2016-ųjų autokroso sezone – nauji tikslai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-01 12:01
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-01 12:01
autokrosas.lt nuotrauka
Šie me­tai au­to­kro­sui bu­vo iš­ties įspū­din­gi – lie­tu­viai li­po ant aukš­čiau­sių­jų ap­do­va­no­ji­mų laip­te­lių, o Vil­ky­čiuo­se iš­ko­vo­ta tei­sė reng­ti Eu­ro­pos kro­so čem­pio­na­to eta­pą. 

Apie šį se­zo­ną ir kas lau­kia ki­tais me­tais pa­sa­ko­ja Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to fe­de­ra­ci­jos (LASF) kro­so ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ka­zi­mie­ras Gudžiūnas.

– Se­zo­nas bu­vo il­gas, bet la­bai įdo­mus. Kaip ver­ti­na­te jį?

– Taip, se­zo­nas bu­vo il­gas, bet ti­krai ne­nuo­bo­dus. Juo ga­liu tik pa­si­džiaug­ti. Pa­ma­žu vėl pra­dė­jo di­dė­ti ir da­ly­vių skai­čius – re­gio­ni­nė­se var­žy­bo­se tu­ri­me apie 100 da­ly­vių, o čem­pio­na­te – apie 50.

Žvel­giant tarp­tau­ti­niu mas­tu, tai re­zul­ta­tai taip pat tik džiu­gi­na. Pa­ulius Ples­ko­vas ta­po Eu­ro­pos au­to­kro­so vi­ce­čem­pio­nu. Tai – ne­įti­kė­ti­nas pa­sie­ki­mas. Taip pat la­bai ge­rus re­zul­ta­tus pa­sie­kė Er­nes­tas Ste­pon­kus, ki­ti spor­ti­nin­kai. Vil­ky­čiuo­se vy­ko Eu­ro­pos ra­li kro­so čem­pio­na­to ly­gio „Chal­len­ge“ eta­pas. Pa­sie­ki­mai yra pui­kūs, o vi­sa tai vai­ni­ka­vo Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­si šven­tė, ku­rios me­tu pa­ger­bė­me mū­sų spor­ti­nin­kus ir už­da­rė­me šį ti­krai ge­rą se­zo­ną.

– Gal­būt jau ga­li­te at­skleis­ti ir bū­si­mo se­zo­no pla­nus ir iš­si­kel­tus tiks­lus?

– Ki­ti me­tai bus ti­krai ne ma­žiau įdo­mūs nei šie. Pir­ma­sis mū­sų tiks­las – stip­rin­ti na­cio­na­li­nį čem­pio­na­tą. Kaip mi­nė­jau, re­gio­ni­nės var­žy­bos pri­trau­kia dau­giau da­ly­vių nei čem­pio­na­tas. Ma­nau, bu­vo nu­ei­ta ne­tei­sin­ga kryp­ti­mi, nes spor­ti­nin­kai nu­sto­jo to­bu­lė­ti ir ap­sis­to­jo re­gio­ni­nių var­žy­bų for­ma­te. Tai reiš­kia, kad jų in­di­vi­dua­lus meis­triš­ku­mas au­ga la­bai lė­tai, jie ne­si­var­žo su stip­riau­siais var­žo­vais, au­to­mo­bi­lių par­uo­ši­mo ly­gis taip pat ma­žes­nis.

Siek­si­me keis­ti šią si­tua­ci­ją, ko­re­guo­si­me reg­la­men­tą, da­ly­vių įkai­nius, vi­si 6 čem­pio­na­to eta­pai vyks kar­tu su pir­me­ny­bė­mis – „Re­gio­nų tau­re 2016“. Vie­ną die­ną čem­pio­na­tas, o se­kan­čią – re­gio­ni­nės var­žy­bos. Taip su­da­ry­tas tvar­ka­raš­tis tam, kad spor­ti­nin­kai pa­ma­ty­tų ki­tą ly­gį, au­to­mo­bi­lius, grei­čius, ko­man­dų dar­bą ir siek­tų to­bu­lė­ti, pe­rei­ti į aukš­tes­nį ly­gį.

– Taip pat vi­si ne­kan­triai lau­kia ir Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to eta­po Lie­tu­vo­je. Ar yra dau­giau nau­jie­nų dėl bū­si­mo ren­gi­nio?

– Taip, ki­tais me­tais mū­sų lau­kia dar vie­nas la­bai svar­bus iš­ban­dy­mas – Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių kro­so čem­pio­na­to eta­pas Lie­tu­vo­je, ku­ris vyks bir­že­lio 4–5 die­no­mis Vil­ky­čiuo­se. Tai di­džiu­lė at­sa­ko­my­bė, su­nkus dar­bas, rek­la­ma ša­liai ir šven­tė au­tos­por­to ger­bė­jams.

Pir­ma­sis eta­pas vyks Vo­kie­ti­jo­je, o ta­da ge­riau­si Eu­ro­pos kro­so lenk­ty­ni­nin­kai per­si­kels sa­vait­ga­liui į Lie­tu­vą. Ki­ti eta­pai bus ren­gia­mi Ita­li­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Veng­ri­jo­je ir Če­ki­jo­je. Kaip ma­to­te, Lie­tu­va pa­puo­lė tarp 6 šio pres­ti­ži­nio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių iš vi­sos Eu­ro­pos. Tai – la­bai di­de­lis pa­sie­ki­mas, ku­ris at­sis­pin­dės ir šios spor­to ša­kos au­gi­me.

– Gal­būt ga­li­te pa­pa­sa­ko­ti pla­čiau, kaip Jū­sų nuo­mo­ne Eu­ro­pos kro­so čem­pio­na­to eta­pas pa­veiks šios spor­to ša­kos po­pu­lia­ru­mą Lie­tu­vo­je?

– To­kio ka­lib­ro ren­gi­niai ar tarp­tau­ti­niai lai­mė­ji­mai la­bai tei­gia­mai vei­kia spor­to ša­ką. Pa­vyz­džiui, Rū­tos Mei­lu­ty­tės ar Ri­čar­do Be­ran­kio sėk­mės is­to­ri­jos ta­po va­ro­mą­ja jė­ga nau­jų ba­sei­nų sta­ty­bai bei lau­ko te­ni­so po­pu­lia­ru­mo au­gi­mui. Ne­abe­jo­ju, kad Eu­ro­pos kro­so čem­pio­na­to eta­pas Lie­tu­vo­je taip pat su­si­lauks di­džiu­lio ger­bė­jų ir ži­niask­lai­dos dė­me­sio bei leis aug­ti šiam spor­tui.

Ma­nau, kad ki­tais me­tais Lie­tu­vą aukš­čiau­sia­me ly­gy­je ga­lės at­sto­vau­ti 10 ir dau­giau spor­ti­nin­kų. Po šio eta­po mes ga­lė­si­me pa­sa­ky­ti, ko­kia­me iš ti­krų­jų ly­gy­je esa­me. Ti­kiuo­si, kad po 2–4 me­tų Lie­tu­vos var­dą gar­sins dar dau­giau lenk­ty­ni­nin­kų.

– O kaip ver­ti­na­te bend­rą Lie­tu­vos au­to­kro­so ly­gį šian­dien?

– Lie­tu­vo­je au­to­kro­sas, ra­li-kro­sas yra vie­nos iš ve­dan­čių­jų spor­to ša­kų. Tu­ri­me Eu­ro­pos vi­ce­čem­pio­ną, du tarp­tau­ti­nius pres­ti­ži­nius Eu­ro­pos tur­ny­rų eta­pus. Mū­sų tra­sos ati­tin­ka Eu­ro­pos stan­dar­tus, o sau­gu­mas yra mak­si­ma­lus. Su­lau­kia­me di­de­lio žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mo, pa­ma­žu au­ga ir spor­ti­nin­kų skai­čius. Jo­kia ki­ta au­tos­por­to ša­ka ir jos at­sto­vai šiuo me­tu nė­ra tiek pa­sie­kę.

Jei ly­gin­tu­me sa­ve su kai­my­nais – si­tua­ci­ja taip pat ne­blo­ga. Es­ti­jo­je au­to­kro­sas yra ma­žiau po­pu­lia­rus ir jie ne­tu­ri ge­rų tra­sų. Lat­vi­jo­je au­to­kro­sas yra la­bai po­pu­lia­rus, jie tu­ri dau­giau da­ly­vių nei mes, ta­čiau pas juos tra­sos yra daug pra­stes­nės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami