„Volkswagen“ triumfas – per naujojo „Passat“ prizmę

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-28 06:00
Aštuntos laidos "Volkswagen Passat" pasižymi grakščiomis ir kartu solidžiomis, verslo klasei būdingomis kėbulo formomis.  Gamintojo nuotrauka
Se­no­jo že­my­no au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, 2014 me­tais Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) nau­jų vo­kiš­kų "Volks­wa­gen" mar­kės au­to­mo­bi­lių bu­vo įre­gis­truo­ta 1 619 921. Tai – ge­riau­sias re­zul­ta­tas Eu­ro­po­je, smar­kiai ap­len­kian­tis kon­ku­ren­tų pa­sie­ki­mus. Ko­kia „Volks­wa­gen“ sėk­mės pa­slap­tis? Ją at­sklei­džia ir nau­jau­sių au­to­mo­bi­lių ban­dy­mai.

Per­nai „Volks­wa­gen“ ge­ro­kai ap­len­kė kon­ku­ren­tus. Gal­būt daug kam šis fak­tas bus staig­me­na, ta­čiau an­tro­je vie­to­je li­ko dar vie­na vo­kiš­ka mar­kė „O­pel/­Vaux­hall“. Šias ma­ši­nas la­bai mėgs­ta bri­tai. 2014-ai­siais ES vals­ty­bė­se bu­vo įre­gis­truo­ti 885 372 nau­ji „O­pel/­Vaux­hall“, bet šis re­zul­ta­tas net 45,4 proc. ma­žes­nis nei tas, ku­rį par­odė pir­ma­vu­si „Volks­wa­gen“ mar­kė.

Ma­ža to, tarp dau­giau­sia re­gis­truo­tų Eu­ro­pos Są­jun­go­je mar­kių 2014 me­tais, be „Volsks­wa­gen“, įsisp­rau­dė dar dvi Vo­kie­ti­jos kon­cer­nui „Volks­wa­gen Group“ pri­klau­san­čios mar­kės - „Au­di“ (5 vie­ta) ir „Ško­da“ (9 vie­ta).

Pir­mas Lie­tu­vo­je ir aplinkui

Vos pra­si­dė­jus nau­jiems me­tams „Volks­wa­gen“ kon­cer­nas spė­jo pa­si­žy­mė­ti ir pa­sau­ly­je: ką tik pa­si­bai­gu­sio­je tarp­tau­ti­nė­je De­troi­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je vo­kiš­kas heč­be­kas „Golf GTI“ bu­vo iš­rink­tas ge­riau­siu 2015-ųjų Šiau­rės Ame­ri­kos au­to­mo­bi­liu.

„Volks­wa­gen“ pir­mau­ja ir Lie­tu­vo­je. Per­nai šios mar­kės nau­jų au­to­mo­bi­lių mū­sų ša­ly­je bu­vo par­duo­ta, ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2429, ir tai „Volks­wa­gen“ ga­ran­ta­vo nu­ga­lė­to­jos lau­rus tarp mar­kių. Net ke­tu­ri „Volks­wa­gen“ at­si­dū­rė tarp dau­giau­sia Lie­tu­vo­je 2014 me­tais re­gis­truo­tų nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių - „Pas­sat“ (3 vie­ta), „Golf“ (5 vie­ta), „Jet­ta“ (6 vie­ta), vi­su­rei­gis „Ti­guan“ (9 vie­ta).

„Volks­wa­gen Pa­ssat“ yra po­pu­lia­riau­sias nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je. Be­je, ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se Bal­ti­jos vals­ty­bė­se – Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Ma­ža­sis „Volks­wa­gen Po­lo Se­dan“ per­nai bu­vo ly­de­ris ir kai­my­nė­je Bal­ta­ru­si­jo­je.

„Golf“ keliu

Ko­dėl "Volks­wa­gen" spar­čiai po­pu­lia­rė­ja pa­sau­ly­je, ga­li su­pras­ti ir ban­dy­da­mas nau­jau­sius mar­kės mo­de­lius. LŽ žur­na­lis­tui per ke­lias pa­sta­rą­sias sa­vai­tes te­ko sė­dė­ti ir prie nau­jos lai­dos „Jet­ta“, ir prie „Pas­sat“ vai­ro. Abu au­to­mo­bi­liais tę­sia ge­riau­sias 7 lai­dos „Volks­wa­gen Golf“, ku­ris bu­vo pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos "Me­tų au­to­mo­bi­liu 2013“, tra­di­ci­jas.

Anks­čiau „Golf“ bu­vo gi­ria­mas už idea­lią er­go­no­mi­ką, pui­kų val­dy­mą, di­de­les komp­lek­ta­ci­jos ga­li­my­bes (įskai­tant pri­si­tai­kan­čią va­žiuok­lę), sma­gius ir la­bai tau­pius TSI tur­bo­dy­ze­li­nius va­rik­lius su ci­lind­rų iš­jun­gi­mo funk­ci­ja, pa­pras­tą ir kar­tu dai­lią ma­ši­nos iš­vaiz­dą. Bu­vo sa­ko­ma, kad tai au­to­mo­bi­lis, tin­ka­mas vi­sais gy­ve­ni­mo at­ve­jais. Apie pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vo­je de­biu­ta­vu­sį „Jet­ta“ ir ne­tru­kus de­biu­tuo­sian­tį „Pas­sat“ ga­li­ma pa­sa­ky­ti tą pa­tį.

Tie­są sa­kant, „Volks­wa­gen“ pa­sta­rai­siais de­šimt­me­čiais vi­suo­met bu­vo per žings­nį prie­ky­je nuo kon­ku­ren­tų. Tai pui­kiau­siai įro­do ir kon­cer­nui pri­klau­san­čio pa­da­li­nio „Bu­gat­ti“ ga­mi­na­mo grei­čiau­sio pa­sau­ly­je se­ri­ji­nio au­to­mo­bi­lio „Vey­ron“ sėk­mės is­to­ri­ja. Kon­ku­ren­tai ban­do pa­ga­min­ti ką nors pri­lygs­tan­čio šiam grei­tam ir pa­ti­ki­mam spor­ti­niam au­to­mo­bi­liui, ta­čiau pa­vy­ti ly­de­rio vis ne­išei­na.

At­ei­ties au­to­mo­bi­lis

Rek­la­mo­se ly­de­riu va­di­na­mas ir nau­ja­sis „Volks­wa­gen Pa­ssat“. Ban­džiau tą jo ver­si­ją, ku­rio ra­tus su­ka dy­ze­li­nis 2 l ir 150 AG TDI „Blue­Mo­tion Tech­no­lo­gy“ mo­to­ras. Nors tarp pen­kių nau­jo­jo „Pas­sat“ va­rian­tų yra ir ga­lin­ges­nių mo­to­rų, vie­nas jų pa­sie­kia net 240 AG, ban­dy­ta au­to­mo­bi­lio mo­di­fi­ka­ci­ja ir­gi įro­dė – ji ver­ta ly­de­rės var­do. Su­ki­mo mo­men­tą ra­tams va­rik­lis per­duo­da per 7 laips­nių DSG pa­va­rų dė­žę.

Jau da­ro­si nuo­bo­du kal­bė­ti apie pri­tren­kia­mą „Volks­wa­gen Group“ ga­mi­na­mų ma­ši­nų sta­bi­lu­mą ir ki­tas ge­rą­sias vo­kiš­kų au­to­mo­bi­lių di­na­mi­nes sa­vy­bes. Ge­riau pa­žiū­rė­ki­me, kuo ga­li nu­ste­bin­ti nau­jau­sias „Volks­wa­gen Pa­ssat“.

Pir­miau­sia ja­me gau­su tech­ni­nių nau­jo­vių. Šian­dien vi­si ga­min­to­jai sten­gia­si iš­ma­nią­sias tech­no­lo­gi­jas į sa­vo au­to­mo­bi­lius dieg­ti iš­ti­sais pa­ke­tais, bet tik ne­dau­ge­lis su­ge­ba pa­siek­ti, kad jos dar ir sklan­džiai funk­cio­nuo­tų. Tarp to­kių yra „Volks­wa­gen“ ga­min­to­jai.

Tai­gi va­žiuo­jant nau­jos lai­dos „Volks­wa­gen Pa­ssat“ bu­vo pui­ku jus­ti sklan­džiai vei­kian­čią „Start/S­top“ sis­te­mą. Skir­tin­gai nei kai ku­rių ki­tų ga­min­to­jų ma­ši­nų vai­ruo­to­jai, sė­din­tie­ji prie „Pas­sat“ vai­ro ga­li net už­mirš­ti, kad to­kia sis­te­ma įdieg­ta į se­da­ną. Ti­krai ne­nu­tiks taip, kad su­sto­jus kryž­ke­lė­je pra­leis­ti ki­to au­to­mo­bi­lio ir sis­te­mai iš­jun­gus va­rik­lį, o vė­liau stai­ga pa­spau­dus grei­čio pa­mi­ną, mo­to­ras ims ir ne­be­veiks, o tuo­met bū­tų ga­li­ma ir ava­ri­nė si­tua­ci­ja. Kai ku­rių ga­min­to­jų ma­ši­noms to­kia grės­mė vi­sa­da įma­no­ma.

Ma­tyt, stul­bi­na­mas ir pa­čių "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­lių, ir jo elek­tro­ni­nių sis­te­mų pa­ti­ki­mu­mas yra vie­nas pa­grin­di­nių veiks­nių, ko­dėl ši mar­kė pel­no vis dau­giau vai­ruo­to­jų sim­pa­ti­jų.

Ta­čiau „Start/S­top“ var­gu ar dar ga­li­me va­din­ti nau­jo­ve. Aš­tun­tos lai­dos „Volks­wa­gen Pa­ssat“ gau­su ki­tų, daug mo­der­nes­nių pa­gal­bi­nių elek­tro­ni­nių sis­te­mų. Pa­vyz­džiui, kaip pa­pil­do­mą įran­gą ga­li­ma už­si­sa­ky­ti au­to­ma­ti­nį grei­čio pa­lai­ky­mą su „Traf­fic Jam As­sist“ sis­te­ma. Ji komp­lek­tuo­ja­ma su au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že ir pa­lai­ko ne tik va­žia­vi­mą sa­vo juo­sta ir at­stu­mą iki prie­ky­je esan­čio au­to­mo­bi­lio - sis­te­ma vei­kia net ta­da, kai prie­ky­je va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis su­sto­ja. Jam pa­ju­dė­jus, nau­ja­sis „Pas­sat“ to­liau "se­ka" iš pa­skos.

Į se­da­ną ga­li bū­ti įmon­tuo­ta ir ava­ri­nio stab­dy­mo sis­te­ma – prieš­ais iš­va­žia­vu­sią ki­tą ma­ši­ną ar ne­ap­dai­riai ke­ly­je at­si­dū­ru­sį pės­čią­jį ji au­to­ma­tiš­kai su­stab­dys au­to­mo­bi­lį. Tuo pat me­tu „Rear Traf­fic Alert“ sis­te­ma pers­pės ir pri­rei­kus su­stab­dys au­to­mo­bi­lį, jei­gu pa­ste­bės iš šo­no at­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį, ju­dan­tį at­bu­li­ne ei­ga.

Be ki­tų da­ly­kų, ste­bi­na ir nau­jo­jo „Volks­wa­gen Pa­ssat“ ba­ga­ži­nės erd­vė - net 586 li­trų. Ban­dy­tas mo­de­lis tau­pus ir eko­lo­giš­kas – nu­va­žiuo­ti 100 ki­lo­me­trų su­nau­do­ja vos 4,4-4,5 li­tro dy­ze­li­no, o į at­mos­fe­rą iš­me­ta tik 119 g/km ang­lies dvi­de­gi­nio.

Po­pu­lia­riau­sių mar­kių ES vals­ty­bė­se de­šim­tu­kas 2014 m.

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Volks­wa­gen"1 619 921+7,2
2."Opel"885 372+7,7
3."Re­nault"874 504+9,4
4."Peu­geot"782 855+5,8
5."Au­di"726 059+4,8
6.BMW676 410+5,2
7."Mer­ce­des-Benz"652 373+5,5
8."Fiat"586 271+2,4
9."Ško­da"582 140+14,2
10."Toyo­ta"527 380+3.

* Pa­ly­gin­ti su 2013 m.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami