2017-ųjų vasarą Vilniaus oro uosto keleiviai persikels į kitus miestus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-29 14:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-29 14:47
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vil­niaus oro uos­tas 2017-ųjų va­sa­rą – nuo lie­pos 14 d. iki rugp­jū­čio 18 d. – vyk­dys or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­ko re­kons­truk­ci­ją. Nu­ma­ty­tu lai­ko­tar­piu lėk­tu­vai Vil­niu­je ne­si­leis, o su­si­sie­ki­mas su Lie­tu­va bus už­ti­kri­na­mas per ki­tus oro var­tus – dau­gu­ma oro li­ni­jų pla­nuo­ja šiuo lai­ko­tar­piu skry­džius per­kel­ti į Kau­ną ir Pa­lan­gą. Šiuo me­tu skai­čiuo­ja­ma, kiek pa­pil­do­mos inf­ras­truk­tū­ros rei­kės, no­rint sos­ti­nė­je su­lau­kia­mą ke­lei­vių srau­tą ap­tar­nau­ti ki­tuo­se mies­tuo­se.

Or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas Vil­niaus oro uos­te bus re­kons­truo­ja­mas iš pa­grin­dų – pla­nuo­ja­mi dar­bai tiek iš­ori­nė­je, tiek grun­ti­nė­je jo da­ly­je. 1958 m. įreng­tas ta­kas pa­sku­ti­nį kar­tą bu­vo re­kons­truo­tas prieš dau­giau nei 20 me­tų. Dar­bų spe­ci­fi­ka ne­lei­džia jų vyk­dy­ti vien nak­ti­mis ir ne­stab­dant skry­džių – ko­ky­biš­kiems dar­bams at­lik­ti rei­kės kiek dau­giau nei mė­ne­sio lai­ko.

„Dar ki­tų me­tų Lie­tu­vos avia­ci­jos sos­ti­ne taps Kau­nas – ti­kė­ti­na, kad dau­ge­lis ke­lei­vių rink­sis nau­do­tis bū­tent šiais oro var­tais. To­kią Vil­niaus oro uos­to ta­ko re­kons­truk­ci­ją lė­mė dau­ge­lis prie­žas­čių, ku­rias pui­kiau­siai api­bū­di­na pa­sa­ky­mas, kad tie­siog tam at­ėjo lai­kas. Ne­ga­li­me ko­ky­biš­kos re­kons­truk­ci­jos at­lik­ti tik nak­ti­mis, to­kiu at­ve­ju ga­lė­tu­me tik pa­lo­py­ti ta­ką, ta­čiau no­ri­si vyk­dy­ti tva­rią veik­lą.“, - sa­ko Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stan­ke­vi­čius.

Re­kons­truk­ci­jai pa­lan­kiau­sia da­ta pa­si­rink­ta kruopš­čiai įver­ti­nus įvai­rius fak­to­rius – dau­gu­mai dar­bų rei­ka­lin­ga aukš­tes­nė oro tem­pe­ra­tū­ra, taip pat jiems ne­pa­lan­kūs kri­tu­liai. Dėl to bu­vo at­lik­ta 2012-2014 m. oro są­ly­gų ana­li­zė, po ku­rios nu­sta­ty­ta, jog ma­žiau­siai lie­tin­gų die­nų pa­si­tai­ko bū­tent pa­si­rink­tu lie­pos-rugp­jū­čio lai­ko­tar­piu. Įver­tin­ta ir tai, jog par­uo­šia­mie­ji dar­bai, ku­rie bus pra­dė­ti pa­va­sa­rį ir skry­džių ne­sus­tab­dys, ga­li už­truk­ti 3-4 mė­ne­sius.

Lie­tu­vos oro uos­tai reng­da­mie­si re­kons­truk­ci­jai at­li­ko oro ve­žė­jų apk­lau­są – 13 iš 15 da­bar sos­ti­nė­je vei­kian­čių oro li­ni­jų ke­ti­na skry­džius per­kel­ti iš Vil­niaus į ki­tus mies­tus.

„No­ri­me pa­brėž­ti, kad oro li­ni­jos kol kas nie­ko ofi­cia­liai ne­pa­si­ža­da, ta­čiau jų ke­ti­ni­mai nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Ak­ty­viai ko­mu­ni­kuo­ja­me su avia­kom­pa­ni­jo­mis, pla­nuo­ja­me inf­ras­truk­tū­ros po­ky­čius ir sten­gia­mės, kad tiek joms, tiek ke­lei­viams re­kons­truk­ci­jos lai­ko­tar­pis bū­tų kaip įma­no­ma leng­ves­nis ir pa­to­ges­nis“, - sa­kė Vil­niaus oro uos­to di­rek­to­rius Ar­tū­ras Stan­ke­vi­čius.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad 2017 m. lie­pos 14 d. - rugp­jū­čio 18 d. Vil­niaus oro uos­tas tu­rė­tų su­lauk­ti be­veik 4 350 skry­džių ir kiek dau­giau nei 400 tūkst. ke­lei­vių. Į ki­tus mies­tus, da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, ti­ki­ma­si per­kel­ti 77 proc. šių skry­džių ir 90 proc. ke­lei­vių.

No­rint pa­to­giai ap­tar­nau­ti tiek ke­lei­vių, pla­nuo­ja­ma Kau­no oro uos­te įreng­ti pa­pil­do­mą lai­ki­ną inf­ras­truk­tū­rą – ke­lei­vių at­vy­ki­mo ter­mi­na­lą, iš­vy­ki­mo ter­mi­na­lą su re­gis­tra­ci­jos, avia­ci­jos sau­gu­mo pa­ti­kros, Vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos, Mui­ti­nės, lai­pi­ni­mo var­tų ir ki­to­mis ti­pi­nė­mis oro uos­to zo­no­mis. Taip pat rei­kės smar­kiai iš­plės­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les ir įreng­ti lai­ki­ną­sias sto­vė­ji­mo vie­tas. 2016 m. bus at­lik­ta esa­mo Kau­no oro uos­to or­lai­vių pe­ro­no re­kons­truk­ci­ja, ku­ri leis tu­rė­ti pa­kan­ka­mą or­lai­vių sto­vė­ji­mo aikš­te­lių kie­kį.

Pa­lan­gos oro uos­tas dau­giau ke­lei­vių ga­lė­tų pri­im­ti ir be pa­pil­do­mos inf­ras­truk­tū­ros. Šiuo me­tu jo pra­lai­du­mas – 300 tūkst. ke­lei­vių per me­tus, šie­met ti­ki­ma­si ap­tar­nau­ti per­pus tiek.

Lie­tu­vos oro uos­tai ren­gia­si ir ki­to­kiems sce­na­ri­jams – jei­gu į ki­tus mies­tus bū­tų per­ke­lia­ma ma­žiau skry­džių ir ke­lei­vių, pa­vyz­džiui, 75 proc., 50 proc. ar 30 proc. vi­so nu­ma­ty­to ke­lei­vių srau­to. Tam bū­tų įren­gia­ma ma­žiau lai­ki­no­sios inf­ras­truk­tū­ros.

Pir­mie­ji par­uo­šia­mie­ji dar­bai bus pra­dė­ti jau ki­tą­met – bus re­kons­truo­ja­mos pir­mi­nės gran­di­nės, pa­keis­ta bei įreng­ta dau­giau nei 100 km elek­tros ka­be­lių ir 168 šu­li­niai. Pats or­lai­vių ki­li­mo ir tū­pi­mo ta­kas taip pat bus re­kons­truo­ja­mas eta­pais – 2017 m. pa­va­sa­rį bus tie­sia­mi in­ži­ne­ri­niai tink­lai (elek­tros, nuo­te­kų, ry­šių), stip­ri­na­ma lais­vo­ji juo­sta.

Lie­pos 14 d. – rugp­jū­čio 18 d. bus pa­ša­lin­ta se­no­ji dan­ga ir įreng­ta nau­ja, re­kons­truo­ja­ma ži­bu­rių ir jų val­dy­mo sis­te­ma, įreng­tos dre­na­žo ir lie­taus su­rin­ki­mo sis­te­mos ir kt. Po re­kons­truk­ci­jos iki pat spa­lio vi­du­rio dar bus vyk­do­mi bai­gia­mie­ji sta­ty­bos dar­bai, ne­tu­rė­sian­tys įta­kos skry­džių vyk­dy­mui ir jų sau­gai.

Apie Vil­niaus oro uostą

Vil­niaus oro uos­tas pri­klau­so tris oro var­tus Vil­niu­je, Kau­ne ir Pa­lan­go­je jun­gian­čiam Lie­tu­vos oro uos­tų tink­lui.

Per 2014 me­tus jie ap­tar­na­vo 3,8 mi­li­jo­no ke­lei­vių. Šiuo me­tu iš Lie­tu­vos oro uos­tų 17 avia­kom­pa­ni­jų re­gu­lia­riai skrai­do 59 kryp­ti­mis į 51 mies­tą Eu­ro­po­je ir už jos ri­bų, o ša­lies pa­sie­kia­mu­mą dar la­biau di­di­na dau­giau nei 6 už­sa­ko­mų­jų skry­džių bend­ro­vės. Tarp­tau­ti­nės oro uos­tų ta­ry­bos (ACI Eu­ro­pe) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos oro uos­tai prie Lie­tu­vos BVP 2013-ai­siais pri­si­dė­jo 2,5 proc.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Maks  213.252.196.2 2015-09-30 16:51:24
Žinove, nejuokink, Karmėlavos orlaivių stotis? Gal dar kosmodromą kur nors prie Lapių pastatysi?
0 0  Netinkamas komentaras
Nekiln.Turto Žinovas  85.255.54.181 2015-09-29 19:03:49
Taigi, brangieji pacientai , ilgalaikėje perspektyvoje V. lėktuvų stotis bus panaikinta.Nebėra kur augt , nebent į viršų.O lygūs hektarai bus namais užstatyti. Tinkamiausia plėtrai vieta----Karmėlavos orlaivių stotis. Valstybės vidurys.Visiem maždaug vienodi atstumai. Simetriška. Ar suprantamai parašiau ?
0 1  Netinkamas komentaras
Nekiln.Turto Žinovas  85.255.54.181 2015-09-29 19:03:09
Taigi, brangieji pacientai , ilgalaikėje perspektyvoje V. lėktuvų stotis bus panaikinta.Nebėra kur augt , nebent į viršų.O lygūs hektarai bus namais užstatyti. Tinkamiausia plėtrai vieta----Karmėlavos orlaivių stotis. Valstybės vidurys.Visiem maždaug vienodi atstumai. Simetriška. Ar suprantamai parašiau ?
0 1  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2015-09-29 18:56:51
Manau, kad labiau ekonomiškai apsimokėtų tam mėnesiui išsinuomuoti netoli Vilniaus esančius Kyviškius įsirengiant juose laikinąją infrastruktūtrą. Juolab, kad jie iki to laiko jau būtų rekonstravę ten esantį tūpimo taką. Apskritai gal Vilniaus oro uostas galėtų prisidėti prie jo rekonstravimo ir turėti jį teisę, kaip į atsarginį esant rūkui ar pan. atvejams. Tokiu atveju, rekonstruojant taką Vilniuje, skrydžiai ir liktų formaliai į Vilniaus oro uostą ir iš jo, tačiau tai vyktų Kyviškėse. Tokiu atveju nebūtų prarastos iš turizmo ir kitų lankymųsi Vilniuje gaunamos pajamos. Akivaizdu, kad nors uostas neveiktų tik mėnesį, tačiau apie tai plačiai pranešus skrendančių į Vilnių jau imtų mažėti prieš kelis mėnesius iki tos rekonstrukcijos ir tęstųsi kelis mėnesius dar po jos. Ir apskritai nemaža dalis skrydžių taip ir liktų neatnaujinti. Taigi taip Vilniui vėl būtų suduotas smūgis susisiekimo srityje - skrydžių rinkoje. Pasirinkus Kyviškių nuomą būtų tų praradimų išvengta. Tai ne tik Vilniaus, o visos Lietuvos interesas.
2 0  Netinkamas komentaras
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami