„Volkswagen“ taršos krizė jau drebina ir Europą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-23 06:00
Taršos rezultatų klastojimas pasitelkus išmaniąsias programėles pasaulį privertė suabejoti koncerno "Volkswagen", iki šiol tarp gamintojų turėjusio ypač gerą vardą, reputacija ir patikimumu.  LŽ archyvo nuotrauka
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ren­gia­si at­šauk­ti mi­li­jo­nus au­to­mo­bi­lių tar­šos ban­dy­mams, kai Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se ki­lo skan­da­las dėl ga­li­mo to­kių ban­dy­mų klas­to­ji­mo.

Dau­giau nei pu­sė leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ku­riais va­ži­nė­ja bri­tai, yra va­ro­mi dy­ze­li­nių va­rik­lių. Bū­tent dy­ze­liai va­ro ir vo­kiš­kus "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­lius, ku­rių ga­min­to­jus Ame­ri­kos ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ra ap­kal­ti­no pa­žei­dus va­di­na­mą­sias Šva­raus oro ak­to tai­syk­les. Dėl to vo­kie­čiai jau da­bar pa­ti­ria mi­li­jar­di­nius nuo­sto­lius. Ne­at­me­ta­ma ti­ki­my­bė, kad mil­ži­niš­kų pra­ra­di­mų su­lauks ir ki­ti gar­sūs pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Ir ne vien Ame­ri­ko­je, bet ir daug kur ki­tur pa­sau­ly­je.

Iš­ma­nio­ji diversija

Bri­tai su­ju­do, kai su­ži­no­jo, kad JAV "Volks­wa­gen" kon­cer­nas il­gą lai­ką ap­gau­di­nė­jo vie­tos val­džios ins­ti­tu­ci­jas ir vai­ruo­to­jus. Ame­ri­kos ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai iš­siaiš­ki­no, kad no­rė­da­mas ati­tik­ti griež­tus JAV Nox tar­šos emi­si­jos rei­ka­la­vi­mus "Volks­wa­gen" jau sep­ty­ne­rius me­tus į da­lį sa­vo ga­mi­na­mų dy­ze­li­nių mo­de­lių mon­ta­vo spe­cia­lias iš­ma­nią­sias prog­ra­mė­les, ku­rios pa­dė­da­vo ap­mau­ti ame­ri­kie­čių tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­truo­se nau­do­ja­mus iš­me­ta­mų­jų ter­ša­lų kie­kio ma­tuok­lius.

Prie­tai­sai ro­dy­da­vo, kad JAV ke­liais va­ži­nė­jan­tys apy­nau­jai ir nau­ji "Volks­wa­gen" iš­me­ta net iki 40 kar­tų (!) ma­žiau ter­ša­lų, nei bu­vo iš ti­krų­jų. Duo­me­nis klas­to­jan­čias prog­ra­mė­les ga­li tu­rė­ti apie pu­sė mi­li­jo­no Ame­ri­kos ke­liais va­ži­nė­jan­čių dy­ze­li­nių vo­kiš­kos mar­kės au­to­mo­bi­lių. Dau­gu­mo­je jų įmon­tuo­ti 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­niai TDI va­rik­liai.

Dien­raš­čio LŽ duo­me­ni­mis, pa­sta­ruo­ju me­tu už At­lan­to Vo­kie­ti­jos ga­min­to­ją ly­dė­jo di­de­lė sėk­mė, "Volks­wa­gen" bu­vo spar­čiau­siai pa­gal par­da­vi­mą au­gan­tis ga­min­to­jas. Ne­at­mes­ti­na, kad ge­rų re­zul­ta­tų ga­lė­jo pa­dė­ti pa­siek­ti ir tar­šos duo­me­nis klas­to­ju­sios iš­ma­nio­sios prog­ra­mė­lės, ku­rios leis­da­vo vo­kie­čiams į sa­vo au­to­mo­bi­lius mon­tuo­ti daug pi­ges­nius va­rik­lius nei tie, ku­rie ati­ti­ko Nox rei­ka­la­vi­mus. Dėl to tap­da­vo pi­ges­nės ir vo­kiš­kos ma­ši­nos, leng­viau ta­po kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je.

Kiau­lys­tės kai­na

Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas su­sku­bo at­sip­ra­šy­ti Ame­ri­kos vai­ruo­to­jų dėl kiau­liš­kos klas­to­tės, ta­čiau tai grei­čiau­siai ga­min­to­jo ne­iš­gel­bės nuo mil­ži­niš­kų bau­dų, ku­rių dy­dis, įvai­riais duo­me­ni­mis, ga­li siek­ti net 18 mlrd. JAV do­le­rių (16 mlrd. eu­rų).

Pa­sau­lio bir­žoms su­ži­no­jus apie Ame­ri­ko­je ky­lan­tį skan­da­lą, pir­ma­die­nį "Volks­wa­gen" ak­ci­jų ver­tė jau spė­jo nu­smuk­ti iš­kart 17,1 proc., in­ves­tuo­to­jai iki va­kar die­nos jau pra­ra­do apie 13 mlrd. eu­rų.

Ta­čiau ame­ri­kie­čiai prie "Volks­wa­gen" ne­sus­to­jo. JAV val­džios at­sto­vai pra­ne­šė, kad iš­plės ty­ri­mą ir ti­krins ki­tus au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus.

Ame­ri­kos pa­vyz­džiu pa­se­kė ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja. Jos Trans­por­to ir ap­lin­ko­sau­gos gru­pė pra­ne­šė, kad sis­te­mą, tar­šos ban­dy­mų me­tu slo­pi­nan­čią ter­ša­lų iš­me­ti­mą į orą ir ši­taip pa­tei­kian­čią klai­din­gus ban­dy­mų re­zul­ta­tus, nau­do­jo ir ki­ti au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Esą „Volks­wa­gen“ at­ve­jis tė­ra led­kal­nio vir­šū­nė, o pa­na­šias į "Volks­wa­gen" juo­dą­sias tech­no­lo­gi­jas, anot bri­tų, grei­čiau­siai tai­kė ir dau­giau bend­ro­vių. Žo­džiu, ga­min­to­jų lau­kia mi­li­jo­ni­niai au­to­mo­bi­lių at­šau­ki­mai ir mi­li­jar­di­niai nuo­sto­liai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami