2015-ųjų mūšis: „Opel“ ir „Renault“ surėmė ragus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-11 06:00
„Ford Mondeo“ Gamintojo nuotraukos
„Re­nault“ ir „O­pel/­Vaux­hall“ šie­met dės vi­sas pa­stan­gas, kad iš­stum­tų „Ford“, an­trą pa­gal po­pu­lia­ru­mą ir par­da­vi­mą mar­kę Eu­ro­po­je. Ta­čiau rin­kos eks­per­tai tei­gia, kad nors kon­ku­ren­tai ir la­bai sten­gia­si bei ren­gia nau­jų mo­de­lių prem­je­ras, „Ford“ leng­vai sa­vo rin­kos da­lies ti­krai ne­at­si­sa­kys.

Ame­ri­kos kon­cer­nui, 2014 me­tais Eu­ro­po­je par­da­vu­siam 948 tūkst. nau­jų au­to­mo­bi­lių, ją pa­vy­ko iš­lai­ky­ti ir per pra­ėju­sius me­tus. „Ford“ len­kia tik ne­gin­či­ja­mai nuo kon­ku­ren­tų ati­trū­kęs „Volks­wa­gen“ kon­cer­nas, per pra­ėju­sius me­tus Eu­ro­pos ša­lių au­to­par­ką pa­pil­dęs 1,62 mln. nau­jų au­to­mo­bi­lių.

Ki­ta ver­tus, kom­pe­ten­tin­gi rin­kos ana­li­ti­kai, to­kie kaip tarp­tau­ti­nė rin­kos ty­ri­mų agen­tū­ra „IHS Au­to­mo­ti­ve“, spė­ja, kad „Re­nault“ šie­met pa­gal par­da­vi­mą ap­lenks „O­pel“. Pra­ncū­zų ga­min­to­jo vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Car­lo­sas Ghos­nas sau­sio mė­ne­sį par­eiš­kė be­si­ti­kįs, jog „Re­nault“ au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas, di­džio­sioms ES vals­ty­bėms įlie­jus eko­no­mi­kai ska­tin­ti skir­tų pa­pil­do­mų lė­šų, spar­čiai ūg­te­lės.

2015 me­tais „Re­nault“ Eu­ro­po­je pri­sta­tys dau­giau nau­jų mo­de­lių nei bet ku­ris ki­tas ga­min­to­jas. Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, „Re­nault“ par­da­vi­mas au­go 9 proc. - dau­giau­sia iš vi­sų pir­mo­jo pen­ke­to ga­min­to­jų. „O­pel“ par­da­vi­mas ati­tin­ka­mai šok­te­lė­jo 7 proc., „Ford“ - 5 proc., o „Volks­wa­gen“ - 4 pro­cen­tais. „Volks­wa­gen“ ga­min­to­jui šie­met ne­pla­nuo­jant gau­sių prem­je­rų – bus pri­sta­to­mi tik nau­jas mi­ni­ve­nas „Tou­ran“ ir vi­su­rei­gis „Ti­guan“, – ki­ti var­žo­vai ke­ti­na pūs­te­lė­ti į rin­ką nau­jų vė­jų.

„Ford Mustang“.

„O­pel“ ir „Re­nault“ grumtynės

„O­pel“ kom­pa­ni­jos va­do­vas Kar­las-Tho­ma­sas Ne­uman­nas De­troi­to par­odo­je pa­žy­mė­jo, kad pri­sta­tęs nau­jus mo­de­lius ga­min­to­jas jau 2016 me­tais ti­ki­si grįž­ti į pel­no zo­ną. „O­pel“ orien­tuo­ja­si į ma­žų mies­to au­to­mo­bi­lių ger­bė­jus ir sau­sį pri­sta­tęs šio seg­men­to po­pu­lia­rio­jo „O­pel Cor­sa“ nau­ją­ją ver­si­ją, ge­gu­žę mies­to vai­ruo­to­jams pa­teiks nau­ją ma­ža­li­tra­žį „Karl“ au­to­mo­bi­lį, pa­kei­sian­tį mo­de­lį „A­gi­la“. „Karl“ au­to­mo­bi­lių per me­tus ti­ki­ma­si par­duo­ti 20 tūks­tan­čių. Me­tų pa­bai­go­je su­lauk­si­me ir at­nau­jin­tos an­tro pa­gal po­pu­lia­ru­mą „O­pel“ mo­de­lio ver­si­jos "As­tra".

Tie­sa, nau­jų mi­ni­ve­nų „Me­ri­va“ ir „Za­fi­ra“, ku­rie yra vie­ni pa­grin­di­nių ga­min­to­jo "ark­liu­kų" Eu­ro­po­je, teks pa­lū­kė­ti dar bent pu­san­trų me­tų. Šie, pa­ly­gin­ti su pirm­ta­kais, tu­rė­tų įgy­ti dau­giau iš mies­to vi­su­rei­gių pe­rim­tų bruo­žų.

„Cor­sa“ ir „As­tra“ šie­met ir ki­tą­met taps pa­grin­di­niais mū­sų ko­zi­riais. Bend­rai šie du mo­de­liai su­da­ro apie pu­sę mū­sų par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių", - pa­žy­mė­jo K.- T. Ne­uman­nas.

Ta­čiau, kaip pa­žy­mi ana­li­ti­kai, to­kių „O­pel“ ko­zi­rių, ti­kė­ti­na, ne­pa­kaks at­rem­ti ant „Nis­san Qash­qai“ plat­for­mos pa­ga­min­to „Re­nault Kad­jar“ mies­to vi­su­rei­gio ir at­nau­jin­to penk­tos lai­dos „Es­pa­ce“ mi­ni­ve­no at­akai. Pri­sta­tę šiuos, dar po pus­me­čio pra­ncū­zai rin­kai pa­teiks at­nau­jin­tą „Me­ga­ne“ ir „La­gu­na“, ku­rie tu­rė­tų ga­lu­ti­nai ga­ran­tuo­ti, kad „Re­nault“ iš „O­pel“ pe­rims tre­čios pa­gal po­pu­lia­ru­mą Eu­ro­po­je mar­kės ti­tu­lą. „Re­nault“ va­do­vų tiks­las – iki 2022 pa­kil­ti dar vie­nu laip­te­liu, tvir­tai įsi­tai­sy­ti an­tro­jo­je vie­to­je ir ap­lenk­ti „Ford“.

Sėk­mė pri­klau­sys nuo „Mondeo“

„Opel Corsa“.

Ame­ri­kie­čių kon­cer­nas tuo tar­pu an­trą­ją vie­tą šie­met ke­ti­na iš­sau­go­ti, pa­si­telk­da­mas per­nai pa­si­ro­džiu­sias dvi nau­jie­nas – iš pa­grin­dų at­nau­jin­tą „Mon­deo“ ir ma­žes­nį au­to­mo­bi­lį „Fo­cus“. 2015 me­tais ga­min­to­jas pa­teiks ryš­kių, ta­čiau į aukš­čiau­sios kla­sės ieš­kan­čio pir­kė­jo sko­nį nu­tai­ky­tų "sal­dai­nių" – pra­ban­gos pa­ke­tu „Vig­na­le“ ap­rū­pin­tų iš­skir­ti­nių mo­de­lių ir ri­bo­tos se­ri­jos nau­jų „Mus­tang“ spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių flo­ti­lę.

Ta­čiau stip­riau­sia „Ford“ kor­ta, ga­lin­ti už­ti­krin­ti au­gi­mą, yra nau­ja­sis „Mon­deo“, ku­rį ga­min­to­jas pri­sta­to kaip „tech­no­lo­giš­kai pa­žan­giau­sią Eu­ro­pos rin­kai skir­tą au­to­mo­bi­lį“. „Ford“ ti­ki­si, kad „Mon­deo“ mo­de­liui me­ti­nį par­da­vi­mą pa­vyks iš­au­gin­ti iki 100 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Be to, „Mon­deo“ taps pir­muo­ju au­to­mo­bi­liu, ku­rį pir­kė­jai ga­lės įsi­gy­ti su „Vig­na­le“ pra­ban­gos pa­ke­tu. Į eko­lo­gi­ją orien­tuo­tiems pir­kė­jams ame­ri­kie­čiai pa­teiks ir pir­mą­jį „Mon­deo“ ben­zi­ni­nį ir elek­tri­nį įkrau­na­mą hib­ri­dą.

Šie­met Eu­ro­pos sa­lo­nuo­se taip pat pa­si­ro­dys „Ga­la­xy“ ir „S-Max“ mi­ni­ve­nai ir ga­lin­gas bei di­de­lis „Ford Ed­ge“ vi­su­rei­gis. Ga­min­to­jas ti­ki­si, kad di­de­lių vi­su­rei­gių seg­men­te šis ga­li iš­si­verž­ti į par­da­vi­mo Eu­ro­po­je ly­de­rius.

Iš­ko­vo­ti an­trą­ją ar tre­čią­ją po­zi­ci­ją yra rim­tas lai­mė­ji­mas, bet dirb­ti taip pel­nin­gai, kaip vei­kia vo­kie­čių „Volks­wa­gen“ kon­cer­nas, ku­rio pa­sau­li­nis pel­nas 2014 me­tais, ma­no­ma, sieks 18 mlrd. eu­rų, yra kas ki­ta. Aki­vaiz­du, kad rin­ko­je, kur kau­na­ma­si dėl kiek­vie­no pir­kė­jo, ir šie­met virs aš­tri ko­va.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami