„Tesla Model S“ vairuotojas žuvo žiūrėdamas „Harį Poterį“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-04 15:54
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-04 15:54
Galingi "Tesla Model S", atsižvelgus į nedidelį šių elektromobilių skaičių pasaulyje, į eismo įvykius patenka ne taip jau retai.  LŽ archyvo nuotrauka
Ame­ri­kos ži­niask­lai­do­je skel­bia­ma vis dau­giau smulk­me­nų apie tra­ge­di­ją, nu­ti­ku­sią Flo­ri­dos (JAV) vals­ti­jo­je, kai ne­tin­ka­mai su­vei­kus pra­ban­gaus mo­de­lio „Tes­la Mo­del S“ au­to­pi­lo­to sis­te­mai žu­vo ma­ši­nos vai­ruo­to­jas.

La­bai daug nau­jų de­ta­lių pa­tei­kia portalai hol­ly­vood­re­por­ter.com ir de­zeen.com. Pa­si­ro­do, nors apie tra­giš­ką ava­ri­ją bu­vo pa­skelb­ta vos prieš ke­lias die­nas, ti­kro­vė­je ji įvy­ko ge­gu­žės 7-ąją. Iki tol elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Tes­la Mo­tors“ in­for­ma­ci­ją slė­pė.

Vai­ruo­to­jas žu­vo iškart

Flo­ri­dos po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, eis­mo įvy­kis bu­vo už­fik­suo­tas ne­to­li Vi­lis­to­no mies­to, ku­ris yra į šiau­rę nuo vals­ti­jos sos­ti­nės Ma­ja­mio. 2016 me­tų ge­gu­žės 7 die­ną ne­di­de­lės tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės sa­vi­nin­kas Jos­hua D.Brow­nas va­žia­vo pro Vil­kins­to­ną šau­nan­čia au­tos­tra­da. Apie 15.40 va­lan­dą prie­ky­je elek­tro­mo­bi­lio su­nkve­ži­mis su pusp­rie­ka­be su­ko į kai­rę ir kir­to va­žiuo­ja­mą­ją da­lį, ku­ria skrie­jo „Tes­la Mo­del S“. Tuo me­tu jo vai­ruo­to­jas bu­vo įjun­gęs au­to­pi­lo­tą, ku­ris at­si­ra­dus kliū­čiai pri­va­lė­jo elek­tro­mo­bi­lį su­stab­dy­ti. Bet to ne­įvy­ko, ir „Tes­la Mo­del S“ di­de­liu grei­čiu pa­lin­do po vil­ki­ko pusp­rie­ka­be. Ši tie­siog „nup­jo­vė“ elek­tro­mo­bi­lio ka­bi­nos vir­šu­ti­nę da­lį. Po to „Tes­la Mo­del S“ dar rie­dė­jo au­tos­tra­da, iš­va­žia­vo į ša­li­ke­lę, už ke­lių šim­tų me­trų nuo eis­mo įvy­kio vie­tos rė­žė­si į pa­ke­lės tvo­rą, nu­ver­tė ją, ap­si­su­ko ir su­sto­jo tik ta­da, kai jo ke­ly­je at­si­ra­do dar vie­na tvo­ra. Vai­ruo­to­jas, aiš­ku, bu­vo žu­vęs dar su­si­dū­ri­mo aki­mir­ką.

Elek­tro­mo­bi­lis bu­vo vi­siš­kai „aklas“

Nors Ame­ri­kos sau­gu­mo ke­liuo­se agen­tū­ra (NHTSA) dar tik pra­dė­jo ty­ri­mą, o jos iš­va­dos vi­suo­me­nei bus prie­ina­mos ne­ži­nia ka­da, „Tes­la Mo­tors“ jau vie­šai ko­men­tuo­ja, ko­dėl ne­su­vei­kė tik­tai per­nai vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tas va­di­na­ma­sis au­to­pi­lo­tas, ar­ba au­to­ma­ti­nė trans­por­to prie­mo­nės val­dy­mo sis­te­ma. Ją ga­li įjung­ti tik­tai vai­ruo­to­jas, o ma­ši­nos ke­ly­je at­si­ra­dus kliū­čiai au­to­pi­lo­tas ga­li pri­vers­ti elek­tro­mo­bi­lį ne tik su­sto­ti, bet ir pri­vers­ti ma­ši­ną per­si­ri­kiuo­ti, val­dy­ti jos grei­tį. Ta­čiau vai­ruo­to­jo ko­man­dos vi­suo­met tu­ri pir­me­ny­bę prieš au­to­pi­lo­to. Už­ten­ka vai­ruo­to­jui įsi­kiš­ti į „Tes­la Mo­del S“ val­dy­mą, kad au­to­pi­lo­tas nu­sto­tų vei­kęs. Bet tra­giš­ko su­si­dū­ri­mo Flo­ri­do­je aki­mir­ką stai­giai per­si­ri­kia­vu­sio vil­ki­ko ne­pas­te­bė­jo nei vai­ruo­to­jas, nei elek­tro­ni­ka. Anot „Tes­la Mo­tors“ pra­ne­ši­mo, esą au­to­pi­lo­to vaiz­do ka­me­ra ne­iden­ti­fi­ka­vo prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės dėl aukš­tos jos pusp­rie­ka­bės proš­vai­sos, bal­tos jos spal­vos ir ryš­kios sau­lės švie­sos.

Ta­čiau de­zeen.com at­krei­pia dė­me­sį, kad pra­ban­gaus mo­de­lio „Tes­la Mo­del S“ au­to­pi­lo­tas ne vien tik vaiz­do ka­me­ra ap­link esan­čius ob­jek­tus iden­ti­fi­kuo­ja. Ne­va elek­tro­mo­bi­lio prie­ky­je dar yra įmon­tuo­tas op­ti­nis ra­da­ras ir ke­le­tas ul­tra­gar­są nau­do­jan­čių ju­tik­lių. Tie­sa, šie si­tua­ci­ją ana­li­zuo­ja tik la­bai ne­daug aukš­čiau as­fal­to dan­gos. Bet to­kiu at­ve­ju apie gre­sian­tį pa­vo­jų pri­va­lė­jo sig­na­li­zuo­ti ra­da­ras, ta­čiau iš jo sig­na­lo taip ir ne­bu­vo su­lauk­ta. Kad ir kaip ten bu­vo, vi­sus at­sa­ky­mus į tai, ko­dėl tin­ka­mai ne­su­vei­kė „Tes­la Mo­del S“ elek­tro­ni­nės sau­gos sis­te­mos ir ne­iš­gel­bė­jo žmo­gaus gy­vy­bės, iš­gir­si­me tik iš NHTSA.

Žiū­rė­jo „Ha­rį Poterį“

Por­ta­las hol­ly­wood­re­por­ter.com pa­kal­bi­no vil­ki­ko vai­ruo­to­ją 62-ejų Fran­ką Ba­res­sį, ku­ris tei­gė, jog prieš ava­ri­ją elek­tro­mo­bi­lio „Tes­la Mo­del S“ vai­ruo­to­jas ne­krei­pė jo­kio dė­me­sio į ke­lią, nes bor­to kom­piu­te­rio mo­ni­to­riu­je žiū­rė­jo fil­mą. Pa­si­ro­do, tai bu­vo „Ha­ris Po­te­ris“. Liu­di­nin­ko tei­gi­mu, ne­tgi po smū­gio elek­tro­mo­bi­liui už ke­lių šim­tų me­trų su­sto­jus, kom­piu­te­ris ne­užs­tri­go ir to­liau ro­dė po­pu­lia­rią nuo­ty­kių juo­stą.

Hol­ly­wood­re­por­ter.com taip pat pa­žy­mi, jog ve­lio­nis vers­li­nin­kas J.D.Brow­nas bu­vo di­de­lis „Tes­la“ ger­bė­jas ir la­bai pa­si­ti­kė­jo šios mar­kės elek­tro­mo­bi­liais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Svarbu  78.60.168.138 2016-07-04 17:55:52
Atskiri reti i vykiai neturi tapti pretekstu zlugdyti elektromobilizacija,. Toks ivykiu sutapimas yra labailabai retas. Inzi ieriai padarys isvadas ir kito skaudaus karto.nebus.
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami