„Volkswagen“ sutaisyti automobilius Europoje žada per 2016 metus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-30 10:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-30 10:25
„Volkswagen“ 1,6 l dyzelinio variklio korekcija Gamintojo nuotrauka
„Volks­wa­gen Group“ Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nei au­to­trans­por­to ži­ny­bai (KBA) pri­sta­tė „EA 189“ mo­de­lio 1,6 ir 2 l dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­nių va­rik­lių tar­šos par­ame­trų ati­tai­sy­mo tech­ni­nes prie­mo­nes. Kaip skel­bia­ma ga­min­to­jo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, mi­nė­tos ko­rek­ci­nės prie­mo­nės pa­ša­li­na dau­ge­lio prob­le­mi­nių au­to­mo­bi­lių tu­ri­mus tar­šos par­ame­trų ne­ati­ti­ki­mus.

Ga­min­to­jo tei­gi­mu, pri­tai­kius mi­nė­tas tech­ni­nes prie­mo­nes au­to­mo­bi­liai ati­tiks šiuo me­tu ga­lio­jan­čius tar­šos stan­dar­tus. Ti­ki­ma­si, kad 1,2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams skir­tas prob­le­mos spren­di­mas Vo­kie­ti­jos KBA bus pa­teik­tas pa­tvir­ti­ni­mui vė­liau, iki mė­ne­sio pa­bai­gos, ir šiuo at­ve­ju už­teks tik prog­ra­mi­nės įran­gos at­nau­ji­ni­mo. Vi­sos kon­cer­no jau pa­teik­tos tech­ni­nės prie­mo­nės bu­vo kruopš­čiai iš­ana­li­zuo­tos Vo­kie­ti­jos KBA spe­cia­lis­tų ir ga­vo pa­tvir­ti­ni­mą. Tai reiš­kia, kad jau ta­po aiš­ku, ka­da ir kaip bus iš­spręs­tos dau­ge­lio prob­le­mi­nių au­to­mo­bi­lių prob­le­mos: 1,6 li­tro dar­bo tū­rio EA 189 va­rik­liuo­se prieš­ais oro ma­sės ju­tik­lį bus įmon­tuo­tas srau­to kei­tik­lis (pla­nuo­ja­ma, kad dar­bas už­truks ne il­giau vie­nos va­lan­dos), o 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams bus at­nau­jin­ta prog­ra­mi­nė įran­ga (maž­daug pu­sė va­lan­dos).

At­šauks vienodai

Ga­min­to­jo tei­gi­mu, su­kur­tos prob­le­mų spren­di­mo prie­žas­tys – pa­kan­ka­mai drau­giš­kos klien­tams ir rei­ka­lau­ja ste­bė­ti­nai ne­di­de­lių ap­si­lan­ky­mo ser­vi­se lai­ko są­nau­dų. Vi­sa tai pa­siek­ta mi­ni­ma­lio­mis prie­mo­nė­mis ko­re­guo­jant va­rik­lio kons­truk­ci­ją ir re­gu­liuo­jant oro cir­ku­lia­ci­ją va­rik­ly­je val­dan­čią prog­ra­mi­nę įran­gą. Nors su­kur­tas ir jau ap­ro­buo­tas, šis tech­ni­nis spren­di­mas bus dar to­bu­li­na­mas, kad ga­lio­jan­tys tar­šos par­ame­trai bū­tų pa­sie­kia­mi be­są­ly­giš­kai vi­sais at­ve­jais ir ne­da­ry­tų jo­kios ne­igia­mos įta­kos va­rik­lio ga­liai ir de­ga­lų są­nau­doms. Šių tiks­lų kol kas pa­vyks­ta pa­siek­ti, de­ja, ne su vi­sais au­to­mo­bi­lių mo­de­liais.

Nau­do­jan­tis Vo­kie­ti­jos KBA pa­tvir­tin­to­mis tech­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis, šiuo me­tu ku­ria­mos rea­lios ser­vi­so pa­slau­gos, ku­rios bus pri­tai­ky­tos vi­so­se Eu­ro­pos są­jun­gos ša­lių rin­ko­se. Sie­kia­ma, kad jau 2016 m. sau­sio mėn. bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti at­šau­ki­mo kam­pa­ni­ją, per ku­rią bū­tų tech­niš­kai pa­ko­re­guo­ti pir­mie­ji au­to­mo­bi­liai. Ver­ti­nant iš šian­die­nos po­zi­ci­jų, pa­gal va­rik­lius ir mo­de­lius su­skirs­ty­tos at­šau­ki­mo kam­pa­ni­jos tu­rė­tų vyk­ti vi­sus 2016-uo­sius ka­len­do­ri­nius me­tus.

Ruo­šia­si ir kiti

„Volks­wa­gen“ sie­kia, kad tech­ni­nių prie­mo­nių įdie­gi­mas vi­siems klien­tams bū­tų kaip ga­li­ma trum­pes­nis. Be to, kom­pa­ni­ja as­me­niš­kai su­si­sieks su vi­sais prob­le­mi­nių au­to­mo­bi­lių klien­tais ir ban­dys ras­ti op­ti­ma­liau­sią spren­di­mą, ka­da ir kaip pri­tai­ky­ti mi­nė­tas ser­vi­so prie­mo­nes, kad klien­tui bū­tų kuo ma­žiau ne­pa­to­gu­mų dėl ap­ri­bo­to mo­bi­lu­mo. Kol au­to­mo­bi­lis bus ser­vi­se, „Volks­wa­gen“ įsi­pa­rei­go­ja vi­siems klien­tams ne­mo­ka­mai pa­siū­ly­ti ati­tin­ka­mus pa­kai­ti­nius mo­bi­lu­mo spren­di­mus.

Jau nuo spa­lio pra­džios vi­si „Volks­wa­gen“ klien­tai tu­ri ga­li­my­bę pa­si­ti­krin­ti, ar jų au­to­mo­bi­lis yra prob­le­mi­nis. Tai at­lik­ti ga­li­ma http://in­fo.volks­wa­gen.com/lt/lt/­ho­me.html tink­la­py­je įve­dus au­to­mo­bi­lio VIN ko­dą.

Vi­sos ki­tos Volks­wa­gen kon­cer­no mar­kės – „Au­di“, SEAT, „Ško­da“ ir „Volks­wa­gen“ ko­mer­ci­nis trans­por­tas – taip pat pla­nuo­ja prob­le­mi­nių va­rik­lių ko­re­ga­vi­mo prie­mo­nes, ku­rios bus at­lie­ka­mos pa­gal aukš­čiau mi­nė­tą me­to­di­ką. Be to, iki 2016 m gruo­džio 31 d. „Volks­wa­gen AG“ su­si­lai­ko nuo tei­sės ri­bo­ti bet ko­kias ga­ran­ti­nes pre­ten­zi­jas, su­si­ju­sias su EA 189 va­rik­liuo­se esan­čia prog­ra­mi­ne įran­ga su są­ly­ga, kad nė­ra pra­leis­tas šių ga­ran­ti­nių pre­ten­zi­jų tei­ki­mo ter­mi­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami