„Via Balticą“ nusės vidutinio greičio matuokliai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-23 06:00
Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
Leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jan­čius vai­ruo­to­jus jau ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­vos ke­liuo­se tram­dys vi­du­ti­nį trans­por­to prie­mo­nių grei­tį tam ti­kruo­se ruo­žuo­se ma­tuo­jan­čios ka­me­ros. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD), siek­da­ma įsi­gy­ti iki 100 to­kių vaiz­do ka­me­rų, ge­ban­čių at­pa­žin­ti au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius, jau pra­dė­jo vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Kon­kur­so tech­ni­nia­me ap­ra­še pa­teik­tas že­mė­la­pis ro­do, kad dau­giau­sia dė­me­sio nu­tar­ta skir­ti tra­giš­ko­mis ava­ri­jo­mis pa­gar­sė­ju­siems ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ ruo­žams, ke­liams Pa­ne­vė­žys-Šiau­liai, Šiau­liai-Pa­lan­ga, pa­grin­di­nėms trans­por­to ar­te­ri­joms ap­link Vil­nių, taip pat nuo Ma­ri­jam­po­lės į Len­ki­ją ir Ka­li­ning­ra­do sri­tį be­sid­rie­kian­čioms tra­soms.

„Vi­si Lie­tu­vos ke­liai yra su­skirs­ty­ti į ho­mo­ge­ni­nius ruo­žus. Ver­ti­nant, ku­rie iš jų pa­vo­jin­giau­si, tai­ko­mas su­dė­tin­gas ma­te­ma­ti­nis mo­de­lis. Pa­gal jį nu­sta­to­ma, kur leis­ti­ną grei­tį vir­ši­jan­tys vai­ruo­to­jai su­da­ro pa­vo­jin­giau­sias eis­mo si­tua­ci­jas. Svar­biau­sias pri­nci­pas – kad grei­čio su­val­dy­mas iki leis­ti­no ta­me ruo­že efek­ty­viau­siai pa­ge­rins sau­gaus eis­mo pa­dė­tį“, – LŽ aiš­ki­no vie­nas iš pro­jek­tą ren­gu­sių sau­gaus eis­mo eks­per­tų.

Dau­giau­sia ruo­žų, ku­riuo­se bus su­mon­tuo­ta vi­du­ti­nį au­to­mo­bi­lių grei­tį fik­suo­jan­ti sis­te­ma, – iš vi­so sep­ty­ni, yra Pa­ne­vė­žio re­gio­ne. Ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ da­ly­je nuo Kau­no iki Pa­ne­vė­žio vi­du­ti­nis grei­tis bus ma­tuo­ja­mas tri­jo­se vie­to­se, vie­ną ma­ta­vi­mo sis­te­mą ke­ti­na­ma įreng­ti Pa­ne­vė­žio ap­link­ke­ly­je, dar tris – ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Pa­sva­lys-Ry­ga. Dvi vi­du­ti­nio grei­čio ma­ta­vi­mo sis­te­mos taip pat at­si­ras ke­ly­je Pa­ne­vė­žys-Šiau­liai, trys – Šiau­liai-Pa­lan­ga. Vi­du­ti­nis au­to­mo­bi­lių grei­tis bus ma­tuo­ja­mas ir va­žiuo­jant iš Vil­niaus į Ma­ri­jam­po­lę, Va­rė­ną, Mins­ką bei Ly­dą.

Fik­suos ne vien greitį

Šie­met vai­ruo­to­jai ak­ty­viai svars­tė, ar ne­nu­tiks taip, kad vi­du­ti­nis au­to­mo­bi­lių grei­tis bus pra­dė­tas ma­tuo­ti ir au­to­ma­gis­tra­lė­se A1 (Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da) bei A2 (Vil­nius-Pa­ne­vė­žys). Ta­čiau bent jau ar­ti­miau­siu me­tu taip ne­nu­tiks. Šie ke­liai, spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, yra ga­na sau­gūs net ir va­žiuo­jant di­de­liu grei­čiu.

Pla­nuo­ja­ma, kad at­li­kus pir­ki­mo pro­ce­dū­ras da­lis ka­me­rų bus pra­dė­tos dieg­ti dar šie­met, o ga­lu­ti­nai įreng­tos per pu­san­trų me­tų. „To­kia pra­kti­ka tai­ko­ma dau­ge­ly­je Va­ka­rų vals­ty­bių, Olan­di­jo­je, Bel­gi­jo­je – dėl to bė­dų ne­ky­la. Ti­kiu, jog tai pa­dės su­val­dy­ti grei­čio vir­ši­ji­mo prob­le­mą ir tu­rė­si­me ma­žiau liūd­nų įvy­kių ke­liuo­se“, – svars­tė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Be įpras­tų funk­ci­jų, vi­du­ti­niam au­to­mo­bi­lių grei­čiui fik­suo­ti skir­tos vaiz­do ka­me­ros pa­dės ver­tin­ti ke­liuo­se trans­por­to srau­tus, leis pa­di­din­ti jų apim­tį, taip pat vyk­dy­ti kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių vin­je­čių, tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mo kon­tro­lę, ti­krin­ti trans­por­to prie­mo­nių drau­di­mo ga­lio­ji­mą, ieš­ko­ti gal­būt vog­tų au­to­mo­bi­lių.

Nuo pra­ėju­sių me­tų lie­pos ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je „Via Bal­ti­ca“ vei­kia pir­mas Lie­tu­vo­je tes­ti­nis sek­to­ri­nis grei­čio ma­tuok­lis. Juo be­veik 5 ki­lo­me­trų ruo­že tarp Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės ma­tuo­ja­mas vi­du­ti­nis trans­por­to prie­mo­nių grei­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Baika  193.219.58.114 2016-08-23 10:05:51
Totalus konclageris
1 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami