„Volvo S90“ – kitoks aukščiausios klasės sedanas

LŽ red@lzinios.lt 2015-12-07 06:00

red@lzinios.lt 2015-12-07 06:00
„Volvo S90“ Gamintojo nuotraukos
Šią sa­vai­tę „Vol­vo“ pri­sta­ty­tas nau­ja­sis mo­de­lis S90 žy­mi mil­ži­niš­ką „Vol­vo Cars“ at­lik­tą šuo­lį. Šis šve­dų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas ge­riau ži­no­mas sa­vo vi­su­rei­giais ir uni­ver­sa­lais, ta­čiau iš­leis­da­mas S90, „Vol­vo“ aiš­kiai ro­do ke­ti­ni­mus su­dre­bin­ti aukš­čiau­sios kla­sės se­da­nų seg­men­tą, pa­teik­da­mas iš­skir­ti­nį vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­lį.

Pa­sak pa­ties ga­min­to­jo, su dau­gy­be nau­do­ja­mų nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų – nuo pa­žan­giau­sių sau­gos prie­mo­nių iki de­be­sų kom­piu­te­ri­ja par­em­tų tai­ko­mų­jų prog­ra­mų ir pa­slau­gų – S90 yra dar tvir­tes­nis te­be­si­tę­sian­čio šve­dų trans­for­ma­vi­mo­si įro­dy­mas.

„Iš­lei­dę XC90 aiš­kiai pa­skel­bė­me apie sa­vo ke­ti­ni­mus. Da­bar aki­vaiz­džiai ir tvir­tai šį pla­ną tę­sia­me. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus in­ves­ta­vę 11 mi­li­jar­dų JAV do­le­rių, ne tik iš nau­jo su­for­ma­vo­me „Vol­vo Cars“ vi­zi­ją – da­bar mes pil­do­me sa­vo pa­ža­dus įgy­ven­din­da­mi šią vi­zi­ją – tei­gė „Vol­vo Car Group“ pre­zi­den­tas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ha­ka­nas Sa­muels­so­nas.

Nau­jo­vė kon­ser­va­ty­via­me segmente

Nau­ja­ja­me „Vol­vo S90“ įdieg­ta pa­žan­gi pu­siau au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo „Pi­lot As­sist“ sis­te­ma. Ši vai­ra­vi­mo sis­te­ma par­em­ta leng­vais vai­ro spus­te­lė­ji­mais, sie­kiant iš­lai­ky­ti au­to­mo­bi­lį tin­ka­mai orien­tuo­tą ke­lio juo­stos ženk­lų ri­bo­se va­žiuo­jant greit­ke­liu iki 130 km/val. grei­čiu ir dau­giau ne­be­rei­ka­lau­ja, kad bū­tų va­žiuo­ja­ma iš pa­skos ki­tam au­to­mo­bi­liui. Au­to­pi­lo­tas-pa­gal­bi­nin­kas yra dar vie­nas žings­nis į prie­kį au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo – pa­grin­di­nio „Vol­vo“ ino­va­ci­jų tiks­lo – link.

Be to, di­de­lių se­da­nų seg­men­te nau­jo­jo S90 hib­ri­di­nė ver­si­ja pui­kuo­sis šva­ria ir ga­lin­ga „T8 Twin En­gi­ne“ įkrau­na­ma (angl. plug-in) jė­gai­ne ir vie­nu iš pa­čių pra­ban­giau­sių sa­lo­no in­ter­je­rų bei (prie in­ter­ne­to) pri­jung­to­mis in­for­ma­ci­jos ir pra­mo­gų sis­te­mo­mis.

„Mū­sų idė­ja bu­vo su­kur­ti kaž­ką vi­siš­kai nau­jo šia­me ga­na kon­ser­va­ty­via­me seg­men­te ir pri­sta­ty­ti vi­zua­lią iš­raiš­ką to, kas eks­ter­je­re dvel­kia ly­de­rys­te ir pa­si­ti­kė­ji­mu. In­ter­je­ro at­žvil­giu S90 mo­de­lį pa­kė­lė­me į nau­ją ly­gį, pri­sta­ty­da­mi aukš­čiau­sios kla­sės pa­tir­tį, ža­dan­čią pa­to­gu­mą ir kon­tro­lę“, – pa­žy­mė­jo „Vol­vo Car Group“ di­zai­no sky­riaus vi­cep­re­zi­den­tas Tho­ma­sas In­gen­lat­has.

Iš­to­bu­li­no au­to­mo­bi­lio valdymą

S90 taip pat įdieg­ta pir­mo­ji pa­sau­ly­je „Ci­ty Ca­fe­ty“ funk­ci­ja – di­de­lių gy­vū­nų ap­ti­ki­mo sis­te­ma, pa­jė­gian­ti tiek die­ną, tiek nak­tį ap­tik­ti di­de­lius žvė­ris, to­kius kaip el­nias, ark­lys ar brie­dis. Ši tech­no­lo­gi­ja at­lie­ka pa­gal­bi­nę in­tui­ty­vaus pers­pė­ji­mo ir au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo funk­ci­ją, pa­dė­da­ma iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su gy­vū­nu. Be to, S90 mo­de­ly­je įdieg­ti iš­ra­di­mai iš „Vol­vo Cars“ nau­jau­sios in­ves­ta­vi­mo prog­ra­mos ku­riant la­bai pa­žan­gų va­žiuok­lės si­mu­lia­to­rių.

„Kal­bant apie vai­ra­vi­mo di­na­mi­ką, efek­ty­vu­mą ir va­žia­vi­mo ma­lo­nu­mą, ku­riant S90 ženg­tas di­de­lis žings­nis pir­myn. Mes vi­siš­kai, iš pat pa­grin­dų pa­kei­tė­me „Vol­vo“ vai­ra­vi­mo kon­cep­ci­ją, no­rė­da­mi per­teik­ti jo tiks­lu­mo jau­se­ną, api­man­čią tiek au­to­mo­bi­lio kon­tro­lę, tiek pa­to­gu­mą“, – pa­žy­mė­jo „Vol­vo Car Group“ vy­res­ny­sis vi­cep­re­zi­den­tas ty­ri­mams ir plė­trai dr. Pe­te­ris Mer­ten­sas.

Vie­šai nu­leis­ti už­dan­gą nuo S90 pla­nuo­ja­ma Šiau­rės Ame­ri­kos tarp­tau­ti­nė­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je (NAIAS) De­troi­te. Ti­ki­ma­si, kas jis Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dys 2016 me­tų va­sa­rą, ta­čiau už­si­sa­ky­ti nau­ją­jį mo­de­lį bus ga­li­ma jau 2016 me­tų pa­va­sa­rį.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami