„Renault Twingo“: mažylis, turintis užuominą į limuziną

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-09 06:00
Naujasis "Renault Twingo" gali važiuoti didžiausiu 165 km/h greičiu.  Gamintojo nuotrauka
Kal­ba­ma, kad šiuo me­tu pats ori­gi­na­liau­sias Pra­ncū­zi­jo­je ga­mi­na­mas au­to­mo­bi­lis - nau­ja­sis „Ci­troen Cac­tus“. Prie šio au­to­mo­bi­lio vai­ro tuo me­tu, kai ban­džiau nau­ją­jį „Re­nault Twin­go“, dar ne­bu­vau sė­dė­jęs, to­dėl pra­ncū­zų ori­gi­na­lu­mo vir­šū­nė man kol kas yra šis ma­žy­lis.

Ofi­cia­li „Re­nault“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je bend­ro­vė „Sos­te­na“ su­tei­kė pro­gą iš­ban­dy­ti pa­tį pra­ban­giau­sią nau­jo­jo „Re­nault Twin­go“ mo­de­lį – tą, ku­rio ra­tus su­ka tur­bi­ną tu­rin­tis ben­zi­ni­nis 0,9 li­tro tri­jų ci­lind­rų va­rik­lis, o ga­min­to­jų dek­la­ruo­ja­mos vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos sie­kia vos 4,3 li­tro 100 ki­lo­me­trų. Ste­bi­no ma­žo­jo heč­be­ko kons­truk­to­rių spren­di­mas pe­rei­ti prie už­pa­ka­li­nių va­ro­mų­jų ra­tų.

Su­ba­lan­sa­vo miestui

Pra­ncū­zų „Re­nault Twin­go“ ga­li­ma lai­ky­ti at­sa­ky­mu po­pu­lia­ria­jam ita­lų "Fiat 500". Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­jai iš ti­krų­jų pa­de­mons­tra­vo iš­skir­ti­nu­mą. Tar­ki­me, pa­leis­ti į gat­ves už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mą au­to­mo­bi­lį tuo me­tu, kai šios sis­te­mos at­si­sa­ko net vo­kie­čių BMW, – la­bai sa­vi­tas spren­di­mas.

Rink­da­mie­si už­pa­ka­li­nius va­ro­muo­sius ra­tus „Re­nault Twin­go“ kū­rė­jai sie­kė iš­kart ke­lių tiks­lų. Pir­ma, ne­di­di­nant ma­ši­nos ga­ba­ri­tų pa­da­ry­ti erd­ves­nį nei anks­tes­nės lai­dos au­to­mo­bi­ly­je sa­lo­ną. Tiks­las pa­siek­tas: vos 3,6 me­tro il­gio au­to­mo­bi­liu­ke lais­vai jau­čia­si - įsi­ti­ki­nau tuo as­me­niš­kai - ke­tu­ri su­au­gę žmo­nės.

An­tra, „Re­nault Twin­go“, kaip pa­brė­žia ga­min­to­jai, pir­miau­sia yra mies­tui skir­tas ma­žy­lis. O mies­to ma­ši­na tu­ri bū­ti ma­nev­rin­ga. Ka­dan­gi šia sa­vy­be la­biau pa­si­žy­mi už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mi au­to­mo­bi­liai, da­bar ir "Re­nault Twin­go“ ap­si­su­ki­mo spin­du­lys tė­ra 9 me­trai. Ap­si­suk­ti gat­vė­je va­žiuo­jant nau­juo­ju heč­be­ku ne­pri­rei­kia nė dvie­jų juo­stų, rie­dant at­bu­lo­mis jį įma­no­ma įspraus­ti ir į la­bai ankš­tą vie­tą tarp dvie­jų au­to­mo­bi­lių.

Ki­ta ver­tus, nau­ją­jį „Re­nault Twin­go“ ban­džiau ru­de­nį, kai dar bu­vo ga­na šil­ta. Mat di­džiau­si už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių trū­ku­mai at­sisk­lei­džia va­ži­nė­jant žie­mą, ypač kai sny­gu­riuo­ja, o ke­lių ne­spė­ja­ma va­ly­ti. Ta­da to­kios ma­ši­nos tam­pa ne­sta­bi­lios, ky­la di­des­nė ava­ri­jų ti­ki­my­bė. Štai ir kir­ba min­tis: ar pri­gis „Re­nault Twin­go“ mū­sų pa­ly­gin­ti at­šiau­raus kli­ma­to są­ly­go­mis?

Li­mu­zi­nams bū­din­gos smulkmenos

Tai be­ne vie­nin­te­lis da­ly­kas, ku­ris lie­tu­viams ga­li pa­si­ro­dy­ti ne­prak­tiš­kas. Ki­ti pra­ncū­zų su­ma­ny­ti da­ly­kai tu­rė­tų pa­tik­ti vi­sų pla­tu­mų gy­ven­to­jams.

Vie­nas ma­lo­nu­mas skrie­ti už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mu au­to­mo­bi­liu vin­giuo­tais, dar snie­go ne­ma­čiu­siais Lie­tu­vos ke­liais. Ma­žy­lis ga­na di­na­miš­kas ir mies­te. Dėl to, kad iš­skir­ti­nai at­ro­do, jis trau­kia ir pra­ei­vių žvilgs­nius. Ma­ši­nos iš­orės di­zai­nas yra įspū­din­gas ir ti­krai ga­li kon­ku­ruo­ti su „Mi­ni“ ar „Fiat 500“. Ori­gi­na­lus net juo­das ba­ga­ži­nės dang­tis - jis la­biau pri­me­na už­pa­ka­li­nes au­to­mo­bi­lio du­ris.

Vi­du­je yra nau­jo­vių, ku­rios dar vi­sai ne­se­niai bu­vo bū­din­gos tik pra­ban­gioms ma­ši­noms. Pa­vyz­džiui, ban­dy­ta­me "Re­nault Twin­go" mo­de­ly­je net su­mon­tuo­ta de­ga­lus tau­pan­ti „Stop&Start” sis­te­ma.

Ban­dy­to "Re­nault Twin­go Ener­gy TCe 90" tech­ni­niai duo­me­nys

De­ga­lų tipasBenzinas
Variklis3 ci­lind­rų TCe 90
Di­džiau­sia ga­lia (AG)90
Di­džiau­sias su­ki­mo mo­men­tas (Nm)135
Di­džiau­sias grei­tis (km/h)185
Grei­tė­ji­mas 0-100 km/h (sek.)10,8
Vid. de­ga­lų są­nau­dos (l/100 km)4,3

Šal­ti­nis: re­nault.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami