vo toks pat ele­gan­tiš­kas, bet pa­pras­tes­nis ir „stip­res­nis“, su tri­jų mat­me­nų rel­je­fu. Jį su­kū­rė Jac­ques Pa­umier („JPG De­sign“), ženk­lą pa­vers­da­mas skulp­tū­ra. Tai bu­vo emb­le­ma, už­si­me­nan­ti apie mar­kės pro­duk­tų ko­ky­bę ir tvir­tu­mą. Nau­ją mar­kės ta­pa­ty­bę ly­dė­jo nau­jas pa­va­di­ni­mo už­ra­šas, su­pro­jek­tuo­tas di­zai­ne­rio Wolf­fo Olin­so. Taip kiek­vie­na­me do­ku­men­te ir rek­la­mo­je vėl at­si­ra­do „Re­nault“ var­das. Dei­man­tas užė­mė tvir­tą po­zi­ci­ją au­to­mo­bi­lių ka­po­to prie­ky­je, prie­ki­nių gro­te­lių cen­tre.

Pra­ėju­sio am­žiaus pa­sku­ti­nia­me de­šimt­me­ty­je kom­pa­ni­ja su­lau­kė es­mi­nių po­ky­čių: 1995 me­tais ak­ci­jos bu­vo pa­siū­ly­tos at­vi­ro­je rin­ko­je, įsi­gy­ta „Da­cia“, 1999 me­tais su­da­ry­tas al­jan­sas su „Nis­san“. Tuo­met – „Sam­sung Mo­tors“, po me­tų per­va­din­tas į RSM. Pa­si­kei­tė ir „Re­nault“ rek­la­mos kam­pa­ni­ja. 2000 me­tais mar­kė pa­si­rin­ko šū­kį „Créa­teur d’Au­to­mo­bi­les“ (liet. „Au­to­mo­bi­lių kū­rė­jas“).

„Re­nault“ taip pat šiek tiek at­nau­ji­no sa­vo vi­zua­li­nę ta­pa­ty­bę. 2004 me­tais dei­man­to sim­bo­lis bu­vo įkom­po­nuo­tas vi­du­ry­je gel­to­no kvad­ra­to, pa­brė­žiant jo rel­je­fą ir tu­ri­nį. Vėl bu­vo pa­keis­tas mar­kės pa­va­di­ni­mo šrif­tas. Eri­co de Ber­ran­ge­rio su­kur­tas už­ra­šas bu­vo įkom­po­nuo­tas lo­go­ti­po de­ši­nė­je. Po tre­jų me­tų „Re­nault“ var­das at­si­ra­do gel­to­na­me rė­me, po dei­man­tu, tuo pa­čiu me­tu su­ku­riant de­šim­tą­jį šū­kį „Re­nault – Dri­ve the Chan­ge“ (ga­li bū­ti ver­čia­ma kaip „Re­nault – vai­ruok po­ky­čius“).

2015 m.: „Re­nault – ais­tra gyvenimui

Lo­go­ti­po pa­kei­ti­mas – svar­bi ži­nia. 2012 me­tais mar­kė pri­sta­tė at­nau­jin­tą ga­mą su šil­tes­niu ir jau­tres­niu di­zai­nu, klien­tams ža­dan­čiu ga­li­my­bę „į­si­my­lė­ti“ šiuos pro­duk­tus. Di­des­nis lo­go­ti­pas uži­ma pa­grin­di­nę ir do­mi­nuo­jan­čią vie­tą ant prie­ki­nių gro­te­lių. Tai au­to­mo­bi­liams su­tei­kia dau­giau pa­trauk­lu­mo ir lei­džia aki­mirks­niu iden­ti­fi­kuo­ti kaip „Re­nault“ mo­de­lius. Šiek tiek pa­keis­tas lo­go­ti­pas bu­vo pri­tai­ky­tas skir­tin­goms ga­moms, pa­vyz­džiui, elek­tro­mo­bi­liams nau­do­ja­mas mels­vos spal­vos lo­go­ti­pas.

„Re­nault“ iš nau­jo ku­ria sa­vo iko­nas, klien­tams siū­ly­da­ma gy­ve­ni­mo pil­nat­vę lei­džian­čius pa­tir­ti au­to­mo­bi­lius. To­kius, kaip nau­ja­sis „Es­pa­ce“, ku­rie ne tik nuo­sta­biai at­ro­do, bet ir yra pui­kiai jau­čia­mi. Ji pa­tei­kia su­ma­nias nau­jo­ves, pa­pil­dan­čias jū­sų gy­ve­ni­mą. Pa­vyz­džiui, ga­le įkom­po­nuo­tas nau­jo­jo „Twin­go“ va­rik­lis lei­džia pa­di­din­ti jo ma­nev­ri­gu­mą. Kiek­vie­ną die­ną „Re­nault“ au­to­mo­bi­liai ir pa­slau­gos yra pa­si­ren­gę pa­leng­vin­ti mū­sų gy­ve­ni­mą. Pa­vyz­džiui, kaip „R-Link“ kom­piu­te­ris.

Dėl šios prie­žas­ties, sie­kiant pra­tęs­ti ir pa­pil­dy­ti šį įsi­pa­rei­go­ji­mą, 2015 me­tų ba­lan­džio 15 die­ną „Re­nault“ pri­sta­tė nau­ją pre­kės ženk­lą. Nau­jo­ji ta­pa­ty­bė at­sis­pin­dės vi­suo­se kom­pa­ni­jos skel­bia­muo­se do­ku­men­tuo­se ir rek­la­mo­je. Ji yra pa­pil­do­ma nau­ju, skam­biu šū­kiu. Nau­ja lo­go­ti­po iš­vaiz­da pa­brė­žia­ma ap­va­les­nė­mis, šil­tes­nė­mis li­ni­jo­mis. Pa­si­rink­tas nau­jas, „leng­ves­nis“ mar­kės pa­va­di­ni­mo šrif­tas ir šū­kis, su­jun­gian­tis mar­kės pa­ža­dą: „Re­nault – ais­tra gy­ve­ni­mui“*.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami