"Renault" vairavimo mokykla: nėščiosios gali vairuoti saugiau

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-30 14:06
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-30 14:06
E.Globytė pataria nėščiosioms paskutinėmis nėštumo savaitėmis geriau nevairuoti,  "Renault" nuotrauka
Jo­kių prie­žas­čių, dėl ku­rių rei­kė­tų veng­ti vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį nėš­tu­mo me­tu, ypač pir­mai­siais mė­ne­siais, nė­ra. Ta­čiau bū­ti­na at­siž­velg­ti į kai ku­riuos as­pek­tus, ku­rie ga­lė­tų tu­rė­ti įta­kos vai­ra­vi­mo sau­gu­mui. Tai ir di­des­nis bū­si­mos ma­mos mie­guis­tu­mas, py­ki­ni­mas, o vė­les­niais nėš­tu­mo mė­ne­siais – ir vai­ko ju­de­siai. „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los ins­truk­to­riai pa­ta­ria, ką da­ry­ti, kad bū­si­mos ma­mos ke­lio­nė au­to­mo­bi­liu bū­tų kaip ga­li­ma sau­ges­nė.

Nors Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­ro­dy­ta, kad nėš­čio­ji ne­bū­ti­nai tu­ri pri­si­seg­ti sau­gos dir­žus, ne­de­rė­tų pa­mirš­ti, kad bū­tent sau­gos dir­žai ir oro pa­gal­vės už­ti­kri­na ke­liau­jan­čios mo­ters sau­gu­mą. Ta­čiau "Re­nault" mo­kyk­la nėš­čio­sioms pa­ta­ria ne­pa­mirš­ti, kad dir­žus rei­kia seg­tis tei­sin­gai, o kė­dę ati­trauk­ti at­gal nuo prie­ki­nės oro pa­gal­vės. Dir­žai ne­tu­rė­tų ap­juos­ti pil­vo. Že­mu­ti­nė dir­žo da­lis tu­rė­tų ei­ti po pil­vu, vir­šu­ti­nė – virš pil­vo, tarp krū­tų. „La­bai ge­ras spren­di­mas – dir­žų adap­te­ris, ku­ris pa­de­da tei­sin­gai nu­sta­ty­ti ap­su­pan­čios dir­žo da­lies pa­dė­tį apa­čio­je, šlau­nų ir du­bens sri­ty­je,“ – tei­gia „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Zbig­nie­was We­se­lis.

Be to, esa­ma ir spe­cia­lių, įtem­pi­mą re­gu­liuo­jan­čių dir­žų adap­te­rių, ku­rie ne tik pa­de­da ap­sau­go­ti pil­vą, bet ir už­ti­kri­na pa­to­gu­mą ke­liau­jant.

„Sau­gos dir­žas au­to­mo­bi­ly­je yra tur­būt pats svar­biau­sias sau­gu­mo at­ri­bu­tas, to­dėl nors ke­lių eis­mo tai­syk­lės ir lei­džia ne­si­seg­ti sau­gos dir­žo nėš­čio­sioms, jei­gu jis iš­ties truk­do, pa­sku­ti­niais nėš­tu­mo mė­ne­siais be­si­lau­kian­čiai ma­mai siū­ly­čiau ge­riau ne­vai­ruo­ti. Jei­gu ti­krai ne­ga­li­te pri­si­seg­ti sau­gos dir­žo, ge­riau sė­dė­ki­te ant ga­li­nės sė­dy­nės – taip bus kur kas sau­giau“ – sa­ko „Sos­te­na-Re­nault Sport“ ko­man­dos lenk­ty­ni­nin­kė Er­nes­ta Glo­by­tė. „Ge­riau rink­tis ke­lio­nę tak­si ar su­ras­ti, kas jus nu­vež­tų, bet ne­pri­si­se­gę sau­gos dir­žo jo­kiu bū­du ne­sės­ki­te ant prie­ki­nės sė­dy­nės, net ke­lei­vio.“ – pa­ta­ria vai­ruo­to­ja.

Bū­si­mos ma­mos tu­rė­tų ypač rū­pin­tis, kad vai­ruo­ti bū­tų ir sau­gu, ir pa­to­gu. "Pa­tar­tu­me rink­tis il­ges­nį marš­ru­tą, o ne duo­bė­tą ke­lią; taip pat ven­ki­te mies­to cen­tro, nes stre­sas ir iš­me­ta­mo­sios du­jos vei­kia tiek bū­si­mos ma­mos, tiek ir kū­di­kio svei­ka­tą. Prieš leis­da­mo­si į ke­lio­nę, pa­ltą ver­čiau nu­si­vil­ki­te – jis ne­var­žys jū­sų ju­de­sių. Bū­si­mos ma­mos vai­ruo­to­jo kė­dę tu­rė­tų su­re­gu­liuo­ti taip, kad vai­ras ne­spaus­tų pil­vo, o jos pa­čios ga­lė­tų pa­to­giai vai­ruo­ti. Tvir­tai at­si­rem­ki­te į kė­dės at­lo­šą ir įsi­tai­sy­ki­te taip, kad iki vai­ro bū­tų ne ma­žiau kaip 25 cen­ti­me­trai,“ – pa­ta­ria „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los ins­truk­to­riai.

La­bai svar­bu ge­rai su­pla­nuo­ti ke­lio­nę, pa­vyz­džiui, re­ko­men­duo­ti­na va­žiuo­jant abiem kryp­ti­mis kas va­lan­dą su­sto­ti ir at­pa­lai­duo­ti kak­lo bei pe­čių rau­me­nis, tru­pu­tį pa­si­vaikš­čio­ti ar­ba at­lik­ti ke­lis pra­ti­mus („nu­pieš­ti“ ke­lis aps­kri­ti­mus ko­jo­mis). Tai pa­ge­rins krau­jo cir­ku­lia­ci­ją ir są­na­rių lanks­tu­mą. Jei yra ga­li­my­bė, bū­tų ge­riau, jei vė­les­niais nėš­tu­mo mė­ne­siais bū­si­ma ma­ma sės­tų ne už vai­ro, o užim­tų ke­lei­vio vie­tą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami