„Touareg“ ir „Cherokee“: tarp prabangos ir purvo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-29 06:00
Kaip ir visais laikais, naujasis "Jeep Grand Cherokee" tikrąją savo vertę parodo tik įsukus į bekelę. Gamintojo nuotraukos
Dži­pų mė­gė­jai į mies­to vi­du­ti­nės SUV kla­sės vi­su­rei­gį „Volks­wa­gen Toua­reg“, aiš­ku, žiū­ri su tam ti­kra do­ze iro­ni­jos. Ta­čiau nau­jo­jo „Jeep Grand Che­ro­kee“ kū­rė­jai bū­tent "Toua­reg" gen­ties var­du pa­va­din­tą trans­por­to prie­mo­nę nu­ro­do kaip svar­biau­sią kon­ku­ren­tą. Ar „Grand Che­ro­kee“ ger­bė­jams ti­krai ga­li įtik­ti „Toua­reg“?

Taip jau su­ta­po, kad abu vi­su­rei­gius te­ko ban­dy­ti be­veik vie­nu me­tu. Vis dėl­to į klau­si­mą, ar pri­sie­ku­siems le­gen­di­nių dži­pų fa­na­ti­kams ga­lė­tų pa­tik­ti „Volks­wa­gen Toua­reg“, ku­ris per­nai šven­tė vos de­šim­ties me­tų ju­bi­lie­jų, ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti. Ki­ta ver­tus, ar vai­ruo­to­jai, spė­ję pa­mėg­ti „Toua­reg“, ne­gal­vo­da­mi su­tik­tų per­sės­ti į „Jeep Che­ro­kee“, ir­gi di­de­lis klau­si­mas.

Ban­dant abu au­to­mo­bi­lius bu­vo aki­vaiz­du tik vie­na: in­dė­nų še­ro­kių gen­ties šei­my­nai pri­klau­san­ti trans­por­to prie­mo­nė, kaip jau įpras­ta per ke­lių de­šim­čių me­tų "Jeep" mar­kės is­to­ri­ją, la­biau orien­tuo­ta vy­riš­kos gi­mi­nės at­sto­vams, o „Volks­wa­gen Toua­reg“ vie­no­dai tin­ka ir vy­rams, ir mo­te­rims.

Vi­lio­ti­nis romantikams

Nors vo­kiš­ko vi­su­rei­gio iš­orės li­ni­jos švel­nios, jo­se ne­trūks­ta užuo­mi­nų ir į ag­re­sy­vu­mą. Vien ko ver­tos „Volks­wa­gen Toua­reg“ už­pa­ka­li­nės ra­tų ar­kos, la­bai pri­me­nan­čios rau­me­nin­gas šiur­pą kė­lu­sių se­no­vės Ro­mos gla­dia­to­rių ko­jas.

Pa­ly­gin­ti su pirm­ta­ku, švel­nių ir kar­tu pra­ban­gių bruo­žų at­si­ra­do ir nau­ja­ja­me „Jeep Grand Che­ro­kee“. Kai kam­puo­tų dži­pų ga­my­bą iš Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių mil­ži­no „Chrys­ler“ pe­rė­mė ita­lų kom­pa­ni­ja „Fiat“, au­to­mo­bi­lių ger­bė­jai, aiš­ku, lau­kė ir ko­kių nors „Jeep“ di­zai­no po­ky­čių. Ta­čiau to­kių di­de­lių ti­krai nie­kas ne­si­ti­kė­jo. Da­bar „Jeep Grand Che­ro­kee“ prie­kis su sa­vo plokš­čiais ži­bin­tais – lyg iš akies lup­tas „Rolls-Roy­ce Wraith“! O ita­lų di­zai­ne­rių va­lia su­ap­va­lin­tos kė­bu­lo for­mos la­bai pri­me­na pra­ban­gų­jį, pa­tį ga­lin­giau­sią „Rolls-Roy­ce“ is­to­ri­jo­je ku­pė. Ar­gi ga­lią mėgs­tan­ti stip­rio­ji ly­tis ga­lė­tų to­kiam at­sis­pir­ti?

Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie au­to­mo­bi­lių vi­dų. Ban­džiau "Jeep" ir „Toua­reg“, ku­riuos va­ro 3 l dy­ze­li­niai va­rik­liai. Dy­ze­li­nio "Jeep Grand Che­ro­kee“ kai­na pra­si­de­da nuo 49 913 eu­rų, „Volks­wa­gen Toua­reg“ - nuo 51 181 eu­ro. Aiš­ku, no­rė­da­mi pir­kė­jams įsiū­ly­ti tiek kai­nuo­jan­čias trans­por­to prie­mo­nes ga­min­to­jai sten­gė­si, kad jų sa­lo­nuo­se ne­trūk­tų pra­ban­gos. Sa­ky­čiau, gal net la­biau pa­ti­ko „Toua­reg“ vi­daus ap­dai­la – švie­sių spal­vų, sko­nin­ga. Bet pri­si­min­ki­me, jog tai SUV kla­sės vi­su­rei­gis, ku­riam pra­ban­ga – įvaiz­džio da­lis.

Ir „Grand Che­ro­kee“, ir „Toua­reg“ ga­min­to­jai pa­žy­mi, kad jų au­to­mo­bi­liai pir­miau­sia skir­ti ge­ro­kai di­des­nes ne­gu vi­du­ti­nės pa­ja­mas gau­nan­tiems žmo­nėms. Daž­niau­siai prie to­kių pri­ski­ria­mi vers­li­nin­kai. Ta­čiau jiems dar re­ko­men­duo­ti­na tu­rė­ti ir ro­man­ti­nės dva­sios, nes ne kiek­vie­nas, iš­ti­są dar­bo die­ną tvar­kęs rei­ka­lus, ku­riuo nors iš vi­su­rei­gių lėks at­si­pūs­ti į gam­tą.

Naujos laidos "Volkswagen Touareg", varomas 3 l darbinio tūrio variklio, gali važiuoti 225 km/h greičiu.

Ro­man­ti­ka pra­ban­go­je ir purve

Nau­jie­ji „Volks­wa­gen Toua­reg“ ir „Jeep Grand Che­ro­kee“ pa­na­šūs ne vien kai­na, tur­tin­ga įran­ga, pa­čio­mis mo­der­niau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, bet ir tech­ni­niais duo­me­ni­mis. Po „Volks­wa­gen Toua­reg“ va­rik­lio gaub­tu pa­slėp­tas 262 AG, o po „Jeep Grand Che­ro­kee“ - 250 AG mo­to­ras. Še­ro­kių gen­ties at­sto­vo di­džiau­sias su­ki­mo mo­men­tas sie­kia 570 Nm, tua­re­gų – 580 Nm. Nors skir­tu­mas nė­ra di­de­lis, va­ži­nė­jant mies­te jis jau­čia­mas. Gat­vė­se „Jeep Grand Che­ro­kee“ ne­abe­jo­ti­nai van­ges­nis už kon­ku­ren­tą. Nu­ste­bi­no „Toua­reg“ val­dy­mas – jis toks tiks­lus, lyg va­žiuo­tum spor­ti­ne ma­ši­na.

Ki­ta ver­tus, ti­kro­ji, ro­man­ti­nė, „Jeep Grand Che­ro­kee“ sti­chi­ja at­sisk­lei­džia įsu­kus į be­ke­lę. Nau­ja­sis vi­su­rei­gis pa­vel­dė­jo iš pirm­ta­ko ke­tu­rias va­žia­vi­mo be­ke­le pa­dė­tis, ku­rios pui­kiai pa­de­da įveik­ti ki­tiems vi­su­rei­giams su­nkiai nu­ga­li­mas kliū­tis. Tai - „Sand“ („Smė­lis“), „Snow“ („Snie­gas“), „Rock“ („Uo­los“) ir „Mud“ („Pur­vas“). Jau pa­dė­čių pa­va­di­ni­mai pa­sa­ko, ko­kio­se vie­to­se ga­li jaus­tis už­ti­krin­tai va­žiuo­da­mas „Jeep Grand Che­ro­kee“.

Dži­pas leng­vai ki­lo ir lei­do­si net 50 ar di­des­niu laips­niu pa­svi­ru­siais že­mės pa­vir­šiais. „Volks­wa­gen Toua­reg“ kons­truk­to­riai ti­ki­na, kad vo­kiš­kas vi­su­rei­gis ir­gi ga­li sau­giai įveik­ti 45 laips­nių kam­pu pa­svi­ru­sias ir ga­na gi­lias na­tū­ra­lias kliū­tis, ta­čiau pa­si­murk­dy­ti juo be­ke­lių pur­ve ne­už­te­ko drą­sos. Truk­dė „Jeep Grand Che­ro­kee“ įvaiz­dis. Juk pa­sė­dė­jus prie „ti­kro“ dži­po vai­ro la­bai su­nku pa­ti­kė­ti, kad taip pat sėk­min­gai gam­tos kliū­tis įveiks ir SUV kla­sės vo­kiš­kas vi­su­rei­gis. Bet gal tai tik iš­si­gal­vo­ta bai­mė?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami