„Tesla“ pasauliui atvėrė patentų skrynią

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-13 11:36
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-13 11:36
Naujasis „Tesla Model X“ pirmuosius šeimininkus pasieks kitąmet. LŽ archyvo nuotrauka
Vers­lo kor­po­ra­ci­jos iš­lei­džia mil­ži­niš­kus pi­ni­gus su­pirk­da­mos smul­kes­nių­jų žu­ve­lių tech­no­lo­gi­jas ir pa­ten­tuo­da­mos sa­vo iš­ras­tas nau­jo­ves, o vė­liau dėl pa­ten­tų su kon­ku­ren­tais rie­ja­si ne­si­bai­gian­čiuo­se teis­muo­se. Tik ne "Tes­la".

„Tes­la“ ir „Spa­ceX“ įkū­rė­jas Elo­nas Mus­kas la­biau už vis­ką mėgs­ta ste­bin­ti vi­suo­me­nę ir kar­tu ke­lia aud­rą in­dus­tri­jo­se, ku­rio­se ne vie­ną de­šimt­me­tį ka­ra­liau­ja se­nie­ji ban­gi­niai su sa­vo su­kur­to­mis žai­di­mo tai­syk­lė­mis.

Svar­biau­sia – progresas

Ame­ri­kie­čių elek­tro­mo­bi­lių kom­pa­ni­jos „Tes­la“ va­do­vas šią sa­vai­tę par­eiš­kė, kad jo va­do­vau­ja­ma bend­ro­vė ne­ini­ci­juos teis­mo pro­ce­sų dėl sa­vo tech­no­lo­gi­nių pa­ten­tų, jei jie bus pa­nau­do­ja­mi ge­ra va­lia, var­dan prog­re­so. Tai reiš­kia, kad jei bet ku­ri ki­ta kom­pa­ni­ja no­rė­tų ga­min­ti elek­tro­mo­bi­lius, tai ga­lė­tų da­ry­ti lais­vai nau­do­da­ma vi­sas „Tes­la“ iš­ras­tas tech­no­lo­gi­jas ir taip pri­si­dė­ti prie kom­pa­ni­jos puo­se­lė­ja­mos ap­lin­kos tva­ru­mo vi­zi­jos.

„Pag­rin­di­nė mū­sų bend­ro­vės mi­si­ja yra spar­tin­ti elek­tri­nių au­to­mo­bi­lių vi­suo­ti­nį nau­do­ji­mą, - pa­aiš­ki­no kom­pa­ni­jos at­sto­vas Si­mo­nas Sprou­le'as prieš E.Mus­kui par­eiš­kiant apie nau­ją „Tes­la“ po­žiū­rį į pa­ten­ti­nę tei­sę. - Jei mū­sų žings­nis veiks kaip ka­ta­li­za­to­rius ki­tiems rin­kos da­ly­viams, mes pa­siek­si­me tiks­lą“. Vė­liau spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je E.Mus­kas pri­dū­rė, kad „leis­ti il­gas va­lan­das, ku­riant kor­po­ra­ci­ją yra su­nku, bet dirb­ti dėl žmo­ni­jos pa­žan­gos yra leng­va“.

Ži­no­ma, „Tes­la“, kaip ir bet ku­ri bend­ro­vė, ku­rios ak­ci­jos vie­šai ko­ti­ruo­ja­mos bir­žo­je, sie­kia ga­min­ti ir par­duo­ti – tai­gi (bent teo­re­tiš­kai) už­dirb­ti pel­ną. E.Mus­ko ma­ny­mu, toks sie­kis ga­li pui­kiau­siai de­rė­ti su es­mi­niu tiks­lu – ska­tin­ti vi­suo­me­nės tech­no­lo­gi­nę pa­žan­gą. Bend­ro­vė no­ri pa­ju­dė­ti už kol kas ni­ši­nės „Tes­la“ rin­kos ir skie­py­ti mąs­ty­mo po­ky­tį: elek­tri­niai au­to­mo­bi­liai nė­ra keis­tos ma­ši­nos – jie tie­siog au­to­mo­bi­liai.

225 tūkst. li­tų už fan­tas­ti­ka dvel­kian­tį elek­tri­nį au­to­mo­bi­lį šiuo me­tu mie­lai mo­ka Ho­li­vu­do gar­se­ny­bės, Si­li­cio slė­nio moks­liu­kai ir... nor­ve­gai, bet to­kia siau­ra pub­li­ka nie­ka­da ne­pa­keis au­to­mo­bi­lių pa­sau­lio iš es­mės. Tam bū­ti­na keis­ti vai­ruo­to­jų mąs­ty­mą.

Inovatorius E.Muskas iš pagrindų laužo automobilių verslo taisykles.

Va­ži­nė­ja ir Lietuvoje

Žvel­giant į šian­die­nę ele­tro­mo­bi­lių pa­siū­lą, „Mo­del S“ yra vie­nin­te­lis elek­tri­nis au­to­mo­bi­lis, ku­ris, jei tu­ri­te ne­men­ką su­mą pi­ni­gų, ga­li ko­ky­biš­kai pa­keis­ti tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mą ma­ši­ną. Tuo įsi­ti­ki­no ir prieš tris mė­ne­sius „Mo­del S“ iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų at­sip­luk­dę dra­bu­žių pre­ky­bos bend­ro­vės „Du bro­liai“ sa­vi­nin­kai Vai­das ir To­mas Jan­kaus­kai. Jie, kaip LŽ ra­šė anks­čiau, jau ži­no, kad va­ži­nė­ja šian­dien mo­der­niau­sia trans­por­to prie­mo­ne pa­sau­ly­je.

Svar­biau­sias au­to­mo­bi­lių „Tes­la“ pra­na­šu­mas prieš pa­grin­di­nius kon­ku­ren­tus „Nis­san Leaf“ ir „Mit­su­bis­hi i-Miev“ tas, kad vie­ną kar­tą ma­ši­ną įkro­vus ja ga­li­ma nu­va­žiuo­ti net iki ke­lių kar­tų di­des­nį at­stu­mą nei ki­to­mis elek­tra va­ro­mo­mis ma­ši­no­mis. V. Jan­kaus­kas LŽ yra sa­kęs, jog pa­gal tech­ni­nes cha­rak­te­ris­ti­kas su kar­tą įkrau­tais aku­mu­lia­to­riais nau­juo­ju „Tes­la Mo­del S Per­for­man­ce“ ga­li­ma įveik­ti 480 ki­lo­me­trų.

„Su bro­liu ar­ba pa­vie­niui vers­lo rei­ka­lais daž­niau­siai va­ži­nė­ja­me į Vil­nių. At­stu­mas nuo Pa­lan­gos iki sos­ti­nės – 350 ki­lo­me­trų, pa­sie­kus Vil­nių dar ir po mies­tą pri­rei­kia pa­si­su­kio­ti. Ta­čiau vi­suo­met lie­ka ko­kių pen­kias­de­šimt ki­lo­me­trų at­sar­ga. Iš nau­jo ba­te­ri­jai įkrau­ti tin­ka ir pa­pras­tas 220 V elek­tros liz­das, už­ten­ka vie­nos nak­ties, o pa­skui ke­liau­ja­me at­gal į Pa­lan­gą“, - kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Kaip pa­keis­ti po­žiū­rį?

To­bu­lė­jant elek­tro­mo­bi­lių ba­te­ri­jų tech­no­lo­gi­joms, be abe­jo, vie­nu įkro­vi­mu nu­va­žiuo­ja­mi at­stu­mai tik il­gės. Tai leis po­ten­cia­liems pir­kė­jams ne­be­si­bai­min­ti, ar kai žūt­būt rei­kės sku­biai va­žiuo­ti, ne­teks pir­miau­siai au­to­mo­bi­lio dar ir pa­krau­ti – elek­tro­mo­bi­lis taps nor­ma­lia trans­por­to prie­mo­ne. „Tes­la“ at­ver­da­ma sa­vo pa­ten­tų skry­nią sie­kia, kad ki­ti rin­kos da­ly­viai ir­gi pri­si­dė­tų prie il­gus nuo­to­lius ga­lin­čių nu­va­žiuo­ti elek­tro­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo. Tai pa­dė­tų nu­mal­šin­ti kol kas kri­tiš­ką dau­ge­lio vai­ruo­to­jų po­žiū­rį – vai­ruo­ti elek­tro­mo­bi­lį yra ne­pa­to­gu, bran­gu ir ne­prak­tiš­ka.

Ga­liau­siai jei ki­ti au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ims nau­do­ti „Tes­la“ pa­ten­tuo­tas tech­no­lo­gi­jas, tai kar­tu pa­kels šių iš­ra­di­mų ver­tę. „Tes­la“ tu­ri šim­tus pa­ten­tų, ne­ma­žą da­lį kom­pa­ni­jos in­ži­nie­rių su­kur­tų tech­no­lo­gi­jų iš tie­sų ga­li­ma va­din­ti re­vo­liu­ci­nė­mis. Ta­čiau jei elek­tro­mo­bi­liai nie­ka­da ne­išaugs iš tik tur­tuo­liams ir keis­tuo­liams tin­ka­mos trans­por­to prie­mo­nės vys­tyk­lų, „Tes­la“ už­mo­jai taps be­ver­čiai.

Lei­di­mas lais­vai nau­do­ti sa­vo pa­ten­tus iš tie­sų yra kon­tro­ver­siš­kas žings­nis. Tie­sa, ak­ci­jų bir­žos šį žings­nį su­ti­ko ga­na pa­lan­kiai – „Tes­la“ ver­ty­bi­nių po­pie­rių kai­na tik trum­pam ne­žy­miai smuk­te­lė­jo.

Di­džiau­sia E.Mus­ko bai­mė nė­ra tai, kad BMW ar „Toyo­ta“ pa­nau­dos „Tes­la“ ku­ria­mas tech­no­lo­gi­jas. Ino­va­to­riui ne­pa­lan­kiau­sias sce­na­ri­jus bū­tų, jei di­die­ji rin­kos mil­ži­nai aps­kri­tai tam ti­kru me­tu nu­spręs­tų nu­trauk­ti elek­tro­mo­bi­lių ga­my­bą.

Su­vo­ki­mą apie įpras­tą au­to­mo­bi­lį kei­čian­ti kom­pa­ni­ja su di­džiai­siais au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jais bent jau už At­lan­to iki šiol smar­kiai ne­su­ta­rė įvai­riuo­se fron­tuo­se. An­tai šie, dis­po­nuo­da­mi di­džiu­lė­mis lė­šo­mis lo­biz­mui, jau pa­sie­kė, kad bent lai­ki­nai Nau­jo­jo Džer­sio vals­ti­jo­je „Tes­la“ sa­vo ma­ši­no­mis pre­kiau­ti ne­ga­lė­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami