„Toyota Yaris“ koziris – neteršti gamtos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-02 06:00
Mažasis hibridinis "Toyota Yaris" prikimštas technologijų, kurios dar visai neseniai buvo būdingos tik prabangiems limuzinams.   Gamintojo nuotrauka
„Toyo­ta Ya­ris“ bu­vo pir­mas pa­sau­ly­je ma­žos kla­sės au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me ja­po­nai 2012-ai­siais su­mon­ta­vo hib­ri­di­nę jė­gai­nę. Šiais me­tais pa­si­ro­dė at­nau­jin­ta ma­ši­na - ji 100 km/h nu­va­žiuo­ti su­de­gi­na, kaip dek­la­ruo­ja ga­min­to­jai, vos 3,3 li­tro ben­zi­no.

Per dve­jus me­tus, kai "Toyo­ta" nuo kon­ve­je­rių pra­dė­jo leis­ti tau­pų­jį „Ya­ris“, jam at­si­ra­do dau­gy­bė kon­ku­ren­tų. Pa­vo­jin­giau­si, aiš­ku, va­ro­mie­ji tra­di­ci­niais de­ga­lais. Prie jų vai­ruo­to­jai pri­pra­to per dau­giau kaip šim­tą me­tų, be to, yra su­kur­ta to­bu­la inf­ras­truk­tū­ra to­kioms ma­ši­noms pri­žiū­rė­ti. Net iš to pa­ties mo­de­lio au­to­mo­bi­lių, tu­rin­čių tra­di­ci­nius vi­daus de­gi­mo va­rik­lius, kiek­vie­nas ga­li drą­siai mes­ti iš­šū­kį hib­ri­dui. Pa­vyz­džiui, kad ir dy­ze­li­nu va­ro­mas „Toyo­ta Ya­ris 1.4 D-4D“. Jo dek­la­ruo­ja­mos de­ga­lų są­nau­dos – 3,9 li­tro 100 ki­lo­me­trų. Ma­žes­nė ir kai­na: hib­ri­di­nis „Toyo­ta Ya­ris 1.5 HSD“ kai­nuo­ja nuo 57 450 li­tų, o dy­ze­li­nis "Ya­ris" – nuo 54 520 li­tų. Tad ko­kia pra­smė ja­po­nų kon­cer­nui to­liau lai­ky­tis įsi­ki­bus hib­ri­di­nių mo­de­lių?

Eko­lo­gi­jos faktorius

Ga­li bū­ti, kad dau­giau­sia pa­tir­ties tarp hib­ri­di­nių ma­ši­nų ga­min­to­jų tu­rin­čiai kom­pa­ni­jai „Toyo­ta“ (pir­ma­sis pa­sau­ly­je hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis „Toyo­ta Pri­us“ pa­si­ro­dė dar 1997 me­tais) tie­siog ne­pa­to­gu at­si­sa­ky­ti ben­zi­nu ir elek­tra va­ro­mų trans­por­to prie­mo­nių pro­jek­to. Ki­ta ver­tus, su­nku nu­mo­ti ran­ka į be­veik dvie­jų de­šimt­me­čių įdir­bį, ku­ris ga­min­to­jams ti­kriau­siai la­bai pra­vers­tų ir ku­riant elek­tro­mo­bi­lius, va­di­na­mus at­ei­ties žmo­ni­jos trans­por­tu.

Vis dėl­to pa­grin­di­nis „Toyo­ta Ya­ris“ ko­zi­ris – eko­lo­giš­ku­mas. Ma­žo­jo hib­ri­do, ku­rį at­nau­ji­no ja­po­nai, į at­mos­fe­rą iš­me­ta­mo ang­lies diok­si­do kie­kis sie­kia vos 75 gra­mus vie­nam ki­lo­me­trui (g/km). Tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mų to­kio pat mo­de­lio „Toyo­ta Ya­ris“ mo­di­fi­ka­ci­jų ro­dik­lis - nuo 104 g/100 km iki 123 g/100 km.

Ki­tas klau­si­mas, ar ver­ta mo­kė­ti iki 15 tūkst. li­tų dau­giau (pi­giau­sias „Toyo­ta Ya­ris“ kai­nuo­ja nuo 42 030 li­tų, o jo tar­šos rod­muo – 111 g/100 km) vien dėl to, kad tu­rė­tum gam­tai ne­kenks­min­gą au­to­mo­bi­lį? Ga­liu ga­ran­tuo­ti - be­veik vi­si Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai nė ne­mirk­te­lė­ję at­sa­ky­tų, jog tai ne­są­mo­nė. Ta­čiau ka­žin ar ly­giai to­kį pat at­sa­ky­mą iš­girs­tu­me iš nor­ve­gų ar­ba JAV Ka­li­for­ni­jos vals­ti­jos gy­ven­to­jų, pa­mi­šu­sių dėl eko­lo­gi­jos? Ži­no­ma, ver­ti­ni­mas la­bai pri­klau­so nuo žmo­nių pi­ni­gi­nės sto­rio ir iš per­tek­liaus at­si­ra­du­sių po­rei­kių.

Vi­liok­lis jauniems

Hib­ri­di­nio „Toyo­ta Ya­ris“ pa­trauk­lu­mą di­di­na gau­sy­bė ja­me su­mon­tuo­tų pa­žan­giau­sių tech­no­lo­gi­jų, ku­rios dar prieš de­šimt­me­tį bu­vo prie­ina­mos tik pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams. Kon­cer­nas „Toyo­ta“ aps­kri­tai mėgs­ta į sa­vo hib­ri­di­nius mo­de­lius dė­ti vis­ką, kas tuo me­tu yra mo­der­niau­sia tech­ni­kos pa­sau­ly­je.

Pa­vyz­džiui, į at­nau­jin­tą „Ya­ris“ mon­tuo­ja­ma vi­siš­kai in­teg­ruo­ta „Toyo­ta Touch® 2“ mul­ti­me­di­jos sis­te­ma, ku­rią su­da­ro spal­vo­tas ju­tik­li­nis ekra­nas, tu­rin­tis sprag­te­lė­ji­mo funk­ci­ją, bei pa­žan­gi gar­so sis­te­ma, su­de­ri­na­ma su USB, „i­Pod“ ir iš­ma­niai­siais te­le­fo­nais.

„Blue­tooth® 3.0“ su­tei­kia ga­li­my­bę nau­do­tis lais­vų­jų ran­kų įran­ga skam­bi­nant, SMS ži­nu­čių in­teg­ra­vi­mo ir srau­ti­nės mu­zi­kos trans­lia­ci­jos funk­ci­jo­mis. Di­de­lės raiš­kos WVGA ekra­nas taip pat su­jung­tas su už­pa­ka­li­nio vaiz­do ka­me­ra. Ro­do­mas vaiz­das lei­džia sau­giau va­žiuo­ti at­bu­lo­mis.

At­nau­jin­ta­me „Ya­ris“ su­mon­tuo­tas au­to­ma­ti­nis grei­čio ri­bo­tu­vas (ASL), taip pat „Smart En­try & Start“ sis­te­ma - du­re­les ga­li­ma at­ra­kin­ti pa­pras­čiau­siai pa­trau­kus ran­ke­ną, o už­ra­kin­ti pa­spau­dus myg­tu­ką. No­rint pa­leis­ti ar iš­jung­ti va­rik­lį už­ten­ka spus­te­lė­ti myg­tu­ką „Start/S­top“. Tie­sa, be ki­še­nė­je ne­šio­ja­mo „Smart En­try“ rak­to sis­te­ma „Smart En­try & Start“ ne­veiks.

No­ri­te ty­rė­ti nau­jau­sios elek­tro­ni­kos pri­kimš­tą ir kar­tu eko­lo­giš­ką ma­žy­lį, ku­riuo itin pa­to­gu va­ži­nė­ti mies­te? Ta­da iš­jun­ki­te na­mie kuo dau­giau elek­tros lem­pu­čių ir tau­py­ki­te nau­jam pir­ki­niui. Iš­ma­nu­sis hib­ri­di­nės jė­gai­nės va­ro­mas mo­de­lis ti­krai tu­rė­tų pa­tik­ti jau­noms di­na­miš­koms šei­moms, ak­ty­vioms ma­my­tėms su ma­žais vai­kais, stu­den­tams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami