„Statoil“ laikinai stabdo prekybą degalais Grigiškėse

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-23 13:58
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-23 13:58
Atėjus pavasariui atsinaujinti nutarė ir "Statoil".  Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
De­ga­li­nių tink­las „Sta­toil“ pra­de­da re­kons­truo­ti vie­ną po­pu­lia­riau­sių sa­vo de­ga­li­nių Vil­niaus prie­mies­ty­je Gri­giš­kė­se, prie Vil­niaus-Kua­no greit­ke­lio. Bend­ro­vė in­for­muo­ja, kad dėl ka­pi­ta­li­nės re­kons­truk­ci­jos nuo ko­vo 23 iki ba­lan­džio vi­du­rio de­ga­li­nė­je ne­bus ga­li­ma įsi­gy­ti de­ga­lų, iš­sky­rus du­jų. Tie­sa, de­ga­li­nė­je esan­ti „Sta­toil“ par­duo­tu­vė veiks įpras­tu rit­mu.

„Gri­giš­kių de­ga­li­nė yra vie­na in­ten­sy­viau­sių už­mies­čio de­ga­li­nių, ją itin mėgs­ta iš Vil­niaus Va­ka­rų Lie­tu­vos link vyks­tan­tys vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai. Pa­ste­bė­jo­me, kad dėl sa­vo po­pu­lia­ru­mo ši de­ga­li­nė ta­po per ma­ža da­bar­ti­niam srau­tui, rei­kia ne tik dau­giau de­ga­lų pom­pų, bet ir ap­tar­na­vi­mo ka­sų, dau­giau tua­le­tų ir kt., to­dėl nu­spren­dė­me ją iš es­mės re­kons­truo­ti. Pir­ma­ja­me re­kons­truk­ci­jos eta­pe bus pert­var­ko­ma de­ga­lų zo­na, to­dėl iki ba­lan­džio vi­du­rio klien­tai ne­ga­lės įsi­pil­ti de­ga­lų. At­sip­ra­šo­me klien­tų, ku­riems šie lai­ki­ni ap­ri­bo­ji­mai su­kels ne­pa­to­gu­mų. Tie­sa, pre­ky­ba du­jo­mis vyks ne­nu­trūks­ta­mai, mat sta­ty­bų dar­bai ne­pa­lies du­jų ter­mi­na­lo, taip pat pil­nai veiks de­ga­li­nės par­duo­tu­vė, bus ga­li­ma įsi­gy­ti už­kan­džių, gė­ri­mų, pa­si­nau­do­ti tua­le­tu ir pan.“, – sa­kė „Sta­toil & Fuel Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gied­rius Ban­dze­vi­čius.

At­nau­ji­nus de­ga­lų py­li­mo­si zo­ną, nuo ba­lan­džio vi­du­rio ke­ti­na­ma pra­dė­ti ir ka­pi­ta­li­nę par­duo­tu­vės pa­sta­to re­kons­truk­ci­ją. Ta­čiau šie dar­bai pre­ky­bai ne­truk­dys. „Dar­bus su­pla­na­vo­me taip, kad nuo ba­lan­džio vi­du­rio „Sta­toil“ Gri­giš­kių de­ga­li­nė ga­lė­tų pri­im­ti ir ap­tar­nau­ti klien­tus įpras­tu rė­ži­mu – bus ga­li­ma ir įsi­pil­ti de­ga­lų, ir įsi­gy­ti ka­vos, už­kan­džių bei ki­tų pro­duk­tų“, – pri­dū­rė G. Bandzevičius

At­nau­jin­ta de­ga­li­nė bus pa­to­ges­nė ir erd­ves­nė. De­ga­li­nė­je veiks dau­giau pom­pų, spe­cia­li sa­te­li­ti­nė pom­pa vil­ki­kams, lei­džian­ti pil­ti de­ga­lus iš­kart į du kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio ba­kus. De­ga­li­nė­je taip pat iš­sip­lės asor­ti­men­tas: bus pre­kiau­ja­ma „pre­mium“ kla­sės dy­ze­li­nu „mi­les Plus“ bei lie­tu­viš­ku eko­lo­gi­niu de­ga­lų prie­du vil­ki­kams „AdB­lue“, ku­ris pa­de­da ma­žin­ti de­ga­lų su­nau­do­ji­mą ir ap­lin­kos tar­šą. Sku­ban­čių pa­to­gu­mui vi­sos pom­pos tu­rės at­sis­kai­ty­mo ter­mi­na­lus, tad ap­mo­kė­ti už de­ga­lus bus ga­li­ma ne­užei­nant į par­duo­tu­vę.

„Sta­toil Gri­giš­kių“ par­duo­tu­vės plo­tas taip pat iš­sip­lės – be­veik dvi­gu­bai. Vi­du­je veiks net ke­tu­ri ka­vos apa­ra­tai, bus pa­to­giau iš­dės­ty­tos ka­sos, įreng­ta erd­vi poil­sio zo­na. Vie­to­je vie­no bend­ro tua­le­to nu­ma­to­ma įreng­ti pen­kis – du mo­te­rims, du vy­rams ir vie­nas ne­įga­lie­siems.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Redaktoriams  78.60.149.13 2015-03-24 21:53:57
Nepainiokite REŽIMO ( > pranc. régime) su RĖŽIMU ( > rėžti)! Šių žodžių skirtinga prasmė, skirtinga kilmė, jie skirtingai tariami ir rašomi.
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami