„Ryanair“ skalbia nuo munduro praeities „dėmes“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-03 06:00
Papildomas bagažas keleiviams oro uoste kainuos tiek, kiek perkant bilietą internetu, o patiems nebereikės likus 24 val. iki skrydžio įsiregistruoti internetu, - tai bus daroma automatiškai. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Dau­giau­sia ke­lei­vių Eu­ro­po­je, o kar­tu ir Lie­tu­vo­je, skrai­di­nan­ti bend­ro­vė „Rya­nair“ pa­si­ry­žu­si iš­trin­ti skir­tu­mus tarp pi­gių skry­džių ir tra­di­ci­nių bend­ro­vių tei­kia­mų pa­slau­gų. Di­de­lė staig­me­na – kom­pa­ni­ja jau šią ge­gu­žę pra­dės tes­tuo­ti pir­mą jun­gia­mą­jį marš­ru­tą.

Tie­sa, vie­nas svar­bus skir­tu­mas iš­liks – kur kas ma­žes­nė skry­džio kai­na. Po­kal­bio su „Lie­tu­vos ži­nio­mis“ me­tu ne kar­tą tai pa­brė­žė bend­ro­vės rin­ko­da­ros ir par­da­vi­mų va­do­vas Skan­di­na­vi­jos ir Bal­ti­jos ša­lims Han­sas Jor­ge­nas El­nae­sas. Ži­no­ma, kri­ti­kai ga­lė­tų at­kirs­ti, jog grei­čiau­siai ne­ra­si­te rin­ko­da­ros spe­cia­lis­to, ku­ris sa­vo bend­ro­ve vie­šai su­dve­jo­tų. Bet šiuo at­ve­ju ly­de­rio po­zi­ci­ja grin­džia­ma ne tik žo­džiais, bet ir skai­čiais.

Per­nai 106 mln. ke­lei­vių, ke­lia­vu­sių su „Rya­nair“, vi­du­ti­niš­kai už skry­dį mo­kė­jo 47 eu­rus. Ar­ti­miau­sias kon­ku­ren­tas „Wiz­zair“ skrai­di­no už 60 eu­rų, ta­čiau skir­tu­mas tarp pi­gių­jų ir se­nų­jų rin­kos ryk­lių mil­ži­niš­kas – pa­vyz­džiui, vi­du­ti­niam sta­tis­ti­niam „Luft­han­sos“ ke­lei­viui skry­dis at­siė­jo 230 eu­rų.

„Anks­čiau mū­sų tiks­las bu­vo vie­nin­te­lis – nu­ga­ben­ti klien­tą iš taš­ko A į taš­ką B už ma­žiau­sią įma­no­mą kai­ną. La­bai grei­tai au­gant at­ėjo lai­kas, kai su­pra­to­me, jog pri­va­lo­me at­sig­ręž­ti į pa­slau­gų ko­ky­bę. Juk ne­lo­giš­ka, jog ke­lei­viai ver­žia­si vie­ni per ki­tų gal­vas, kad už­siim­tų ge­res­nę vie­tą lėk­tu­ve. To­dėl prieš dve­jus me­tus ėmė­mės stra­te­gi­jos „Al­ways Get­ting Bet­ter“ („Nuo­lat tam­pa­me ge­res­ni“). Ji sa­vo re­zul­ta­tais įro­do, jog ju­da­me tei­sin­ga kryp­ti­mi“, – tei­gė H.J.El­nae­sas.

Ne­su­sip­ra­tė­lių nebebaus

Vie­na pa­grin­di­nių prie­žas­čių, dėl ku­rių bend­ro­vę iki šiol keiks­no­da­vo ke­lei­viai – di­džiu­liai pa­pil­do­mi mo­kes­čiai. Bend­ro­vė juos tai­kė, pa­vyz­džiui, vir­ši­jus lei­džia­mą ba­ga­žo svo­rį ar­ba pa­mir­šus at­sis­paus­din­ti lėk­tu­vo bi­lie­tą. Ke­lei­viai ne­re­tai ir vi­sai pa­grįs­tai jau­tė­si įspaus­ti į kam­pą – ar­ba su­mo­kė­si oro uos­te ge­ro­kai iš­pūs­tą mo­kes­tį, ar­ba teks at­sis­vei­kin­ti su ba­ga­žu ar pa­čia ke­lio­ne. Keik­da­vo­si, bet „Rya­nair“ ne­pa­lik­da­vo. Pa­sak H. J. El­nae­so, to­kiai pra­kti­kai, kai ke­lei­viai pa­pil­do­mais mo­kes­čiais ga­lė­jo pa­si­jaus­ti bau­džia­mi, at­ėjo ga­las.

„Iš vi­so, pri­klau­so­mai nuo skry­džio kryp­ties, me­tų lai­ko, ki­tų kin­ta­mų­jų, ba­ga­žui ap­mo­kes­tin­ti tai­kė­me net 108 skir­tin­gus įkai­nius, da­bar jų te­li­ko 6. Kai tu­ri dau­giau nei 100 mln. ke­lei­vių per me­tus, pri­va­lai su­pap­ras­tin­ti pro­ce­są. Už­si­sa­kant pa­pil­do­mą ba­ga­žą oro uos­te prieš ke­lio­nę, ne­tai­ky­si­me di­des­nio mo­kes­čio nei per­kant bi­lie­tą in­ter­ne­tu. Lėk­tu­vo bi­lie­tą da­bar ga­li­ma tie­siog iš­sau­go­ti iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne. Ke­lei­viams, ku­rie re­zer­vuo­ja vie­tas, ne­be­rei­kės li­kus 24 val. iki skry­džio įsi­re­gis­truo­ti in­ter­ne­tu. Tai bus da­ro­ma au­to­ma­tiš­kai“, – gau­sy­bę po­ky­čių var­di­jo „Rya­nair“ par­da­vi­mų va­do­vas.

Ypač daug dė­me­sio „Rya­nair“ ko­man­da sky­rė pa­slau­goms per iš­ma­nie­siems te­le­fo­nams skir­tą „Rya­nair“ prog­ra­mė­lę. To­kiu bū­du bi­lie­tus už­si­sa­ko vis dau­giau ke­liau­to­jų.

Da­lį po­ky­čių, ku­rių ėmė­si „Rya­nair“, iš es­mės ga­li­ma įvar­dy­ti kaip lo­ja­lu­mo prog­ra­mą. „My Rya­nair“ klu­bo na­riams teks spe­cia­lios nuo­lai­dos, taip pat ga­li­my­bė 24 val. anks­čiau įsi­gy­ti bi­lie­tus į nau­jus skry­džius. Nuo šio ru­dens ke­lei­viams, ku­rie su „Rya­nair“ per vie­nus me­tus skris 12 kar­tų, try­lik­tas skry­dis bus ne­mo­ka­mas. Taip pat bi­lie­tus į skry­dį nuo šiol ga­li­ma re­zer­vuo­ti, o at­šau­kus per 24 ar­ba 48 va­lan­das, H. J. El­nea­so tei­gi­mu, bus nu­skai­ty­tas tik sim­bo­li­nis mo­kes­tis.

„No­ri­te nu­vyk­ti su drau­gais į fut­bo­lo rung­ty­nes Ang­li­jo­je ir ra­do­te tam sa­vait­ga­liui bi­lie­tų pa­siū­ly­mą už la­bai ge­rą kai­ną? Re­zer­vuo­ki­te bi­lie­tus, o vė­liau drau­gams pa­tvir­ti­nus „Va­lio, va­rom!“ baig­si­te už­sa­ky­mą, ar­ba prieš­in­gai – at­šauk­si­te re­zer­va­ci­ją“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

Pa­leis jun­gia­mą­jį maršrutą

Ta­čiau vie­na di­džiau­sių staig­me­nų, ku­rios pa­gal­ba „Rya­nair“ ga­li iš­trin­ti pa­sku­ti­nius skir­tu­mus tarp į ma­žiau­sią kai­ną orien­tuo­tų ir tra­di­ci­nių avia­li­ni­jų – jun­gia­mie­ji skry­džiai. Po­kal­bio su LŽ me­tu H.J.El­nae­sas at­sklei­dė, kad pir­mą­jį jun­gia­mą­jį marš­ru­tą Dub­li­nas-Lon­do­nas (Stans­te­das)-Bar­se­lo­na ke­lei­viams pa­siū­lys šią ge­gu­žę.

„Skren­dan­tiems šia kryp­ti­mi ne­rei­kės pe­rei­ti pa­pil­do­mos pa­sie­nie­čių pa­ti­kros (Stans­te­do oro uos­te – red.), taip pat per­kel­si­me ba­ga­žą. Šiuo tęs­ti­niu marš­ru­tu, ku­ris iš pra­džių truks 3–6 mė­ne­sius, įver­tin­si­me, kaip vis­kas vei­kia, ar spė­ja­me. Ne­no­ri­me, jog per sku­bė­ji­mą pa­mes­tu­me ke­lei­vių ba­ga­žą ar­ba pra­ilg­tų lai­kas, ku­rį vi­du­ti­niš­kai mū­sų lėk­tu­vai pra­lei­džia ant že­mės – 25 mi­nu­tės. Jei jun­gia­mų­jų skry­džių pa­slau­ga pa­si­tei­sin­tų, ke­lio­nes tai pa­da­ry­tų dar pa­pras­tes­nes“, – sa­kė H. J. El­nae­sas.

„Rya­nair“ at­sto­vas pa­si­džiau­gė ir tuo, kad šį pa­va­sa­rį ati­da­ry­tas „Rya­nair“ marš­ru­tas iš Pa­lan­gos oro uos­to į Lon­do­ną pa­si­tei­si­no su kau­pu. Jo tei­gi­mu, oro li­ni­joms ak­ty­viau bend­ra­dar­biau­jant su Lie­tu­vos oro uos­tais, tu­riz­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis, sa­vi­val­da į Lie­tu­vą bū­tų ga­li­ma pri­trauk­ti dar dau­giau tu­ris­tų ir už­sie­nio vers­li­nin­kų.

Pra­ėju­siais me­tais „Rya­nair“ per Lie­tu­vos oro uos­tus, bend­ro­vės duo­me­ni­mis, ga­be­no 1,5 mln. ke­lei­vių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami