„Tesla“ vairuotojas žuvo naudodamas autopiloto funkciją

BNS 2016-07-01 19:00
BNS
2016-07-01 19:00
„Model S“ Reuters/Scanpix nuotrauka
Elek­tro­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Tes­la“ ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad vie­nas vai­ruo­to­jas žu­vo nau­do­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­lio „Mo­del S“ au­to­ma­ti­nio vai­ra­vi­mo funk­ci­ją, o JAV fe­de­ra­li­nė eis­mo sau­gu­mo agen­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl šio in­ci­den­to.

Na­cio­na­li­nė ke­lių eis­mo sau­gu­mo ad­mi­nis­tra­ci­ja (NHTSA) nu­ro­dė pra­dė­ju­si „pre­li­mi­na­rų ver­ti­ni­mą“ dėl tų elek­tro­mo­bi­lių „au­to­pi­lo­to“ sis­te­mos, kai „Tes­la“ in­for­ma­vo agen­tū­ra apie ge­gu­žę įvy­ku­sią žmo­gaus gy­vy­bę nu­si­ne­šu­sią ava­ri­ją Flo­ri­do­je.

Sa­vo pra­ne­ši­me „Tes­la“ ra­šo, kad tas in­ci­den­tas bu­vo „tra­giš­ka žū­tis“ ir pir­ma­sis to­kia ava­ri­ja, įvy­ku­si nau­do­jant au­to­pi­lo­to sis­te­mą.

„Tai pir­mo­ji ži­no­ma mir­ti­na ava­ri­ja per dau­giau ne­gu 209 mln. km, nu­va­žiuo­tų („Tes­la“ elek­tro­mo­bi­liais) įjun­gus au­to­pi­lo­tą“, – pa­žy­mė­jo bend­ro­vė.

„Ver­ti­nant vi­sus au­to­mo­bi­lius Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, vie­nas mir­ti­nas in­ci­den­tas ten­ka 151 mln. (nu­va­žiuo­tų) ki­lo­me­trų. Pa­sau­ly­je vie­nas mir­ti­nas in­ci­den­tas ten­ka maž­daug 96,5 mln. nu­va­žiuo­tų ki­lo­me­trų“, – pri­dū­rė „Tes­la“.

„Svar­bu pa­brėž­ti, kad NHTSA veiks­mai yra pa­pras­tas pre­li­mi­na­rus ver­ti­ni­mas, sie­kiant nu­sta­ty­ti, ar sis­te­ma vei­kė kaip ti­ki­ma­si“, – ra­šo kom­pa­ni­ja.

NHTSA ry­šių di­rek­to­rius Brya­nas Tho­ma­sas sa­vo pra­ne­ši­me nu­ro­dė, kad agen­tū­ra į ava­ri­jos vie­tą pa­siun­tė spe­cia­lią ko­man­dą ir pra­dė­jo „ty­ri­mą dėl de­fek­tų“, dau­giau­siai dė­me­sio ski­riant au­to­ma­ti­nio vai­ra­vi­mo sis­te­mai.

Pre­li­mi­na­rūs ty­ri­mai ro­do, kad ava­ri­ja įvy­ko, kai san­kry­žo­je prieš­ais „Tes­la“ į kai­rę su­ko vil­ki­kas su prie­ka­ba, sa­kė B.Tho­mas.

„Tes­la“ nu­ro­dė, kad elek­tro­mo­bi­lis va­žia­vo au­to­ma­gis­tra­le su ski­ria­mą­ja juo­sta, kai vil­ki­kas įva­žia­vo į ke­lią ir bu­vo pa­si­su­kęs šo­nu ar­tė­jan­čio elek­tro­mo­bi­lio at­žvil­giu.

NHTSA pers­pė­jo, kad dar per anks­ti da­ry­ti iš­va­dą, ar bu­vo ko­kių nors ma­ši­nos trū­ku­mų, taip pat ar jie kaip nors lė­mė tą ava­ri­ją.

„Tes­la“, ži­no­ma dėl sa­vo pra­ban­gių elek­tro­mo­bi­lių, per­nai pri­sta­tė sis­te­mą, lei­džian­čią au­to­mo­bi­liui au­to­ma­tiš­kai per­si­ri­kiuo­ti į ki­tą eis­mo juo­stą, val­dy­ti grei­tį ir ne­tgi stab­dy­ti. Ši sis­te­ma yra įjun­gia­ma vai­ruo­to­jo, ku­rio veiks­mai vi­sa­da tu­ri pir­me­ny­bę prieš sis­te­mos pa­si­ren­ka­mus spren­di­nius.

„Nei au­to­pi­lo­tas, nei vai­ruo­to­jas ne­pas­te­bė­jo bal­to vil­ki­ko pusp­rie­ka­bės šo­no spi­gi­nant ryš­kiai sau­lei, to­dėl stab­džiai ne­bu­vo pa­nau­do­ti“, – sa­ko­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me.

„Dėl di­de­lės pusp­rie­ka­bės proš­vai­sos, taip pat jos pa­dė­ties sker­sai ke­lio ir itin re­tų su­si­dū­ri­mo ap­lin­ky­bių „Mo­del S“ pa­lin­do po pusp­rie­ka­bes, ku­rios dug­nas rė­žė­si į „Mo­del S“ prie­ki­nį stik­lą“, – pri­dū­rė „Tes­la“.

Bend­ro­vė pa­žy­mė­jo, kad au­to­mo­bi­liui įsi­rė­žus į vil­ki­ko prie­kį ar­ba ga­lą – ne­tgi va­žiuo­jant di­de­liu grei­čiu – „jo pa­žan­gi ap­sau­gos nuo su­si­dū­ri­mų sis­te­ma ti­kriau­siai bū­tų ap­sau­go­ju­si nuo su­nkių su­ža­lo­ji­mų, kaip įvy­ko per dau­ge­lį ki­tų pa­na­šių in­ci­den­tų“.

Ši ži­nia bu­vo pa­skelb­ta di­dė­jant su­si­do­mė­ji­mui au­to­mo­bi­lių vai­ra­vi­mo ga­li­my­bė­mis, ku­rias pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus ty­rė in­ter­ne­to mil­ži­nė „Goog­le“ ir ke­li di­die­ji au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai.

Vie­no­je di­de­lės apim­ties stu­di­jo­je, pa­skelb­to­je anks­čiau šį mė­ne­sį, sa­ko­ma, kad ar­tė­jan­ti au­to­ma­ti­nio vai­ra­vi­mo re­vo­liu­ci­ja ga­li smar­kiai su­ma­žin­ti ke­liuo­se žū­van­čių žmo­nių skai­čių, bet taip pat ke­lia su­dė­tin­gų mo­ra­li­nių klau­si­mų.

Moks­li­nin­kai nu­ro­dė, kad au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo sis­te­mų prog­ra­muo­to­jai tu­rės su­kur­ti al­go­rit­mus, kaip tu­rė­tų bū­ti pri­ima­mi kri­ti­niai spren­di­mai, la­biau pa­grįs­ti eti­ka ne­gu tech­no­lo­gi­jo­mis – pa­vyz­džiui, ar sis­te­ma ga­li pa­si­rink­ti su­kel­ti pa­vo­jų vai­ruo­to­jui ar­ba ke­lei­viui, jei­gu iš­ky­la ava­ri­jos, per ku­rią au­to­mo­bi­lis įsi­rėž­tų į pės­čiuo­sius, ti­ki­my­bė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami