„Vikingas“ toliau auginasi raumenis – prisijungė Gruzijos geležinkeliai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-15 10:54
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-15 10:54
2014-aisiais traukiniu "Vikingas" vežta net 22 proc. daugiau krovinių nei užpernai.  LŽ archyvo nuotrauka
Gru­zi­jos ge­le­žin­ke­liai pri­si­jun­gė prie „Vi­kin­go“ pro­jek­to. Tai pa­tvir­tin­ta šian­dien Vil­niu­je vyks­tan­čio tarp­vals­ty­bi­nio „Vi­kin­go“ pro­jek­to na­rių pa­si­ta­ri­mo me­tu. Taip pat ta­ria­ma­si dėl ga­li­my­bių kom­pa­ni­joms "GEF­CO Tur­key" ir "Ste­ve­co" tap­ti kro­vi­nių ope­ra­to­rė­mis Tur­ki­jo­je ir Suo­mi­jo­je. Jos rū­pin­tų­si kro­vi­nių pri­trau­ki­mu „Vi­kin­go“ trau­ki­niui šio­se vals­ty­bė­se.

Ko­vo 15 d. Vil­niu­je vyks­tan­čia­me „Vi­kin­go“ pro­jek­to na­rių pa­si­ta­ri­me da­ly­vau­ja kom­pa­ni­jų "Be­lin­ter­trans", LIS­KI, "Plas­ke", BA­LO, "GEF­CO Tur­key", "Ste­ve­co" bei Bal­ta­ru­si­jos, Ukrai­nos, Mol­do­vos, Bul­ga­ri­jos, Ru­mu­ni­jos, Gru­zi­jos ge­le­žin­ke­lių at­sto­vai.

Pa­si­ta­ri­mo da­ly­vius pa­svei­ki­nęs Su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras Sau­lius Gir­daus­kas pa­lin­kė­jo ge­rų dis­ku­si­jų ir spren­di­mų, ku­rie lem­tų to­les­nę „Vi­kin­go“ sėk­mę ir plė­trą.

„Per 12 sa­vo veik­los me­tų „Vi­kin­go“ pro­jek­tas ta­po pla­čiai ži­no­mas ir sėk­min­gas, o per­ve­ža­mų kro­vi­nių pa­dau­gė­jo dau­giau kaip 100 kar­tų. Per sa­vo veik­los is­to­ri­ją jis ga­vo ne vie­ną ap­do­va­no­ji­mą. Ta­čiau, vi­sa­me pa­sau­ly­je au­gant kon­tei­ne­ri­nių per­ve­ži­mų srau­tams, pro­jek­to sėk­mę už­ti­kri­na ne ap­do­va­no­ji­mai. „Vi­kin­gas“ yra sėk­min­gas tik dėl ne­nu­trūks­tan­čio, ak­ty­vaus dar­bo, dėl nuo­la­ti­nės plė­tros, nau­jų ga­li­my­bių ir ge­res­nių są­ly­gų tei­ki­mo klien­tams. Da­bar vie­nas svar­biau­sių „Vi­kin­go“ už­da­vi­nių – tap­ti pa­grin­di­ne kro­vi­nių ar­te­ri­ja tarp Tur­ki­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių“ – sa­kė su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras S. Gir­daus­kas.

Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ro­lan­das Kriš­čiū­nas at­krei­pė su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį į tai, kad vien per pir­mą­jį šių me­tų mė­ne­sį „Vi­kin­gu“ per­vež­ta 22 proc. dau­giau kon­tei­ne­rių, nei tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais.

„Per­ve­ži­mų au­gi­mo ten­den­ci­ja ro­do, kad pro­jek­tas stip­rė­ja. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad nau­jų na­rių pri­si­jun­gi­mas už­ti­krins šio pro­jek­to to­les­nę plė­trą ir sėk­mę“, - tei­gė R. Kriš­čiū­nas.

Ry­toj, ba­lan­džio 16 d., Klai­pė­do­je vyks kon­fe­ren­ci­ją „Kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­king train“. Plė­tra ir ga­li­my­bės vers­lui“. Jo­je be šian­die­nos pa­si­ta­ri­mo da­ly­vių da­ly­vaus ir at­sto­vai iš dau­giau nei tris­de­šim­ties Lie­tu­vos ir už­sie­nio vers­lo įmo­nių. Kon­fe­ren­ci­jos me­tu vers­lo bend­ruo­me­nei bus pri­sta­ty­ti pa­siū­ly­mai, kaip efek­ty­viau iš­nau­do­ti esa­mas ga­li­my­bes plė­to­jant „Vi­kin­go“ pro­jek­tą bei at­sa­ky­ta į klau­si­mus dis­ku­si­jo­se.

2014 m. kon­tei­ne­ri­niu trau­ki­niu „Vi­kin­gas“ bu­vo per­vež­ti 41 185 TEU kon­tei­ne­riai, ar­ba be­veik 8 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais. Šių me­tų sau­sio mė­ne­sį „Vi­kin­gu“ per­vež­ti 3451 TEU kon­tei­ne­riai, ar­ba be­veik 22 proc. dau­giau nei tą pa­tį lai­ko­tar­pį pra­ėju­siais me­tais.

Kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­kin­gas“ yra bend­ras Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Ukrai­nos, Bul­ga­ri­jos, Ru­mu­ni­jos, o nuo šiol ir Gru­zi­jos ge­le­žin­ke­lių pro­jek­tas, su­jun­gian­tis Bal­ti­jos ir Juo­dą­ją jū­ras. „Vi­kin­gu“ ve­ža­mi uni­ver­sa­lūs ir spe­cia­li­zuo­ti kon­tei­ne­riai. Marš­ru­tas tarp Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos per Bal­ta­ru­si­ją ir Ukrai­ną ge­le­žin­ke­liais ir kel­tų li­ni­jo­mis per Juo­dą­ją jū­rą ga­lė­tų bū­ti įvei­kia­mas per 5–6 die­nas, tik ge­le­žin­ke­liais – per Bal­ta­ru­si­ją, Ukrai­ną, Mol­do­vą, Bul­ga­ri­ją ir Ru­mu­ni­ją – per 8–10 die­nų.

Pro­jek­tas „Vi­kin­gas“ 2008 me­tais Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos koor­di­nuo­jan­čio PRO­MIT pro­jek­to ty­ri­me pri­pa­žin­tas ge­ro­sios pra­kti­kos pa­vyz­džiu. 2009 me­tais Eu­ro­pos in­ter­mo­da­li­nio trans­por­to aso­cia­ci­ja (EIA) pro­jek­tui sky­rė ap­do­va­no­ji­mą „Ge­riau­sios pra­kti­kos in­ter­mo­da­li­nis pro­jek­tas“. 2014 me­tais Eu­ro­pos Są­jun­gos moks­li­nių ty­ri­mų prog­ra­ma BEST­FACT „Vi­kin­gui“ sky­rė Ge­riau­sio Ža­lio­sios lo­gis­ti­kos ir įvai­ria­rū­šių ve­ži­mų pro­jek­to ap­do­va­no­ji­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami