10 faktų apie „Ferrari“ ir „Lamborghini“, kuriuos verta žinoti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-12 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-12 06:00
2011-aisiais sporftiškiausiu pasaulio automobiliu pripažintas "Ferrari F458 Italia". Gamintojo nuotraukos
Žiū­rint į šiuos bo­li­dus, klau­san­tis kur­ti­nan­čio jų va­rik­lių gaus­mo ar sė­dint jų vi­du­je ne­sun­ku su­pras­ti, kad jie yra kur kas dau­giau nei vien tik spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai, ku­riuos leng­va pa­mil­ti.

Kar­tu apie juos esa­ma ir to­kių fak­tų, ku­rie pa­ska­tins juos my­lė­ti dar karš­čiau, tei­gia­ma juos su­rin­ku­sios agen­tū­ros "Ma­niac" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Iš jų iš­ski­ria­ma de­šimt, ku­riuos pa­tei­kia­me ir lzi­nios.lt skai­ty­to­jams:

1. Dau­gu­ma „Lam­borg­hi­ni“ au­to­mo­bi­lių mo­de­lių pa­va­di­ni­mų ko­ri­dos gar­bei yra par­en­ka­mi pa­gal ko­vi­nių bu­lių veis­les, dėl to „Lam­borg­hi­ni“ pa­va­di­ni­mai yra is­pa­nų, o ne ita­lų kal­ba. Vie­nas to­kių – „Gal­lar­do“.

2. „Fer­ra­ri 458 Ita­lia“ 2011 m. bu­vo pri­pa­žin­tas spor­tiš­kiau­siu me­tų au­to­mo­bi­liu.

3. Ita­li­jos po­li­ci­ja „Lam­borg­hi­ni Gal­lar­do“ nau­do­ja per­vež­ti do­no­rų or­ga­nams. „Lam­borg­hi­ni“ pa­do­va­no­jo po­rą „Gal­lar­do“ au­to­mo­bi­lių Ita­li­jos po­li­ci­jai.

4. „Lam­borg­hi­ni Gal­lar­do“ ga­le esan­tis spar­nas au­to­ma­tiš­kai kei­čia sa­vo kam­pą pri­klau­so­mai nuo grei­čio. Va­žiuo­jant grei­čiau nei 130 km/val., jis pa­si­ke­lia į vir­šų ir su­ma­ži­na oro pa­sip­rie­ši­ni­mą pra­ktiš­kai iki nu­lio, o su­lė­tė­jus iki 80 km/val. su­grįž­ta į sa­vo pra­di­nę pa­dė­tį.

Dauguma "Lamborghini" modelių yra pavadinti koridos garbei ir turi ispaniškų bulių veislių vardus.

5. Žy­mu­sis „Fer­ra­ri“ lo­go­ti­pas, vaiz­duo­jan­tis žir­gą, to­li gra­žu nė­ra su­si­jęs su grei­čiu ir ga­lia. Šį sim­bo­lį nau­do­jo gra­fas Fran­ces­cas Ba­rac­ca, Ita­li­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų asas. Pri­tai­ky­da­mas šį lo­go­ti­pą En­zas Fer­ra­ris nu­spren­dė ori­gi­na­laus sim­bo­lio fo­no spal­vą pa­keis­ti į gel­to­ną. Taip gi­mė da­bar­ti­nis „Fer­ra­ri“ lo­go­ti­pas.

6. „Fer­ra­ri“ au­to­mo­bi­lių ga­myk­la An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu bu­vo du­kart su­bom­bar­duo­ta. Tuo­me­ti­nis Ita­li­jos re­ži­mas ver­tė „Fer­ra­ri“ ga­myk­lą ga­min­ti pro­duk­ci­ją ka­ro reik­mėms, tad są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos fab­ri­ką bom­bar­da­vo 1944 m. lap­kri­tį ir 1945 m. va­sa­rį. Vis dėl­to ga­myk­la bom­bar­da­vi­mus iš­gy­ve­no ir vei­kia iki šiol.

7. „Lam­borg­hi­ni Gal­lar­do“ pa­ten­ka į bran­giau­sių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ką. Vie­no to­kio au­to­mo­bi­lio kai­na sie­kia 233,5 tūkst. eu­rų.

8. „Fer­ra­ri“ au­to­mo­bi­lių ga­myk­lą ti­kriau­siai ga­li­ma lai­ky­ti „ža­liau­sia“ pa­sau­ly­je. Ne to­dėl, kad ji iš­ski­ria ne­daug ang­lies dvi­de­gi­nio, o dėl to, kad jos vi­du­je yra... miš­kas.

9. „Lam­borg­hi­ni“ įkū­rė­jas pra­dė­jo sa­vo vers­lą, nes jam ne­pa­ti­ko jo „Fer­ra­ri“. Yra daug šios is­to­ri­jos ver­si­jų, ta­čiau vy­rau­ja to­kia: Ita­li­jos trak­to­rių ga­myk­los mag­na­tas Fer­ruc­cis Lam­borg­hi­nis bu­vo ne­pa­ten­kin­tas tuo, kaip per­si­jun­gia pa­va­ros „Fer­ra­ri“ au­to­mo­bi­ly­je, ku­rį bu­vo ne­se­niai nu­si­pir­kęs. Kai jis apie tai pa­sa­kė sa­vo drau­gui E.Fer­ra­ris, pa­sta­ra­sis kal­ti­ni­mus at­me­tė. Tuo­met F.Lam­borg­hi­nis nu­spren­dė, kad ga­li ge­riau, ir pra­dė­jo sa­vo var­do au­to­mo­bi­lių ga­my­bą.

10. Dai­ni­nin­kas Fran­kas Si­na­tra yra kar­tą pa­sa­kęs: „Per­ki „Fer­ra­ri“ tuo­met, kai no­ri kaž­kuo bū­ti. „Lam­borg­hi­ni“ – tuo­met, kai kaž­kas esi“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami