„Volvo Sport“ švenčia jubiliejų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-29 15:58
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-29 15:58
Prieš šešiasdešimt metų gaminto "Volvo Sport" išorė išdavė automobilį turėjus amerikietiškų šaknų. Gamintojo nuotraukos
Ly­giai prieš še­šias­de­šimt me­tų, 1954 m. bir­že­lio 2 d., de­biu­ta­vo pir­ma­sis „Vol­vo“ spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis – dvi­vie­tis rods­te­ris „Vol­vo Sport“. Ta­čiau „Vol­vo“ in­ži­nie­rių pa­stan­gų su­ku­riant leng­vą spor­tiš­ką au­to­mo­bi­lį su lai­ko pa­ti­krin­to­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ne­pa­ka­ko – ga­my­ba bu­vo nu­trauk­ta pa­ga­mi­nus tik 67 mo­de­lius. O gal net 68?

Nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio pa­va­di­ni­mas bu­vo trum­pas ir mie­las – „Sport“. Jo kė­bu­las – trum­pas ir ap­va­lus. Prie­ky­je įreng­tos di­de­lės gro­te­lės, ku­rios pri­mi­nė tur­bi­ną. Va­žiuok­lės ba­zė su­mon­tuo­ta 20 cm trum­pes­nė ne­gu „Vol­vo PV 444“ (šių dvie­jų mo­de­lių me­cha­ni­niai ele­men­tai bu­vo pra­ktiš­kai vie­no­di). Po ka­po­tu su­mon­tuo­ta 1,4 l pa­to­bu­lin­ta „PV 444“ va­rik­lio ver­si­ja su dvi­gu­bu kar­biu­ra­to­riu­mi ir 70 ark­lių ga­lia. Nu­ro­do­ma, kad au­to­mo­bi­lis ga­lė­jo pa­siek­ti iki 155 km/val. grei­tį.

„Vol­vo Sport“ bu­vo tie­sio­gi­nis bend­ro­vės stei­gė­jo ir ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus As­sa­ro Gab­riels­so­no dau­gy­bės žval­gy­bi­nių ke­lio­nių į JAV 6-ojo de­šimt­me­čio pra­džio­je re­zul­ta­tas. Siek­da­mas kiek įma­no­ma la­biau iš­tir­ti rin­ką prieš pra­de­dant par­da­vi­nė­ti „Vol­vo“ ki­to­je At­lan­to pu­sė­je, jis su­si­ti­ko su dau­gy­be žmo­nių iš au­to­mo­bi­lių pa­sau­lio. Vie­na iš bend­ro­vių, su ku­rio­mis jis už­mez­gė ry­šius, bu­vo „Glass­par“, įsi­kū­ru­si Ka­li­for­ni­jos (JAV) Mon­te­ci­to mies­te. Nuo 1951 m. jie ga­mi­no kor­pu­sus val­tims ir spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių kė­bu­lus nau­do­da­mi nau­ją me­džia­gą – stik­lo pluoš­tą.

Ran­ka ran­kon su amerikiečiais

A. Gab­riels­so­nas la­bai do­mė­jo­si šios me­džia­gos ga­my­bos pro­ce­su, jam bu­vo smal­su, ar ši me­džia­ga ga­lė­tų bū­ti po­pu­lia­ri Šve­di­jo­je. Be to, jis taip pat pa­ste­bė­jo, kad žmo­nėms JAV la­bai įdo­mūs ma­ži eu­ro­pie­tiš­ki spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai – ir jau vien dėl to bent vie­ną to­kį pri­va­lė­jo pa­ga­min­ti ir „Vol­vo“!

1953 m. bend­ro­vei „Glass­par“ bu­vo pa­ti­kė­ta su­pro­jek­tuo­ti kė­bu­lą, lie­ji­mo for­mas, su­kur­ti pir­mą­jį pro­to­ti­pą ir ap­mo­ky­ti „Vol­vo“ per­so­na­lą, kaip pro­jek­tuo­ti ir ga­min­ti stik­lo pluoš­to kė­bu­lus. Tuo me­tu Šve­di­jos Ge­te­bor­ge mies­te „Vol­vo“ in­ži­nie­riai kū­rė to­kiam kė­bu­lui tin­kan­čią va­žiuok­lę.

Pro­jek­tas bu­vo įgy­ven­di­na­mas spar­čiai. Iki 1954 m. pra­džios „Glass­par“ jau bu­vo „Vol­vo“ su­kū­ru­si pir­mą­jį va­žiuo­jan­tį pro­to­ti­pą, nors iki vi­siš­ko už­sa­ky­mo įvyk­dy­mo dar bu­vo to­li. Pa­vyz­džiui, pro­to­ti­pui trū­ko nu­ima­mo sto­go ir šo­ni­nių nu­lei­džia­mų lan­gų. At­lie­kant ban­dy­mus, šis pro­to­ti­pas su­lau­kė itin ar­šios kri­ti­kos. Va­žiuok­lė bu­vo per silp­na, plas­ti­kas trū­ki­nė­jo, du­rys su­nkiai til­po į joms skir­tus rė­mus, o tri­jų pa­va­rų dė­žė to­li gra­žu ne­ati­ti­ko spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių pa­va­rų dė­žėms ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų.

Iki pri­sta­ty­mo Tors­lan­dos mies­to (Šve­di­ja) oro uos­te bu­vo už­baig­ti dar du pro­to­ti­pai – „Vol­vo“ įro­dė, kad jos spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio pro­jek­tas yra rim­tas su­ma­ny­mas. Pri­sta­ty­mo me­tu bu­vo sa­ko­ma, kad au­to­mo­bi­lis pa­sieks rin­ką 1955 m., iki to lai­ko bus pa­ga­min­ta tri­jų šim­tų au­to­mo­bi­lių se­ri­ja – vi­sa ji tu­rė­jo bū­ti skir­ta eks­por­tui.

Iš kar­to po pir­mo­jo spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio pri­sta­ty­mo „Vol­vo“ pra­dė­jo de­mons­tra­ci­jų tu­rą, į ku­rį pa­siė­mė tris au­to­mo­bi­lius ir lan­kė vi­sus „Vol­vo“ pla­tin­to­jus Šve­di­jo­je.

1956 m. pa­va­sa­rį pir­mie­ji au­to­mo­bi­liai bu­vo pri­sta­ty­ti klien­tams Pie­tų Af­ri­ko­je, Bra­zi­li­jo­je, Ma­ro­ke ir JAV. Ta­čiau jie bu­vo pri­sta­ty­ti ir Šve­di­jos klien­tams – pra­di­nis su­ma­ny­mas, kad „Vol­vo Sport“ tu­rė­tų bū­ti skir­tas tik eks­por­tui, bu­vo pers­vars­ty­tas. Iki šio eta­po au­to­mo­bi­lis bu­vo iš nau­jo su­pro­jek­tuo­tas ke­liais as­pek­tais, tu­rė­jo nu­ima­mą sto­gą ir nu­lei­džia­mus lan­gus. Vis dėl­to me­cha­ni­nė pa­va­rų dė­žė ir to­liau bu­vo tik­tai tri­jų laips­nių.

Pa­dė­jo pa­ma­tus sėkmei

„Vol­vo Sport“ au­to­mo­bi­lių ga­my­ba ir par­da­vi­mas bu­vo lė­tas: per pir­muo­sius me­tus pa­ga­min­ti tik 44 nau­ji au­to­mo­bi­liai. 1957 m. bu­vo pa­ga­min­ti dar 23 au­to­mo­bi­liai, bet kai nau­jai pa­skir­tas „Vol­vo“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gun­na­ras En­gel­lau­jus sa­vait­ga­lį pa­si­va­ži­nė­jo su „Vol­vo Sport“, jis nu­spren­dė, kad šio mo­de­lio ga­my­ba tu­rė­tų bū­ti ne­del­siant nu­trauk­ta. Au­to­mo­bi­lis ne­ati­ti­ko „Vol­vo“ ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mų, kiek­vie­nas par­duo­tas au­to­mo­bi­lis bend­ro­vei ne­šė nuo­sto­lius.

Iš vi­so par­duo­ti 67 au­to­mo­bi­liai, bet vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad dviem au­to­mo­bi­liams – grei­čiau­siai at­si­tik­ti­nai – bu­vo su­teik­tas va­žiuok­lės nu­me­ris „20“. Tai reikš­tų, kad iš vi­so bu­vo pa­ga­min­ti 68 „Vol­vo Sport“ mo­de­liai. Kad ir kaip bū­tų keis­ta, dau­gu­ma šių au­to­mo­bi­lių vis dar nė­ra nu­ke­lia­vę į už­marš­tį –ži­no­ma, kad jų yra apie 50 vie­ne­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Ne­pai­sant „P1900“ (toks bu­vo vi­daus var­to­ji­mui skir­tas au­to­mo­bi­lio pa­va­di­ni­mas) ne­sėk­mės, „Vol­vo“ įgi­jo daug nau­din­gos pa­tir­ties. Ne­tru­kus po „Vol­vo Sport“ mo­de­lio ga­my­bos nu­trau­ki­mo G. En­gel­lau­jus pra­dė­jo nau­jo spor­ti­nio – plie­ni­nio – au­to­mo­bi­lio ga­my­bą. Pra­ėjus ket­ve­riems me­tams, „Vol­vo P1800“ bu­vo pa­si­ruo­šęs iš­rie­dė­ti į ke­lią. Šis mo­de­lis bu­vo „Vol­vo“ spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių sėk­mės pra­džia.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami