„Toyota Auris“ – patikimas, bet nepretenzingas hečbekas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-15 06:00
Atnaujintas „Toyota Auris“ - japonų bandymas tęsti modelio „Corolla“ sėkmės istoriją. Tomo Fedaravičiaus nuotraukos
Vie­no per­ka­miau­sių vi­sų lai­kų pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių mo­de­lių „Toyo­ta Co­rol­la“ įpė­di­nis, at­nau­jin­tas an­tros lai­dos „Au­ris“ heč­be­kas – pa­ti­ki­mas eko­no­mi­nės kla­sės au­to­mo­bi­lis, ku­riam ne­įno­rin­gas vai­ruo­to­jas ti­krai ne­tu­rės jo­kių prie­kaiš­tų.

1,2 li­tro tur­bo­ben­zi­ni­nis va­rik­lis vei­kia įspū­din­giau, nei ga­lė­tum ti­kė­tis iš to­kio dar­bi­nio tū­rio mo­to­ro. Ta­čiau net pra­ban­giau­sios „Lu­xu­ry“ komp­lek­ta­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je, ku­rį iš­ban­dė­me, akis ir au­sis ba­dė ke­le­tas ne itin ma­lo­nių smulk­me­nų.

Karš­to­je heč­be­kų rin­ko­je šiuo me­tu vyks­ta at­kak­lios ga­min­to­jų grum­ty­nės, to­dėl pir­kė­jams ti­krai yra iš ko rink­tis. Me­tų au­to­mo­bi­liu Eu­ro­po­je ir pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je ti­tu­luo­tas „Volks­wa­gen Golf“, „Ford Fo­cus“, tu­rin­tis tre­jus me­tus iš ei­lės ge­riau­siu va­rik­liu pri­pa­žįs­ta­mą 1 l tri­jų ci­lind­rų „E­co­Boost“ jė­gos ag­re­ga­tą, nau­ja­sis „Re­nault Me­ga­ne“, ku­rį pra­ncū­zai pri­sta­tys šią sa­vai­tę pra­si­de­dan­čio­je Frank­fur­to par­odo­je, – tik ke­le­tas ga­li­mų šio seg­men­to žvaigž­džių.

Ką iš­le­pin­tiems vai­ruo­to­jams už 22,5 tūkst. eu­rų (ba­zi­nės komp­lek­ta­ci­jos mo­de­lio kai­na pra­si­de­da nuo be­veik 15 tūkst. eu­rų) siū­lo „Toyo­ta“?

Efek­tin­gas „Sport“ režimas

„Toyo­ta“ mar­kės ger­bė­jams, ko ge­ro, pri­im­ti­nes­nė bū­tų ap­lin­ką ir ki­še­nę šiek tiek la­biau tau­so­jan­ti hib­ri­di­nė „Au­ris“, į ku­rią mon­tuo­ja­mas 1,8 l DOHC su „VVT-i“ va­rik­lis, ta­čiau au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę tu­rin­ti ben­zi­ni­nė 1,2 li­tro „Au­ris“ taip pat ga­li tap­ti eko­no­miš­ku pa­si­rin­ki­mu.

Nors prie ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mų 4,6 li­tro vi­du­ti­nių de­ga­lų są­nau­dų pa­vy­ko pri­ar­tė­ti tik už­mies­ty­je, pro­fe­sio­na­lių vai­ruo­to­jų žar­go­nu ta­riant, sė­dus prieš­ais va­žiuo­jan­čiam vil­ki­kui "ant kab­lio", im­lu­mo ak­ce­le­ra­to­riui po­žiū­riu tai vie­nas sma­giau­sių šios kla­sės au­to­mo­bi­lių. Ži­no­ma, jei ne­pa­mir­ši­te įjung­ti „Sport“ re­ži­mo, nes va­žiuo­jant „E­co“ re­ži­mu va­rik­lis į mi­tres­nį grei­čio pe­da­lo spus­te­lė­ji­mą rea­guo­ja ke­lias se­kun­des pa­svars­tęs.

Nuo­la­ti­nio kin­ta­mo­jo vei­ki­mo trans­mi­si­ja (CVT) ža­da sklan­daus au­to­ma­ti­nės pa­va­rų dė­žės vei­ki­mo ir me­cha­ni­nės trans­mi­si­jos de­ga­lų eko­no­miš­ku­mo de­ri­nį. „Mul­tid­ri­ve S“, su­de­rin­da­ma pa­va­ros per­da­vi­mo skai­čių, už­ti­kri­na ma­žes­nes de­ga­lų są­nau­das. Ta­čiau „iš­lip­ti“ iš 7 li­trų su­var­to­ji­mo mies­te ir 5 li­trų - už­mies­ty­je ne­pa­vy­ko. O spus­te­lė­jus ak­ce­le­ra­to­rių ener­gin­giau de­ga­lų są­nau­dos ga­li dar la­biau pa­di­dė­ti.

Elek­tro­ni­nių pa­gal­bi­nin­kų orkestras

Iš iš­orės au­to­mo­bi­lis tu­ri daug pa­na­šu­mų su „A­ven­sis“, ir nors „Au­ris“ eks­ter­je­ras ne­pri­ver­čia at­si­suk­ti pra­ei­vių gat­vė­je, bent jau už prie­ki­nę ma­ši­nos da­lį di­zai­ne­riams ti­krai par­ašy­čiau pliu­są. Tuo me­tu „iš­kąs­tas“ au­to­mo­bi­lio ga­las at­ro­do ne­tra­di­ciš­kai, to­dėl šiek tiek keis­to­kai.

„Au­ris“ sa­lo­ne iš es­mės ga­li­ma ras­ti vis­ką, ko rei­kė­tų ti­kė­tis nau­ja­me eko­no­mi­nės kla­sės au­to­mo­bi­ly­je, bet įsė­dęs į jį emo­ci­jų pliūps­nio ne­pa­ju­tau. Kaip sa­ko­ma, ba­lio­nė­lis lyg ir gra­žus, ta­čiau smar­kiau šir­dies ne­pri­ver­čia plak­ti. Prie­tai­sų sky­de­ly­je pui­kuo­ja­si di­do­kas spal­vo­tas TFT ekra­nas, ku­riuo pa­to­giai ga­li­ma val­dy­ti au­to­mo­bi­lio in­for­ma­ci­nę-pra­mo­gi­nę sis­te­mą. Šiek tiek ne­ri­mau­ti ver­tė tai, kad ant ekra­no stik­lo, nors au­to­mo­bi­lis vi­sai nau­jas, jau bu­vo ma­ty­ti smul­kių įbrė­ži­mų. Įdo­mu, ar po ke­le­rių me­tų jis at­ro­dy­tų dar la­biau nu­si­dė­vė­jęs.

Kal­bant apie sa­lo­no izo­lia­ci­ją rei­kė­tų pa­mi­nė­ti tai, kad va­žiuo­jant au­to­ma­gis­tra­le di­des­niu grei­čiu bu­vo ne­sun­ku iš­girs­ti švil­pian­tį vė­je­lį, taip pat per kiek­vie­ną ke­lio ne­ly­gu­mą dunk­sin­čią pa­ka­bą.

Pats au­to­mo­bi­lis ma­nev­rin­gas, nors stan­dar­tiš­ką to­jo­tos van­gu­mą rea­guo­jant į stai­ges­nius vai­ro su­kte­lė­ji­mus, ga­li­ma jaus­ti. Elek­tro­ni­ka ne­nu­vy­lė, adap­ty­vi to­li­mų­jų švie­sų sis­te­ma (AHS) ir­gi tiks­liai iden­ti­fi­ka­vo prieš­ais va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius ir lai­ku per­jun­gė švie­sas. To­kiu tiks­lu­mu ne­ga­li pa­si­gir­ti net da­lis kur kas pra­ban­ges­nių mo­de­lių. Tie­sa, apie kliū­tis – ki­tus au­to­mo­bi­lius ar pės­čiuo­sius - sta­tant ma­ši­ną in­for­muo­jan­tys sen­so­riai sa­vo pre­ci­ziš­ku­mu net šiek tiek er­zi­no, to­dėl ne kar­tą te­ko ju­tik­li­nia­me ekra­ne til­dy­ti kau­kian­tį par­ka­vi­mo­si sig­na­lą ir įvai­ruo­ti au­to­mo­bi­lį į ankš­tes­nę vie­tą be pa­gal­bi­nin­kų. Pra­ne­ši­mus apie pa­vo­jų sis­te­ma im­da­vo siųs­ti ir su­sto­jus prie pe­rė­jos, ar­čiau ma­ši­nos prie­kio pri­ėjus pės­čia­jam. Trum­pai ta­riant, nau­jo­jo „Au­ris“ da­vik­liai ir įspė­ja­mie­ji sig­na­lai ti­krai ne­leis už­mig­ti prie vai­ro įsi­tai­sius pa­to­gio­se prie­ki­nė­se sė­dy­nė­se, mon­tuo­ja­mo­se „Lu­xu­ry“ komp­lek­ta­ci­jos au­ti­mo­bi­liuo­se.

Vis dėl­to, kad ir ko­kių pra­na­šu­mų tu­rė­tų nau­ja­sis „Toyo­ta“ heč­be­kas, jei rink­čiau­si šios mar­kės au­to­mo­bi­lį, pri­im­ti­nes­niu va­rian­tu lai­ky­čiau anks­čiau ban­dy­to „Au­ris“ uni­ver­sa­lo, į ku­rį mon­tuo­ja­ma hib­ri­di­nė pa­va­ra, mo­de­lį – vi­du­je erd­viau, o ir pats uni­ver­sa­las iš iš­orės at­ro­do so­li­džiau. Bet jei no­ri­te mies­tui skir­to „karš­to“ heč­be­ko, „Au­ris“ yra bū­tent tas au­to­mo­bi­lis, ku­rį prieš pri­imant ga­lu­ti­nį spren­di­mą ver­tė­tų iš­mė­gin­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Aleks  213.252.196.2 2015-09-24 14:56:41
Nesvaik nes benzai ant ekonomijos per 10m toli nusirove i prieki.
0 2  Netinkamas komentaras
Motorai  90.143.85.222 2015-09-24 12:34:19
Nesuprantu tu litriniu motoru. Rija kaip dvilitriakai traukos maziau, gal tik del tarsos kas pas mus neaktualu. Apsimestynis progresas.
2 0  Netinkamas komentaras
Aleks  213.252.196.2 2015-09-24 11:54:18
Nzn kam tas Auris nebent moterelei, jei imt tojota tai avensis kaip minimum o geriausia cruizeri.
1 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami