„Toyota Corolla“ - vėl viršūnėje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-05 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-05 06:00
Pernai tarptautinio portalo portalo digitaltrend.com skaitytojai "Toyota Corolla" išrinko tarp dešimties automobilių, kuriuos 2013-aisiais labiausiai mėgo pasaulio moterys - "japonas" užėmė trečiąją vietą. digitaltrends.com nuotrauka
2013-ai­siais pats per­ka­miau­sias pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lio mo­de­lis bu­vo ja­po­nų „Toyo­ta Co­rol­la“. Kom­pa­ni­jos tei­gi­mu, per me­tus šio mo­de­lio ma­ši­nų bu­vo par­duo­ta 1,22 mi­li­jo­nai.

„Co­rol­la” sėk­mę pa­tvir­ti­no ir tarp­tau­ti­nė kon­sul­ta­ci­jų kom­pa­ni­ja IHS. Tie­sa, jos duo­me­nys ski­ria­si nuo tų, ku­riuos pa­tei­kė Ja­po­ni­jos „Toyo­ta Mo­tor Cor­po­ra­tion“ (TMC). Pa­sak IHS, ku­rios pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos pa­ti­ki­mu­mas ver­ti­na­mas 96 pro­cen­tais, per 2013-uo­sius vi­sa­me pa­sau­ly­je bu­vo par­duo­ti 1 098 524 „Co­rol­la“. An­tro­je vie­to­je li­ku­sių Ame­ri­kos kon­cer­no „Ford“ au­to­mo­bi­lių mo­de­lio „Fo­cus“ re­zul­ta­tas – 1 097 678 par­duo­tų ma­ši­nų. „Ford Fo­cus“ bu­vo ge­riau­siai par­duo­da­mas pla­ne­to­je au­to­mo­bi­lio mo­de­lis 2012-ai­siais.

TMC tvir­ti­ni­mu, per­nai „Toyo­ta Co­rol­la“ par­da­vi­mai vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­au­go 5 proc. Į pir­mą­ją vie­tą tarp au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų iš­si­ver­žė ir pa­ti kom­pa­ni­ja. Pa­sak ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, 2013 fi­nan­si­niais me­tais, ku­rie bai­gė­si šių me­tų ko­vo 31 die­ną, TMC vi­so­je pla­ne­to­je rea­li­za­vo 10,13 mln. au­to­mo­bi­lių. Tai – 4,5 proc. dau­giau nei užp­raė­ju­siais fi­nan­si­niais me­tais.

Vien pa­sku­ti­nį 2014 me­tų ket­vir­tį „Toyo­ta Group“ par­da­vė 2,58 mln. ma­ši­nų, kai tuo pat me­tu pa­grin­di­niai ja­po­nų kon­cer­no kon­ku­ren­tų Ame­ri­kos ga­min­to­jo „Ge­ne­ral Mo­tors“ or „Volks­wa­gen“ re­zul­ta­tas bu­vo per tą pa­tį lai­ką po 2,4 mln. par­duo­tų au­to­mo­bi­lių.

Per­nai Lie­tu­vo­je, dien­raš­čio LŽ tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ja­po­nų mo­de­lis „Toyo­ta Co­rol­la“ ne­bu­vo la­bai po­pu­lia­rus. Per me­tus par­da­vė­jai rea­li­za­vo 99 šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lius – pa­gal par­da­vi­mo ro­dik­lį „Co­rol­la“ li­ko 7-tas ne­tgi tarp sa­vo mar­kės ma­ši­nų. 2013-ai­siais po­pu­lia­riau­si iš „Toyo­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­lių Lie­tu­vo­je bu­vo „A­ven­sis“ (par­duo­ti 296 au­to­mo­bi­liai), „Au­ris“ (263“, RAV4 (226), „Ya­ris“ (154), „Hi­lux“ (131), „Land Crui­ser (Pra­do)“ (103).

Nuo 2013-ai­siais po­pu­lia­riau­sio Lie­tu­vo­je „Fiat 500“ mo­de­lio „Co­rol­la“ sa­vo par­da­vi­mai at­si­li­ko dau­giau nei sep­ty­nis kar­tus, ka­dan­gi per 2013-uo­sius par­da­vė­jai su­ge­bė­jo rea­li­zuo­ti 783 ita­lų ma­žy­lius.

Nuo 1966 metų pasaulį išvydo jau 11 "Toyota Corolla" laidų. / Gamintojo nuotrauka

***

2013-ųjų rug­sė­jį TMC pa­skel­bė, kad bend­ra­sis par­duo­tų po­pu­lia­riau­sių pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lių „Toyo­ta Co­rol­la“ skai­čius per­nai lie­pos mė­ne­sį per­ko­pė 40 mi­li­jo­nų ir su­da­rė 40,01 mi­li­jo­no vie­ne­tų. Nuo ta­da lai­ko­ma, kad šio mo­de­lio au­to­mo­bi­lių yra nu­pirk­ta dau­giau­siai pa­sau­ly­je.

„Co­rol­la“ is­to­ri­ja pra­si­dė­jo1966 me­tais, kai „Toyo­ta“ ati­da­rė vien tik „Co­rol­la“ ga­my­bai skir­tą nau­ją ga­myk­lą Ta­kao­ko­je, Ai­čio pre­fek­tū­ro­je (Ja­po­ni­ja). Po dve­jų me­tų im­ta la­biau orien­tuo­tis į at­ski­riems re­gio­nams pri­tai­ky­tus au­to­mo­bi­lius, to­dėl ga­my­ba pra­si­dė­jo ir Aus­tra­li­jo­je bei Ma­lai­zi­jo­je. Nuo 1965 iki 1968 m. „Toyo­ta“ šio au­to­mo­bi­lio me­ti­nę ga­my­bos apim­tį pa­di­di­no dau­giau kaip du kar­tus – nuo 480 tūkst. iki 1,1 mi­li­jo­no.

„Co­rol­la“, šiuo me­tu ga­mi­na­ma 15-oje ga­myk­lų vi­sa­me pa­sau­ly­je, su­da­ro vie­ną penk­ta­da­lį vi­sų „Toyo­ta“ per 76 gy­va­vi­mo me­tus par­duo­tų au­to­mo­bi­lių.

„Co­rol­la“ eks­por­tas į Šiau­rės Ame­ri­ką pra­si­dė­jo 1968 m., ir sėk­min­ga pre­ky­ba šio­je rin­ko­je pa­dė­jo pa­siek­ti bend­rą pa­sau­li­nę 1 mi­li­jo­no par­duo­tų au­to­mo­bi­lių ri­bą vos po ket­ve­rių me­tų nuo iš­lei­di­mo. 1997 m. „Co­rol­la“ ta­po per­ka­miau­siu pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­liu, kai su­mi­nis jos par­da­vi­mo ro­dik­lis iš­au­go iki 22,65 mi­li­jo­no vie­ne­tų. Nuo 2002 m. kas­met par­duo­da­ma po dau­giau nei vie­ną mi­li­jo­ną „Co­rol­la“ mo­de­lių. Per­nai dau­giau nei 150 ša­lių ir re­gio­nų bu­vo par­duo­da­ma vi­du­ti­niš­kai po 3180 „Co­rol­la“ kas die­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami