„Tesla“ ieško vaistų nedėmesingiems vairuotojams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-01 06:00
Atnaujinus "Teslos" elektronines programas, elektromobilių vairuotojai atitraukti žvilgsnį nuo kelio veikiant automatinei valdymo sistemai "Autopilot" galės tik labai trumpam.  "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Po tra­giš­ko įvy­kio, kai ne­tin­ka­mai su­vei­kus pra­ban­gaus elek­tro­mo­bi­lio „Tes­la Mo­del S“ au­to­ma­ti­nio val­dy­mo sis­te­mai „Au­to­pi­lot“ žu­vo ma­ši­ną vai­ruo­jan­tis žmo­gus, Ame­ri­kos ga­min­to­ja „Tes­la Mo­tors Inc.“ nu­ta­rė ap­sau­go­ti sa­vo elek­tri­nes trans­por­to prie­mo­nes nuo „ne­dė­me­sin­gų vai­ruo­to­jų“.

Apie tai pra­ne­ša au­to­mo­bi­li­nin­kų por­ta­las „Au­toB­log“. Jo duo­me­ni­mis, „Tes­la Mo­tors Inc.“ at­nau­jins sa­vo elek­tro­mo­bi­lių elek­tro­ni­nes prog­ra­mas, ir dau­gu­ma at­nau­ji­ni­mų bus su­si­ję su sis­te­ma „Au­to­pi­lot“. Anot „Au­toB­log“, ku­ris re­mia­si šal­ti­niais elek­tro­mo­bi­lių ga­my­bos bend­ro­vė­je, ši­taip „Tes­la Mo­tors Inc.“ steng­sis ap­sau­go­ti sa­vo ma­ši­nas nuo „ne­dė­me­sin­gų vai­ruo­to­jų“. To­kiais yra lai­ko­mi vai­ruo­to­jai, ku­rie, por­ta­lo tei­gi­mu, „ma­no, kad va­žiuo­jant elek­tro­mo­bi­liu „Tes­la“ jo pa­gal­bi­nė elek­tro­ni­ka ga­li vi­siš­kai pa­keis­ti prie vai­ro sė­din­tį žmo­gų, to­dėl ją įjun­gęs jis vi­siš­kai nu­sto­ja val­dęs trans­por­to prie­mo­nę“.

Mir­ti­no pa­vo­jaus ne­pas­te­bė­jo dėl „Ha­rio Poterio“

Ame­ri­kos tei­sė­sau­ga jau iš­siaiš­ki­no, kad 2016 me­tų ge­gu­žės 7 die­ną ne­to­li Vil­lis­to­no mies­to (Flo­ri­dos vals­ti­ja) žu­vęs „Tes­la Mo­del S“ vai­ruo­to­jas Jos­hua D. Brow­nas sa­vo mir­ties aki­mir­ką val­dė ne elek­tro­mo­bi­lį, o ra­miai žiū­rė­jo fan­tas­ti­nę ki­no juo­stą „Ha­ris Po­te­ris“. Tuo me­tu pro Vil­lis­to­ną šau­nan­čia au­tos­tra­da „Tes­la Mo­del S“ va­žia­vo val­do­ma au­to­ma­ti­nės elek­tro­ni­nės sis­te­mos „Au­to­pi­lot“. Apie 15.40 val. ke­lią elek­tro­mo­bi­liui pa­sto­jo į kai­rę per dvi au­tos­tra­dos juo­stas su­kan­tis su­nkve­ži­mis su pusp­rie­ka­be. Va­di­na­ma­sis au­to­pi­lo­tas at­si­ra­dus kliū­čiai lyg ir pri­va­lė­jo elek­tro­mo­bi­lį su­stab­dy­ti. Bet to ne­įvy­ko ir „Tes­la Mo­del S“ di­de­liu grei­čiu pa­lin­do po vil­ki­ko pusp­rie­ka­be. Ši tie­siog „nup­jo­vė“ elek­tro­mo­bi­lio ka­bi­nos vir­šu­ti­nę da­lį. Po to „Tes­la Mo­del S“ dar rie­dė­jo au­tos­tra­da, iš­va­žia­vo į ša­li­ke­lę, už ke­lių šim­tų me­trų nuo eis­mo įvy­kio vie­tos rė­žė­si į pa­ke­lės tvo­rą, nu­ver­tė ją, ap­si­su­ko ir su­sto­jo tik ta­da, kai jos ke­ly­je at­si­ra­do dar vie­na tvo­ra. Vai­ruo­to­jas, aiš­ku, bu­vo žu­vęs dar su­si­dū­ri­mo aki­mir­ką.

Ty­ri­mą dėl tra­giš­ko in­ci­den­to vis dar at­lie­ka Šiau­rės Ame­ri­kos sau­gaus eis­mo ad­mi­nis­tra­ci­ja (NHTSA). Ta­čiau ga­min­to­ja „Tes­la Mo­tors Inc.“ pa­ti pa­sku­bė­jo įvar­dy­ti, kas, jos nuo­mo­ne, la­biau­siai kal­tas dėl tra­ge­di­jos. Anot bend­ro­vės pra­ne­ši­mo, esą „Au­to­pi­lot“ vaiz­do ka­me­ra ne­iden­ti­fi­ka­vo prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės dėl aukš­tos jos pusp­rie­ka­bės proš­vai­sos, bal­tos jos spal­vos ir ryš­kios sau­lės švie­sos.

Taip pat bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, kad į elek­tro­mo­bi­lius „Tes­la“ mon­tuo­ja­ma au­to­ma­ti­nė ma­ši­nos val­dy­mo sis­te­ma „Au­to­pi­lot“ kol kas ne­ga­li val­dy­ti ma­ši­nos vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­kai. Tai pa­gal­bi­nė sis­te­ma, ku­rią ga­li­my­bę įjung­ti tu­ri tik­tai vai­ruo­to­jas. Ma­ši­nos ke­ly­je at­si­ra­dus kliū­čiai elek­tro­ni­ka ga­li pri­vers­ti elek­tro­mo­bi­lį su­sto­ti, per­si­ri­kiuo­ti, val­dy­ti jo grei­tį, ta­čiau val­dy­mas tam­pa prob­le­miš­kas va­žiuo­jant, pa­vyz­džiui, kal­nuo­ta vie­to­ve, kur daug stai­gių po­sū­kių. Dėl to vai­ruo­to­jo ko­man­dos vi­suo­met tu­ri pir­me­ny­bę prieš au­to­pi­lo­to. Už­ten­ka vai­ruo­to­jui įsi­kiš­ti į „Au­to­pi­lot“ val­dy­mą, kad šis nu­sto­tų vei­kęs. Bet tra­giš­ko su­si­dū­ri­mo Flo­ri­do­je aki­mir­ką stai­giai per­si­ri­kia­vu­sio vil­ki­ko ne­pas­te­bė­jo nei vai­ruo­to­jas, nei elek­tro­ni­ka.

Dar vie­nas au­to­ma­ti­niu bū­du val­do­mas „Tes­la“, šį­kart – vi­su­rei­gis „Mo­del X“, sa­vo šei­mi­nin­ko vos ne­pra­žu­dė po po­ros mė­ne­sių, lie­pos 1 die­ną JAV Pen­sil­va­ni­jos vals­ti­jo­je. 77-erių Al­ber­to Scag­lio­ne's iš Mi­či­ga­no (JAV) vals­ti­jos val­do­ma trans­por­to prie­mo­nė po­sū­ky­je tarp kal­vų stai­ga nu­kry­po nuo tra­jek­to­ri­jos ir tren­kė­si į ke­lio ati­tva­rą. Jei ne šis, ava­ri­ja ir­gi ga­lė­jo baig­tis tra­giš­kai. Dėl eis­mo įvy­kio ame­ri­kie­tis ir­gi kal­ti­na pra­ban­gaus vi­su­rei­gio au­to­ma­ti­nę val­dy­mo sis­te­mą „Au­to­pi­lot“, ku­ri aki­mir­kai nu­sto­jo veik­ti.

At­jungs be vairuotojo

Pa­sak „Au­toB­log“, po ava­ri­jų „Tes­la Mo­tors Inc.“ su­da­rė pla­ną, kaip at­nau­jin­ti „Au­to­pi­lot“ sis­te­mą, kad ši ne­bū­tų ne­lai­mių prie­žas­ti­mi, kai elek­tro­mo­bi­lius vai­ruo­ja la­biau tech­no­lo­gi­jo­mis nei pa­tys sa­vi­mi pa­si­ti­kin­tys žmo­nės.

At­nau­jin­ta „Tes­los“ au­to­ma­ti­nio val­dy­mo sis­te­ma pa­ti iš­si­jungs, jei vai­ruo­to­jas nu­kels ran­kas nuo vai­ra­ra­čio bent 15 se­kun­džių. Tie­sa, prieš tai elek­tro­mo­bi­lį val­dan­tis žmo­gus bus ke­lis kar­tus įspė­tas dėl bū­ti­ny­bės bū­ti bud­riam ir pa­čiam pri­žiū­rė­ti, kaip vyks­ta trans­por­to prie­mo­nės val­dy­mas. Jei vai­ruo­to­jas ne­pak­lus, jo vai­ruo­ja­ma „Tes­la“ bus pra­dė­ta stab­dy­ti.

Jei elek­tro­mo­bi­lis vi­sai su­stos ir kar­tu bus iš­jung­ta jo au­to­ma­ti­nio val­dy­mo sis­te­ma, iš nau­jo nau­do­tis „Au­to­pi­lot“ sis­te­ma „Tes­la“ vai­ruo­to­jui bus lei­džia­ma tik at­li­kus tam ti­kras pro­ce­dū­ras. Pir­miau­sia vai­ruo­to­jas tu­rės jau be au­to­ma­ti­kos val­do­mą ma­ši­ną nu­vai­ruo­ti į ar­ti­miau­sią par­ka­vi­mo aikš­te­lę, pa­va­rų dė­žės svir­te­lę įjung­ti „Par­king“ re­ži­mu ir lauk­ti, kol „Au­to­pi­lot“ pa­ti ak­ty­vin­sis.

Ga­min­to­jos „Tes­la Mo­tors Inc.“ va­do­vy­bė tei­gia, kad tin­ka­mai nau­do­jant au­to­ma­ti­nę elek­tro­mo­bi­lio val­dy­mo sis­te­mą iš ti­krų­jų ji ne di­di­na, o ma­ži­na ava­ri­jų ti­ki­my­bę. „Jei va­žiuo­ja­ma įjun­gus „au­to­pi­lo­tą“, eis­mo įvy­kio ga­li­my­bė su­ma­žė­ja 50 proc.“, – ne kar­tą yra pa­žy­mė­jęs Ame­ri­kos bend­ro­vės vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Elo­nas Mus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami