„Volvo Cars“ parodys dar vieną "vikingą"

LŽ 2014-11-05 16:04
2014-11-05 16:04
Keturiais ratais varomas "Volvo V60 Cross Country" pirmiausia skirtas aktyvų gyvenimo būdą mėgstantiems žmonėms.  Gamintojo nuotrauka
Lap­kri­čio 21 d. pra­si­dė­sian­čio­se Los An­dže­lo (JAV) au­to­mo­bi­lių par­odo­je Šve­di­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas "Vol­vo" pri­sta­tys nau­ją­jį „Cross Coun­try“ šei­mos na­rį – „V60 Cross Coun­try“.

„Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pri­sta­ty­ti tre­čią „Cross Coun­try“ mo­de­lį. „V60 Cross Coun­try“ yra iš­skir­ti­nis bū­tent dėl sėk­min­gos di­na­miš­ko di­zai­no ir pa­tva­ru­mo kom­bi­na­ci­jos“, - sa­kė Le­xas Kars­se­ma­ker­sas, „Vol­vo Cars“ pro­duk­tų stra­te­gi­jos ir au­to­mo­bi­lių li­ni­jos va­dy­bos vi­cep­re­zi­den­tas.

Su­ba­lan­suo­tas nuotykiams

„Cross Coun­try“ is­to­ri­ja – iš­skir­ti­nė. „Vol­vo Cars“ bu­vo pir­ma­sis aukš­čiau­sios kla­sės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas, pa­siū­lęs di­des­nį pra­va­žu­mą ir di­na­miš­ką sti­lių sa­vo au­to­mo­bi­liuo­se jau 1997 me­tais, kai bu­vo pri­sta­ty­tas „V70 Cross Coun­try“. Tai su­kū­rė vi­siš­kai nau­ją au­to­mo­bi­lio po­ty­rį, ku­ris nuo to lai­ko už­val­dė au­to­mo­bi­lių ger­bė­jų vaiz­duo­tę.

Nau­ja­sis „Vol­vo“ mo­de­lis at­spin­di pa­čias svar­biau­sias kom­pa­ni­jos ver­ty­bes – ais­trą gam­tai ir nuo­ty­kiams. „V60 Cross Coun­try“ – uni­ver­sa­lus au­to­mo­bi­lis. Spor­tiš­kas, ta­čiau tuo pa­čiu kom­for­tiš­kas uni­ver­sa­las leis kiek­vie­nam vai­ruo­to­jui at­ras­ti dar ne­ma­ty­tus ho­ri­zon­tus.

Aukš­tes­nis nei pirmtakas

Nau­jo­jo "Vol­vo Cross Coun­try" proš­vai­sa, ly­gi­nant su V60 mo­de­liu, bu­vo pa­di­din­ta 65 mm, to­dėl au­to­mo­bi­lis yra pri­tai­ky­tas va­ži­nė­ti ir be­ke­le. Tvir­ta kons­truk­ci­ja su­tei­kia ne­pri­lygs­ta­mą kon­tro­lę va­žiuo­jant ke­liu ir be­ke­le, o taip pat ir spor­tiš­ką vai­ra­vi­mo po­jū­tį, ku­rį su­ku­ria di­de­lis su­ki­mo mo­men­tas ir iš­ma­ni su­ki­bi­mo kon­tro­lė. „V60 Cross Coun­try“ yra pui­kus iš­vy­kų au­to­mo­bi­lis, gy­ve­ni­mą pra­tur­ti­nan­tis nuo­ty­kiais“, - tei­gė L. Kers­se­ma­kers.

Nau­ja­sis "Vol­vo" bus komp­lek­tuo­ja­mas su 18 ir 19 co­lių aukš­to pro­fi­lio pa­dan­go­mis, ku­rios su­ma­ži­na sklin­dan­tį triukš­mą ir pa­di­di­na kom­for­tą bei su­ki­bi­mą su įvai­riau­sia dan­ga.

Spin­du­liuo­ja tvirtybe

Iš­skir­ti­nė „Cross Coun­try“ sa­vy­bė – rau­me­nin­gas au­to­mo­bi­lio di­zai­nas. Šis au­to­mo­bi­lis skir­tas tiems, kas mėgs­ta ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą. Jis pui­kiai su­si­do­ros tiek su as­fal­tuo­tu ke­liu, tiek su žvyr­ke­liu. Pa­sta­ra­sis jam ir yra pri­im­ti­nes­nis. Dėl pa­di­din­tos proš­vai­sos, sly­di­mo plokš­čių prie­ky­je ir ga­le, slenks­čių šo­nuo­se bei iš­plės­tų pur­va­sau­gių „V60 Cross Coun­try“ su­da­ro stip­raus ir pa­tva­raus au­to­mo­bi­lio įspū­dį, ku­ris ati­tin­ka „V60 Cross Coun­try“ pa­jė­gu­mus, o in­teg­ruo­tos iš­me­ta­mo­sios an­gos at­spin­di tam­sią­ją, spor­tiš­ką­ją au­to­mo­bi­lio pu­sę. Įspū­din­gą iš­orę ga­li­ma bus pa­pil­dy­ti ir spor­ti­nė­mis juo­dos odos sė­dy­nė­mis su ryš­kio­mis ru­do­mis siū­lė­mis, o du nau­ji ap­mu­ša­lų ti­pai bus pa­siū­ly­ti pra­dė­jus au­to­mo­bi­lį par­da­vi­nė­ti ES ir pa­sau­li­nė­je rin­ko­se 2015 m. pra­džio­je.

Po va­rik­lio gaub­tu - 250 AG

„Vol­vo V60 Cross Coun­try“ au­to­mo­bi­liai pir­miau­siai pa­sieks JAV ir Ka­na­dą. Ame­ri­kos rin­kai skir­to au­to­mo­bi­lio ra­tus suks 5 ci­lind­rų ir 250 AG ben­zi­ni­nis va­rik­lis. Ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą ir au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę tu­rin­tis mo­de­lis 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti de­gins 12,3 li­tro de­ga­lų.

Nau­jie­ji ke­tu­rių ci­lind­rų dy­ze­li­niai ir ben­zi­ni­niai „Dri­ve-E“ va­rik­liai, pir­mau­jan­tys sa­vo kla­sė­je, bus mon­tuo­ja­mi prie­ki­niais ra­tais va­ro­mo­je au­to­mo­bi­lio ver­si­jo­je, o pa­ti­ki­ma­sis pen­kių ci­lind­rų D4 mo­to­ras ir trans­mi­si­ja tieks ga­lią ke­tu­riais ra­tais va­ro­mam mo­de­liui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami