„Tesla“ broliams verslininkams primena ateivių laivą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-27 06:00
Verslininkas Vaidas Jankauskas teigia, kad limuzino klasės elektromobilio "Tesla Model S Performance" šiuo metu nekeistų į jokį kitą. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Prieš tris mė­ne­sius nau­ją elek­tro­mo­bi­lį „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ į Lie­tu­vą iš Ame­ri­kos at­sip­luk­dę aukš­to­sios ma­dos dra­bu­žių pre­ky­bos bend­ro­vės „Du bro­liai“ sa­vi­nin­kai Vai­das ir To­mas Jan­kaus­kai jau ži­no – jie va­ži­nė­ja šian­dien mo­der­niau­sia trans­por­to prie­mo­ne pa­sau­ly­je.

“A­me­ri­ko­je ga­mi­na­ma „Tes­la“ lai­ko­ma at­ei­ties trans­por­to prie­mo­ne. Anks­čiau pla­na­vo­me vi­su­rei­gį, ku­riuo da­bar nau­do­ja­mės, keis­ti į „Land Ro­ver“. Ta­čiau ap­sisp­ren­dė­me, kad ati­tar­na­vu­sią ma­ši­ną kei­si­me tik į vi­sais ke­tu­riais ra­tais va­ro­mą „Tes­la Mo­del X“, ku­ri, at­ro­do, jau pra­dė­ta ga­min­ti se­ri­ji­niu bū­du. Jei vi­siš­kai nau­ją elek­tra va­ro­mą trans­por­to prie­mo­nę už­sa­ky­tu­me ne­tru­kus, ji Lie­tu­vą pa­siek­tų 2016 me­tais“, - kal­bė­da­mas su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu pla­nais da­li­jo­si V. Jan­kaus­kas. Anot jo, prie to­kio bend­ro spren­di­mo bro­liai pri­ėjo li­mu­zi­nu „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce “ Lie­tu­vos ke­liais nu­va­žia­vę apie 7 tūkst. ki­lo­me­trų.

„Nes­lėp­siu, aš ir bro­lis į il­ges­nes kas­die­nes ke­lio­nes ir­gi lei­džia­mės la­bai ge­rais, pa­to­bu­lin­tais S kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­liais. Bet net jie ne­ga­li pri­lyg­ti elek­tro­mo­bi­liui „Tes­la Mo­del S“. Ne vien tau­pu­mu, bet ir kom­for­tu, įran­gos mo­der­nu­mu. Ma­nau, toks pat bus ir vi­su­rei­gis „Tes­la Mo­del X“, - su­si­ža­vė­ji­mo ne­slė­pė vie­nas „Dvie­jų bro­lių“ sa­vi­nin­kų.

Tarp Pa­lan­gos ir Vilniaus

Bro­liai Jan­kaus­kai elek­tro­mo­bi­lį „Tes­la Mo­del S Per­fo­man­ce“ į Pa­lan­gą, kur yra cen­tri­nis bend­ro­vės „Du bro­liai“ biu­ras, par­si­ga­be­no ko­vo pa­bai­go­je. Už­si­sa­kę mo­der­nią trans­por­to prie­mo­nę vers­li­nin­kai jos lau­kė net pu­san­trų me­tų. Prie­žas­tis - Ame­ri­kos kom­pa­ni­ja „Tes­la Mo­tors“ ne­spė­ja ten­kin­ti užp­lū­du­sių klien­tų no­rų. Pa­sau­ly­je par­duo­ta jau per 20 tūkst. šių au­to­mo­bi­lių, pa­klau­sa nuo­lat di­dė­ja. Ana­li­ti­kai at­krei­pia dė­me­sį, jog kom­pa­ni­jos ak­ci­jų ver­tė nuo jos įkū­ri­mo pa­šo­ko net 10 kar­tų, da­bar už vie­ną ak­ci­ją siū­lo­ma apie 240 JAV do­le­rių (apie 828 li­tus).

Svar­biau­sias au­to­mo­bi­lių "Tes­la" pra­na­šu­mas prieš pa­grin­di­nius kon­ku­ren­tus „Nis­san Leaf“ ir „Mit­su­bis­hi i-Miev“ tas, kad vie­ną kar­tą ma­ši­ną įkro­vus ja ga­li­ma nu­va­žiuo­ti net iki ke­lių kar­tų di­des­nį at­stu­mą nei ki­to­mis. V. Jan­kaus­kas sa­kė, jog pa­gal tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas su kar­tą įkrau­tais aku­mu­lia­to­riais nau­juo­ju „Tes­la Mo­del S Per­for­mans“ ga­li­ma įveik­ti 480 ki­lo­me­trų. „Su bro­liu ar­ba pa­vie­niui vers­lo rei­ka­lais daž­niau­siai va­ži­nė­ja­me į Vil­nių. At­stu­mas nuo Pa­lan­gos iki sos­ti­nės – 350 ki­lo­me­trų, pa­sie­kus Vil­nių dar ir po mies­tą pri­rei­kia pa­si­su­kio­ti. Ta­čiau vi­suo­met lie­ka ko­kių pen­kias­de­šimt ki­lo­me­trų at­sar­ga. Iš nau­jo ba­te­ri­jai įkrau­ti tin­ka ir pa­pras­tas 220 V elek­tros liz­das, už­ten­ka vie­nos nak­ties, o pa­skui ke­liau­ja­me at­gal į Pa­lan­gą“, - at­krei­pė dė­me­sį LŽ pa­šne­ko­vas.

"Tesla Model X"./Gamintojo nuotrauka

At­si­pirks per dešimtmetį

Tech­ni­kos ste­buk­las bro­liams Jan­kaus­kams ne­ma­žai kai­na­vo. 300 tūkst. li­tų – to­kia yra ba­zi­nė „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ kai­na. Elek­tro­mo­bi­lį įsi­gi­ję pa­lan­giš­kiai jau aps­kai­čia­vo, kad į šiuo me­tu pa­sau­ly­je pa­čią šiuo­lai­kiš­kiau­sią trans­por­to prie­mo­nę in­ves­tuo­ti pi­ni­gai per su­ma­žė­ju­sias iš­lai­das su­grįš po 9 me­tų. Vers­li­nin­kai nau­dą skai­čiuo­ja pa­pras­tai. Vers­lo rei­ka­lais Jan­kaus­kai per sa­vai­tę nu­va­žiuo­ja apie tūks­tan­tį ki­lo­me­trų. Per me­tus su­si­da­ro apie 55 tūkst. ki­lo­me­trų. To­kį at­stu­mą įvei­kus pa­na­šios ga­lios ir kla­sės „Mer­ce­des S 500“ de­ga­lams bu­vo iš­lei­džia­ma apie 34 tūkst. li­tų. Dar apie trys tūks­tan­čiai bu­vo pa­klo­ja­mi te­pa­lams.

Įvei­kiant to­kį pat at­stu­mą elek­tro­mo­bi­liu „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ elek­tros ener­gi­ja kai­nuos da­bar­ti­niais ta­ri­fais 3,8 tūkst. li­tų. Tad per me­tus vien de­ga­lų ir te­pa­lų sąs­kai­ta su­tau­po­ma 33 tūkst. li­tų.

V. Jan­kaus­kas pa­žy­mė­jo, kad įkrau­da­mi elek­tro­mo­bi­lį vers­li­nin­kai nau­do­ja­si tri­jų fa­zių skai­tik­liu, ma­ši­ną krau­na nuo 23 va­lan­dos iki 7 va­lan­dos ry­to pa­gal va­di­na­mą­jį nak­ti­nį ta­ri­fą, ku­ris yra ma­žes­nis nei vi­du­ti­nis nu­sta­ty­tas Lie­tu­vos gy­ven­to­jams. „Šian­dien įvai­rios fir­mos mums siū­lo pa­sta­ty­ti elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lių, ta­čiau par­si­ga­be­nę „Tes­lą“ ma­to­me, kad sto­te­lės kol kas nė­ra bū­ti­nos. Sto­te­lių po­rei­kis at­si­ras ne­bent ta­da, jei įsi­gy­si­me ke­lis elek­tro­mo­bi­lius“, - sa­kė vers­li­nin­kas.

Sa­lo­ne – sep­ty­nios vietos

V. Jan­kaus­kas ne­slė­pė, kad iki įsi­gy­da­mas „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ di­de­lių abe­jo­nių tu­rė­jo dėl elek­tro­mo­bi­lio erd­vės. „Gir­dė­jau, kad elek­tro­mo­bi­liuo­se ji yra ma­ža. Ta­čiau tik ne „Tes­los“ elek­tro­mo­bi­ly­je. Jo vi­du­je vai­ruo­to­jas ir ke­lei­viai jau­čia­si taip, kaip ir tu­rė­tų jaus­tis li­mu­zi­no kla­sės ma­ši­no­je. O di­džiau­sia staig­me­na man bu­vo su­ži­no­ti, kad ame­ri­kie­tiš­ko­je trans­por­to prie­mo­nė­je iš ba­ga­ži­nės iš­ėmus apa­ti­nį sky­dą iš­si­lanks­to dvi vai­kams skir­tos kė­du­tės – jo­se įsi­tai­sę ma­žy­liai va­žiuo­da­mi ga­li pa­to­giai ste­bė­ti vaiz­dą pro už­pa­ka­li­nį lan­gą“, - pa­ste­bė­ji­mais da­li­jo­si vie­nas „Dvie­jų bro­lių“ sa­vi­nin­kų.

Vers­li­nin­ką „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ ste­bi­na ir mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Pli­ka aki­mi jas ge­riau­sia ma­ty­ti sa­lo­ne. Tie­sa, vi­du­je tra­di­ci­niams au­to­mo­bi­liams įpras­tą sa­lo­ną pri­me­na tik vai­ras, vi­sa ki­ta – lyg iš at­ei­vių kos­mi­nio lai­vo.

Pa­sak V. Jan­kaus­ko, kol kas va­ži­nė­da­mas „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ bai­mi­na­si tik dėl vie­no. „Pra­si­dė­jus va­sa­ros se­zo­nui Pa­lan­gą užp­lū­do dvi­ra­ti­nin­kai. Ar­tė­jant tra­di­ci­niam au­to­mo­bi­liui jie gir­di jo burz­gi­mą ir sau­go­si. Elek­tro­mo­bi­lis „Tes­la“ va­žiuo­ja be gar­so, to­dėl pir­miau­sia rei­kia bū­ti bud­riam jo vai­ruo­to­jui“, - sa­kė vers­li­nin­kas.

FAKTAI

Vers­li­nin­kų bro­lių Jan­kaus­kų nau­do­ja­mas "Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce" tu­ri 421 AG ir ga­li va­žiuo­ti di­džiau­siu 200 km/h grei­čiu. Iki 100 km/h elek­tro­mo­bi­lis su­ge­ba įsi­bė­gė­ti vos per 4,4 se­kun­dės.

Per tiek pat šim­ti­nę pa­sieks ir sep­tyn­vie­tis elek­tri­nis vi­su­rei­gis "Tes­la Mo­del X", ku­rį ža­da už­si­sa­ky­ti vers­li­nin­kai iš Pa­lan­gos.

Šis bus grei­tes­nis net už rods­te­rį "Pors­che 911 Car­re­ra", ku­ris iki 100 km/h šau­na per 4,6 se­kun­dės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami