„Volkswagen“ ir LG bendrai sukurta sąsaja leis iš automobilio valdyti namus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-08 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-08 21:00
Ženevos automobilių parodoje koncernas "Volkswagen" pristatė koncepcinį GEA modelį, prifarširuotą išmaniųjų technologijų. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos „Volks­wa­gen Group“ kon­cer­nas ir Pie­tų Ko­rė­jos elek­tro­ni­kos mil­ži­nas „LG Elec­tro­nics“ bend­ro­vė pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį dėl nau­jos kar­tos iš­ma­nio­sios au­to­mo­bi­lių są­sa­jos kū­ri­mo. In­ži­nie­riai vi­lia­si, jog ši są­sa­ja už­ti­krins tva­rią jung­tį tarp au­to­mo­bi­lio iš­ma­nio­sios įran­gos bei iš­ma­nio­sios elek­tro­ni­kos ir va­di­na­mų­jų iš­ma­naus na­mo sis­te­mų.

Volfs­bur­ge (Vo­kie­ti­ja) įsi­kū­ru­sio­je „Volks­wa­gen“ būs­ti­nė­je pa­si­ra­šant su­tar­tį Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jui at­sto­va­vo „Volks­wa­gen“ moks­li­nių ty­ri­mų pa­da­li­nio vy­riau­sie­ji in­ži­nie­riai, au­to­mo­bi­lių elek­tro­ni­kos pa­da­li­nio va­do­vas prof. Tho­mas For­mas ir au­to­mo­bi­lio in­for­ma­ci­nių sis­te­mų pa­da­li­nio va­do­vas Ro­ber­tas Katt­ne­ris, „LG Elec­tro­nics“ – „LG Cloud Cen­ter“ tech­no­lo­gi­jų cen­tro va­do­vas Ri­char­das Choi ir LG au­to­mo­bi­lių elek­tro­ni­kos pa­da­li­nio va­do­vas Lee Sang-Yong.

Koncepcinio "Volkswagen Gea" vidus - lyg iš futuristinio filmo.

Pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai tei­gia­ma, jog abi bend­ro­vės kurs iš­ma­nią­ją „Volks­wa­gen“ plat­for­mą, pa­ge­rin­sian­čią au­to­mo­bi­lių ir elek­tro­ni­nių prie­tai­sų są­vei­ką.

Ši plat­for­ma, nau­do­jan­ti pa­žan­giau­sias de­be­si­jos sis­te­mų tech­no­lo­gi­jas, leis vai­ruo­to­jams leng­vai su­sie­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­rį su iš­ma­nių­jų na­mų sis­te­ma ar ki­to­mis prog­ra­mo­mis. „Volks­wa­gen“ sa­vo įdir­bį pa­nau­dos au­to­mo­bi­lių elek­tro­ni­kos sri­ty­je, o „LG Elec­tro­nics“ pa­si­rū­pins, kad sklan­džiai „su­si­kal­bė­tų“ au­to­mo­bi­lis ir na­mų bui­ti­nė elek­tro­ni­ka bei na­mo au­to­ma­ti­za­ci­jos sis­te­mų (va­di­na­mų­jų „iš­ma­nių­jų na­mų“) kom­po­nen­tai.

Tad per at­ei­nan­čius ke­le­rius me­tus LG ir „Volks­wa­gen“ drau­ge ren­gia­si kur­ti tech­no­lo­gi­jas, pa­dė­sian­čias su­jung­ti ma­ši­nas su iš­ma­niai­siais na­mais. Vai­ruo­to­jas tu­rės ga­li­my­bę ste­bė­ti ir kon­tro­liuo­ti švie­sas, ap­sau­gos sis­te­mas ir ki­tus na­mų apy­vo­kos prie­tai­sus. Taip pat ren­gia­ma­si su­kur­ti pra­ne­ši­mų cen­trą, ku­ris sau­giai ir in­tui­ty­viai in­for­muos vai­ruo­to­ją apie vi­są svar­bią in­for­ma­ci­ją ir pa­dės spręs­ti prob­le­mas, su ku­rio­mis šis ga­li su­si­dur­ti ke­ly­je.

„LG Elec­tro­nics“ yra vie­nas pir­mų­jų bui­ti­nės ir pra­mo­gų elek­tro­ni­kos mil­ži­nų, įžen­gu­sių į au­to­mo­bi­lių elek­tro­ni­kos seg­men­tą, ku­ria­me iki tol tra­di­ciš­kai do­mi­na­vo au­to­mo­bi­lių da­lių ir spe­cia­li­zuo­tos au­to­mo­bi­lių elek­tro­tech­ni­kos tie­kė­jai. Jau dau­ge­lį me­tų „LG Elec­tro­nics“ yra „Volks­wa­gen“ stra­te­gi­nis par­tne­ris au­to­mo­bi­lių pra­mo­gų elek­tro­ni­kos ir skait­me­ni­za­ci­jos bei iš­ma­nių­jų pra­mo­gų sri­ty­je. Pa­vyz­džiui, Že­ne­vos au­to­sa­lo­ne bu­vo pa­de­mons­truo­tas „Volks­wa­gen“ duk­te­ri­nės įmo­nės „I­tal­de­sign Gui­gia­ro“ su­kur­tas de­mons­tra­ci­nis kon­cep­tas „Volks­wa­gen GEA“, iki sto­go pri­far­ši­ruo­tas iš­ma­niai­siais LG elek­tro­ni­kos kom­po­nen­tais. Tai ir ho­log­ra­fi­niai ekra­nai, ir prie in­ter­ne­to pri­jung­tas iš­ma­nu­sis lai­kro­dis, ir ga­li­nė vaiz­do ka­me­ra bei iš­ma­nūs ga­li­niai ži­bin­tai.

Ma­ža to, šiais me­tais Las Ve­ga­se (JAV) įvy­ku­sio­je CES bui­ti­nės elek­tro­ni­kos par­odo­je „LG Elec­tro­nics“ pri­sta­tė iš­ma­nių­jų na­mų sis­te­mas, ku­rias ga­li­ma val­dy­ti au­to­mo­bi­lio bor­to kom­piu­te­riu.

Par­en­gė Vid­man­tas Užusienis

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami