„Skenduoliai“ iš Teksaso Lietuvą aplenkia

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-22 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-22 06:00
Lietuvos auksarankiai automobilių meistrai sugeba naujam gyvenimui prikelti Amerikos "skenduolius".  LŽ archyvo nuotrauka
Ame­ri­kos ži­niask­lai­da pra­ne­ša, kad po gau­sių liū­čių ge­gu­žės pa­bai­go­je JAV Tek­sa­so vals­ti­jo­je de­šim­tys tūks­tan­čių iki tol tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių ta­po „sken­duo­liais“. Bai­mi­na­ma­si to­kių ma­ši­nų skver­bi­mo­si į Lie­tu­vą bei ap­lin­ki­nes vals­ty­bes.

Sta­tis­ti­kos duo­me­ni­mis, net 60 proc. į Eu­ro­pą iš užat­lan­tės im­por­tuo­ja­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių tu­ri ne­igia­mą is­to­ri­ją. Pir­kė­jams dau­giau­sia rū­pes­čių ke­lia Ame­ri­ko­je pa­vog­ti ar­ba sken­dę, o vė­liau auk­sa­ran­kių per­da­ry­ti ir par­duo­ti au­to­mo­bi­liai. Pir­muo­ju at­ve­ju kaip są­ži­nin­gas įgi­jė­jas vai­ruo­to­jas dar ga­li už ma­ši­ną su­mo­kė­tų pi­ni­gų ir ne­pra­ras­ti, ta­čiau an­truo­ju įma­no­ma pra­ras­ti ir pi­ni­gus, ir gy­vy­bę.

Į LŽ pa­skam­bi­nęs vil­nie­tis at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­sku­ti­nį kar­tą „sken­duo­lių“ iš JAV mū­sų ša­ly­je bu­vo pa­gau­sė­ję 2013 me­tais, Ame­ri­kos ry­ti­nę pa­kran­tę nu­siau­bus ura­ga­nui San­dy. „U­ra­ga­nas Ame­ri­ko­je pra­ūžė dar 2012-ųjų pa­bai­go­je, o į mū­sų ša­lį pir­muo­sius „sken­duo­lius“ pra­dė­ta ge­ban­ti maž­daug po dvie­jų mė­ne­sių. Da­bar ly­giai tiek pat lai­ko pra­ėjo nuo liū­čių Tek­sa­se“, - da­li­jo­si dve­jo­nė­mis Vil­niaus gy­ven­to­jas.

Re­gis­tra­vi­mo barjerai

Ta­čiau LŽ kal­bin­ti par­ei­gū­nai ir vers­li­nin­kai ti­ki­na iš Ame­ri­kos jo­kio pa­di­dė­ju­sio srau­to au­to­mo­bi­lių, ku­rie vė­liau lik­tų mū­sų ša­ly­je, ne­pas­te­bė­ję. Be to, esą to­kioms ma­ši­noms ne­įvei­kia­ma kliū­tis ta­po per­nai pa­keis­ta iš tre­čių­jų ša­lių į Lie­tu­vą at­ga­ben­tų ma­ši­nų įre­gis­tra­vi­mo tvar­ka. Da­bar re­gis­truo­ja­ma trans­por­to prie­mo­nė tu­ri bū­ti apd­raus­ta pri­va­lo­muo­ju trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, pri­va­lo bū­ti su­mo­kė­ti mui­to mo­kes­čiai ir at­lik­ta bei ga­lio­ti jos pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra. Tie­sa, iš­sky­rus at­ve­jus, kai re­gis­truo­ja­mi nau­ji au­to­mo­bi­liai ar­ba tie, nuo ku­rių pir­mo­sios re­gis­tra­ci­jos Eu­ro­pos eko­no­mi­nės erd­vės ša­ly­je da­tos ne­praė­ję 3 me­tai.

Iš Ame­ri­kos at­vež­tų nau­do­tų ma­ši­nų par­ame­trai ski­ria­si nuo tų, ku­rios va­ži­nė­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ke­liais. O tai reiš­kia, kad no­rint jas re­gis­truo­ti Lie­tu­vo­je dar rei­kia pa­pil­do­mai at­lik­ti ir tech­ni­nės ati­tik­ties eks­per­ti­zę. Au­to­mo­bi­lio par­en­gi­mas jai ir pa­ti eks­per­ti­zė kai­nuo­ja ne­ma­žus pi­ni­gus, tad esą ame­ri­kie­tiš­ka ma­ši­na tiek pa­brangs­ta, kad re­tas Lie­tu­vos pir­kė­jas ja be­si­do­mi.

To­kia teo­ri­ja. O iš ti­krų­jų im­por­tuo­to­jai to­liau gau­siai siū­lo iš Ame­ri­kos at­ga­ben­tas ma­ši­nas. Ki­ta ver­tus, ne­ma­ža jų da­lis at­ga­ben­ta dar prieš įsi­ga­lio­jant nau­jai re­gis­tra­vi­mo tvar­kai. „Iš Ame­ri­kos lai­vais nau­do­tų au­to­mo­bi­lių at­pluk­do­ma vis ma­žiau. Tai pli­ka aki­mi ma­ty­ti“, - dien­raš­čiui LŽ sa­kė Pa­ne­vė­žio au­to­mo­bi­lių tur­gų ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės „Au­ta­lis“ va­dy­bi­nin­kas Ai­das Nau­ro­nis.

Vers­li­nin­ko žo­džius pa­tvir­ti­na vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ skel­bia­ma sta­tis­ti­ka. Anot jos, pir­mą­jį pus­me­tį nuo­lat nau­do­ti Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ta 59 491 nau­do­ta leng­vo­ji trans­por­to prie­mo­nė. Iš jų di­džiau­sią da­lį (46,7 proc.) su­da­rė au­to­mo­bi­liai, anks­čiau re­gis­truo­ti Vo­kie­ti­jo­je (27 806), 15,8 proc. – Pra­ncū­zi­jo­je (9 395), 8,5 proc. – Ita­li­jo­je (5063), 8,4 proc. – Bel­gi­jo­je (5008 ), 6,6 proc. – Ny­der­lan­duo­se (3945) ir tik 3,6 proc. – JAV (2151).

Ke­liau­ja į Rytus

LŽ kon­sul­ta­vę vers­li­nin­kai tei­gė, kad ne­ma­ža da­lis iš Ame­ri­kos im­por­tuo­tų ma­ši­nų Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­mos tik lai­ki­nai, joms ne­rei­kia pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros, o vė­liau jos iš­ke­liau­ja daž­niau­siai į Ry­tus. „Tarp jų ga­li bū­ti ir „sken­duo­lių“. Tai­gi pa­grin­do ne­ri­mau­ti dau­giau tu­ri ap­lin­ki­nių ša­lių, o ne Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai“, - juo­ka­vo LŽ pa­šne­ko­vai.

„Re­gi­tros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė Lai­mu­tė Užu­pė taip pat skai­čia­vo, kad pir­mą­jį pus­me­tį per Lie­tu­vą iš ti­krų­jų ke­lia­vo dau­giau nau­do­tų au­to­mo­bi­lių, nei jų at­spin­di­ma ofi­cia­lia­me Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre. „Su­dė­jus tuos leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius, ku­rie tu­ri nuo­la­ti­nę re­gis­tra­ci­ją, ir tuos, ku­rie nuo sau­sio ir bir­že­lio bu­vo re­gis­truo­ti lai­ki­nai, iš­ei­tų, kad iš vi­so Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 72 532 nau­do­ti leng­vie­ji (M1) au­to­mo­bi­liai“, - tei­gė „Re­gi­tros“ at­sto­vė.

L. Užu­pė sa­kė, jog nė­ra at­ski­rai skai­čiuo­ja­ma, kiek au­to­mo­bi­lių iš bend­ro per Lie­tu­vą ke­lia­vu­sių nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus bu­vo eksp­loa­tuo­ti Ame­ri­ko­je. Kar­tu ji ne­nei­gė, kad tas skai­čius tu­rė­tų bū­ti apie 3,6 pro­cen­to. „Ti­kro­vė­je tas nuo­šim­tis ti­krai yra daug di­des­nis“, - pri­dū­rė „Re­gi­tros“ vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­tė.

Is­to­ri­ją ga­li­ma patikrinti

Di­džiau­sią iš už At­lan­to at­ga­ben­tų leng­vų­jų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pa­si­rin­ki­mą Lie­tu­vos pir­kė­jams siū­lan­čios bend­ro­vės „BRC Au­to“ va­dy­bi­nin­kas Ma­tas pa­žy­mė­jo, kad ti­ki­my­bė mū­sų ša­lies pir­kė­jui įsi­gy­ti Ame­ri­kos „sken­duo­lį“ šian­dien yra la­bai ma­ža. „Ri­zi­ka, ži­no­ma, vi­sa­da lie­ka, bet įsi­gy­jant ma­ši­ną di­de­lia­me auk­cio­ne ji la­bai ma­žy­tė“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas pa­brėž­da­mas, kad jo at­sto­vau­ja­ma bend­ro­vė ma­ši­nas per­ka tik Ame­ri­kos di­de­liuo­se auk­cio­nuo­se.

Pa­sak Ma­to, to­kiuo­se auk­cio­nuo­se pirk­tą au­to­mo­bi­lį daž­niau­siai ly­di ir skaid­ri is­to­ri­ja. Ją nau­do­jan­tis šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ga­li­ma leng­vai pa­ti­krin­ti. Par­da­vė­jai pir­kė­jui e. pa­štu ar­ba SMS ži­nu­te at­siun­čia kė­bu­lo nu­me­rį, ku­rį šis su­ren­ka „Car­fax“ sis­te­mos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je. Tai 30 me­tų vei­kian­ti sis­te­ma, ku­ri iš pra­džių ame­ri­kie­čius, o da­bar ir vi­so pa­sau­lio gy­ven­to­jus sau­go nuo ap­ga­vys­čių.

Ma­tas tvir­ti­no, kad nu­si­pirk­ti au­to­mo­bi­lio is­to­ri­jos iš­klo­ti­nę „Car­fax“ sis­te­mo­je kai­nuo­ja 4 JAV do­le­rius (3,67 eu­ro). Pa­vyz­džiui, kar­tu su LŽ žur­na­lis­tu „BRC Au­to“ va­dy­bi­nin­kas pa­ti­kri­no vie­no bend­ro­vės par­da­vi­nė­ja­mo 2012 me­tų ga­my­bos vi­su­rei­gio is­to­ri­ją. Iš jos aiš­kė­jo, kad nu­va­žia­vu­si 27 tūkst. my­lių (apie 43,2 tūkst. ki­lo­me­trų) ma­ši­na jau bu­vo vie­ną­kart par­duo­ta. Da­bar jos ri­da - 34 tūkst. my­lių (54,4 tūkst. ki­lo­me­trų). Taip pat, ro­dė iš­klo­ti­nė, bu­vo dauž­tas vi­su­rei­gio prie­kis. Vis dėl­to jo kai­na nė­ra ma­ža – au­to­mo­bi­lis pir­kė­jams siū­lo­mas už 22,6 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami