10 naujos kartos "Mini" modelio naujovių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-17 11:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-17 11:52
Trečios kartos "Mini" labai taupus - mažiausios jo degalų sąnaudos siekia vos 3,5 litro. Gamintojo nuotrauka
Lie­tu­vo­je de­biu­ta­vęs tre­čio­sios kar­tos "Mi­ni" sa­vo nau­jo­vė­mis jau pa­trau­kė ne vie­no šio mo­de­lio ir dau­ge­lio au­to­mo­bi­lių ger­bė­jų dė­me­sį. Iš­lai­kęs in­di­vi­dua­lų vi­siems pa­žįs­ta­mą di­zai­ną jis su­ge­bė­jo nu­ste­bin­ti ino­va­ci­jų ir mo­der­nių tech­no­lo­gi­jų gau­sa.

Ofi­cia­li "Mi­ni" at­sto­vė Lie­tu­vo­je UAB „Kras­ta Au­to“ ti­ki, jog šios nau­jo­vės dar la­biau su­stip­rins "Mi­ni" po­zi­ci­jas ne­di­de­lių au­to­mo­bi­lių seg­men­te tiek Lie­tu­vo­je, tiek vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Ga­min­to­jai pri­sta­tė 10 nau­jo­vių, ku­rio­mis ga­li pa­si­gir­ti tre­čio­sios kar­tos mo­de­lis.

At­nau­jin­ta va­žiuok­lės tech­no­lo­gi­ja ir op­ti­mi­zuo­ta pa­ka­ba. Ji pa­ver­čia "Mi­ni" sma­giau­siu vai­ruo­ti au­to­mo­bi­liu sa­vo seg­men­te. Vai­ruo­ti "Mi­ni" au­to­mo­bi­lį da­bar yra vie­no­dai pa­to­gu va­žiuo­jant tiek mies­to, tiek už­mies­čio ke­liais.

Re­gu­liuo­ja­mi amor­ti­za­to­riai. Šio "Mi­ni" pir­kė­jai pir­mą­kart ga­li pa­si­rink­ti re­gu­liuo­ja­mus amor­ti­za­to­rius, ku­rie dar la­biau su­stip­ri­na au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mą. Bū­tent šiam as­pek­tui kon­cer­nas, kur­da­mi nau­jo­sios kar­tos "Mi­ni, vo­kie­čių in­ži­nie­riai sky­rė itin daug dė­me­sio.

Di­des­ni nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio ga­ba­ri­tai. Ly­gi­nant su an­tro­sios kar­tos "Mi­ni", nau­ja­sis gra­žuo­lis pa­il­gė­jo 98 mm, pra­pla­tė­jo 44 mm ir ūg­te­lė­jo 7 mm. Be abe­jo, di­des­ni au­to­mo­bi­lio ga­ba­ri­tai vai­ruo­to­jui bei ke­lei­viams su­tei­kia dau­giau erd­vu­mo ir kom­for­to. Šiek tiek pa­si­kei­tė ir au­to­mo­bi­lio for­ma – jis ta­po ap­va­les­nis. Tai pa­ge­ri­no nau­jo­jo "Mi­ni" ae­ro­di­na­mi­ką.

Di­des­nė ba­ga­ži­nė. Iš­au­gę au­to­mo­bi­lio ga­ba­ri­tai lei­do in­ži­nie­riams sėk­min­gai pa­di­din­ti ma­ši­nos ba­ga­ži­nę – ji ta­po dau­giau ne­gu 30 proc. di­des­nė, ir da­bar ba­ga­ži­nės tal­pa sie­kia 211 li­trų. Tai su­tei­kia dau­giau pa­to­gu­mo il­go­se ke­lio­nė­se ar­ba už­sii­mant ak­ty­viu spor­tu ir ve­žant spor­ti­nę įran­gą.

Nau­ja­sis "Mi­ni" yra pir­ma­sis sa­vo kla­sės au­to­mo­bi­lis, tu­rin­tis LED ži­bin­tus. No­rin­tys ga­li rink­tis ir dau­giau su švie­so­mis su­si­ju­sių funk­ci­jų: pa­si­rink­ti­nai ga­li­ma įdieg­ti adap­ty­vaus apš­vie­ti­mo sis­te­mą, LED po­sū­kių ži­bin­tus, LED prieš­rū­ki­nius ži­bin­tus ir LED ga­li­nius ži­bin­tus, ku­rie dar la­biau pa­ge­ri­na ma­to­mu­mą ke­ly­je ir už­ti­kri­na sau­gu­mą.

Tre­čio­sios kar­tos "Mi­ni" ga­li pa­si­gir­ti vi­siš­kai nau­ju va­rik­liu su „Twin­Po­wer Tur­bo“ tech­no­lo­gi­ja. "Mi­ni" pir­kė­jai ga­li rink­tis iš pen­kių įvai­rius po­rei­kius ati­tin­kan­čių mo­de­lių: 136 AG tri­jų ci­lind­rų „Mi­ni Coo­per“, 192 AG ke­tu­rių ci­lind­rų ben­zi­ni­nį „Mi­ni Coo­per S“, 116 AG tri­jų ci­lind­rų dy­ze­li­nį „Mi­ni Coo­per D“, 95 AG tri­jų ci­lind­rų dy­ze­li­nį „Mi­ni One D“ ir 102 AG tri­jų ci­lind­rų „Mi­ni One“. Iki me­tų pa­bai­gos šią ga­mą pa­pil­dys dar du ag­re­ga­tai: 2 li­trų ke­tu­rių ci­lind­rų dy­ze­li­nu va­ro­mas „Mi­ni Coo­per SD“ ir ga­lin­giau­sias 2 li­trų ke­tu­rių ci­lind­rų ben­zi­ni­nis „Mi­ni Coo­per S John Coo­per Works“.

Spe­cia­liai šiam "Mi­ni" mo­de­liui bu­vo su­kur­ta nau­ja še­šių pa­va­rų au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė. Ji au­to­mo­bi­liui lei­džia nuo 0 iki 100 km įsi­bė­gė­ti 2,6 sek. grei­čiau nei anks­tes­nis mo­de­lis ir su­ma­ži­na de­ga­lų są­nau­das net 27 proc. Ma­žiau­sios nau­jo­jo "Mi­ni" de­ga­lų są­nau­dos sie­kia vos 3,5 l/100 ki­lo­me­trų.

Nau­ja­ja­me "Mi­ni" yra trys skir­tin­giems vai­ra­vi­mo įpro­čiams pri­tai­ky­ti re­ži­mai. Be stan­dar­ti­nio, vai­ruo­to­jas vie­nu svir­te­lės pa­spau­di­mu dar ga­li rink­tis SPORT ar­ba GREEN vai­ra­vi­mo re­ži­mus. GREEN re­ži­mas su MI­NI­MA­LISM tech­no­lo­gi­ja lei­džia pa­siek­ti ste­bi­nan­čiai ma­žus de­ga­lų są­nau­dų ro­dik­lius. Tuo tar­pu SPORT re­ži­mas au­to­mo­bi­liui su­tei­kia ypa­tin­gos ga­lios ir dar nie­ka­da su "Mi­ni" ne­pa­tir­tus po­jū­čius.

Nau­ja­ja­me "Mi­ni" gau­su nau­jų kom­for­tą vai­ruo­to­jui ir ke­lei­viams už­ti­kri­nan­čių sis­te­mų. Tarp jų – nau­jas prie­tai­sų sky­de­lio ekra­nas ir at­nau­jin­ta jo tech­no­lo­gi­ja, šil­do­mos sė­dy­nės, dvie­jų zo­nų au­to­ma­ti­nis kon­di­cio­nie­rius, pro­fe­sio­na­li "Mi­ni" na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma, elek­tra val­do­mas stik­li­nis sto­gas, elek­tra šil­do­mi šo­ni­niai veid­ro­dė­liai.

Nau­ja­ja­me vo­kie­čių au­to­mo­bi­ly­je yra kaip nie­ka­da anks­čiau gau­su nau­jų pa­gal­bos vai­ruo­to­jui sis­te­mų, ku­rios vai­ra­vi­mą pa­ver­čia itin leng­vu ir ma­lo­niu pro­ce­su. Tarp jų – ant prie­ki­nio stik­lo pro­jek­tuo­ja­mas vaiz­das, pa­gal­bos sta­tant au­to­mo­bi­lį sis­te­ma, trau­kos kon­tro­lė, sis­te­ma, pers­pė­jan­ti apie ga­li­mus su­si­dū­ri­mus su pės­čiai­siais, ir ke­lio ženk­lų at­pa­ži­ni­mo sis­te­ma. Au­to­mo­bi­ly­je taip pat gau­su IT ino­va­ci­jų – ja­me ga­li­ma nau­do­tis iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu ir ja­me esan­čio­mis ap­li­ka­ci­jo­mis, taip pat nau­do­tis so­cia­li­niais tink­lais ir net vai­ruo­jant vi­suo­met bū­ti nau­jie­nų sū­ku­ry­je.

Žymės:mini •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami