„Vikingo“ kelias – per Ukrainą į Turkiją

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-17 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-17 06:00
Vežtii krovinius iš Lietuvos į Turkiją greituoju konteineriniu traukiniu "Vikingas" bus 1,5 karto pigiau nei vilkikais ir daugiau nei 2 kartus greičiau nei laivais. LŽ archyvo nuotrauka
Po gruo­džio pra­džio­je vy­ku­sio pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ofi­cia­laus vi­zi­to į Tur­ki­ją nu­ma­to­mos švie­sios grei­to­jo kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Vi­kin­go“ pers­pek­ty­vos. Dau­ge­lis bend­ro še­šių vals­ty­bių pro­jek­to da­ly­kų ga­lu­ti­nai pa­aiš­kės, kai Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Ra­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas at­ei­nan­čią va­sa­rą su at­sa­ko­muo­ju vi­zi­tu lan­ky­sis Lie­tu­vo­je.

Tur­ki­jo­je vy­ku­sia­me Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos vers­lo fo­ru­me mū­sų ša­lies pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė sa­kė, kad abi ša­lys tu­ri daug ne­iš­nau­do­to po­ten­cia­lo plė­to­ti pre­ky­bą, ku­rios tęs­ti­nu­mą už­ti­krins po­li­ti­nis pa­lai­ky­mas.

„Tai, kad vers­las bend­rau­ja, mė­gi­na ieš­ko­ti bend­rų in­te­re­sų įvai­rio­se sri­ty­se, yra ge­rai, nes mū­sų pre­ky­ba nė­ra di­de­lė, bet po­ten­cia­las yra di­de­lis. Ši ša­lis (Tur­ki­ja – aut.) iš­ties au­ga la­bai grei­tai, la­bai di­de­lis jos po­ten­cia­las. Lie­tu­va tu­ri daug ga­li­my­bių bend­ra­dar­biau­ti įvai­rio­se sri­ty­se. Ma­nau, kad vers­las tu­rė­da­mas to­kią ge­rą po­li­ti­nę at­mos­fe­rą ti­krai tu­rė­tų pa­si­nau­do­ti to­mis ga­li­my­bė­mis“, - agen­tū­rai BNS tuo­met sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos vers­lo fo­ru­me Stam­bu­le bu­vo pri­sta­ty­tos ir „Vi­kin­go“ ga­li­my­bės. Pre­zi­den­tės vieš­na­gės me­tu Lie­tu­va su Tur­ki­ja pa­si­ra­šė dek­la­ra­ci­ją, ku­ria įsteig­ta Bend­ra eko­no­mi­kos ir pre­ky­bos ko­mi­si­ja. Tai la­bai svar­bus žings­nis stip­ri­nant Lie­tu­vos eko­no­mi­nius ry­šius, nes mū­sų ša­lies vers­li­nin­kams at­si­ve­ria 80 mln. var­to­to­jų Tur­ki­jos rin­ka.

Kitų metų viduryje, kaip planuojama, Lietuvos vadovė Dalia Grybauskaitė ir Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pasirašys svarbių sutarčių dėl projekto "Vikingas"./Prezident.lt nuotrauka

Lau­kia­ma proveržio

Anot D. Gry­baus­kai­tės, eko­no­mi­nių san­ty­kių tęs­ti­nu­mą už­ti­krins Tur­ki­jos pre­zi­den­to R. T. Er­do­ga­no pa­ža­das ki­tą­met su vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja at­vyk­ti į Lie­tu­vą.

„Tęs­ti­nu­mą už­ti­krins nau­jo­jo pre­zi­den­to as­me­ni­nis įsi­trau­ki­mas. Jis pats pa­si­siū­lė at­vyk­ti ki­tą­met į Lie­tu­vą su di­de­le vers­li­nin­kų de­le­ga­ci­ja. Tai ro­do, kad ir pats pre­zi­den­tas, ir ši ša­lis yra su­in­te­re­suo­ta to­liau vys­ty­ti tiek po­li­ti­nius, tiek eko­no­mi­nius san­ty­kius su Lie­tu­va. Ma­nau, kad tai yra mums nau­din­ga, rei­kia tik ras­ti bend­rus taš­kus, pro­jek­tus ir ti­krai Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos eko­no­mi­koms to­kie san­ty­kiai ir bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­rė­tų bū­ti nau­din­gas“, - kal­bė­jo pre­zi­den­tė.

Gruo­džio pra­džio­je bu­vo įsteig­ta ir bend­ra Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos eko­no­mi­kos ir pre­ky­bos ko­mi­si­ja (JET­CO), ku­ri tu­rė­tų ska­tin­ti pre­ky­bos au­gi­mą, ieš­ko­ti ry­šių ne tik su di­de­lė­mis, bet ir smul­kio­jo bei vi­du­ti­nio vers­lo įmo­nė­mis, su­ras­ti pers­pek­ty­viau­sius sek­to­rius.

2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vos eks­por­tas į Tur­ki­ją iš­au­go 27 proc. ir su­da­rė 75,5 mln. eu­rų (260,7 mln. li­tų). Per­nai Lie­tu­vos im­por­tas iš Tur­ki­jos su­da­rė 117 mln. eu­rų (be­veik 404 mln. li­tų). Ti­ki­ma, kad jei at­ei­ty­je pro­jek­tas „Vi­kin­gas“ įsi­bė­gės vi­su pa­jė­gu­mu, kro­vi­nių srau­tai tarp Eu­ro­pos Šiau­rės į Ar­ti­muo­sius Ry­tus per Lie­tu­vą smar­kiai iš­augs.

Kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­kin­gas“ šiuo me­tu iš Klai­pė­dos Drau­gys­tės ge­le­žin­ke­lio sto­ties per Bal­ta­ru­si­ją ir Ukrai­ną kro­vi­nius ve­ža į Ukrai­nos pie­tuo­se esan­čią Ode­są. At­ei­ty­je ga­li­mi du kro­vi­nių pa­te­ki­mo į Tur­ki­ją va­rian­tai – kel­tais per Juo­dą­ją jū­rą ir sau­su­mos ke­liu per Ru­mu­ni­ją ir Bul­ga­ri­ją iki Stam­bu­lo. Pir­ma­sis va­rian­tas tu­ri trū­ku­mų, nes kel­tų rei­sų lai­kas tarp Ode­sos ir Tur­ki­jos Te­kir­da­ho, Hal­ka­lio, Hy­dar­pa­so jū­rų uos­tų to­li gra­žu ne vi­suo­met su­tam­pa, o bet koks lau­ki­mas truk­do grei­tai į pa­skir­ties vie­tą nu­vež­ti kro­vi­nius, dėl to ma­žė­tų kon­ku­ren­cin­gu­mas.

Po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo svarba

Vis dėl­to Sau­lius Sta­siū­nas, bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) Kro­vi­nių ga­be­ni­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, dien­raš­čiui LŽ tei­gė, kad ban­do­mie­ji „Vi­kin­go“ rei­sai į Tur­ki­ją vyks bū­tent per Vi­dur­že­mio jū­rą. „Šiuo me­tu re­gu­lia­rūs ve­ži­mai nė­ra vyk­do­mi, ta­čiau vyk­dant trau­ki­nio "Vi­kin­gas" geog­ra­fi­nę plė­trą pa­siek­ta nau­jų ga­li­my­bių - su­de­rin­ti ke­li kom­bi­nuo­to marš­ru­to va­rian­tai kon­tei­ne­riams ga­ben­ti į Tur­ki­ją ir iš jos. Kro­vi­nių srau­tas tu­rė­tų te­kė­ti per Te­kir­da­ho, Hal­ka­lio, Hy­dar­pa­so ge­le­žin­ke­lio sto­tis ir uos­tus. Iš­spręs­ti or­ga­ni­za­ci­niai kro­vi­nių ga­be­ni­mo kom­bi­nuo­tu bū­du klau­si­mai smar­kiai pa­di­dins vi­so „Vi­kin­go“ pro­jek­to kon­ku­ren­cin­gu­mą. Pla­nuo­ja­me ban­do­mą­jį ve­ži­mą iš Tur­ki­jos į Lie­tu­vą „Vi­kin­go“ trau­ki­niu at­lik­ti jau ki­tų me­tų sau­sio mė­ne­sį“, - tei­gė LG at­sto­vas.

Dar vie­na iš­ei­tis – vež­ti kro­vi­nius sau­su­mos ke­liu per Ru­mu­ni­ją į Bul­ga­ri­ją. LG ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Al­ber­tas Ši­mė­nas LŽ sa­kė, kad marš­ru­to or­ga­ni­za­to­riai anks­čiau tu­rė­jo prob­le­mų su ru­mu­nais, ku­rie pra­šė di­des­nių tran­zi­to ta­ri­fų, bet šis klau­si­mas jau su­de­rin­tas. Tai­gi ar­tė­ja pats su­nkiau­sias dar­bų me­tas – su­ras­ti kro­vi­nių, ku­rie te­kė­tų ir pie­tų, ir šiau­rės kryp­ti­mis. Ir čia la­bai svar­bus glau­dus vers­lo ir vals­ty­bi­nių struk­tū­rų bend­ra­dar­bia­vi­mas, efek­ty­vus ir grei­tas or­ga­ni­za­ci­nių bei tech­ni­nių klau­si­mų spren­di­mas, po­li­ti­nis pa­lai­ky­mas.

Per Lie­tu­vos pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės vi­zi­tą į Tur­ki­ją bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl „Vi­kin­go“, ku­rį ne­tru­kus ra­ti­fi­kuos ir Tur­ki­jos par­la­men­tas. Nu­ma­to­mas R. T. Er­do­ga­no vi­zi­tas ne tik dar kar­tą pa­tvir­tins po­li­ti­nį abie­jų ša­lių va­do­vų pro­jek­to pa­lai­ky­mą, bet ta­da, kaip ti­ki­ma­si, bus pa­si­ra­šy­ti ir la­bai kon­kre­tūs su­si­ta­ri­mai, ku­rie pa­dės pri­trauk­ti per Tur­ki­ją plau­kian­čių kro­vi­nių srau­tus.

Ge­le­žin­ke­lių pu­sė­je – ir ta­ri­fai, ir laikas

Tei­sy­bę sa­kant, Tur­ki­ja jau tu­ri nu­sta­ty­tas kryp­tis kro­vi­niams į Eu­ro­pos Są­jun­gą ir iš jos ve­žio­ti. Vie­na jų drie­kia­si per Ad­ri­jos jū­rą, ki­ta – sau­su­mos ke­liais per Ru­mu­ni­ją. Dau­gu­ma kro­vi­nių tarp Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos ir­gi ve­ža­ma su­nkve­ži­miais. Kuo čia Tur­ki­ją ga­lė­tų su­do­min­ti mū­sų ge­le­žin­ke­liai? „Kro­vi­nių ve­ži­mas tai­kant kom­bi­nuo­to trans­por­to mo­de­lį, to­kį kaip "Vi­kin­gas" yra svar­bus ga­be­nant di­des­nės apim­ties kro­vi­nius, su­jun­giant Šiau­rės Eu­ro­pos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų re­gio­nus“, - tei­gė S. Sta­siū­nas.

LG ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A. Ši­mė­nas kal­ba ir apie ki­tus „Vi­kin­go“ pro­jek­to pra­na­šu­mus. Kon­ku­ruo­ti su jū­rų ir au­to­mo­bi­lių trans­por­tu, kaip pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, ge­le­žin­ke­liams yra la­bai su­nku. „Ta­čiau jū­rų trans­por­tui ko­ją ki­ša il­gas pre­kių ga­be­ni­mo lai­kas – kar­tais trun­kan­tis net iki 20 die­nų. „Vi­kin­gu“ į Tur­ki­ją pre­kės ga­li bū­ti nu­ga­ben­tos per 8-10 die­nų, o grei­čiau­sias au­to­mo­bi­lių trans­por­tas – juo kro­vi­niai į pa­skir­ties vie­tą nu­ke­liau­ja per 5-7 die­nas. Ta­čiau „Vi­kin­gas“ ke­lių trans­por­tą ga­li nu­kon­ku­ruo­ti net 1,5 kar­to ma­žes­niais kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fais“, - skai­čia­vo vie­nas LG va­do­vų.

Pa­sak A. Ši­mė­no, tur­kų už­sa­ko­vams už kro­vi­nių ga­be­ni­mo ta­ri­fus ir jų ve­ži­mo lai­ką yra dar svar­biau ve­žė­jo pa­ti­ki­mu­mas. „Vi­si no­ri, kad kro­vi­nys į pa­skir­ties vie­tą bū­tų nu­vež­tas sau­giai. „Vi­kin­go“ tra­sa, jei kro­vi­niai bus ve­ža­mi sau­su­mos ke­liais iš Klai­pė­dos į Stam­bu­lą, driek­sis net še­šių vals­ty­bių – Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Ukrai­nos, Ru­mu­ni­jos, Bul­ga­ri­jos – te­ri­to­ri­jo­mis, dvi iš jų pri­klau­so NVS erd­vei. Ka­dai­se bu­vo dve­jo­nių, ar ve­ža­mi šia te­ri­to­ri­ja kro­vi­niai bus sau­gūs. Ne­ti­kė­ta, ta­čiau ka­ras Ukrai­no­je įro­dė, jog tai yra la­bai sau­gu. Vi­sai nė­ra prob­le­mų Bal­ta­ru­si­jo­je, ku­ri en­tu­zias­tin­gai yra įsi­trau­ku­si į „Vi­kin­go“ pro­jek­tą“, - sa­kė LG ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Ne pa­slap­tis, kad au­to­mo­bi­lių trans­por­tas trau­ki­nius len­kia kro­vi­nių ve­ži­mo lanks­tu­mu. Ta­čiau, A. Ši­mė­no tei­gi­mu, „Vi­kin­gas“ ir­gi tu­ri ką pa­siū­ly­ti – jau ku­ris lai­kas trau­ki­niu ve­ža­mos pusp­rie­ka­bės su kro­vi­niais. Svar­biau­sias to­kio ve­ži­mo pra­na­šu­mas yra tas, kad daug grei­čiau at­lie­ka­mos mui­ti­nės pro­ce­dū­ros, nei kad pusp­rie­ka­bės va­žiuo­tų pri­ka­bin­tos prie su­nkve­ži­mių. Į iš­vy­ki­mo ir iš pa­skir­ties vie­tų pusp­rie­ka­bes leng­va pa­im­ti vil­ki­kais, ir tai su­tei­kia kro­vi­nių ga­be­ni­mui trau­ki­niais nė kiek ne ma­žes­nio lanks­tu­mo, nei pusp­rie­ka­bės va­žiuo­tų kaip vil­ki­kų jun­gi­niai.

„Be to, pri­si­min­ki­me, kad trau­ki­nys yra eko­lo­giš­ka, at­ei­ties trans­por­to prie­mo­nė“, - pa­žy­mė­jo S. Sta­siū­nas.

Geo­po­li­ti­nis projektas

LG ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas A. Ši­mė­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad pro­jek­tas „Vi­kin­gas“ yra la­bai svar­bus vi­soms ja­me da­ly­vau­jan­čioms ša­lims, ypač ži­nant, ko­kia da­bar Eu­ro­po­je pa­ini geo­po­li­ti­nė si­tua­ci­ja. „Svar­bus jis ir Lie­tu­vai, ir pa­tiems „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“. Dau­ge­lį me­tų pa­grin­di­nis bend­ro­vės pa­ja­mų šal­ti­nis yra tran­zi­ti­nių kro­vi­nių ga­be­ni­mas tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NVS ša­lių. Bet są­ly­gos kei­čia­si Ru­si­jai ener­gin­gai sta­tant nau­jus uos­tus, ypač Bal­ti­jos jū­ro­je, spar­ti­nant Sankt Pe­ter­bur­go ir Ust Lu­gos uos­tų plė­trą. Tai le­mia di­de­lės da­lies kro­vi­nių srau­tų nu­krei­pi­mą per Ru­si­jos uos­tus, to­dėl aiš­ku, kad Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos uos­tams, tarp jų – ir Klai­pė­dai, o kar­tu ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ kro­vi­nių tu­rė­jo tek­ti ma­žiau“, - pa­sa­ko­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

A. Ši­mė­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad to­kia ten­den­ci­ja pra­dė­jo ryš­kė­ti jau dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį. „Tai ta­po aki­vaiz­du jau la­bai se­niai, to­dėl bend­ro­vės, tarp jų – ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, dau­giau nei prieš de­šimt me­tų pra­dė­jo žval­gy­tis į nau­jus kro­vi­nių srau­tus, ku­riuos bū­tų ga­li­ma nu­kreip­ti per Lie­tu­vą“, - kal­bė­jo vie­nas LG va­do­vų.

NVS rin­ką A. Ši­mė­nas api­bū­di­no kaip tirps­tan­čią. Au­gan­čios rin­kos yra Ka­zachs­ta­no, Ki­ni­jos, Tur­ki­jos. „Da­bar į Ki­ni­ją va­žiuo­ja kon­tei­ne­ri­nis šau­dyk­li­nis trau­ki­nys „Sau­lė“, ta­čiau rei­sai vis dar nė­ra re­gu­lia­rūs. Kur kas sėk­min­ges­nis kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Sau­lės vė­jas“, va­ži­nė­jan­čio į Ka­zachs­ta­ną, pro­jek­tas. Šis trau­ki­nys kur­suo­ja kar­tą per sa­vai­tę. Vis dėl­to, pa­sak A.Ši­mė­no, kol kas pats sėk­min­giau­sias pro­jek­tas yra „Vi­kin­gas“, ku­ris prieš de­šimt me­tų per Bal­ta­ru­si­ją ir Ukrai­ną su­jun­gė Klai­pė­dos ir Ode­sos jū­rų uos­tus. „Iš jo ti­ki­mės ir dar dau­giau“, - tei­gė vie­nas LG va­do­vų.

Pa­sak S. Sta­siū­no, Lie­tu­vos tiks­las yra at­ei­ty­je „Vi­kin­gu“ su­jung­ti Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no vals­ty­bes (Skan­di­na­vi­ja) su Juo­do­sios jū­ros re­gio­no vals­ty­bė­mis. "Tiek Lie­tu­va, tiek Tur­ki­ja yra dau­giau tran­zi­to vals­ty­bės, tai­gi kol kas ne tiek svar­bu, kiek kro­vi­nių vež­ta tarp Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos, o dau­giau orien­tuo­ja­ma­si į plė­tros ga­li­my­bės“, - sa­kė LG Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami