2 serijos BMW kabriolete - tarytum laivo denyje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-20 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-20 06:00
Galingiausias 2 serijos kabrioletas "BMW Convertible" turi 326 AG.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas BMW pri­sta­tė nau­jau­sią an­tro­sios se­ri­jos šei­mos na­rį – „BMW 2 Se­ries Con­ver­tib­le“. Nau­ja­sis mo­de­lis iš ki­tų kom­pak­ti­nės kla­sės kab­rio­le­tų iš­sis­ki­ria at­le­tiš­ku di­zai­nu, ypač di­na­miš­kais va­rik­liais bei lai­vo de­nį pri­me­nan­čiu in­ter­je­ru.

„Nau­ją­jį kab­rio­le­tą BMW in­ži­nie­riai su­kū­rė pa­gal sėk­min­giau­sio pa­sau­ly­je kom­pak­ti­nės kla­sės kab­rio­le­to – „BMW 1 Se­ries“ – re­cep­tą. Nors mo­de­lis pa­il­gė­jo ir pra­pla­tė­jo, jis iš­lai­kė ne­pri­lys­ta­mą vi­kru­mą, kom­for­to ly­gį ir di­na­miš­ku­mą. Ma­no­me, kad „2 Se­ries Con­ver­tib­le“ pa­si­kė­sins į re­kor­dą, ku­rį pa­sie­kė mo­de­lio pirm­ta­kas – 1 se­ri­jos kab­rio­le­tų vi­sa­me pa­sau­ly­je par­duo­ta jau 130 000“, – sa­kė ofi­cia­laus BMW mo­de­lių im­por­tuo­to­jo Lie­tu­vo­je, bend­ro­vės „Kras­ta Au­to Vil­nius“ di­rek­to­rė Ra­sa Kli­ma­vi­čiū­tė.

„BMW 2 Se­ries Con­ver­tib­le“ iš­vaiz­da su­kur­ta pa­gal an­tro­sios se­ri­jos „Cou­pe“ mo­de­lį. Nuo pir­mo­sios se­ri­jos nau­ja­sis mo­de­lis ski­ria­si plokš­čiu si­lue­tu, pla­tes­nė­mis ga­li­nių ra­tų ar­ko­mis, pri­me­nan­čio­mis, kad kab­rio­le­tas va­ro­mas ga­li­niais ra­tais, bei ag­re­sy­ves­niu prie­ki­nės da­lies di­zai­nu.

Svar­biau­sias kab­rio­le­to ak­cen­tas – elek­tri­nis nu­den­gia­mas me­džia­gi­nis sto­gas – bu­vo su­pro­jek­tuo­tas iš nau­jo bei pa­ge­rin­tos jo gar­so izo­lia­ci­jos sa­vy­bės, dėl ku­rių vai­ruo­to­jai gir­dės ma­žiau vė­jo bei ke­lio triukš­mo. „BMW 2 Se­ries Con­ver­tib­le“ sto­gą ati­da­ry­ti ar­ba už­da­ry­ti ga­li­ma va­žiuo­jant net iki 50 km/h grei­čiu, o vi­sas pro­ce­sas trun­ka vos 20 se­kun­džių. Kab­rio­le­to sa­vi­nin­kai prie au­to­mo­bi­lio spal­vos ga­lės de­rin­ti juo­dos spal­vos, an­tra­ci­to at­spal­vio su si­dab­ro efek­tu bei ru­dos spal­vos su si­dab­ro efek­tu sto­gus.

Nu­den­gus „BMW 2 Se­ries Con­ver­tib­le“ sto­gą au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ir ke­lei­viai jau­sis tar­si lai­vo de­ny­je. Pa­sak ga­min­to­jo, toks po­jū­tis at­si­ran­da dėl kab­rio­le­to kė­bu­lo pe­čių li­ni­jos, ku­ri har­mo­nin­gai pe­rei­na į nu­den­gia­mo sto­go sky­rių ir vir­ti­mo ap­sau­gų, pa­slėp­tų už ga­li­nių sė­dy­nių gal­vos at­lo­šų. Iš­skir­ti­nai nau­jo­jo kab­rio­le­to cen­tri­nei kon­so­lei BMW di­zai­ne­riai su­tei­kė juo­dus bliz­gius pa­vir­šius ap­link ra­di­jo ir kli­ma­to kon­tro­lės val­dy­mo pul­te­lius, ven­ti­lia­ci­jos an­gas pa­puo­šė chro­mo in­tar­pais, o kli­ma­to duo­me­nys ro­do­mi bal­to­mis rai­dė­mis juo­da­me fo­ne – to­kia spal­vų sche­ma kol kas ne­bu­vo pa­nau­do­ta jo­kia­me BMW mo­de­ly­je.

Stan­dar­tiš­kai nau­ja­ja­me kab­rio­le­te bus nu­mon­tuo­ja­ma „BMW Pro­fes­sio­nal“ ra­di­jo sis­te­ma, au­to­mo­bi­lio val­dy­mo sis­te­ma „iD­ri­ve“ su plokš­čiu ekra­nu bei kli­ma­to kon­tro­lė. Pa­pil­do­mai vai­ruo­to­jai ga­lės pa­si­rink­ti odos ap­dai­lą su ši­lu­mą at­spin­din­čia „Sun­Ref­lec­ti­ve“ tech­no­lo­gi­ja, nau­jau­sią ga­min­to­jo na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą, ku­ri ga­lės au­to­ma­tiš­kai at­si­nau­jin­ti per au­to­mo­bi­ly­je įmon­tuo­tą SIM kor­te­lę.

Po „BMW 2 Se­ries Con­ver­tib­le“ va­rik­lio dang­čiu su­ksis trys di­na­miš­ki ben­zi­ni­niai ir vie­nas dy­ze­li­nis va­rik­lis. Ga­lin­giau­sia­me „BMW M235i Con­ver­tib­le“ mo­de­ly­je bus mon­tuo­ja­mas 3 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis, iš­vys­tan­tis 240kW/326AG, „BMW 220i Con­ver­tib­le“ tu­rės 2 l dar­bi­nio tū­rio, 135kW/184AG va­rik­lį, „BMW 228i Con­ver­tib­le“ – 2 l dar­bi­nio tū­rio 180kW/245AG ag­re­ga­tą. Dy­ze­li­nių va­rik­lių ger­bė­jai ga­lės už­si­sa­ky­ti „BMW 228i Con­ver­tib­le“, po ku­rio va­rik­lio dang­čiu dirbs 2 l dar­bi­nio tū­rio, 140kW/190AG mo­to­ras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami