„Talisman“ keičia požiūrį į prancūziškus automobilius

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-23 06:00
„Renault Talisman“, atmetus išankstines nuostatas, - pats rimčiausias konkurentas segmento lyderiui „Volkswagen Passat“. „Scanpix“ nuotraukos
Pra­ncū­zai gar­sė­ja dė­me­sin­gu­mu es­te­ti­kai, ta­čiau ne vi­so­ke­rio­pu pra­ktiš­ku­mu. Nors tarp­tau­ti­nė­je Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je „Re­nault“ pa­vil­jo­ne dau­giau­sia dė­me­sio te­ko nau­jam ket­vir­tos lai­dos „Me­ga­ne“ heč­be­kui ir jo GT ver­si­jai, akys la­biau kry­po į ke­liais mė­ne­siais anks­čiau de­biu­ta­vu­sį nau­ją­jį „Ta­lis­man“ se­da­ną.

„Ka­da jū­sų mū­šis su ita­lais?“ - pra­ėju­sį tre­čia­die­nį Frank­fur­te pa­klau­sė „Re­nault“ D seg­men­to di­rek­to­rius Fra­no Šušn­ja­ra, pa­si­ro­do, už­kie­tė­jęs krep­ši­nio ger­bė­jas, kar­tu kles­te­lė­jus į jo va­do­vau­ja­mos ko­man­dos iš­baig­tą svar­biau­sią pra­ncū­zų au­to­mo­bi­lio ga­min­to­jo pa­sta­rų­jų me­tų pro­jek­tą. Va­sa­ros vi­du­ry­je pri­sta­čiu­si „Ta­lis­man“ se­da­ną, šį­kart „Re­nault“ ko­man­da į di­džiau­sią Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių par­odą at­ga­be­no pen­kių du­rų uni­ver­sa­lo ver­si­ją „Grand­tour“. Ži­no­ma, sė­dus į aukš­čiau­sios kla­sės „Ta­lis­man“ ver­si­ją „Pa­ris Ini­tia­le“ pa­sau­lis ga­li at­ro­dy­ti kur kas gra­žes­nis nei sė­dint ba­zi­nės kla­sės au­to­mo­bi­ly­je, ta­čiau vie­nas aki­vaiz­dus da­ly­kas jun­ta­mas iš­kart – tai šio au­to­mo­bi­lio erd­vu­mas.

„Pa­ga­mi­no­me šį au­to­mo­bi­lį spe­cia­liai krep­ši­nin­kams – jums, aukš­taū­giams lie­tu­viams“, - po­kal­bį tę­sė pres­ti­ži­niam D kla­sės „Re­nault“ seg­men­tui va­do­vau­jan­tis kroa­tas, per pa­sta­ruo­sius me­tus kar­tu su ko­man­da kruopš­čiai glu­di­nęs kiek­vie­ną nau­jo­jo „Ta­lis­man“ de­ta­lę. Ne­tru­kus su­rim­tė­jęs jis grį­žo prie au­to­mo­bi­lio es­mės: „Ta­lis­man“ pro­jek­tą pra­dė­jo­me nuo bal­to po­pie­riaus la­po. Ta­čiau esa­me Frank­fur­te ir vi­si su­pran­ta­me, ką D seg­men­to flag­ma­nas, li­mu­zi­nas, reiš­kia ga­min­to­jui Eu­ro­po­je – tai pa­grin­di­nis jo vei­das. Nors vi­du­ti­nių ir di­de­lių se­da­nų ir uni­ver­sa­lų rin­ka pa­sta­rai­siais me­tais trau­kė­si, ta­čiau vien Eu­ro­po­je jų per me­tus nu­per­ka­ma dau­giau nei 1 mln. vie­ne­tų. Ma­to­me, jog nuo per­nai šios kla­sės nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Eu­ro­po­je at­si­ga­vo ir šie­met au­ga to­liau“, - LŽ sa­kė F. Šušn­ja­ra.

Erd­vės pa­kaks visiems

„Re­nault Ta­lis­man“ kū­rė­jo tei­gi­mu, šis au­to­mo­bi­lis nau­jas ne tik sa­vo es­te­ti­ka: prie­ki­nė­se gro­te­lė­se stam­biu pro­fi­liu įsi­rė­žęs „Re­nault“ mar­kės ženk­las, C for­mos ži­bin­tai – tai nau­jo­ji pra­ncū­zų ga­min­to­jo di­zai­no kal­ba.

„Sės­da­mi prie šio au­to­mo­bi­lio pro­jek­to įvar­di­jo­me ke­tu­ris, mū­sų nuo­mo­ne, svar­biau­sius šios kla­sės au­to­mo­bi­liui Eu­ro­po­je klien­tų ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus ir jų mak­si­ma­liai lai­kė­mės. Pir­miau­sia, tai es­te­ti­ka ir di­zai­nas, an­tra – erd­vu­mas ir kom­for­to įran­ga, tre­čia – nau­jau­sios tech­no­lo­gi­jos ir ket­vir­ta – ko­ky­bė bei pa­to­gi eksp­loa­ta­ci­ja, nes di­des­nė da­lis šių au­to­mo­bi­lių įsi­gy­ja­mi kaip vers­lo au­to­mo­bi­liai. To­dėl, kas­dien nu­va­žiuo­jant di­de­lius at­stu­mus, pa­to­gi eksp­loa­ta­ci­ja yra bū­ti­na jų sa­vy­bė“, - pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Eg­zemp­lio­rius, ku­rio sa­lo­ne kal­bė­jo­mės su F. Šušn­ja­ra, – nau­jai pri­sta­ty­tas „Grand­tour“ uni­ver­sa­las, be­veik to­kių pat ga­ba­ri­tų kaip ir se­da­no ti­po „Ta­lis­man“ va­rian­tas.

„Ta­lis­man Grand­tour“ mo­de­lis yra 4,86 m il­gio, 1,87 m plo­čio, 1,46 m aukš­čio. At­stu­mas tarp ašių – 2,81 me­tro. Erd­vės iš tie­sų už­tek­ti­nai ne tik au­to­mo­bi­lio prie­ky­je, bet ir an­tro­je ke­lei­vių ei­lė­je. F. Šušn­ja­ra pa­ti­ki­no, kad an­tro­je ke­lei­vių ei­lė­je, net jei prie­ki­nės au­to­mo­bi­lio sė­dy­nės mak­si­ma­liai ati­trauk­tos, vis tiek pa­kaks erd­vės 1,80 ūgio su­au­gu­siam žmo­gui. Iš­ban­dė­me sa­vo kai­liu ir ga­li­me pa­ti­kin­ti, jog tie­sa ne­pag­ra­žin­ta. Erd­vės pa­kan­ka, ypač aukš­tos at­ro­do au­to­mo­bi­lio lu­bos, jis taip pat at­ro­do pla­tus – sė­dint dviem su­au­gu­siems žmo­nėms prie­ky­je baks­no­ti vie­nam ki­to al­kū­nė­mis ne­teks. Tiek vai­ruo­to­jas, tiek ke­lei­vis ga­li jaus­tis pa­to­giai. Erd­vu­mo po­žiū­riu „Ta­lis­man“ - iš tie­sų sa­vo seg­men­to ly­de­ris.

„Erd­vės au­to­mo­bi­lio gau­siau at­si­ra­do ne tik dėl perp­la­nuo­to sa­lo­no, bet ir nau­jo­viš­kos sė­dy­nių ar­chi­tek­tū­ros. Jos vie­nas pa­grin­di­nių au­to­mo­bi­lio kom­for­to ele­men­tų. Sė­dy­nės yra ne tik šil­do­mos ir vė­si­na­mos, bet ir ma­sa­ži­nės. Ma­sa­ži­nė vai­ruo­to­jo sė­dy­nė komp­lek­tuo­ja­ma su an­truo­ju pa­gal ly­gį įran­gos pa­ke­tu“, - svar­bias kom­for­to smulk­me­nas pa­žy­mė­jo F. Šušn­ja­ra.

Vie­tos gau­su ne tik sa­lo­ne: vien prie­ki­niuo­se rank­tū­riuo­se - 25 li­trai tal­pos įvai­rioms smulk­me­noms. „Ta­lis­man“ uni­ver­sa­lo ba­ga­ži­nės tal­pa sie­kia 572 l, nu­len­kus už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes ba­ga­ži­nės tū­ris pa­di­dė­ja iki 1700 l. Mo­de­ly­je ra­si­me ir elek­tra val­do­mą ba­ga­ži­nės dang­tį, at­si­da­ran­tį pa­ju­di­nus ko­ją po už­pa­ka­li­niu bu­fe­riu.

Val­dy­mas – pa­gal nuotaiką

Kal­bant apie au­to­mo­bi­lio sa­lo­no elek­tro­ni­ką ir iš­ma­nią­sias tech­no­lo­gi­jas, iš­kart dė­me­sį pa­trau­kė di­de­lis ju­tik­li­nis ekra­nas, mon­tuo­ja­mas ne ho­ri­zon­ta­liai, o ver­ti­ka­liai. Anot. F. Šušn­ja­ros, taip se­ka­ma var­to­to­jų elg­se­nos ten­den­ci­ja: įpra­tę prie ver­ti­ka­lių iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ekra­nų vai­ruo­to­jai pa­to­giau jau­čia­si ra­dę to­kį ir au­to­mo­bi­ly­je.

Pir­mą kar­tą šia­me seg­men­te „Re­nault Ta­lis­man“ su­de­ri­no „4Con­trol“ sis­te­mos ir ak­ty­vių amor­ti­za­to­rių pri­va­lu­mus. Pa­sak „Re­nault“ D seg­men­to va­do­vo, nau­jo­jo „Ta­lis­man“ ma­nev­rin­gu­mas ir val­dy­mas jam as­me­niš­kai - pats ma­lo­niau­sias lai­mė­ji­mas.

Mies­te „4Con­trol“ va­žiuok­lė su­tei­kia „Ta­lis­man“ iš­skir­ti­nį ma­nev­rin­gu­mą. Ver­ti­nant pa­si­ti­kė­ji­mą ir va­žia­vi­mo kom­for­tą, nau­jo­jo „Re­nault“ sta­bi­lu­mas po­sū­kiuo­se ir mik­lu­mas at­lie­kant stai­gius ma­nev­rus šį au­to­mo­bi­lį iš­ke­lia į tik jo pa­ties kla­sės lyg­me­nį. „Mul­ti-Sen­se“ tech­no­lo­gi­ja lei­džia su­as­me­nin­ti įvai­rių nu­sta­ty­mų par­ame­trus, nau­do­jan­tis ke­tu­riais iš anks­to nu­sta­ty­tais re­ži­mais („Com­fort“, „Sport“, „Neu­tral“, „E­co“), taip pat pa­si­nau­do­jant vi­siš­kai su­de­ri­na­mu „Per­so“ re­ži­mu.

Šiuos re­ži­mus ga­li­ma pa­si­rink­ti nau­do­jan­tis tiek „R-Link 2“ mul­ti­me­di­jos sis­te­ma, tiek cen­tri­nia­me pul­te esan­čiu val­dik­liu, taip kei­čiant va­rik­lio reak­ci­ją, EDC trans­mi­si­jos pa­va­rų jun­gi­mo al­go­rit­mus, vai­ro stip­rin­tu­vo vei­ki­mo stip­ru­mą, amor­ti­za­to­rių cha­rak­te­ris­ti­kas ir „4Con­trol“ sis­te­mos vei­ki­mą.

Kei­čiant va­žia­vi­mo re­ži­mą, kar­tu kei­čia­ma ir au­to­mo­bi­lio sa­lo­no at­mos­fe­ra, par­en­kant apš­vie­ti­mo spal­vą (mė­ly­ną, rau­do­ną, rus­vai rau­do­ną, ža­lią ar­ba pur­pu­ri­nę), prie­tai­sų sky­de­lio pa­tei­ki­mą ir spal­vą, taip pat mo­di­fi­kuo­jant va­rik­lio gar­są.

„Ta­lis­man“ komp­lek­tuo­ja­mas su dviem ben­zi­ni­niais ir tri­mis dy­ze­li­niais va­rik­liais, ku­rie komp­lek­tuo­ja­mi su 6 laips­nių me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že ar­ba 7 laips­nių dvi­gu­bos san­ka­bos au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že. „Re­nault“ nau­jo­jo se­da­no ir uni­ver­sa­lo kai­nas ke­ti­na at­skleis­ti po ke­lių sa­vai­čių. Ta­čiau pa­šne­ko­vas pa­ti­ki­no, jog jos ne­bus nei di­des­nės, nei ma­žes­nės, nei dik­tuo­ja šio rin­kos seg­men­to kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos. Jei ne kai­na, tai sa­vo erd­vu­mu, pa­to­gu­mu ir įdieg­to­mis nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis „Re­nault“ iš­ties pa­vy­ko su­kur­ti uni­ka­lų au­to­mo­bi­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dangis  217.147.36.231 2015-09-24 09:47:39
Espace jau sesi metai vazineju bir vargo nematau,,, talpa liuks praktiskai negenda. Renault yr gerai.
0 0  Netinkamas komentaras
Benas  77.219.226.35 2015-09-23 13:41:41
Pusbrolis eme pagerinta Paassat variantą, tai už naują 25 kavalkas euriukų suplojo. Ydomu ką francų turgus čia užsišauks ,perku teleloto!
0 0  Netinkamas komentaras
Bore  213.252.196.2 2015-09-23 09:58:40
Reno, pezo.. nieks nesako kad jos naujos blogos bet kad kai nujotos kumeles paskui cionai atvaziuoja.
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami