„Volvo XC90“ pelnė prestižinį „Red Dot“ apdovanojimą „Best of the Best“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-04-02 13:15
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-04-02 13:15
Naujasis visureigis "Volvo XC90" tapo geriausiu "Best of the Best" rinkimuose tarp 5000 pretendentų.   LŽ archyvo nuotrauka
Nau­ja­sis „Vol­vo XC90“ pel­nė pres­ti­ži­nį „Red Dot“ ap­do­va­no­ji­mą „Best of the Best“ („Ge­riau­sias iš ge­riau­sių“) už įspū­din­gą ir no­va­to­riš­ką di­zai­ną bei aukš­čiau­sio ly­gio ko­ky­bę. Tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja, ku­rią su­da­rė 38 eks­per­tai, „Vol­vo XC90“ iš­rin­ko lai­mė­to­ju iš be­veik 5000 kan­di­da­tų, da­ly­va­vu­sių 31 ka­te­go­ri­jo­se.

„Nau­ja­sis XC90 yra įspū­din­gas nau­jo­sios „Vol­vo“ di­zai­no kryp­ties kū­ri­nys. Kur­da­mi šį au­to­mo­bi­lį la­bai ge­rai ži­no­jo­me „Vol­vo“ pa­vel­dą, au­ten­tiš­ku­mo ver­tę ir skan­di­na­viš­ką di­zai­ną, ta­čiau mes taip pat žen­gė­me drą­sų ir di­de­lį žings­nį į prie­kį sti­lin­go di­zai­no ir dar aukš­tes­nio ly­gio link. La­bai di­džiuo­juo­si, kad mū­sų nau­ja­sis vi­su­rei­gis lai­mė­jo pres­ti­ži­nį „Red Dot“ „Best of the Best“ ap­do­va­no­ji­mą“, – kal­bė­jo „Vol­vo Cars“ di­zai­no sky­riaus vy­riau­sia­sis vi­cep­re­zi­den­tas Tho­mas In­gen­lat­has.

„Vol­vo XC90“ di­zai­no fi­lo­so­fi­jos at­žvil­giu žy­mi nau­ją bend­ro­vės erą ir per­ke­lia pra­ban­gų­jį vi­su­rei­gį į nau­ją ly­gį. Nau­jos kar­tos „Vol­vo XC90“, iš­sis­ki­rian­tis pre­ci­ziš­ku di­zai­nu ir ypa­tin­gu dė­me­siu de­ta­lėms, yra pir­ma­sis kom­pa­ni­jos mo­de­lis su­kur­tas ant nau­jos mo­du­li­nės plat­for­mos (SPA – angl. „Sca­lab­le Pro­duct Ar­chi­tec­tu­re“). Be­veik ke­tu­ris me­tus kur­ta nau­ja plat­for­ma bus nau­do­ja­ma ne tik nau­jos kar­tos „Vol­vo XC90“, bet ir ki­tuo­se kom­pa­ni­jos mo­de­liuo­se, pa­si­ro­dy­sian­čiuo­se at­ei­ty­je.

Siek­da­mi už­ti­krin­ti pre­ci­ziš­ką ir no­va­to­riš­ką au­to­mo­bi­lio vi­daus di­zai­ną, „Vol­vo“ di­zai­no sky­riaus va­do­vas Tho­mas In­gen­lat­has ir jo ko­man­da su­kū­rė švie­sų ir at­pa­lai­duo­jan­tį au­to­mo­bi­lio in­ter­je­rą, su­de­ri­nan­tį pui­kias na­tū­ra­lias me­džia­gas, pa­vyz­džiui, odą, me­dį ir kriš­to­lo stik­lą, su mi­ni­ma­lis­ti­niu, bet kar­tu ir pra­ban­giu skan­di­na­viš­ku di­zai­nu. Tai taip pat at­spin­di „Vol­vo“ po­žiū­rį į au­to­mo­bi­lio val­dy­mo sis­te­mas, už­ti­kri­nant pa­pras­tu­mą ir su­ku­riant uni­ka­liai in­tui­ty­vų nau­do­ji­mą.

„Su­kur­ti nau­ją di­zai­no kal­bą, at­spin­din­čią ge­rai pa­žįs­ta­mas pre­kės ženk­lo ver­ty­bes, ta­čiau pa­tei­kian­čią mo­der­nų jos aiš­ki­ni­mą, yra ne­pap­ras­tai su­dė­tin­ga. Nau­ja­sis „Vol­vo XC90“ sim­bo­li­zuo­ja vi­siš­kai nau­jos au­to­mo­bi­lių kar­tos, ku­rio­je mū­sų pa­žan­gus di­zai­nas yra su­de­rin­tas su mo­der­nio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis ir skan­di­na­viš­ko­mis ypa­ty­bė­mis bei reiš­kia vi­siš­kai nau­ją in­di­vi­dua­lų po­žiū­rį į aukš­čiau­sio ly­gio seg­men­tą, erą.“

„Red Dot: Best of the Best“ ski­ria­mas už no­va­to­riš­ką di­zai­ną ir yra aukš­čiau­sio ly­gio „Red Dot“ ap­do­va­no­ji­mas, ku­ri pel­no tik iš­skir­ti­niai ga­mi­niai. „Jau 60 me­tų la­biau­siai ger­bia­mi di­zai­no spe­cia­lis­tai at­vyks­ta į Ese­ną, kad ga­lė­tų ap­do­va­no­ti ge­riau­sio di­zai­no ga­mi­nius. Šiais me­tais bu­vo už­re­gis­truo­tas re­kor­diš­kas be­veik 5 000 da­ly­vių skai­čius, o tai di­džiu­lis dar­bas ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riams, ku­rie ver­ti­na kiek­vie­ną pro­duk­tą. Di­džiu­liai skai­čiai at­spin­di ypa­tin­gą ap­do­va­no­ji­mų ver­tę. „Red Dot: Pro­duct De­sign 2015“ lai­mė­to­jai yra pa­sie­kę la­bai aukš­tą ly­gį, to­dėl su­lau­kė pri­pa­ži­ni­mo di­džiau­sia­me pa­sau­lio di­zai­no kon­kur­se“, – kal­bė­jo „Red Dot“ ap­do­va­no­ji­mų ini­cia­to­rius ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius dr. Pe­te­ris Ze­cas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami