1000 automobilių gaisrų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-29 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-29 06:00
Automobilių gaisro priežastimi dažniausiai tampa netvarkinga elektros instaliacija arba degalų sistema. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Ša­lies ug­nia­ge­siai šie­met, dar ne­si­bai­gus spa­liui, jau 989 kar­tus sku­bė­jo ge­sin­ti trans­por­to prie­mo­nių. Da­lis vai­ruo­to­jų ne tik per vė­lai su­si­mąs­to, kad au­to­mo­bi­ly­je rei­ka­lin­gas ge­sin­tu­vas, bet ir ki­lus gais­rui el­gia­si vi­sai ne­adek­va­čiai.

Tai, kad lieps­no­jan­tis au­to­mo­bi­lis – ne juo­kai, o rea­li grės­mė ša­lia esan­čioms trans­por­to prie­mo­nėms bei žmo­nėms, spa­lio 18-ąją ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti ke­lių Vil­niaus Ka­ro­li­niš­kių mi­kro­ra­jo­no dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai.

Pa­ža­di­no sprogimas

Ty­lų šeš­ta­die­nio ry­tą kie­me nu­griau­dė­jo stip­rus spro­gi­mas, į dan­gų ėmė kil­ti ke­lių me­trų aukš­čio lieps­na, o virš dau­giaaukš­čių pa­sta­tų pa­ki­bo juo­dų dū­mų de­be­sis. „Nors mū­sų iš­kvies­ti ug­nia­ge­siai at­vy­ko per ke­lias mi­nu­tes, iš au­to­mo­bi­lio li­ko tik ap­de­gęs kė­bu­las. Spro­gi­mo bū­ta to­kio smar­kaus, kad bu­vo pa­ža­din­ti vi­si kai­my­nai – to­dėl ir spė­jo lai­ku pa­trauk­ti ša­lia sto­vė­ju­sius au­to­mo­bi­lius“, - pa­sa­ko­jo sos­ti­nės V. Vait­kaus gat­vės gy­ven­to­ja Vid­man­tė.

Drau­di­kų duo­me­ni­mis, treč­da­lio au­to­mo­bi­lių gais­rų pa­sek­mė - di­des­nė nei 10 tūkst. li­tų ža­la. Daž­niau­siai to­kiu at­ve­ju to­les­nė au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­ja ne­įma­no­ma. Ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tai sa­vo pra­kti­ko­je ma­to ir di­des­nių trans­por­to gais­rų – kai nuo vie­no au­to­mo­bi­lio įsi­lieps­no­ja ir ki­ti. Toks įvy­kis šiais me­tais bu­vo už­fik­suo­tas Kau­ne. Šiais at­ve­jais skai­čiuo­ja­ma du, tris ar dau­giau kar­tų di­des­nė ža­la.

„Vai­ruo­to­jai tu­rė­tų nuo­lat rū­pin­tis sa­vo au­to­mo­bi­lio tech­ni­ne būk­le ir jį tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti. No­rint ap­si­sau­go­ti nuo gais­ro, bū­ti­na pa­si­telk­ti pro­fe­sio­na­lus. Dar­bai su elek­tra ar du­ji­ne įran­ga ne­tu­rė­tų bū­ti at­lie­ka­mi pa­čių vai­ruo­to­jų“, - pri­mi­nė drau­di­mo bend­ro­vės „Er­go In­su­ran­ce“ ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo di­rek­to­rius Aud­rius Pil­či­cas.

El­gia­si neadekvačiai

Au­to­mo­bi­lių gais­rų nuo­sto­liai bū­tų ma­žes­ni, jei da­lis vai­ruo­to­jų į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne esan­tį ge­sin­tu­vą ne­žiū­rė­tų kaip į ne­rei­ka­lin­gą ba­ga­žą ir juo pa­si­rū­pin­tų ne tik ke­liau­da­mi at­lik­ti pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA). Ne­ma­ža da­lis vai­ruo­to­jų nė ne­si­var­gi­na įsi­gy­ti šio prieš­gais­ri­nės sau­gos at­ri­bu­to, ku­rio kai­na te­sie­kia apie pus­šim­tį li­tų – „tau­po“ prieš TA pa­sis­ko­lin­da­mi ge­sin­tu­vą iš gi­mi­nai­čių, drau­gų ar ko­le­gų.

„To­kie vai­ruo­to­jai ne­su­si­mąs­to, kad ir jų au­to­mo­bi­lis ga­li už­si­lieps­no­ti. Kaip ro­do įvai­rūs ke­lių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų at­lie­ka­mi pa­ti­kri­ni­mai, ge­sin­tu­vus au­to­mo­bi­liuo­se ve­žio­ja­si to­li gra­žu ne vi­si“, - sa­kė Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros val­dy­bos (VPPV) spe­cia­lis­tė Vi­da Šmi­gels­kie­nė.

Kaip liu­di­ja Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to Gais­ri­nių ty­ri­mų cen­tro eks­per­tų su­rink­ti duo­me­nys, be­ne daž­niau­sia au­to­mo­bi­lių gais­rų prie­žas­tis šie­met bu­vo elek­tros ins­ta­lia­ci­jos ge­di­mai. Dėl šios prie­žas­ties per tris me­tų ket­vir­čius jau lieps­no­jo 456 trans­por­to prie­mo­nės. Dar la­biau tai bū­din­ga be­si­kei­čiant orams. Dėl trans­por­to prie­mo­nių de­ga­lų sis­te­mos ge­di­mų šiais me­tais ša­ly­je ki­lo dar 105 gais­rai.

Ug­nia­ge­siai tei­gia, kad da­lis vai­ruo­to­jų į au­to­mo­bi­ly­je blyks­te­lė­ju­sią lieps­ną rea­guo­ja ne­adek­va­čiai ir kaus­to­mi stre­so im­asi ne­ra­cio­na­lių prie­mo­nių. Ryš­kiau­sias to­kio el­ge­sio pa­vyz­dys – už­si­de­gus au­to­mo­bi­liui vai­ruo­to­jai karšt­li­giš­kai ieš­ko pa­gal­bos ir ins­tink­ty­viai su­ka į de­ga­li­nes, kur yra daug de­gių ir spro­gių pro­duk­tų, taip su­kel­da­mi pa­pil­do­mą ri­zi­ką ne tik sau, bet ir ap­lin­ki­niams.

Ge­sin­tu­vo ne vi­sa­da pakanka

Kad au­to­mo­bi­ly­je ki­lo gais­ras, pa­ju­si­te iš dū­mų kva­po. Be­je, kva­pas – pir­ma­sis ir daž­niau­siai vie­nin­te­lis pa­vo­jaus sig­na­las. Pa­ju­tus jį, bū­ti­na su­sto­ti, iš­jung­ti va­rik­lį ir ieš­ko­ti prie­žas­ties bei steng­tis ją pa­ša­lin­ti.

Jei de­ga au­to­mo­bi­lis, pir­miau­sia pa­ta­ria­ma ne­pa­ni­kuo­ti ir ne­pul­ti pli­ko­mis ran­ko­mis į ug­nį, nes ta­da tik ap­deg­si­te, o ug­nies ne­už­ge­sin­si­te.

Be­je, kar­tais au­to­mo­bi­liai už­si­de­ga po ne­ko­ky­biš­kai at­lik­to re­mon­to au­to­ser­vi­suo­se, ypač kai tvar­ko­mas de­ga­lų sis­te­mos ge­di­mas. „Kar­tais po to­kio re­mon­to grįž­ta­mų­jų de­ga­lų vamz­de­lis lie­ka ne­san­da­rus ir šiek tiek ben­zi­no pa­ten­ka ant va­rik­lio sky­riu­je esan­čių įkai­tu­sių de­ta­lių pa­vir­šiaus. Pa­kan­ka ir vie­no di­des­nio de­ga­lų la­šo, kad plyks­te­lė­tų lieps­na. De­ra ne­pa­mirš­ti, kad au­to­mo­bi­liuo­se daug sin­te­ti­nių me­džia­gų, ku­rios deg­da­mos žmo­gų ga­li pra­žu­dy­ti per ke­lias mi­nu­tes. To­dėl ne­mė­gin­ki­te ieš­ko­ti pa­to­gios vie­tos su­sto­ti, nes už­dels­tos mi­nu­tės ga­li bū­ti pra­žū­tin­gos“, - pa­ta­rė V. Šim­gels­kie­nė.

Gais­ro ži­di­nys įpras­tai įsi­lieps­no­ja po va­rik­lio dang­čiu. To­dėl, vos pa­ste­bė­jus ug­nį, bū­ti­na kuo sku­biau su­sto­ti ir iš­jung­ti va­rik­lį. Ta­da, iš­ėmus ge­sin­tu­vą ir šiek tiek (vos ke­lis cen­ti­me­trus) pra­da­rius va­rik­lio dang­tį, ke­liais pa­spau­di­mais įpurkš­ti ge­si­ni­mo skys­čio, kad lieps­na nu­slop­tų, ir vėl dang­tį už­da­ry­ti. Tai pa­kar­to­ti ke­lis kar­tus. Iš kar­to kel­ti dang­čio ne­ga­li­ma, nes ug­nis, ga­vu­si oro, ga­li dar la­biau įsi­siau­tė­ti. Ug­nia­ge­siai pa­brė­žia, kad jei gais­ras ki­lo po va­rik­lio dang­čiu, šį ga­li­ma pra­ver­ti tik tu­rint ran­ko­je nau­do­ti par­uoš­tą ge­sin­tu­vą.

„Be to, jo­kiu bū­du ne­ge­sin­ki­te gais­ro, jei­gu ką tik re­mon­ta­vo­te au­to­mo­bi­lį ar py­lė­te de­ga­lus ir esa­te jais ap­si­taš­kęs ar iš­si­te­pęs te­pa­lu – su­deg­si­te grei­čiau nei au­to­mo­bi­lis. Jei lieps­nos dar nė­ra, au­to­mo­bi­lį ga­li­ma už­ge­sin­ti ir ge­sin­tu­vu. Ta­čiau ne­re­tai vie­no ge­sin­tu­vo ne­už­ten­ka“, - tei­gė spe­cia­lis­tė.

Ta­čiau prieš ke­lias sa­vai­tes įsi­ga­lio­jęs Bend­rų­jų prieš­gais­ri­nių sau­gos tai­syk­lių pa­kei­ti­mas nu­ma­to, kad nuo šiol leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ir au­to­mo­bi­liuo­se, ku­riuo­se yra ne dau­giau kaip 8 sė­di­mos vie­tos ke­lei­viams ir 1 sė­di­ma vie­ta vai­ruo­to­jui, pri­va­lo­ma ve­žio­ti ge­sin­tu­vą, tu­rin­tį ne ma­žiau kaip 1 kg (l) ge­si­ni­mo me­džia­gos. Anks­čiau ga­lio­jęs rei­ka­la­vi­mas nu­ma­tė tu­rė­ti ge­sin­tu­vą su 2 kg (l) ge­si­ni­mo me­džia­gos.

„Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vų iš­sa­ky­ta nuo­mo­ne, leng­vuo­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se vi­siš­kai pa­kan­ka tu­rė­ti 1 li­tro ge­sin­tu­vą. Bū­tent to­kius ge­sin­tu­vus juo­se daž­niau­siai mon­tuo­ja jų ga­min­to­jai. Kai ku­rie nu­ro­do, kad 1 kg ge­sin­tu­vą au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne ga­li­ma pri­tvir­tin­ti sau­giai ir jam ne­rei­kia jo­kių spe­cia­lių tvir­ti­ni­mų. Jei­gu au­to­mo­bi­lių sa­lo­ne bus 2 kg ge­sin­tu­vas, jam rei­kės spe­cia­lių tvir­ti­ni­mų ir jį ne­bus leng­va iš­im­ti. Kur kas di­des­nė ti­ki­my­bė eis­mo įvy­kio me­tu bū­ti su­žeis­tam ne­tin­ka­mai įtvir­tin­to di­de­lio ge­sin­tu­vo au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, ne­gu juo už­ge­sin­ti gais­rą“, - spren­di­mo dėl ge­sin­tu­vų mo­ty­vus aiš­ki­no VPPV vir­ši­nin­kas Aud­rius Čiup­lys.

Tai­gi jei ge­sin­da­mi iš po ant­vo­žo be­si­ver­čian­čius ug­nies lie­žu­vius ge­sin­tu­vą iš­tuš­tin­si­te, o gais­ro ne­už­ge­sin­si­te, teks kliau­tis ug­nia­ge­sių ope­ra­ty­vu­mu ar­ba ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­sių ki­tų vai­ruo­to­jų pa­gal­ba.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami