„Tesla“ pristatė pasaulio gelbėjimo nuo susinaikinimo planą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-22 06:03
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-22 06:03
Elonas Muskas tiki, kad pasaulį dar galima išgelbėti nuo žudančio šiltnamio efekto poveikio.  Autonews.com nuotrauka
„Mes tu­ri­me pa­siek­ti eta­pą, kai iš at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių iš­gau­na­ma ener­gi­ja taps tva­ri ir nu­sto­si­me de­gin­ti iš­kas­ti­nį ku­rą, ki­taip ci­vi­li­za­ci­ja pa­tirs apo­ka­lip­sę“, – tre­čia­die­nį pri­sta­ty­da­mas nau­ją sa­vo pa­ties va­do­vau­ja­mos bend­ro­vės „Tes­la Mo­tors Inc.“ plė­tros pla­ną sa­kė kom­pa­ni­jos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Elo­nas Mus­kas.

Vė­liau gar­siau­sio pa­sau­ly­je elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jo va­do­vo žo­džius ir „Tes­la Mo­tors Inc.“ su­kur­tą pa­sau­lio gel­bė­ji­mo pla­ną mi­nė­jo vi­so pa­sau­lio ži­niask­lai­da. Anot E.Mus­ko, pla­ne­tą apo­ka­lip­sė iš­tiks dėl at­mos­fe­ros per­kai­ti­mo nuo ang­lies dvi­de­gi­nio ir dėl šilt­na­mio efek­to iš­pro­vo­kuo­to ne­kon­tro­liuo­ja­mo van­de­ny­nų ly­gio ki­li­mo. Kaip ga­li­ma bu­vo spręs­ti iš „Tes­la Mo­tors Inc.“ vyk­dan­čio­jo di­rek­to­riaus žo­džių, jo va­do­vau­ja­ma kom­pa­ni­ja pa­da­rys vis­ką, kad to ne­at­si­tik­tų, o vie­na iš prie­mo­nių apo­ka­lip­sei ati­to­lin­ti tu­rė­tų pa­si­tar­nau­ti elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jo su­kur­tas nau­jas plė­tros pla­nas.

E.au­to­bu­so pro­to­ti­pas – jau ki­tais metais

Jo pa­va­di­ni­mas – „Mas­ter Plan, Part Deux“. Keis­ta, bet ja­me nė žo­džiu ne­už­si­me­na­ma apie pla­nus su­kur­ti dar pi­ges­nį elek­tro­mo­bi­lį už „Tes­la Mo­del 3“, ku­ris, kaip prog­no­zuo­ja­ma, 2018-ai­siais jį pra­dė­jus ri­den­ti nuo kon­ve­je­rių bus pi­giau­sias iš se­ri­ji­niu bū­du ga­mi­na­mų elek­tra va­ro­mų leng­vų­jų trans­por­to prie­mo­nių. Taip pat pla­ne nė­ra užuo­mi­nos ir apie nau­jos lai­dos spor­ti­nę ma­ši­ną (toks elek­tro­mo­bi­lis da­bar yra „Tes­la Roads­ter“) ar vi­su­rei­gį, ku­ris bū­tų to­bu­les­nis už šiuo me­tu ga­mi­na­mą „Tes­la Mo­del X“.

Kaip ir pir­mą­jį 2008-ųjų, taip ir an­trą­jį šiais me­tais pri­sta­ty­tą pla­ną su­da­ro ke­tu­rios da­lys. Pir­mo­je kal­ba­ma apie pi­gių ir vi­siems prie­ina­mų sau­lės ba­te­ri­jų sis­te­mų su­kū­ri­mą. An­tro­je – apie di­di­ni­mą skai­čiaus ma­ši­nų ka­te­go­ri­jų, ku­rias va­ry­tų al­ter­na­ty­vi ener­gi­ja.

Šia­me punk­te ap­ta­ria­ma elek­tri­nių ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių bei au­to­bu­sų ga­my­ba. Tie­sa, E.Mus­kas kol kas nie­ko ne­pa­sa­kė apie ko­mer­ci­nius elek­tro­mo­bi­lius ar e.su­nkve­ži­mius, ta­čiau kal­bė­da­mas apie e.au­to­bu­sus už­si­mi­nė, kad jie tu­rės ne­stan­dar­ti­nį sa­lo­ną ir bus ne­di­de­li. Pa­sak „Tes­la Mo­tors“ va­do­vo, šiuo me­tu e.au­to­bu­sai yra dar tik pro­jek­tuo­ja­mi, o pir­mie­ji jų pro­to­ti­pai vi­suo­me­nei gal­būt bus pri­sta­ty­ti ki­tais me­tais.

Da­li­ni­ma­sis „Tes­la“ taps visuotinis

Tre­čio­je pla­no da­ly­je kal­ba­ma apie dar in­ten­sy­ves­nę au­to­ma­ti­nių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­mo sis­te­mų, va­di­na­mų­jų „au­to­pi­lo­tų“ plė­trą. Ne­pai­sant pa­sta­ruo­ju me­tu dėl ne­tin­ka­mo „au­to­pi­lo­tų“ vei­ki­mo pa­di­dė­ju­sio „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­lių ava­ri­jų, ku­rių vie­na bai­gė­si ne­tgi žū­ti­mi, skai­čiaus, E.Mus­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad jau šian­dien va­ži­nė­ti au­to­ma­tiš­kai val­do­mo­mis ma­ši­no­mis yra sau­giau nei val­do­mo­mis vai­ruo­to­jo, ka­dan­gi vi­du­ti­niš­kai pa­skai­čia­vus tam ti­kram nau­do­to­jų skai­čiui, ma­ši­nos su „au­to­pi­lo­tais“ į eis­mo įvy­kius pa­ten­ka re­čiau.

Pa­sak „Tes­la Mo­tors“ vyk­dan­čio­jo di­rek­to­riaus, tam, kad „au­to­pi­lo­tai“ tap­tų vi­siš­kai sau­gūs, taip pat – at­si­ras­tų elek­tro­mo­bi­lių nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­ti tei­si­nė ba­zė, au­to­ma­tiš­kai val­do­mi „Tes­la“ su ke­ly­je ak­ty­vuo­tais „au­to­pi­lo­tais“ pri­va­lės nu­va­žiuo­ti ne ma­žiau 10 mlrd. ki­lo­me­trų. Da­bar au­to­ma­tiš­kai val­do­mi šios mar­kės au­to­mo­bi­liai vi­du­ti­niš­kai per par­ą su­ka­ria 5 mln. ki­lo­me­trų.

Taip pat „Tes­la Mo­tors Inc.“ da­rys vis­ką, kad pa­sau­ly­je bū­tų spar­ti­na­ma da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais („car sha­ring“) pa­slau­ga. Pa­sak E.Mus­ko, jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je vi­sus „Tes­la“ elek­tro­mo­bi­lius bus ga­li­ma nuo­mo­ti ar sko­lin­ti. Kuo par­em­tas toks keis­tas tei­gi­nys? Pa­si­ro­do, tai tie­sio­giai sie­ja­ma su „au­to­pi­lo­to“ sis­te­mos rai­da. Pa­sak elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­jo at­sto­vo, au­to­ma­tiš­kai val­do­mus „Tes­la“ jų sa­vi­nin­kai ga­lės iš­nuo­mo­ti vie­nu iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ar iš­ma­nio­jo spe­cia­laus ma­ši­nos val­dy­mo pul­te­lio pa­spau­di­mu. Nau­da iš to­kios nuo­mos ta, kad sa­vi­nin­kas ga­lės grei­čiau su­sig­rą­žin­ti į elek­tro­mo­bi­lį in­ves­tuo­tas lė­šas, ku­rios ne­re­tai bū­na la­bai di­de­lės. „Pas­kai­čia­vo­me, kad šiuo me­tu vi­du­ti­nis vai­ruo­to­jas sa­vo ma­ši­ną nau­do­ja tik apie 10 proc. die­nos lai­ko, tad nuo­mai ar ma­ši­nos sko­li­ni­mui at­si­ran­da ma­rios lai­ko“, – pa­sau­lio ži­niask­lai­do­je ci­tuo­ja­mas E.Mus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ssassa  78.58.195.65 2016-07-22 11:06:24
Duok Dieve daugiau pasauliui tokių samoningų žmonių. Šiais laikais lyg pasaulio stebuklai tokie žmonės kurie iškelia tokius klausimus ir savo gyvenimus tam skiria. Deja tokių tėra vienetai nes vyrauja dalbajobai ir ligoto proto personos. Jeigu ieškant šaknų dėl susidariusios dalbajotizmo situacijos pasaulyje, manau religija prie to prisidejo daugiausia kad dalbajobai išplistų. Religija kaip paradoksaliai kaikam skambetu atskyre mus nuo Dievo. Pasikartosiu tokie žmonės kaip Muskas tai lyg stebuklas žemėj, kad tiek kuo daugiau tokių retenybių būtų.
0 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami