„Volkswagen“ inovacijos: net konkurentai išsižioję

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-04 14:29
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-04 14:29
Nors naujasis „Volkswagen Passat“ inovatyviausių modelių kategorijoje užėmė antrąją vietą, bendrai VW koncernas, pagal inovacijas – pasaulio lyderis. Gamintojų nuotraukos
De­šim­tą kar­tą su­reng­tuo­se au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės ino­va­ci­jų ap­do­va­no­ji­muo­se „Au­to­mo­ti­veIN­NO­VA­TIONS“ ino­va­ty­viau­siu au­to­mo­bi­lių ga­my­bos kon­cer­nu pri­pa­žin­ta „Volks­wa­gen Group“, be pa­grin­di­nės mar­kės taip pat ga­mi­nan­ti „Au­di“, „Bent­ley“, „Bu­gat­ti“, „Lam­borg­hi­ni“, „Pors­che“, SEAT ir „Ško­da“ au­to­mo­bi­lius. An­tro­je vie­to­je, smar­kiai nu­si­lei­dęs „Volks­wa­gen“ pa­gal per­nai rin­kai pa­teik­tų ino­va­ci­jų skai­čių, li­ko „Daim­ler AG“ su pa­grin­di­ne „Mer­ce­des-Benz“ mar­ke, tre­čio­je ne­daug at­si­li­kęs nuo kon­ku­ren­to – ame­ri­kie­čių „Ford“ kon­cer­nas.

Au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės ino­va­ci­jų ap­do­va­no­ji­mus kas­met ren­gia ne­prik­lau­so­mas „Au­to­mo­ti­ve Ma­na­ge­ment“ ins­ti­tu­tas - au­to­mo­bi­lių ir mo­bi­lu­mo ty­ri­mų cen­tras bei stra­te­gi­nis kon­sul­tan­tas Ber­giš Glad­ba­cho tai­ko­mų­jų moks­lų uni­ver­si­te­tui Vo­kie­ti­jo­je. Šie­met cen­tro di­rek­to­riaus pro­fe­so­riaus Ste­fa­no Brat­ze­lio va­do­vau­ja­ma žiu­ri įver­ti­no 18 pa­sau­li­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų gru­pių, ku­rios at­sto­vau­ja 53 pre­kės ženk­lus, pa­sie­ki­mus ku­riant ir die­giant ino­va­ty­vius spren­di­mus. Iš vi­so ins­ti­tu­to ty­rė­jai įver­ti­no net 1200 per pra­ėju­sius me­tus au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų su­kur­tų ino­va­ty­vių spren­di­mų.

„I­no­va­ci­jos yra pa­grin­di­nis vo­kie­čių ga­min­to­jų rak­tas į sėk­mę. Per­ka­nie­tie­ji nau­ją „Mer­ce­des-Benz“, „Volks­wa­gen“, BMW ar „Pors­che“ au­to­mo­bi­lį vi­suo­met ti­ki­si gau­ti mo­der­niau­sias ma­si­nės ga­my­bos rin­ko­je prie­ina­mas tech­no­lo­gi­jas. Kar­tu au­to­mo­bi­lių ga­my­bos sek­to­rius jau­triai rea­guo­ja į pa­sau­lio vai­ruo­to­jų po­rei­kius, to­dėl tech­no­lo­gi­jos die­gia­mos spar­čiau nei bet ka­da anks­čiau, o au­to­mo­bi­lių mo­de­lių at­nau­ji­ni­mo cik­lai vis trum­pė­ja“, - kon­kur­so bend­raor­ga­ni­za­to­rės, au­di­to kom­pa­ni­jos „Pri­ce­wa­ter­hou­se­Coo­pers“ va­do­vas au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei Fe­li­xas Kuh­ner­tas.

„Jaguar XE“ už inovatyvumą atiteko trečioji vieta.

Per de­šimt­me­tį nepralenkiami

Iš vi­so ino­va­ci­jų ly­de­rė „Volks­wa­gen Group“ per­nai pa­tei­kė 244 ino­va­ci­jas ir pir­mą­kart kon­kur­so is­to­ri­jo­je per­ko­pė ko­mi­si­jos skai­čiuo­ja­mo in­dek­so 200 ba­lų at­žy­mą. Bend­rai Vo­kie­ti­jos kom­pa­ni­jos per pra­ėju­sius me­tus su­kū­rė 37 proc. vi­sų pa­sau­li­nės au­top­ra­mo­nės ino­va­ci­jų – 4 proc. ma­žiau nei re­kor­di­niais 2013-ai­siais. An­tro­je vie­to­je li­ko ino­va­ci­jų da­lį per­nai vo­kie­čių sąs­kai­ta pa­di­di­nę Ja­po­ni­jos ga­min­to­jai (18 proc.), tre­čio­je – ame­ri­kie­čiai (17 proc.). Net dvi­gu­bai per me­tus šok­te­lė­jo In­di­jos „Ta­ta Group“, ku­riai pri­klau­so „Ja­guar“ ir „Land Ro­ver“ mar­kės.

Kal­bant apie at­ski­rus mo­de­lius, ino­va­ty­viau­siu pra­ėju­sių me­tų au­to­mo­bi­liu ta­po „Vol­vo XC90“ vi­su­rei­gis, su­rin­kęs 35 taš­kus. An­tras ino­va­ci­jų rei­tin­ge yra nau­ja­sis „Volks­wa­gen Pa­ssat“ (31 taš­kas), tre­čio­je vie­to­je – „Ja­guar XE“ (23 taš­kai).

„Au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė šiuo me­tu yra mil­ži­niš­kų po­ky­čių sū­kū­ry­je. Nau­jos rin­kos, nau­jos tech­no­lo­gi­jos ir nau­ji klien­tų rei­ka­la­vi­mai le­mia tai, kad au­to­mo­bi­lis yra, tie­sio­gi­ne to žo­džio pra­sme, iš­ran­da­mas iš nau­jo. Aukš­tas ino­va­ty­vu­mo ly­gis yra la­bai svar­bus šio­je rin­ko­je, ta­čiau at­ei­tis šian­die­nos au­top­ra­mo­nės ly­de­riams nė­ra ga­ran­tuo­ta, mat į au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę jau la­bai rim­tai žval­go­si to­kios tech­no­lo­gi­jų mil­ži­nės, kaip „Goog­le“ ir „App­le“, - pa­ste­bė­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas prof. S. Brat­ze­lis.

Šven­čiant pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tų „Au­to­mo­ti­veIN­NO­VA­TIONS“ ap­do­va­no­ji­mų de­šimt­me­tį or­ga­ni­za­to­riai taip pat pa­skel­bė 2005-2015 m. lai­ko­tar­pio ino­va­ty­viau­sią au­to­ga­min­to­ją, mar­kę ir pro­jek­tą. Pir­mo­jo­je ka­te­go­ri­jo­je vėl vien­val­džiu ly­de­riu pa­skelb­ta „Volks­wa­gen Group“, ino­va­ty­viau­sia at­ski­ra mar­ke – „Mer­ce­des-Benz“, o pro­jek­tu – „BMW i“ se­ri­ja. Pro­jek­tas „i“ pri­pa­žin­tas iš­skir­ti­niu dėl sie­kia­mo elek­tro­mo­bi­lių pro­ver­žio, taip pat dėl ne­pails­ta­mo ang­lies pluoš­to, skir­to leng­ves­niam kė­bu­lui bei ki­toms da­lims ga­min­ti, to­bu­li­ni­mo bei pri­tai­ky­mo jau pa­si­ro­džiu­siuo­se „i3“ elek­tro­mo­bi­ly­je ir „i8“ spor­ti­nia­me hib­ri­de.

Di­džiau­sias dė­me­sys saugumui

Dau­gu­ma au­to­ga­min­to­jų per­nai pri­sta­ty­tų ino­va­ci­jų yra skir­tos au­to­mo­bi­lio sau­gu­mo sis­te­moms, taip pat – au­to­no­mi­niam (sa­va­val­džiam) au­to­mo­bi­liui. Prie to­kių ino­va­ci­jų, pa­vyz­džiui, ga­li­ma pri­skir­ti vai­ruo­to­jui skir­tas pa­gal­bi­nes sis­te­mas, to­kias kaip „Ford“ kon­cer­no su­kur­tą „Ac­ti­ve Park As­sist“, ku­ri pa­de­da vai­ruo­to­jui pa­sta­ty­ti ma­ši­ną ša­lia ki­tų ma­ši­nų, bei to pa­ties ga­min­to­jo pa­siū­ly­tą su­si­dū­ri­mų pre­ven­ci­jos tech­no­lo­gi­ją „Ac­ti­ve Ci­ty Stop“.

„I­no­va­ci­jos vi­sa­da bu­vo „Ford“ ark­liu­kas ir, au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jai įžen­giant į grei­tų tech­no­lo­gi­nių po­ky­čių pe­rio­dą, tai tam­pa vis la­biau gy­vy­biš­kai svar­bu“, - tei­gė „Ford of Eu­ro­pe“ pro­duk­tų vys­ty­mo vi­cep­re­zi­den­tas Joe Ba­ka­jus. - „Tech­no­lo­gi­jos, ku­rias mes die­gia­ma šian­dien, su­ku­ria sau­ges­nes ir iš­ma­nes­nes ke­lio­nes.“

Sau­gu­mo sis­te­mų ino­va­ci­jos su­da­rė ket­vir­ta­da­lį vi­sų nau­jų iš­ra­di­mų.

Kal­bė­da­mas apie to­les­nę „Ford“ stra­te­gi­ją, J.Ba­ka­jus iš­sky­rė „Ford Smart Mo­bi­li­ty“ – kom­pa­ni­jos pla­nus pa­dė­ti už­ti­krin­ti ju­dė­ji­mo lais­vę vis la­biau ur­ba­ni­zuo­ta­me ir tan­kiau ap­gy­ven­din­ta­me pa­sau­ly­je. Sau­sio mė­ne­sį kom­pa­ni­ja pra­dė­jo įgy­ven­din­ti 25 pi­lo­ti­nius pro­jek­tus, ku­riais bus sie­kia­ma to­bu­lin­ti mo­bi­lu­mo, ko­mu­ni­ka­ci­jos tarp žmo­gaus ir ma­ši­nų, au­to­no­miš­kai vei­kian­čių au­to­mo­bi­lių ir in­for­ma­ci­jos val­dy­mo tech­no­lo­gi­jas.

Inovatyviausias per praėjusius metus rinkai pristatytas modelis – „Volvo“ flagmanas XC90.

Per spūs­tis vai­ruo­ti nebereikia

„Tie­sa, kad pa­ke­liui į sa­ve vai­ruo­jan­čius au­to­no­mi­nius au­to­mo­bi­lius dar teks at­sa­ky­ti į ne­ma­žai klau­si­mų. Bet kai ku­rios au­to­no­mi­niam vai­ra­vi­mui skir­tos sis­te­mos jau par­uoš­tos ir die­gia­mos į ma­si­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­lius. Di­de­lį įspū­dį pa­lie­ka to­kios vo­kie­čių ga­min­to­jų au­to­mo­bi­liuo­se su­tin­ka­mos ino­va­ci­jos, kaip „Traf­fic Jam As­sist“ sis­te­ma“, - sa­kė kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rys, dr. Ri­char­das Vie­reck­las. To­kia sis­te­ma pa­ti vai­ruo­ja au­to­mo­bi­lį kamš­ty­je, o au­to­mo­bi­lio šei­mi­nin­kas tuo tar­pu ga­li at­lik­ti ki­tus svar­bes­nius dar­bus.

Nors tarp au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų vie­na­reikš­miš­kai pir­ma­vo vo­kie­čiai, ta­čiau tarp au­to­mo­bi­lių de­ta­lių ga­min­to­jų bu­vo kur kas dau­giau tarp­tau­ti­nių ova­ci­jų. Au­to­mo­bi­lių sa­lo­nui skir­tų ap­dai­los de­ta­lių ino­va­ty­viau­siu tie­kė­ju pri­pa­žin­ta pra­ncū­zų „Fau­re­cia“, va­žiuok­lei skir­tų de­ta­lių – ame­ri­kie­čių „TRW Au­to­mo­ti­ve“, vai­ro me­cha­niz­mo de­ta­lių – bend­ras Ka­na­dos ir Aus­tri­jos ga­min­to­jas „Mag­na“. Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jas „Con­ti­nen­tal“ pel­nė ap­do­va­no­ji­mą už ino­va­ty­viau­sius au­to­mo­bi­lių elek­tro­ni­kos kom­po­nen­tus, o dau­giau­siai ino­va­ci­jų rin­kai pa­tei­ku­siu kė­bu­lo de­ta­lių ga­min­to­ju pri­pa­žin­ta vo­kie­čių „Thys­senK­rupp“.

„A­tei­ty­je ar­ti­mo ga­min­to­jų ir de­ta­lių tie­kė­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo svar­ba tik dar la­biau iš­augs. Aukš­čiau­si au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų tai­ko­mi ko­ky­bės stan­dar­tai ska­ti­na de­ta­lių ga­min­to­jus siek­ti nau­jų aukš­tu­mų“, - pa­žy­mė­jo F. Kuh­ner­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami