„Volkswagen Golf Sportsvan“: vokiško praktiškumo triumfas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-09 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-09 06:00
Elegantiškos kėbulo linijos suteikia naujajam  "Volkswagen Golf Sporstvan" jaunatviškumo įspūdį.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­čiai yra la­bai pra­ktiš­ki, bet kar­tu itin mėgs­ta grei­tus au­to­mo­bi­lius. Tas iš pir­mo žvilgs­nio su­nkiai su­de­ri­na­mas sa­vy­bes pui­kiai at­spin­di ir nau­ja­sis „Volks­wa­gen Golf Sporst­van“, ku­rį pa­tys ga­min­to­jai pri­ski­ria prie kom­pak­ti­nių mi­ni­ve­nų.

Pa­pras­tai žai­bo grei­čiu ga­lin­čios skrai­dy­ti ma­ši­nos tu­ri la­bai ma­žą ba­ga­žo sky­rių. Tai lo­giš­ka: kuo ma­žiau au­to­mo­bi­lis uži­ma erd­vės, tuo ma­žes­nis jo pa­sip­rie­ši­ni­mas orui, to­dėl jis ga­li grei­čiau va­žiuo­ti. Jei ga­min­to­jas vis dėl­to no­ri, kad grei­ta kaip ge­par­das ma­ši­na tu­rė­tų dar ir erd­vią ba­ga­ži­nę, pri­va­lo į to­kį au­to­mo­bi­lį mon­tuo­ti ga­lin­ges­nį va­rik­lį. Di­des­nė ma­ši­nos ga­lia reiš­kia, kad ji siurbs dau­giau de­ga­lų, o tai ir at­sieis bran­giau, to­dėl ga­li su­menk­ti au­to­mo­bi­lio po­pu­lia­ru­mas tarp pir­kė­jų.

Ga­lin­gas, bet taupus

Ta­čiau „Volks­wa­gen Golf Sports­van“ ga­min­to­jams pa­vy­ko ras­ti auk­so vi­du­rį. Gal­būt dėl to ma­ši­na bu­vo pa­va­din­ta kom­pak­ti­niu mi­ni­ve­nu, tai iš es­mės reikš­tų nau­jos ka­te­go­ri­jos at­si­ra­di­mą au­to­mo­bi­lių kla­si­fi­ka­ci­jo­je. Pir­miau­sia nau­ja­sis vo­kie­čių kom­pak­ti­nis mi­ni­ve­nas – va­žiuo­ti itin sma­gus au­to­mo­bi­lis. Ban­džiau jo ver­si­ją, ku­rią va­ro 1,6 l ir 150 AG dy­ze­lis. Ma­nau, ši mo­di­fi­ka­ci­ja ne­pa­da­ry­tų gė­dos ir gar­sie­siems Vo­kie­ti­jos greit­ke­liams, ku­riuo­se die­ną grei­tis nė­ra ri­bo­ja­mas. Pa­sku­ti­nė ga­lin­gos ma­ši­nos grei­čio ma­tuok­lio rod­me­nų ekra­no pa­da­la yra ties 260 km/h ri­ba. Ma­tyt, va­žiuo­ti šios ver­si­jos „Volks­wa­gen Golf Sports­wan“ vo­kie­čiams 180 km/h ir di­des­niu grei­čiu bus įpras­tas rei­ka­las. Bet svar­biau­sia, kad tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se nu­ro­do­mas šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti rei­ka­lin­gas dy­ze­li­no kie­kis tė­ra 5,4 li­tro. Lie­tu­vos ke­liais va­ži­nė­jau daug ma­žes­niu grei­čiu, nei bū­čiau ga­lė­jęs Vo­kie­ti­jos greit­ke­liais, ta­čiau au­to­mo­bi­lio tau­pu­mas vis tiek pa­ti­ko.

Sal­dai­nis trisdešimtmečiams

Dar di­des­nį su­si­ža­vė­ji­mą kė­lė kom­pak­ti­nio mi­ni­ve­no erd­vė ir jo sa­lo­no trans­for­ma­vi­mo ga­li­my­bės. „Volks­wa­gen Golf Sports­van“ yra sa­vi­tas komp­ro­mi­si­nis kom­pak­ti­nio pen­ke­rių du­rų au­to­mo­bi­lio ir ga­na erd­vaus uni­ver­sa­lo va­rian­tas. „Volks­wa­gen“ at­ve­ju – „Golf“ (kom­pak­ti­nis mo­de­lis) ir „Pas­sat Va­riant“ (uni­ver­sa­las). Kom­pak­ti­niu mi­ni­ve­nu va­di­na­mo „Golf Sporst­van“ nu­len­kus pers­tu­mia­mas už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės at­lo­šo da­lis at­si­ve­ria 1500 l tal­pos erd­vė. Heč­be­ke ši yra 1270 l, uni­ver­sa­le – 1620 li­trų. Nau­ja­ja­me kom­pak­ti­nia­me mi­ni­ve­ne su at­lenk­to­mis už­pa­ka­li­nė­mis sė­dy­nė­mis ga­li tilp­ti net 2,48 m il­gio daik­tai.

Stan­dar­ti­nis „Volks­wa­gen Golf Sporst­van“ tu­ri 500 l erd­vę daik­tams su­dė­ti, ji pa­di­dė­ja iki 585 l už­pa­ka­li­nę sė­dy­nę pa­stū­mus į prie­kį. Kin­ta­mos pa­dė­ties ba­ga­žo sky­riaus grin­dys su­tei­kia ga­li­my­bę su­kur­ti plokš­čią pa­vir­šių, ant ku­rio ga­li­ma dė­ti daik­tus. Sa­lo­no mo­di­fi­ka­ci­jos ga­li­my­bės aki­vaiz­džiai tu­rė­tų pa­tik­ti vai­ruo­to­jams, tu­rin­tiems už­mies­ty­je vi­lą ar­ba so­dą.

Ma­nau, kad nau­jo­jo "Volsk­wa­gen Golf Sporst­van“ kū­rė­jai aiš­kiai orien­tuo­ja­si į tris­de­šimt­me­čius, ku­rie ren­ka­si auk­so vi­du­rį: de­ri­na grei­tį ir pra­ktiš­ku­mą. Ke­tu­rias­de­šimt­me­čiai ir vy­res­ni vai­ruo­to­jai ke­lio­nėms į už­mies­tį tei­kia pir­me­ny­bę „ra­mes­niems“ uni­ver­sa­lams, o ne­ra­miems dvi­de­šimt­me­čiams la­biau prie šir­dies di­na­miš­ki heč­be­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami