„Taxify“ planuoja įsitvirtinti Lietuvos rinkoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-18 14:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-18 14:01
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vie­nas po­pu­lia­riau­sių tak­si star­tuo­lių Bal­ti­jos ša­ly­se „Ta­xi­fy“ sie­kia už­ti­krin­ti sa­vo po­zi­ci­jas tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je, plės­tis dar 4 ša­ly­se ir įsit­vir­tin­ti Lie­tu­vo­je. Ieš­ko­da­mi pa­pil­do­mo ka­pi­ta­lo, prog­ra­mė­lės kū­rė­jai pri­trau­kė 1,4 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­jų. Lie­tu­vo­je „Ta­xi­fy“ veik­ti pra­dė­jo spa­lio mėn. ir per ke­lis mė­ne­sius su­vie­ni­jo virš ke­lių šim­tų tak­si vai­ruo­to­jų Vil­niu­je.

Kol kas di­džiau­siai in­ves­ti­ci­jai į tak­si prog­ra­mė­lę Bal­ti­jos ša­ly­se lė­šų par­ūpi­no ke­li tarp­tau­ti­niai in­ves­tuo­to­jai: vie­nas di­džiau­sių rek­la­mos tink­lų pa­sau­ly­je „Ad­cash“, į to­kias plat­for­mas kaip „Ask.fm“ ir „Od­nok­lass­ni­ki“ in­ves­ta­vu­si „Ru­by­light“ ir Lon­do­ne įsi­kū­ręs in­ves­ti­ci­nis fon­das „TMT In­vest­ment“.

„Pir­miau­sia no­ri­me tvir­tai įženg­ti į Vi­du­rio Eu­ro­pos rin­kas, nes vie­tos tak­si bend­ro­vių su­si­do­mė­ji­mas yra di­de­lis. Spar­čiai plės­da­mi sa­vo veik­lą dau­giau dė­me­sio ski­ria­me tak­si pa­slau­gų ko­ky­bei, kad lik­tų pa­ten­kin­ti ir tak­si vai­ruo­to­jai, ir klien­tai“, – sa­ko „Ta­xi­fy“ stei­gė­jas Mar­ku­sas Vi­li­gas.

Šia in­ves­ti­ci­ja bus sie­kia­ma už­si­ti­krin­ti pir­mau­jan­čią po­zi­ci­ją Ry­tų Eu­ro­po­je ir spar­čią plė­trą nau­jo­se rin­ko­se. Pra­ėju­siais me­tais „Ta­xi­fy“ veik­la smar­kiai plė­tė­si – nuo 2014 m. sau­sio mė­ne­sio už­sa­ky­mų kie­kis iš­au­go dau­giau nei 20 kar­tų, o „Ta­xi­fy“ pa­sie­kė virš šim­to tūks­tan­čių var­to­to­jų. Vil­niu­je „Ta­xi­fy“ vie­ni­ja ke­lis šim­tus vai­ruo­to­jų, o mė­ne­si­nis au­gi­mas Vil­niu­je jau yra virš 30 proc.

„Sis­te­ma pa­trauk­li vai­ruo­to­jams – jei kon­ku­ren­tai iš ve­žė­jų ima mo­kes­tį už kiek­vie­ną ke­lio­nę – net klien­tui ne­įsė­dus į tak­si, „Ta­xi­fy“ mo­kes­tį skai­čiuo­ja tik nuo sėk­min­gai įvyk­dy­tos ke­lio­nės. Svar­bu ir tai, kad kon­ku­ren­tų prog­ra­mė­le be­si­nau­do­jan­čio­se tak­si bend­ro­vė­se už­sa­ky­mus tvir­ti­na vai­ruo­to­jai, ku­rie grei­čiau­siai pa­spau­džia už­sa­ky­mo pri­ėmi­mo myg­tu­ką, ta­čiau tai ne­bū­ti­nai bū­na ar­čiau­siai esan­tys ve­žė­jai, kas daž­nai taip pat su­ke­lia pa­pil­do­mų komp­li­ka­ci­jų ke­lei­viams, ku­rie yra pri­vers­ti il­giau lauk­ti au­to­mo­bi­lio, ypač jei jis at­si­du­ria spūs­ty­je. Mū­sų prog­ra­mė­lė­je ke­lei­vis pats ren­ka­si jam pa­tin­kan­tį au­to­mo­bi­lį ir ga­li pa­si­rink­ti ar­ba ar­čiau­siai esan­tį, ar­ba pi­giau­sią tak­si“, – tei­gia bend­ro­vės at­sto­vas Lie­tu­vo­je Mant­vy­das Vai­čiū­nas. Jis taip pat pa­si­džiau­gė, kad vi­du­ti­nis ke­lio­nės įver­ti­ni­mas Lie­tu­vo­je yra 4.6 iš 5 ba­lų.

Pa­sak M. Vai­čiū­no, bend­ro­vė su­tei­kia tak­si įmo­nėms ir pa­vie­niams pa­gal li­cen­ci­ją dir­ban­tiems tak­si vai­ruo­to­jams ga­li­my­bę gau­ti pa­pil­do­mų už­sa­ky­mų iš mo­bi­lių­jų prie­tai­sų nau­do­to­jų. „Ta­xi­fy“ dir­ba tik su kruopš­čiai at­rink­tais tak­si ve­žė­jais, tu­rin­čiais tvar­kin­gus re­gis­truo­tus au­to­mo­bi­lius, o vi­si prog­ra­mė­le be­si­nau­do­jan­tys vai­ruo­to­jai yra ap­mo­ko­mi in­di­vi­dua­liai. Sis­te­ma su­prog­ra­muo­ta taip, kad per že­mus įver­ti­ni­mus tu­rin­tys vai­ruo­to­jai pa­pras­čiau­siai užb­lo­kuo­ja­mi ir ne­be­ga­li teik­ti pa­slau­gų. Be to, kiek­vie­nos ke­lio­nės is­to­ri­ja iš­sau­go­ma prog­ra­mė­lės at­min­ty­je, to­dėl ke­lei­vis vi­suo­met tu­ri įro­dy­mą su kuo, ka­da ir kur va­žia­vo. To­kiu bū­du už­ti­kri­na­mas ke­lei­vio sau­gu­mas. Dar vie­nas „Ta­xi­fy“ pri­va­lu­mas – tiks­lus kvie­čian­čio­jo vie­tos nu­sta­ty­mas su GPS, tai­gi ne­bū­ti­na įve­di­nė­ti pir­mi­nio ad­re­so. Taip pat ne­rei­ka­lau­ja­mas ga­lu­ti­nis ke­lio­nės tiks­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami