„Renault“ mažylių raida – pasaulio istorijos atspindys

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-01 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-01 06:00
"Renault 4CV" Prancūzijos inžinieriai kūrė Antrojo pasaulinio karo metu. LŽ archyvo nuotraukos
„Re­nault“ šie­met pri­sta­tė nau­jau­sią kom­pa­ni­jos ma­žy­lį – kom­pak­tiš­ką­jį nau­jos lai­dos „Twin­go“. Pa­sak ga­min­to­jo, ma­ži, eko­no­miš­ki ir iš­vaiz­dūs mies­to au­to­mo­bi­liai yra „Re­nault“ kom­pa­ni­jos ge­nuo­se.

Tad prieš įver­ti­nant nau­ją­jį „Twin­go“ ver­ta pa­žvelg­ti į ma­žų­jų „Re­nault“ au­to­mo­bi­lių is­to­ri­ją – kiek­vie­nas iš jų sėk­min­gai at­si­lie­pė į vi­suo­me­nė­je vyks­tan­čius po­ky­čius ir iki šiol ke­lia nos­tal­gi­ją.

1946 m.: 4 CV – pir­ma­sis ma­ža­sis „Re­nault“, su­lau­kęs ma­si­nio populiarumo

Ka­ras bai­gė­si prieš ke­lis mė­ne­sius. Pra­si­dė­jo Eu­ro­pos at­sta­ty­mas, o gy­ven­to­jai ir vėl ga­li gal­vo­ti apie at­ei­tį ir grįž­ti į tai­kes­nę ti­kro­vę.

No­rin­tiems leis­tis į ke­lią ir mė­gau­tis nau­jai įgy­ta lais­ve, "Re­nault 4 CV" bu­vo to­bu­las spren­di­mas. Šis au­to­mo­bi­lis su va­rik­liu ga­le, in­ži­nie­rių slap­ta su­kur­tas ka­ro me­tu, bu­vo pa­kan­ka­mai erd­vus šei­mai ir jos ba­ga­žui. Kon­ku­ren­cin­ga nau­jo­jo mo­de­lio kai­na pa­ver­tė jį prie­ina­mu di­de­lei gy­ven­to­jų da­liai. 4 CV žy­mė­jo po­ka­rio me­tus pa­trauk­da­mas pla­čią­ją vi­suo­me­nę – nuo dar­bi­nin­kų iki vi­du­ri­nio­sios kla­sės.

"Renault 4L" iš kitų automobilių išskyrė praktiškas bagažo skyrius.

1961 m.: 4L – pir­ma­sis „au­to­mo­bi­lis gyvenimui“

Po­ka­rio Va­ka­ruo­se au­gi­mo lai­ko­tar­pis. Eko­no­mi­ka at­si­gau­na, kles­ti ino­va­ci­jos ir au­ga gy­ve­ni­mo ly­gis, gy­ven­to­jai tu­ri ga­li­my­bių įsi­gy­ti nau­jų var­to­ji­mo pre­kių, įskai­tant bui­ties prie­tai­sus ir au­to­mo­bi­lius. Šei­mos iš­ei­na iš na­mų, mė­gau­ja­si lais­vu lai­ku, ke­liau­ja ir trokš­ta su­si­pa­žin­ti su nau­jo­mis vie­to­mis.

Bū­tent to­kioms šei­moms „Re­nault“ su­kū­rė „Re­nault 4L“. 4L au­to­mo­bi­lis ta­po ti­kra le­gen­da su sa­vo no­va­to­riš­ka ir pra­ktiš­ka ba­ga­ži­ne, su­tei­kian­čia ga­li­my­bę vi­sai šei­mai pa­to­giai su­dė­ti ir pa­siek­ti ba­ga­žą. Nuo 1961 m. iki dvi­de­šim­to am­žiaus pa­bai­gos „Re­nault 4L“ bu­vo par­duo­ta dau­giau nei aš­tuo­ni mi­li­jo­nai vie­ne­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je.

1972 m.: „Re­nault 5“ – 1968 me­tų dvasia

Po 1968 m. įvy­kių žmo­nės pra­dė­jo gy­ven­ti lais­viau. Di­džio­ji da­lis eu­ro­pie­čių mė­ga­vo­si di­des­ne lais­ve, o jų pra­mo­gos ir ke­lio­nės ta­po įvai­res­nės.

Šis eu­fo­ri­jos lai­ko­tar­pis ne­ti­kė­tai bai­gė­si 1973 me­tais ki­lus pir­ma­jai naf­tos kri­zei. „Re­nault 5“, ma­žai de­ga­lų su­nau­do­jan­tis (4,5 l/100 km, va­žiuo­jant 90 km/val.) au­to­mo­bi­lis, bu­vo pri­sta­ty­tas pa­čiu lai­ku. Tai bu­vo nau­jo­viš­kas ma­žas au­to­mo­bi­lis, pa­trau­kęs sa­vo uni­ver­sa­lu­mu, taip pat „iš­ma­niai­siais“ bu­fe­riais iš sin­te­ti­nių me­džia­gų, sau­gan­čiais au­to­mo­bi­lį ma­nev­ruo­jant sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je.

Važiuodama 90 km/h greičiu "Renault 5" naudojo vos 4,5 l degalų - fantastinis praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio laikui rezultatas.

1972 m. pri­sta­ty­tas „Re­nault 5“ grei­tai ra­do sa­vo au­di­to­ri­ją (31 proc. mo­te­rų ir 35 proc. žmo­nių iki 30 me­tų per pir­muo­sius me­tus) ir su­lau­kė il­ga­lai­kės sėk­mės. De­vin­to­jo de­šimt­me­čio vi­du­ry­je „Re­nault“ pa­kei­tė „Re­nault 5“ nau­ju mo­de­liu - „Su­per Fi­ve“. Nuo 1972 m. iki 1996 m. bu­vo pa­ga­min­ta 8,5 mi­li­jo­no vie­ne­tų „Re­nault 5“ ir „Su­per Fi­ve“ au­to­mo­bi­lių, tai­gi mo­de­lio kar­je­ra bu­vo il­ga, jis ir to­liau uži­ma ypa­tin­gą vie­tą au­to­mo­bi­lis­tų šir­dy­se. Bu­vo iš­leis­tos ir le­gen­do­mis ta­pu­sios spor­ti­nės „Re­nault 5“ ver­si­jos, įskai­tant „R5 Al­pi­ne“ ir „R5 Tur­bo“.

1993 m.: „Twin­go“, „kri­zėms at­spa­rus“ automobilis

XX am­žiaus de­šim­to de­šimt­me­čio eko­no­mi­ką silp­ni­na kri­ti­mas ak­ci­jų bir­žo­se, o de­ga­lų kai­nos au­ga – dau­giau­sia dėl Per­si­jos įlan­kos ka­ro. Bet ne­se­niai griu­vo Ber­ly­no sie­na, at­ver­da­ma Eu­ro­pai nau­ją at­ei­tį. Gy­ve­ni­mas dvi­ly­pis: no­ri­me sva­jo­ti apie ge­res­nę at­ei­tį, bet tam truk­do kas­die­nis gy­ve­ni­mas.

Ir ta­da pa­si­ro­dė „Twin­go“ – la­bai ori­gi­na­lus mies­to au­to­mo­bi­lis, su­krė­tęs vi­są au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę. Siū­lo­mas vie­no va­rik­lio, vie­no ap­dai­los va­rian­to ir ke­tu­rių ryš­kių spal­vų „Twin­go“ grą­ži­no šyp­se­nas į žmo­nių vei­dus vien sa­vo pa­va­di­ni­mu, su­da­ry­tu su­jun­gus žo­džius „tvis­tas“, „svin­gas“ ir „tan­go“. Šis au­to­mo­bi­lis iš­sis­ky­rė ža­via iš­ore ir uni­ka­liu kor­pu­so sti­liu­mi – su ypač trum­pa prie­ki­ne da­li­mi ir 1,78 m il­gio nau­din­guo­ju sa­lo­no il­giu. Nau­ja­sis mo­de­lis su­lau­kė ne­gir­dė­tos sėk­mės Par­yžiaus au­to­mo­bi­lių par­odo­je, ku­rio­je jis bu­vo pri­sta­ty­tas kaip „Re­nault“ ma­ža­sis „kri­zėms at­spa­rus“ au­to­mo­bi­lis. Dėl sa­vo di­zai­no ir uni­ver­sa­lu­mo „Twin­go“ pui­kiai ti­ko vi­sų sti­lių vai­ra­vi­mui ir greit­ke­liams bu­vo skir­tas ne ma­žiau nei mies­tų gat­vėms!

Taupus, "linksmas" ir praktiškas miesto mažylis "Renault Twingo" suteikia galimybę šiuolaikiniam vairuotojui kuo geriau išreikšti save.

Šian­dien: am­ži­na­sis „Twin­go“ optimizmas

Glo­ba­li­zuo­ta­me – ir, ga­li­me sa­ky­ti, ho­mo­ge­ni­zuo­ta­me, pa­sau­ly­je, sa­ko nau­jau­sios lai­dos "Twin­go" kū­rė­jai, tu­ri­me tei­sę siek­ti iš­skir­ti­nu­mo. Nau­jos tech­no­lo­gi­jos at­ve­ria nau­ją iš­raiš­kos ir lais­vės pa­sau­lį.

Links­mas, itin ma­nev­rin­gas, ma­žas iš iš­orės ir erd­vus vi­du­je nau­ja­sis mo­de­lis skir­tas mies­tui, jo ap­si­su­ki­mo spin­du­lys sie­kia tik 4,30 m. Jis ir vėl ku­ria nuo­tai­ką švie­sio­mis kė­bu­lo spal­vo­mis, su­teik­da­mas sa­vo sa­vi­nin­kams vi­siš­ką lais­vę iš­reikš­ti sa­ve. Nau­ja­sis „Twin­go“ yra pui­kus kla­si­ki­nių ma­žų­jų „Re­nault“ au­to­mo­bi­lių įpė­di­nis, at­spin­din­tis am­ži­ną pir­mų­jų mo­de­lių op­ti­miz­mą. Jis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­kų, bet yra taip pat kaip jie no­va­to­riš­kas ir tu­rin­tis nuo­sa­vą sie­lą.

Kaip aiš­ki­na is­to­ri­kas ir au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės spe­cia­lis­tas Jea­nas-Louis Lou­bet, „Re­nault“ au­to­mo­bi­liai "pir­mie­ji at­siž­vel­gia į nau­jus vi­suo­me­nės po­ky­čių nu­lem­tus rei­ka­la­vi­mus […]": "Au­to­mo­bi­lių tech­no­lo­gi­jas ir di­zai­ną „Re­nault“ ku­ria įkū­ny­da­ma sa­vo lai­ko dva­sią“. Kad ir koks bū­tų lai­ko­tar­pis, „Re­nault“ mies­to au­to­mo­bi­liai ir to­liau įkve­pia op­ti­miz­mo ir pa­lie­ka sa­vo pėd­sa­ką is­to­ri­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami