„Toyota Yaris“ koziris – draugiškumas gamtai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-24 06:00
Atnaujintas hibridinis "Toyota Yaris" yra 100 AG pajėgumo ir gali važiuoti didžiausiu 165 km/h greičiu.  Gamintojos nuotrauka
„Toyo­ta Ya­ris“ bu­vo pir­ma­sis pa­sau­ly­je ma­žos kla­sės au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me ja­po­nai 2012-ai­siais įmon­ta­vo hib­ri­di­nę jė­gai­nę. Šiais me­tais pa­si­ro­dė at­nau­jin­ta ma­ši­nos ver­si­ja, ku­ri 100 km/h nu­va­žiuo­ti su­nau­do­ja, kaip dek­la­ruo­ja jos ga­min­to­jai, vos 3,3 li­tro ben­zi­no.

Per dve­jus me­tus nuo to lai­ko, kai Ja­po­ni­jos ga­min­to­ja nuo kon­ve­je­rių pra­dė­jo leis­ti tau­pų­jį „Ya­ris“, jam at­si­ra­do dau­gy­bė kon­ku­ren­tų. Pa­vo­jin­giau­si, aiš­ku, yra nau­do­jan­tie­ji tra­di­ci­nius de­ga­lus. Prie jų vai­ruo­to­jai pri­pra­tę jau dau­giau kaip šim­tą me­tų, su­kur­ta to­bu­la inf­ras­truk­tū­ra to­kioms ma­ši­noms ap­tar­nau­ti. Ne­tgi to pa­ties mo­de­lio at­sto­vų, va­ro­mų tra­di­ci­niais vi­daus de­gi­mo mo­to­rais, kiek­vie­nas ga­li drą­siai mes­ti pirš­ti­nę hib­ri­dui. Pa­vyz­džiui, kad ir dy­ze­li­nu va­ro­mas „Toyo­ta Ya­ris 1.4 D-4D“. Jo dek­la­ruo­ja­mo­sios de­ga­lų są­nau­dos – 3,9 l/100 km. Ma­žes­nė ir kai­na: hib­ri­di­nis „Toyo­ta Ya­ris 1.5 HSD“ kai­nuo­ja nuo 57 450 li­tų, o mo­de­lis su dy­ze­li­niu va­rik­liu – nuo 54 520 li­tų. Tad ko­kia pra­smė ja­po­nų kon­cer­nui bū­ti to­liau įsi­ki­bus hib­ri­di­nių mo­de­lių?

Eko­lo­gi­jos faktorius

Ga­li bū­ti, kad di­džiau­sią hib­ri­di­nių ma­ši­nų pa­tir­tį tarp ga­min­to­jų tu­rin­čiai „Toyo­ta“ (pir­ma­sis hib­ri­di­nė pa­sau­lio ma­ši­na „Toyo­ta Pri­us“ pa­si­ro­dė dar 1997 me­tais) yra ne­pa­to­gu at­si­sa­ky­ti ben­zi­nu ir elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių pro­jek­to. An­tra ver­tus, su­nku bū­tų nu­mo­ti ran­ka į be­veik dvie­jų de­šimt­me­čių įdir­bį, ku­ris kom­pa­ni­jai tu­rė­tų la­bai pra­vers­ti ir ku­riant elek­tro­mo­bi­lius, lai­ko­mus at­ei­ties žmo­ni­jos trans­por­tu.

Vis dėl­to pa­grin­di­nis „Toyo­ta Ya­ris“ ko­zi­ris – jo eko­lo­giš­ku­mas. Ma­žo­jo hib­ri­do, ku­rį at­nau­ji­no ja­po­nai, į at­mos­fe­rą iš­me­ta­mo ang­lies dvi­de­gi­nio kie­kis sie­kia vos 75 gra­mus vie­nam ki­lo­me­trui (gr./km). Tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mų to pa­ties mo­de­lio „Toyo­ta Ya­ris“ mo­di­fi­ka­ci­jų šis ro­dik­lis svy­ruo­ja nuo 104 g/100 km iki 123 g/100 km.

Ki­tas klau­si­mas, ar ver­ta už šį ko­zi­rį pri­mo­kė­ti iki 15 tūkst. li­tų (pi­giau­sia „Toyo­ta Ya­ris“ ver­si­ja kai­nuo­ja nuo 42 030 li­tų, o jos tar­šu­mo rod­muo – 111 g/100 km) tik dėl to, kad tu­rė­tum gam­tai drau­giš­ką au­to­mo­bi­lį? Ga­liu ga­ran­tuo­ti, jog be­veik vi­si Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai net ne­mirk­te­lė­ję at­sa­ky­tų, kad tai – ne­są­mo­nė. Ta­čiau var­gu ar to­kį pat at­sa­ky­mą iš­girs­tum iš dėl eko­lo­gi­jos pa­mi­šu­sių nor­ve­gų ar JAV Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jos gy­ven­to­jų? Ži­no­ma, ver­ti­ni­mas la­bai pri­klau­so nuo gy­ven­to­jų pi­ni­gi­nės sto­rio ir iš per­tek­liaus at­si­ra­du­sių po­rei­kių.

Vi­liok­lis jauniems

Hib­ri­di­nio „Toyo­ta Ya­ris“ pa­trauk­lu­mą di­di­na dau­gy­bė ja­me įmon­tuo­tų pa­žan­giau­sių tech­no­lo­gi­jų, ku­rios dar prieš de­šimt­me­tį bu­vo prie­ina­mos tik pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams. „Toyo­ta“ kon­cer­nas aps­kri­tai mėgs­ta į sa­vo hib­ri­di­nius mo­de­lius su­dė­ti vi­sa, kas tuo me­tu yra mo­der­niau­sio tech­ni­kos pa­sau­ly­je.

Pa­vyz­džiui, at­nau­jin­ta­me „Ya­ris“ mo­de­ly­je mon­tuo­ja­ma vi­siš­kai in­teg­ruo­ta „Toyo­ta Touch® 2“ mul­ti­me­di­jos sis­te­ma, ku­rią su­da­ro spal­vo­tas ju­tik­li­nis ekra­nas su vil­ki­mo ir sprag­te­lė­ji­mo funk­ci­jo­mis bei pa­žan­gi gar­so sis­te­ma, su­de­ri­na­ma su USB, „i­Pod“ ir iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais.

„Blue­tooth® 3.0“ lei­džia nau­do­tis lais­vų­jų ran­kų įran­ga skam­bi­nant, SMS ži­nu­čių in­teg­ra­vi­mo ir srau­ti­nės mu­zi­kos trans­lia­ci­jos funk­ci­jo­mis. Di­de­lės raiš­kos WVGA ekra­nas taip pat su­jung­tas su ga­li­nio vaiz­do ka­me­ra. Ro­do­mas ga­li­nis vaiz­das už­ti­kri­na sau­ges­nį va­žia­vi­mą at­bu­li­ne ei­ga.

At­nau­jin­ta­me „Ya­ris“ su­mon­tuo­tas au­to­ma­ti­nis grei­čio ri­bo­tu­vas (ASL), taip pat „Smart En­try & Start“ sis­te­ma, ku­ria ga­li­ma at­ra­kin­ti du­ris pa­pras­čiau­siai pa­trau­kus ran­ke­ną ir už­ra­kin­ti pa­spau­dus myg­tu­ką. No­rint pa­leis­ti ar iš­jung­ti va­rik­lį, už­ten­ka spus­te­lė­ti myg­tu­ką „Start/S­top“. Tie­sa, be ki­še­nė­je ne­šio­ja­mo „Smart En­try“ rak­to „Smart En­try & Start“ ne­veiks.

No­ri­te ty­rė­ti nau­jau­sios elek­tro­ni­kos pri­kimš­tą ir kar­tu gam­tai drau­giš­ką ma­žy­lį, ku­riuo itin pa­to­gu va­ži­nė­ti mies­te? Ta­da iš­jun­ki­te sa­vo na­muo­se kuo dau­giau elek­tros lem­pu­čių ir tau­py­ki­te nau­jam pir­ki­niui. Iš­ma­nu­sis hib­ri­di­nės jė­gai­nės va­ro­mas mo­de­lis ti­krai tu­rė­tų pa­tik­ti jau­noms di­na­miš­koms šei­moms, ak­ty­vioms ma­my­tėms su ma­žais vai­kais, stu­den­tams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami