10 saugaus vairavimo įsakymų žiemą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-15 14:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-15 14:05
LŽ archyvo nuotrauka
Net ir la­biau­siai pa­ty­ru­siems vai­ruo­to­jams, ke­liams pa­si­den­gus snie­go sluoks­niu, ten­ka mo­di­fi­kuo­ti sa­vo vai­ra­vi­mo sti­lių, pri­tai­kant jį prie žie­miš­kų vai­ra­vi­mo są­ly­gų, ta­čiau ne­bū­ti­na tu­rė­ti pro­fe­sio­na­laus lenk­ty­ni­nin­ko įgū­džių, kad va­žia­vi­mas žie­mą ne­bū­tų ku­pi­nas stre­so.

Lenk­ty­ni­nin­kas Re­nal­das Šei­naus­kas pri­pa­žįs­ta, kad žie­ma iš kiek­vie­no vai­ruo­to­jo rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mo dė­me­sio ir dar ge­res­nio si­tua­ci­jos ver­ti­ni­mo. „Jei­gu va­sa­rą, esant sau­sai ke­lio dan­gai ga­li va­žiuo­ti šiek tiek ra­miau, tai žie­mą vis­ką – ke­lią, au­to­mo­bi­lį, ki­tų eis­mo da­ly­vių el­ge­sį tu­ri ver­tin­ti itin ati­džiai“, – sa­ko ne­se­niai sa­vo nau­ją ra­lio bo­li­dą – „Su­ba­ru Im­pre­za WRX“ pri­sta­tęs spor­ti­nin­kas. Jo tei­gi­mu, svar­bu ne­pa­mirš­ti rea­guo­ti į ap­lin­ką. „Jei pa­čiam sėk­min­gai pa­vy­ko au­to­mo­bi­lį su­val­dy­ti eks­tre­ma­lio­je si­tua­ci­jo­je, tai dar ne­reiš­kia, kad jau ga­li bū­ti ra­mus. Juk ki­tam, gre­ta va­žia­vu­siam vai­ruo­to­jui, kaž­kas ga­lė­jo ne­pa­vyk­ti ir ava­ri­ja ga­li bū­ti ne­iš­ven­gia­ma. Tai­gi sau­gus ga­li jaus­tis tik tuo­met, kai ir ki­ti vai­ruo­to­jai ap­link ta­ve yra sau­gūs“, – ti­ki­na spor­ti­nin­kas.

Su skai­ty­to­jais jis pa­si­da­li­no ir as­me­ni­ne is­to­ri­ja nu­ti­ku­sia prieš ke­lis me­tus. „At­si­me­nu, kad te­ko va­žiuo­ti itin su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis – pus­ty­mas, blo­gas ma­to­mu­mas, sli­dus ke­lias link Ta­li­no. Su­si­da­rė ga­nė­ti­nai il­ga au­to­mo­bi­lių ei­lė, ku­ri slin­ko ne­di­de­liu grei­čiu. Vie­nas iš prie­ky­je va­žia­vu­sių au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jų nu­spren­dė at­lik­ti ri­zi­kin­gą len­ki­mo ma­nev­rą. De­ja, sėk­min­gai jo pa­baig­ti ne­pa­vy­ko. Vi­sai ei­lei au­to­mo­bi­lių te­ko eks­tre­ma­liai stab­dy­ti“, – po­ros me­tų se­nu­mo įvy­kius pri­si­me­na lenk­ty­ni­nin­kas. Jis tei­gė su­pra­tęs, kad tuo­met vien tik stab­dy­mo ne­pa­kaks, to­dėl, įver­ti­nęs eis­mo są­ly­gas, nu­spren­dė au­to­mo­bi­lį švel­niai su­kti į kel­kraš­ty­je esan­tį snie­gą. „Šis ma­nev­ras iš­sau­go­jo svei­ką tiek ma­ne, tiek ir ma­no au­to­mo­bi­lį, nes už ma­nęs va­žia­vęs vai­ruo­to­jas taip grei­tai į pa­si­kei­tu­sią si­tua­ci­ją ne­su­rea­ga­vo ir bū­tų at­si­dū­ręs ma­no ba­ga­ži­nė­je“, – da­bar jau šyp­so­da­ma­sis in­ci­den­tą pri­si­me­na R. Šei­naus­kas.

To­dėl da­bar lenk­ty­ni­nin­kas nu­ta­rė pa­si­da­lin­ti sa­vo tai­syk­lė­mis, ku­rių lai­ko­si iš­rie­dė­da­mas į žie­mos ke­lius.

1. Pa­si­ruošk va­žia­vi­mui – ne­va­žiuok su snie­go na­me­liu, nes pir­miau­sia pats ne­ga­li ma­ty­ti to, kas de­da­si ap­link, an­tra – nuo ta­vo au­to­mo­bi­lio le­kian­tis snie­gas ne­pa­ge­ri­na ma­to­mu­mo ki­tiems ko­le­goms vai­ruo­to­jams.

2. Be­je, ar pa­si­ti­kri­nai lan­gų apip­lo­vi­mo skys­čių kie­kį? Prie prie­ki­nio stik­lo pri­ša­lęs pur­vas iš po prieš­ais va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio ra­tų ne­pa­ge­ri­na ma­to­mu­mo bei ne­pa­di­di­na ta­vo sau­gu­mo.

3. Ga­zuok švel­niai. Žie­mą itin tin­ka pa­tar­lė sku­bėk lė­tai. Stai­gus ak­se­le­ra­vi­mas grei­čio ne­pri­dės. Tie­siog ra­tai il­giau su­ksis vie­no­je vie­to­je.

4. Stab­dyk švel­niai. Iš­veng­si ne­rei­ka­lin­go au­to­mo­bi­lio sly­di­mo.

5. Suk vai­rą švel­niai. Kiek­vie­nas stai­gus ma­nev­ras vai­ru sli­džia­me ke­ly­je ga­li iš­pro­vo­kuo­ti au­to­mo­bi­lio sly­di­mą. Ar tau to rei­kia?

6. Lenk at­sa­kin­gai. Ar ti­krai tas len­ki­mas da­bar rei­ka­lin­gas? At­mink, kad žie­mą len­ki­mo ma­nev­ras tu­ri bū­ti la­biau par­uoš­tas – jis už­trun­ka il­giau, jam pri­reiks ir il­ges­nės lais­vos ke­lio at­kar­pos. Tai­gi, ar spė­si sau­giai grįž­ti į sa­vo eis­mo juo­stą?

7. Ma­tyk dau­giau ir pa­dėk te­le­fo­ną į ša­lį. Da­bar žiau­riai rei­ka­lin­gas ta­vo dė­me­sin­gu­mas. Gal ki­tas vai­ruo­to­jas stai­ga ne­pas­te­bė­jo, kad ke­lio dan­ga ta­po sli­di ir pra­dė­jo slys­ti link ta­vęs. O gal tu ir esi tas ki­tas vai­ruo­to­jas? Ir... iš­junk fa­ce­book­“ą!!!

8. Pa­lik vie­tos. Ar tau ti­krai rei­kia iš taip ar­ti ap­žiū­rė­ti prie­ky­je sto­vin­čio au­to­mo­bi­lio sa­lo­no įran­gą? Ke­lias sli­dus – su­sto­ti vie­tos rei­kia dau­giau, pa­ju­dė­ti (ypač įkal­nė­se) taip pat nė­ra leng­va. In­ty­mu­mą pa­lik pa­va­sa­riui.

9. Ne­pa­lik tuš­čio ba­ko. Tuš­čiu skran­džiu vaikš­čio­ti žie­mą ne­pa­tar­ti­na, tai ir ke­tur­ra­čiui drau­gui leisk jaus­tis so­tes­niam – ne­su­si­da­rys kon­den­sa­tas, ku­ris ku­ro ba­ke ga­li už­šal­ti, o su­si­rin­ku­sios šiukš­lės ant ku­ro ba­ko dug­no ne­už­terš siurb­lio ir purš­tu­kų. Su­tau­py­si pi­ni­gų re­mon­tui, ku­riuos ga­lė­si iš­leis­ti to­bu­lin­da­mas vai­ra­vi­mo įgū­džius už­da­ro­je tra­so­je.

10. Par­uošk au­to­mo­bi­lį nak­čiai. Iš­junk elek­tro­ni­nius prie­tai­sus – kli­ma­to kon­tro­lę, gar­so įran­gą, švie­sas. Ry­te, kai reiks už­ves­ti au­to­mo­bi­lį, jie ne­vogs elek­tros iš aku­mu­lia­to­riaus. Ne­no­ri, kad au­to­mo­bi­lio stik­lai ap­šal­tų iš vi­daus – iš­vė­dink au­to­mo­bi­lį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami