10 laukiamiausių 2016-ųjų automobilių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-29 06:00
„Alfa Romeo Giulia“. Gamintojo nuotrauka
Per šiuos jau į pa­bai­gą ei­nan­čius me­tus au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai ne­pa­gai­lė­jo nau­jų mo­de­lių prem­je­rų – nuo pui­kių se­da­nų, pa­vyz­džiui, sep­tin­tos kla­sės BMW, iki vi­sus nu­ste­bi­nu­sio „O­pel As­tra“ heč­be­ko ir di­de­lę pa­klau­są tu­rin­čio „Re­nault Kad­jar“ vi­su­rei­gio. Ta­čiau šie me­tai bai­gia­si ir lai­kas pa­žvelg­ti, ko­kie nau­ji mo­de­liai į rin­ką at­ke­liaus 2016-ai­siais?

1. „Al­fa Ro­meo Giu­lia“. Iš pe­ties pa­dir­bė­ju­si „Al­fa Ro­meo“ ko­man­da per trum­pą pus­tre­čių me­tų lai­ko­tar­pį su­kū­rė iš­ties įspū­din­gą už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mą au­to­mo­bi­lį, ku­rio efek­tin­giau­sia „Quad­ri­fog­lio“ ver­si­ja tu­rės „Fer­ra­ri“ ga­myk­lo­je su­kons­truo­tą 510 AG V-6 jė­gai­nę. Pa­gal kons­truk­ci­jo­je pa­nau­do­tą ang­lies pluoš­to ir aliu­mi­nio kie­kį šis su BMW M3 ne­abe­jo­ti­nai kon­ku­ruo­sian­tis žvė­riu­kas ly­giuo­ja­si į ino­va­ty­viau­sio­mis me­džia­go­mis be­si­pui­kuo­jan­čius su­pe­rau­to­mo­bi­lius.

2. „Au­di Q2“. Pa­va­sa­rį „Au­di“ tu­rė­tų iš­leis­ti „Pre­mium“ kla­sės „Nis­san Ju­ke“ kon­ku­ren­tą „Q2“. Šie­met de­biu­ta­vu­si nau­jos lai­dos A4 ne­abe­jo­ti­nai taps vie­nu iš ga­min­to­jo per­ka­miau­sių mo­de­lių, o ki­tais me­tais vo­kie­čiai pa­siū­lys šio au­to­mo­bi­lio di­des­nio pra­va­žu­mo „All­road“ ver­si­ją. Taip pat į gat­ves iš­rie­dės „karš­ta“ „Au­di TT RS“, ku­riai ža­da­mas nau­jas pen­kių ci­lind­rų 400 AG va­rik­lis.

„Audi Q2“ prototipas./„Quattro World“ nuotrauka

3. Šie­met su nau­juo­ju flag­ma­nu BMW 7, ku­ria­me įdieg­ta gau­sy­bė nau­jo­vių, ba­va­rai pa­tei­kė eta­lo­ną vi­sai li­mu­zi­nų rin­kai. Nors gar­siai apie bū­si­mų me­tų prem­je­ras ne­šne­ka­ma, 2016 me­tais iš BMW rei­kė­tų ti­kė­tis spor­tiš­kų M2 (ža­da­mas už­pa­ka­li­niais ra­tais va­ro­mas ku­pė su 365 AG va­rik­liu) ir M4 GTS de­biu­tų. Taip pat ne­už­mirš­ki­me man­tros: vi­su­rei­giai, vi­su­rei­giai – ir dar vi­su­rei­gių! Ki­tą­met pa­ma­ty­si­me BMW X2, ku­ris nau­dos X1 ba­zę, ta­čiau bus iš­dai­lin­to spor­tiš­kes­nio ku­pė si­lue­to.

4. „Fiat Ti­po“. Dėl reeks­por­to pra­ktiš­kus mies­to ma­žy­lius ke­pan­tys ita­lai ir Lie­tu­vos rin­ko­je yra tarp par­daiv­mo ly­de­rių – čia sta­bi­liai pir­mau­ja „Fiat 500“, ku­rių vien lap­kri­tį mū­sų ša­ly­je nau­jai re­gis­truo­ti 136 vie­ne­tai. Sėk­mės ga­li ti­kė­tis ir Ita­li­jo­je jau pa­si­ro­dęs, o grei­tai ir ki­to­se Eu­ro­pos rin­ko­se de­biu­tuo­sian­tis nau­ja­sis „Fiat Ti­po“, ku­riam vos prieš sa­vai­tę tarp­tau­ti­nė au­to-žur­na­lis­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja sky­rė pra­ktiš­kiau­sio au­to­mo­bi­lio ap­do­va­no­ji­mą „Au­to­best 2016“. Kiek vė­liau grei­čiau­siai iš­vy­si­me ir ki­tą kom­pak­tiš­ką ita­liš­ką ke­lių žvė­re­lį „Fiat 124“.

5. „Ford Ed­ge“. „Ford“ pa­va­sa­rį pa­svei­kins su lenk­ty­ni­ne „Fo­cus RS“ ver­si­ja. Tre­čios lai­dos „karš­tas“ kom­pak­tiš­kas au­to­mo­bi­lis po ka­po­tu tu­rės 316 AG jė­gai­nę ir vi­sus va­ro­mus ra­tus. Už At­lan­to jau de­biu­ta­vęs di­de­lis ir pra­ban­gus mies­to vi­su­rei­gis „Ed­ge“ ki­tą­met at­ke­liaus ir į Lie­tu­vą. Cha­riz­ma­tiš­kas, erd­vus ir itin pa­žan­gus au­to­mo­bi­lis pa­pil­dys ga­min­to­jo SUV ga­mą. Vai­ruo­to­jams pa­si­rink­ti bus siū­lo­mos ver­si­jos su 2,0 l TDCi 210 AG va­rik­liais.

„Ford Edge“./„Scanpix“ nuotrauka

6. „Hon­da NSX“ – trys ma­giš­kos rai­dės, va­ran­čios iš pro­to grei­tų­jų ja­po­niš­kų au­to­mo­bi­lių ger­bė­jus. Tei­gia­ma, jog spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis bus va­ro­mas hib­ri­di­ne pa­va­ra, ku­rią su­da­rys V6 ben­zi­ni­nis ir trys elek­tri­niai va­rik­liai. Iš vi­so ža­da­ma net 550 AG ga­lia.

7. Ma­žes­nis KIA vi­su­rei­gis. Nie­kam ne pa­slap­tis, kad ko­rė­jie­čiai in­ten­sy­viai ban­do nau­ją kom­pak­ti­nės kla­sės di­des­nio pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lį, ku­ris taps ma­žes­niuo­ju „Spor­ta­ge“ bro­liu. Kaip se­ri­ji­nis mo­de­lis ma­žes­nis mies­to vi­su­rei­gis de­biu­tuos pa­va­sa­rį Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Grei­čiau­siai au­to­mo­bi­lis bus ga­mi­na­mas ant nau­jos „Kia-Hyun­dai“ hib­ri­di­nės plat­for­mos. Be­je, „Hyun­dai“ taip pat tu­rė­tų pri­sta­ty­ti hib­ri­dą, kon­ku­ruo­sian­tį su eko­lo­giš­kuo­ju „Toyo­ta Pri­us“.

8. „Mer­ce­des-Benz“ E kla­sė. Prie nau­jos lai­dos E kla­sės „Mer­ce­des Benz“ spe­cia­lis­tai dir­ba maž­daug tre­jus me­tus. Nau­jos lai­dos E kla­sė bus pir­ma­sis „Mer­ce­des Benz“ mo­de­lis, ku­ris nau­dos ne V for­mos, bet li­ni­ji­nius 6 ci­lind­rų ben­zi­ni­nius va­rik­lius. Taip pat ga­min­to­jas ža­da CLA ir SL au­to­mo­bi­lių at­nau­ji­ni­mus, nau­ją C kla­sės ku­pė, še­šių vie­tų „Mer­ce­des-May­bach S600 Pull­man“, S kla­sės kab­rio­le­tą, nau­ją SLC mo­de­lį ir „Mer­ce­des-AMG GT3“.

„Mercedes-Benz E-Class“ prototipas./„Gtspirit“ nuotrauka

9. „Ško­da Ko­diak“. Au­to­mo­bi­lių „Ško­da“ par­da­vi­mą tu­rė­tų di­din­ti ne tik nau­ja­sis „Su­perb“, siū­lan­tis BMW 5 kla­sės erd­vu­mą už ma­žes­nę nei „VW Pa­ssat“ kai­ną. Ga­min­to­jas ne­ma­žai ti­ki­si ir iš ki­tą­met de­biu­tuo­sian­čio 7 vie­tų mies­to vi­su­rei­gio „Ko­diak“. Ka­dan­gi „Ško­da“ au­to­mo­bi­liai po­pu­lia­rūs Lie­tu­vo­je, jau grei­tai ša­lies ke­liuo­se ne­abe­jo­ti­nai iš­vy­si­me ir če­kiš­kų mies­to vi­su­rei­gių.

„Škoda Kodiak“./Gamintojo nuotrauka

10. Ne­abe­jo­ti­nai vie­nas sėk­min­giau­sių vi­sų lai­kų au­to­mo­bi­lių „Volks­wa­gen Golf“ ki­tą­met ga­li su­lauk­ti aš­tun­tos lai­dos. Tie­sa, dėl mi­li­jar­di­nių nuo­sto­lių, ku­rį ga­min­to­jui at­ne­šė „dy­zel­gei­to“ skan­da­las, ga­li nu­tik­ti ir taip, jog aš­tun­tos lai­dos „Golf“ de­biu­tas bus nu­kel­tas vie­niems me­tams. Ge­ra ži­nia mar­kės ger­bė­jams yra ta, kad jo­kie skan­da­lai ne­tu­rė­tų pa­veik­ti su­pla­nuo­to an­tros lai­dos „Ti­guan“ kom­pak­ti­nio kro­so­ve­rio iš­lei­di­mo. Jis bus siū­lo­mas 5 ir 7 vie­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paulius  78.60.25.17 2015-12-31 22:32:38
Skoda, nu ir E klase idomu
0 0  Netinkamas komentaras
Borisas  213.252.196.2 2015-12-29 14:37:59
Vienintele skoda kodiak verta daugiau demesio, visa kita fuflo arba neiperkama.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami