"Volkswagen" vėl tapo inovatyviausia automobilių gamintoja

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-12 15:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-12 15:45
Praęjusiais metais "Volkswagen" automobiliuose buvo įdiegta apie 230 inovatyvių sprendimų.  Gamintojo nuotrauka
Šie­met įvy­ku­si iš­kil­min­ga ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja "Au­to­mo­ti­veIN­NO­VA­TIONS Awards 2014" bu­vo ypač der­lin­ga Vo­kie­ti­jos "Volks­wa­gen" kon­cer­nui, pel­niu­siam net 4 skir­tin­gų ka­te­go­ri­jų ap­do­va­no­ji­mus.

Vo­kie­čių ga­min­to­jai pri­pa­žin­ti ge­riau­siais pa­sau­ly­je „Įp­ras­tų pa­va­ros me­cha­niz­mų“ ka­te­go­ri­jo­je, „Al­ter­na­ty­vių pa­va­ros me­cha­niz­mų“ ka­te­go­ri­jo­je bei au­to­mo­bi­lio ir įvai­rių kom­piu­te­ri­nių tink­lų są­vei­ką įver­ti­nan­čio­je „Au­to­mo­bi­li­nio jung­lu­mo“ ka­te­go­ri­jo­je. Be to, kon­cer­nui jau ket­vir­tą kar­tą iš ei­lės su­teik­tas „I­no­va­ty­viau­sio au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo“ ap­do­va­no­ji­mas.

Vo­kie­ti­jos kon­cer­no "Volks­wa­gen Group" tech­ni­nės ino­va­ci­jos ne pir­mi me­tai ste­bi­na tech­ni­kos moks­lų bend­ruo­me­nę ir jau spė­jo už­si­ti­krin­ti sen­bu­vio sta­tu­są įvai­riuo­se moks­li­niuo­se lei­di­niuo­se, daž­nai pel­no įvai­rus tarp­tau­ti­nius ap­do­va­no­ji­mus. Tvir­tas šio Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jo ino­va­ci­jų ly­de­rio po­zi­ci­jas dar kar­tą pa­tvir­ti­no įta­kin­ga ne­prik­lau­so­ma au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų įmo­nė "Cen­ter of Au­to­mo­ti­ve Ma­na­ge­ment" (CAM), kas­met ap­ro­buo­jan­ti sa­vo ty­ri­mų re­zul­ta­tus ir ap­do­va­no­jan­ti ino­va­ci­jų sri­ty­je la­biau­siai nu­si­pel­niu­sius au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jus.

Su­su­ma­vus au­di­to kom­pa­ni­jos "Pri­ce­wa­ter­hou­se­Coo­pers" (PwC) ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės CAM at­lik­to au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mo re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, kad "Volks­wa­gen Group" kon­cer­nas jau ket­vir­tą kar­tą iš ei­lės ta­po ino­va­ty­viau­sia au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja. PwC ir CAM ty­rė­jų duo­me­ni­mis, per pra­ėju­sius me­tus "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­liuo­se bu­vo įdieg­ta be­veik 230 nau­jo­vių. "Volks­wa­gen Group" – pri­pa­žin­tas ly­de­ris ir „Įp­ras­tų pa­va­ros me­cha­niz­mų“ ka­te­go­ri­jo­je. Čia per­ga­lę už­ti­kri­no in­ten­sy­vus va­rik­lių dar­bi­nio tū­rio ma­ži­ni­mo ne­pra­ran­dant ga­lios ar­ba net ją pa­di­di­nant kon­cep­ci­ja, taip pat ir tur­bo įpū­ti­mo bei au­to­ma­ti­nio ci­lind­rų at­jun­gi­mo de­ri­nio tai­ky­mas. 50 proc. šios ka­te­go­ri­jos ino­va­ci­jų nau­do­ja­mos tam, kad "Volks­wa­gen" au­to­mo­bi­liai ati­tik­tų griež­tus oro tar­šos "Eu­ro 6" rei­ka­la­vi­mus.

Pa­sie­ki­mai ku­riant nau­jas pa­va­rų rū­šis pa­dė­jo iš­ko­vo­ti per­ga­lę „Al­ter­na­ty­vių pa­va­ros me­cha­niz­mų“ ka­te­go­ri­jo­je. Dau­ge­ly­je "Volks­wa­gen Group" kon­cer­no au­to­mo­bi­lių die­gia­mos hib­ri­di­nės tech­no­lo­gi­jos, sėk­min­gai de­biu­tuo­ja au­to­mo­bi­liai, va­ro­mi su­spaus­to­mis du­jo­mis ar jų sin­te­ti­niu ana­lo­gu. Pui­kios pers­pek­ty­vos lau­kia ir elek­tro­mo­bi­lių Volks­wa­gen e-up! ir e-Golf.

CAM ty­rė­jai pri­pa­žįs­ta, kad kon­cer­nas daug nu­vei­kė ir in­for­ma­ci­nės elek­tro­ni­kos bei kom­piu­te­ri­nių tink­lų die­gi­mo sri­ty­je. Už tai kon­cer­nui skir­tas „Au­to­mo­bi­li­nio jung­lu­mo“ pri­zas. Pra­ei­tų me­tų se­zo­ne į "Volks­wa­gen" kon­cer­no mar­kių au­to­mo­bi­lius įdieg­tos net 62 in­for­ma­ci­nės elek­tro­ni­kos ir kom­piu­te­ri­nių tink­lų ino­va­ci­jos, t.y., dvi­gu­bai dau­giau, nei už­per­nai. Pa­vyz­džiui, PwC ir CAM ty­rė­jus su­ža­vė­jo au­to­ser­vi­sams skir­tos elek­tro­mo­bi­lių būk­lės nuo­to­li­nės ste­bė­se­nos ir prog­ra­ma­vi­mo ga­li­my­bės. Be to, ke­lią į trans­por­to prie­mo­nes pa­ti­ki­mai ski­na­si įvai­rūs au­to­mo­bi­lio ir eis­mo inf­ras­truk­tū­ros są­vei­kos spren­di­mai bei vai­ruo­to­jams skir­tos ope­ra­ty­vios tink­lo pa­slau­gos.

Ber­gish Glad­ba­che (Vo­kie­ti­ja) įsi­kū­ru­si au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė CAM – pla­taus pro­fi­lio ne­prik­lau­so­mas au­to­mo­bi­lių ir ki­tų trans­por­to prie­mo­nių bei mo­bi­lu­mo spren­di­mų ty­ri­mo ins­ti­tu­tas. Kai ku­rie ty­ri­mai at­lie­ka­mi su įvai­riais par­tne­riais, kaip kad šiuo at­ve­ju, kai bu­vo pa­si­telk­ta pa­sau­li­nė au­di­to PwC. Šių me­tų stu­di­jo­je bu­vo iš­tir­ti 53 aš­tuo­nio­li­kos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų mo­de­liai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami