„Uber“ savaitgalį Vilniuje vežios nemokamai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-19 13:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-19 13:01
Vežėją keleiviai gali išsikviesti naudodami aplikaciją mobiliajame telefone.  LŽ archyvo nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nį Vil­niu­je pra­dė­jo veik­lą ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gų tei­kė­ja tarp­tau­ti­nė bend­ro­vė „U­ber“, o vie­na pir­mų­jų pa­slau­gą Lie­tu­vo­je iš­ban­dė Bea­ta Tiš­ke­vič, te­le­vi­zi­jos lai­dų ve­dė­ja ir vi­suo­me­ni­nin­kė. 

Pa­sak ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų, mo­te­ris li­ko pa­ten­kin­ta „U­ber“ su­teik­ta pa­slau­ga, o sa­vait­ga­lį pa­slau­ga ga­lės nau­do­tis jau vi­si vil­nie­čiai. Ti­ki­ma­si to­kio gau­saus klien­tų su­si­do­mė­ji­mo, kad „U­ber“ pa­slau­gos tei­kė­jai jau ta­ria­mai ne­tgi par­eiš­kė, kad pir­mo­sio­mis pa­slau­gos vei­ki­mo die­no­mis ne­va ga­li trūk­ti au­to­mo­bi­lių.

Pra­ne­ši­muo­se sa­ko­ma, kad veik­los pra­džios Vil­niu­je pro­ga „U­ber“ šį sa­vait­ga­lį do­va­no­ja iki 5 ne­mo­ka­mų ke­lio­nių.

Tei­gia­ma, kad nau­ja pa­slau­ga, ku­ri drau­džia­ma kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se, lei­džia dau­giau žmo­nių nau­do­tis ma­žes­niu skai­čiu­mi au­to­mo­bi­lių. „U­ber“ prog­ra­mo­je da­ly­vau­jan­čius au­to­mo­bi­lius ga­li­ma iš­sik­vies­ti per mo­bi­lią­ją ap­li­ka­ci­ją iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne. Ji su­jun­gia kur nors vyk­ti no­rin­čius žmo­nes su pa­vė­žė­ti ga­lin­čiais sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­čiais vai­ruo­to­jais. Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį star­ta­vu­si pa­slau­gos prog­ra­ma va­di­na­ma pi­lo­ti­ne.

Pra­ne­ša­ma, kad vi­suo­se iOS ir „And­roid“ ope­ra­ci­nė­se sis­te­mo­se vei­kian­ti ap­li­ka­ci­ja nau­do­ja že­mė­la­pius su GPS funk­ci­ja tam, kad ras­tų ar­čiau­siai esan­tį vai­ruo­to­ją, daž­niau­siai esan­tį vos už ke­lių mi­nu­čių ke­lio. Nau­do­jan­tis prog­ra­mė­le iš­kvie­čia­mas lais­vai sam­do­mas vai­ruo­to­jas su jo as­me­ni­niu au­to­mo­bi­liu. Vie­to­je tra­di­ci­nio tak­so­me­tro to­kiuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ke­lio­nės kai­ną aps­kai­čiuo­ja „U­ber“ prog­ra­mė­lė pa­gal pa­ly­do­vi­nės na­vi­ga­ci­jos duo­me­nis.

Už­sa­kęs pa­slau­gą, pa­ke­lei­vis ekra­ne ma­to vai­ruo­to­jo nuo­trau­ką, jo/­jos var­dą ir au­to­mo­bi­lio mar­kę, mo­de­lį ir nu­me­rį bei ga­li ste­bė­ti, kaip au­to­mo­bi­lis at­vyks­ta rea­liu lai­ku.

At­vy­kus į tiks­lą elek­tro­ni­niu pa­štu au­to­ma­tiš­kai iš­siun­čia­ma ke­lio­nės at­as­kai­ta, ku­rio­je pa­tei­kia­ma de­ta­li pa­slau­gos kai­na, in­for­ma­ci­ja apie vai­ruo­to­ją ir tiks­lus ke­lio­nės marš­ru­tas. Šios funk­ci­jos ta­ria­mai lei­džia už­ti­krin­ti di­des­nį sau­gu­mą bei bep­re­ce­den­tį pa­to­gu­mą.

Tei­gia­ma, kad 2009 me­tais San Fran­cis­ke įkur­ta bend­ro­vė šiuo me­tu vei­kia dau­giau nei 300 pa­sau­lio mies­tų 58 ša­ly­se. Bend­ro­vė Lie­tu­vo­je įsi­kū­rė per­nai, įstei­gu­si „U­ber Lit­hua­nia Soft­wa­re and De­ve­lop­ment“ pa­da­li­nį. Es­ti­jo­je „U­ber“ pra­dė­jo veik­ti šių me­tų ge­gu­žę.

Tie­sa, lzi­nioms.lt pa­skam­bi­nus į „U­ber Lit­hua­nia Soft­wa­re and De­ve­lop­ment“, te­le­fo­nu at­si­lie­pu­si dar­buo­to­ja at­sa­kė, kad ji yra ne „U­ber“, o ad­vo­ka­tų kon­to­ros „So­rai­nen“ dar­buo­to­ja, bet kur ras­ti ke­lei­vių ve­ži­mo pa­slau­gą tei­kian­čią bend­ro­vę ji ne­ži­no.

Prieš ke­le­rius me­tus pa­na­šią į „U­ber“ pa­slau­gą pa­ban­dė teik­ti ir dėl Vil­niaus val­džios veiks­mų lai­ki­nai dar­bo ne­te­kę vai­ruo­to­jai. Ta­čiau į ko­vą su jais sto­jo val­džios at­sto­vai, ka­dan­gi vai­ruo­to­jai ne­tu­rė­jo pri­va­lo­mų to­kiems at­ve­jams li­cen­zi­jų, ne­aiš­kus bu­vo ir mo­kes­čių mo­kė­ji­mų pri­nci­pas. Da­bar pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mų, kad Vy­tau­tas Čer­niaus­kas, „U­ber“ Ope­ra­ci­jų ir lo­gis­ti­kos va­do­vas, ne­va ak­ty­viai dir­ba, kad at­si­ras­tų rei­ka­lin­gas tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami